Toimintakatsaus ajalta tammikuu - maaliskuu 2021

Report this content

Liikenne jatkui vallitsevasta tilanteesta huolimatta

Tammikuu–maaliskuu 2021 (tammikuu–maaliskuu 2020)

 • Liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa (75,0 Meur).
 • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 10,3 miljoonaa euroa (1,2 Meur).
 • Liiketulos oli -7,7 miljoonaa euroa (-21,5 Meur).
 • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,3 miljoonaa euroa (-1,9 Meur).
 • Tulos ennen veroja oli -8,9 miljoonaa euroa (-23,4 Meur).
 • Tulos verojen jälkeen oli -7,2 miljoonaa euroa (18,7 Meur).
 • Tulosennuste toimintavuodelle 2021 on muuttumaton: Epävarmuus viranomaisten vaatimuksista, tuista, rokotusohjelmien vaikutuksista ja niihin liittyvistä matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Vaikutusta tulokseen on liian aikaista kvantifioida, sillä kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta. Tulosennustetta vuodelle 2021 ei siksi anneta

Covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen yhtiön toimintaan ja tulokseen, jossa on keskitytty yhtiön palveluvelvoitteeseen ja kustannusten seurantaan. Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ja muut käyttökulut vähenivät yli 50 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Covid-19-pandemia alkoi levitä voimakkaasti vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa ja on siitä alkaen huomattavasti heikentänyt yhtiön toimintamahdollisuuksia. 

Viking Line Abp                 TOIMINTAKATSAUS                   30.4.2021, klo. 09.20

Toimintakatsaus ajalta tammikuu - maaliskuu 2021.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto supistui 67,2 prosentilla ja oli 24,6 miljoonaa euroa jaksolla 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2021 (75,0 Meur 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2020). Liiketulos oli -7,7 miljoonaa euroa (-21,5 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 77,1 prosentilla ja olivat 14,5 miljoonaa euroa (63,2 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 9,6 miljoonaa euroa (11,3 Meur). Myyntikate oli 19,6 miljoonaa euroa (54,9 Meur). Käyttökulut vähenivät 54,6 prosenttia 32,4 miljoonaan euroon (71,5 Meur).

Ensimmäisen kvartaalin tulokselle on ominaista matkustajasektorin alhainen kysyntä, jolloin liikennöintivelvoitteesta ja rahdista saadut tulot ovat tärkeimmät tulojen lähteet.

Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut vähenivät voimakkaasti jakson aikana. Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty lyhytaikaislomautuksia. Lomautusten lisäksi myös irtisanomiset maaorganisaatiossa ja Viking Cinderellalla ovat vaikuttaneet kustannusten vähenemiseen.

12 maaliskuuta 2021 aloitettiin vielä irtisanomisia koskevat neuvottelut Viking Cinderellalla. Neuvottelut koskevat 84 henkilöä.

Myös kulut tavaroista ja palveluista sekä liiketoiminnan muut kulut vähenivät toiminnan supistumisen johdosta.

Jakson aikana konserni sai tukea Traficomilta yleisen palveluvelvoitteen täyttämiseen sekä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) uudelleentyöllistämiseen. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2020, kuitenkin niin, että alukset, jotka tavallisesti liikennöivät Helsingin ja Tukholman välillä, seisoivat satamassa COVID-19 pandemian takia.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli tilikauden aikana 170 362 matkustajaa (842 229). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 28,1 prosenttia (28,1 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 31 755 yksikkökuormaa (31 538). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 17,0 prosenttia (17,1 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 29,6 prosenttia (23,9 %)

Pandemia on rajoittanut voimakkaasti kaikkea matkustamista. EU-komissio on nyt kuitenkin päättänyt, että niin sanotut digitaaliset vihreät todistukset otetaan käyttöön EU-maiden välisessä matkustajaliikenteessä kesällä 2021. Digitaaliset vihreät todistukset tarjoavat matkustusalueen maille yhteisen toimintakehyksen, jonka avulla tämänhetkiset kansalliset matkustusrajoitukset voidaan poistaa hallitusti. Kansallisten covid-19-rokotusohjelmien edetessä etenkin lähimatkailun kysynnän arvioidaan kasvavan.

Rahoitus ja kassavirta

Konsernin investoinnit olivat 2,5 miljoonaa euroa (7,0 Meur), mistä 2,1 miljoonaa euroa (2,7 Meur) koskee investointeja rakenteilla olevaan alukseen. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 10,0 prosenttia liikevaihdosta (9,4 %).

Uuden aluksen Viking Gloryn rakentaminen etenee Kiinassa. Alus toimitetaan arvion mukaan vuoden 2021 neljännellä kvartaalilla. Toimitus tapahtuu näin ollen sopimuksen mukaisen ajankohdan jälkeen.

31. maaliskuuta 2021 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 39,9 miljoonaa euroa (92,6 Meur). Omavaraisuusaste oli 45,1 %, kun se edellisenä vuonna oli 48,4 %.

Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 24,9 miljoonaa euroa (34,2 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 4,7 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2021 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -10,6 miljoonaa euroa (-28,0 Meur). Investointien nettorahavirta oli -2,5 miljoonaa euroa (-6,9 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli 8,3 miljoonaa euroa (6,4 Meur).

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2020 valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon asti. Likviditeettilainoilla Viking Line paransi yhtiön maksuvalmiutta ja siten taloudellisesti vakaan toiminnan jatkamista koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa. Konserni oli nostanut likviditeettilainoista 39 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2021. Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Kovenanttiehdoilla tarkoitetaan minimivaatimuksia rahavaroille ja omavaraisuusasteelle sekä maksimitasoa tunnusluvulle nettovelka / käyttökate. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana rikotuista ehdoista, niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Yhtiölle on myönnetty poikkeus kovenanttiehdoista 31.12.2021 asti koskien 74,6 miljoonan euron lainaa. Yhtiö on käynyt neuvotteluja poikkeuksen pidentämisestä positiivisessa hengessä. Päätös odotetaan saatavan toukokuussa 2021. Koska olemassa oleva poikkeus ei ole voimassa 12 kuukautta raportointikauden päättymisestä, on laina luokiteltu tässä katsauksessa taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Laina luokitellaan takaisin pitkäaikaisiin velkoihin, kun päätös poikkeuksen pidentämisestä on saatu.

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös lisäämällä pääomaa omistajilta tai myymällä varoja.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 224 henkilöä (2 451), joista emoyhtiössä 776 (1 846). Maissa työskenteli 324 henkilöä (567) ja merellä 900 henkilöä (1 884).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 135 (216) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Henkilöstön määrä 2021 on huomattavasti alhaisempi kuin 2020 koska suuri osa henkilökunnasta on ollut lomautettuna jakson aikana. Lomautusten lisäksi myös irtisanomiset maaorganisaatiossa ja Viking Cinderellalla ovat vaikuttaneet henkilöstön määrään.

Riskitekijöitä

Covid-19 -pandemia on vaikuttanut Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti ja negatiivinen vaikutus jatkuu.

Epävarmuus viranomaisten vaatimuksista ja matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.Konsernin lainat on sidottu lainaehtoihin, jotka sisältävät vaatimuksia kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja omavaraisuusasteesta. Rahoittajat voivat vaatia ennenaikaisia lainanmaksuja tai irtisanoa lainat, jos ehtoja ei täytetä.
 

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
2021 2020 2020 2020 2020
MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
LIIKEVAIHTO 24,6 34,6 56,6 22,6 75,0
Liiketoiminnan muut tuotot 10,3 10,2 0,7 14,9 1,2
Kulut
Tavarat ja palvelut 5,0 11,6 15,3 4,0 20,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 13,5 16,3 15,5 13,8 27,3
Poistot ja arvonalentumiset 5,1 6,6 6,0 6,0 6,1
Liiketoiminnan muut kulut 19,0 24,4 28,3 19,6 44,2
42,5 58,9 65,1 43,4 97,7
LIIKETULOS -7,7 -14,1 -7,8 -5,9 -21,5
Rahoitustuotot 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
Rahoituskulut -1,3 -0,8 -1,0 -0,2 -1,9
TULOS ENNEN VEROJA -8,9 -14,5 -8,8 -6,1 -23,4
Tuloverot 1,8 2,9 1,7 1,2 4,7
TILIKAUDEN TULOS -7,2 -11,6 -7,1 -4,9 -18,7
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -7,2 -11,6 -7,1 -4,9 -18,7
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,66 -1,07 -0,66 -0,46 -1,74
Konsernin laaja tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
2021 2020 2020 2020 2020
MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
TILIKAUDEN TULOS -7,2 -11,6 -7,1 -4,9 -18,7
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,5 1,1 -0,1 0,9 -1,1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavat rahoitusvarat  - 0,6 0,0 - -
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,5 1,7 -0,1 0,9 -1,1
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -7,6 -9,9 -7,2 -4,0 -19,8
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -7,6 -9,9 -7,2 -4,0 -19,8

Tunnusluvut ja tilastot

2021 2020 2020
1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.–31.12.
Oma pääoma / osake, euroa 17,28 19,94 17,98
Omavaraisuusaste 45,1 % 48,4 % 46,4 %
Investoinnit, Meur 2,5 7,0 15,0
 – % liikevaihdosta 10,0 % 9,4 % 7,9 %
Matkustajat 170 362 842 229 1 927 302
Yksikkökuormat 31 755 31 538 125 693
Henkilöstö, keskimäärin 1 224 2 451 1 640
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä   
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)   
Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.
 

Näkymät koko toimintavuodelle 2021

Viranomaispäätöksiin ja rokotusohjelmien vaikutuksiin liittyy edelleen epävarmuutta, mutta Suomen ja Ruotsin exit-strategiat voivat oikein toteutettuina johtaa kysynnän kasvuun markkinoilla. Se puolestaan vaikuttaa Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Mielestämme vaikutusta tulokseen on kuitenkin liian aikaista kvantifioida, sillä kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta. Tulosennustetta vuodelle 2021 ei siksi anneta.

Covid-19-rokotusohjelmien eteneminen ja EU-komission päätös ottaa käyttöön uudet digitaaliset vihreät todistukset EU-maiden välisessä matkustajaliikenteessä kesällä 2021 parantavat matkustamisen lisääntymisen edellytyksiä.

Konsernin puolivuotiskatsaus ajalta 1. tammikuuta–30. kesäkuuta 2021 julkistaan 26 elokuuta 2021.

Maarianhamina 29. huhtikuuta 2021

VIKING LINE ABP
 

Jan Hanses
Toimitusjohtaja

 

Konsernin tuloslaskelma

2021 2020 2020
MEUR Liite 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.–31.12.
LIIKEVAIHTO 4 24,6 75,0 188,8
Liiketoiminnan muut tuotot 5 10,3 1,2 26,9
Kulut
Tavarat ja palvelut 5,0 20,0 50,8
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 6 13,5 27,3 72,9
Poistot ja arvonalentumiset 7 5,1 6,1 24,8
Liiketoiminnan muut kulut 8 19,0 44,2 116,5
42,5 97,7 265,0
LIIKETULOS -7,7 -21,5 -49,3
Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,4
Rahoituskulut 9 -1,3 -1,9 -3,9
TULOS ENNEN VEROJA -8,9 -23,4 -52,9
Tuloverot 1,8 4,7 10,5
TILIKAUDEN TULOS -7,2 -18,7 -42,3
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -7,2 -18,7 -42,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,66 -1,74 -3,92
Konsernin laaja tuloslaskelma
2021 2020 2020
MEUR 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.–31.12.
TILIKAUDEN TULOS -7,2 -18,7 -42,3
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,5 -1,1 0,8
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän arvon muutos - - 0,6
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,5 -1,1 1,4
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -7,6 -19,8 -40,9
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -7,6 -19,8 -40,9
Konsernitase
MEUR Liite 31.3.2021 31.3.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 3,3 3,3 3,3
Maa-alueet 0,6 0,6 0,6
Rakennukset ja rakennelmat 6,7 7,1 6,8
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 1,7 2,1 1,8
Alukset 249,6 262,9 254,1
Koneet ja kalusto 2,5 4,0 2,7
Käyttöoikeusomaisuus 5,2 5,5 4,7
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus 56,3 52,1 54,2
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavat rahoitusvarat  28,6 28,0 28,6
Pitkäaikaiset varat yhteensä 354,5 365,6 356,8
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 9,9 17,8 10,9
Tuloverosaamiset 0,1 4,8 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 31,0 33,3 28,2
Rahavarat 24,9 34,2 29,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 65,9 90,2 68,8
VARAT YHTEENSÄ 420,3 455,8 425,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 2,5 1,9 2,5
Muuntoerot -2,2 -3,2 -1,8
Kertyneet voittovarat 184,5 214,9 191,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 186,6 215,3 194,2
Oma pääoma yhteensä 186,6 215,3 194,2
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 10 25,2 37,6 27,1
Korolliset velat 39,9 92,6 108,2
Vuokrasopimusvelat 3,6 3,8 3,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 68,7 133,9 138,3
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 115,6 37,9 38,6
Vuokrasopimusvelat 1,7 1,7 1,8
Tuloverovelat 0,0 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 47,8 66,9 52,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 165,0 106,5 93,1
Velat yhteensä 233,7 240,4 231,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 420,3 455,8 425,6
Konsernin rahavirtalaskelma
2021 2020 2020
MEUR 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.-31.12.
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos -7,2 -18,7 -42,3
Oikaisut
  Poistot ja arvonalentumiset 5,1 6,1 24,8
  Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot/-tappiot 0,0 0,0 0,0
  Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa 0,2 0,8 -0,4
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 1,0 0,9 3,9
  Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0
  Osinkotuotot - - 0,0
  Tuloverot -1,8 -4,7 -10,5
Käyttöpääoman muutokset
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -2,8 -5,4 -0,2
  Vaihto-omaisuuden muutos 1,0 -0,9 6,0
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -4,3 -2,6 -17,5
Maksetut korot -1,4 -1,5 -3,1
Maksetut muut rahoituskulut -0,4 -0,1 -1,1
Saadut korot - - 0,0
Saadut muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0
Maksetut verot -0,1 -1,7 -1,8
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -10,6 -28,0 -42,3
INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -0,2 -3,9 -6,7
Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -0,1 -0,4 -0,9
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus -2,1 -2,7 -7,4
EU-tuki - - 2,6
Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti 0,0 0,0 0,0
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavien rahoitusvarojen myynti  - - 0,0
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavien rahoitusvarojen takaisinmaksut - 0,1 0,1
Saadut osingot - - 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -2,5 -6,9 -12,3
RAHOITUS
Pitkäaikaisten velkojen nostot 7,5 14,4 31,5
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -1,0 -7,5 -16,0
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos 2,4 - 8,0
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -0,6 -0,5 -2,0
Maksetut osingot - - -
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 8,3 6,4 21,5
RAHAVAROJEN MUUTOS -4,8 -28,5 -33,1
Rahavarat tilikauden alussa 29,7 62,8 62,8
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 24,9 34,2 29,7
 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2021 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2
Tilikauden tulos -7,2 -7,2
Muuntoerot 0,0 -0,3 -0,1 -0,5
Tilikauden laaja tulos - 0,0 -0,3 -7,3 -7,6
Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa - - - - -
OMA PÄÄOMA 31.3.2021 1,8 2,5 -2,2 184,5 186,6
              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1
Tilikauden tulos -18,7 -18,7
Muuntoerot 0,0 -0,8 -0,3 -1,1
Tilikauden laaja tulos - 0,0 -0,8 -19,0 -19,8
Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa - - - - -
OMA PÄÄOMA 31.3.2020 1,8 1,9 -3,2 214,9

215,3

 

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

MEUR 31.3.2021 31.12.2020
Vastuusitoumukset 160,3 153,9
Omasta puolesta annetut vakuudet 376,9 376,9
Alustilausta koskevat investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 158,4 158,7
 – kokonaisarvo 200,9 200,7
Viking Linella on sitova lupaus 152,0 miljoonan euron lainasta laivatilauksen rahoittamiseksi. Lainan nostoajankohta on
pidennetty. Kovenanttiehtojen soveltamisesta käydään neuvotteluja. Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan
euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus
irtisanottaisiin. Muut aktivoidut 22,4 miljoonan euron suunittelu-, valvonta-, ja lainakulut kirjataan silloin kuluiksi.
 

Tilinpäätöstiedotteen tammikuu–maaliskuu 2020 liitetiedot

 1. Laadintaperiaatteet

Tämä toimintakatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia, koska COVID-19 pandemia vaikuttaa taloudelliseen asemaan.

Lyhyen maksuajan omaavien rahavarojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja. Myyntisaamisten ja muiden saamisten sekä ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen vuoksi. Korollisten velkojen kirjanpitoarvot vastaavat niiden käypiä arvoja.

Toimintakatsaus on muuten laadittu samojen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, arviointien ja arvostusten mukaan kuin viimeisessä tilinpäätöksessä, ellei muuta ilmene alla olevista liitetiedoista.

Saadut julkiset tuet esitetään, näiden luonteesta johtuen, joko liiketoiminnan muissa tuotoissa, työsuhde-etuuksissa tai rakenteilla olevien alusten ennakkomaksujen vähennyksenä.

Historiallisesti katsottuna tärkein kausi on kolmannella neljänneksellä, mutta COVID-19:n vuoksi kausivaihtelut eivät ole olleet normaaleja. Epävarmuus viranomaisten vaatimuksista ja matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä vaikuttaa kausivaihteluihin tulevaisuudessa.

Annettuja tilinpäätöstietoja ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

 1. Arvioinnit ja oletukset

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä IFRS-standardien mukaisesti yritysjohto joutuu arvioinneissaan ja oletuksissaan turvautumaan tulevaisuuden arviointeihin, joilla on vaikutusta tilinpäätöksessä esitettyjen varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen sekä muun informaation lukuihin. Tilinpäätöksen sisältämät arviot ja oletukset perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen toimintakatsauksen julkistusajankohtana.

Covid-19-pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä, ja se vaikuttaa sekä tuloslaskelmaan että taseeseen. Suurimmat muutokset esitetään jäljempänä olevissa liitetiedoissa. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, miten pitkäaikainen pandemiasta tulee ja mitkä ovat sen vaikutukset Viking Linen tulevaisuuden tulokseen, taloudelliseen asemaan ja kassavirtoihin. Toteutumat voivat poiketa tehdyistä arvioinneista ja oletuksista.

Konsernin alusten arvostus kuuluu tärkeimpään arviointeja vaativaan alueeseen. Alusten jäännösarvoa ja arvioitua taloudellista vaikutusaikaa tarkastellaan vuosittain ja niitä korjataan, mikäli niissä tapahtuu oleellisia muutoksia. Alusten rungon, koneiden ja muiden pitkäaikaisten osakokonaisuuksien poistoaikaa on pidennetty 25 vuodesta 30 vuoteen 1.1.2021 alkaen, koska alusten taloudellisten vaikutusaikojen arvioidaan olevan pidemmät kuin 25 vuotta, jäännösarvot on pidetty samana, katso liite 7.

Konsernin johto on tehnyt arvion epäkuranteista tavaroista myyntitavaravarastossa johtuen varaston kiertonopeuden ja kysynnän vähentymisestä covid-19 pandemian suorana seurauksena. Ensimmäisen neljänneksen aikana ei ole raportoitu olennaisia arvonalentumisia tulosaskelmassa.

 1. Going concern, riskit ja maksuvalmius

Covid-19 -pandemia on olennainen epävarmuustekijä, joka voi johtaa siihen, että yrityksen kyky jatkaa toimintaansa on epävarmaa, jos pandemiaan liittyvät riskit toteutuvat kokonaan.

Tämä toimintakatsaus on laadittu going concern -periaatteita noudattaen. Viking Linen hallitus arvioi, että yritys voi jatkaa toimintaansa ja täyttää velvoitteensa ainakin 12 kuukautta tämän raportin laatimisesta. Arvio perustuu toimintasuunnitelmaan, jonka hallitus on hyväksynyt ja mikä ottaa huomioon Covid-19 -pandemian vaikutukset sekä lisärahoituksen.

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2020 valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon. Likviditeettilainoilla Viking Line paransi yhtiön maksuvalmiutta ja siten taloudellisesti vakaan toiminnan jatkamista koronakriisin seurauksena syntyneessä tilanteessa. Valtion takausten lisäksi liikepankit takaavat 4,3 miljoonaa euroa. Konserni on nostanut likviditeettilainoista 39 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2021. Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muita varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 24,9 miljoonaa euroa (34,2 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 4,7 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2021 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -10,6 miljoonaa euroa (-28,0 Meur). Investointien nettorahavirta oli -2,5 miljoonaa euroa (-6,9 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli 8,3 miljoonaa euroa (6,4 Meur).

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös pääomaa lisäämällä omistajilta tai varoja myymällä.

Viking Line Abp on vuonna 2020 sopinut Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa kauden 1.7.2020-31.7.2021 aikana erääntyvien 22,4 miljoonan euron lainalyhennysten lykkäyksestä. Lyhennykset erääntyvät viimeistään 10. tammikuuta 2025 samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomana. Osingonjako lainan maturiteetin aikana edellyttää, että lykätyt lyhennykset maksetaan.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Kovenanttiehdoilla tarkoitetaan minimivaatimuksia rahavaroille ja omavaraisuudelle sekä maksimitasoa tunnusluvulle nettovelka / käyttökate. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana rikotuista ehdoista, niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu.

Yhtiölle on myönnetty poikkeus kovenanttiehdoista 31.12.2021 asti koskien 74,6 miljoonan euron lainaa. Yhtiö on käynyt neuvotteluja poikkeuksen pidentämisestä positiivisessa hengessä. Päätös odotetaan saatavan toukokuussa 2021. Koska olemassa oleva poikkeus ei ole voimassa 12 kuukautta raportointikauden päättymisestä, on laina luokiteltu tässä katsauksessa taseen lyhytaikaisiin velkoihin. Laina luokitellaan takaisin pitkäaikaisiin velkoihin, kun päätös poikkeuksen pidentämisestä on saatu.

Jos pandemia jatkuu kauemmin kuin mitä hallitus on arvioinut, eivätkä yllä mainitut toimenpiteet osoittautuisi toimiviksi, on olemassa olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yrityksen kykyä jatkaa toimintaansa.

Rahoitusvelkojen tulevat rahavirrat per 31.3.2021

MEUR

Rahoitusvelkojen tulevat rahavirrat Korolliset 
(rahoituskulut mukaan luettuna) Ostovelat velat Yhteensä
2021 8,3 116,9 125,2
2022 7,6 7,6
2023 7,0 7,0
2024 18,1 18,1
2025 2,3 2,3
2026- 9,7 9,7
Totalt 8,3 161,5 169,9
 

Vuosi 2021 koskee 9 kuukautta. Muut vuodet koskevat kalenterivuotta.

Laivanrakennuksen rahoitus

Ennakkomaksut koskevat rakenteilla olevaa alusta ja olivat 56,3 Meur 31. maaliskuuta 2021, 4,9 miljoonan euron EU-tuen vähentämisen jälkeen. Nämä käsittävät laivanrakennussopimuksen mukaisia ennakkomaksuja, suunnittelu- ja valvontatehtävistä aiheutuneita kuluja sekä aktivoituja lainakuluja. Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin. Muut aktivoidut 22,4 miljoonan euron suunnittelu-, valvonta- ja lainakulut kirjataan silloin kuluiksi. Myös osa EU tuesta pitää siinä tapauksessa maksaa takaisin.

78,4 prosenttia sopimushinnasta rahoitetaan syndikaatilla, joka koostu kaupallisista pankeista. China Export & Credit Insurance Corporation takaa 90,0 prosenttia luoton määrästä. 152,0 miljoonan euron sitova lainalupaus käytetään, kun loppuerä maksetaan aluksen toimitusajankohtana. Lainalupaus sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja.

Kovenanttiehdoilla tarkoitetaan (i) rahavarojen vähimmäisvaatimusta, jolla yhtiö varmistaa, että vähimmäislikviditeetti on aina suurempi kuin [20] miljoonaa euroa tai [5] prosenttia kokonaisnettovelasta sen mukaan, kumpi näistä on suurempi, sekä (ii) konsernin kokonaisnettovelan enimmäistasoa suhteessa käyttökatteeseen. Nettovelan suhdetta käyttökatteeseen koskeva kovenantti rikkoutui vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus 30.6.2021 saakka. Neuvottelut poikkeuksesta sopimuksen mukaisista kovenanttiehdoista jatkuvat.

 1. Segmentti-informaatio

Konsernin liikevaihto supistui 67,2 prosenttia ja matkustajatoiminnan tuotot vähenivät 77,1 prosenttia viranomaisten matkustusrajoitusten sekä markkinoiden kysynnän takia Covid-19-pandemian yhteydessä.
 

Segmenttitiedot konserni

2021 2020 2020
MEUR 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. 1.1.–31.12.
Liikevaihto
Alukset 23,7 73,5 185,1
Jakamaton 0,9 1,5 3,8
Toimintasegmentit yhteensä 24,6 75,0 188,9
Eliminoinnit 0,0 0,0 -0,1
Konsernin liikevaihto yhteensä 24,6 75,0 188,8
Liiketulos
Alukset -0,8 -11,4 -23,2
Jakamaton -6,9 -10,1 -26,1
Konsernin liiketulos yhteensä -7,7 -21,5 -49,3
LIIKEVAIHTO
Matkustajatoiminnan tuotot 14,5 63,2 148,2
Rahtitoiminnan tuotot 9,6 11,3 38,8
Muut tuotot 0,5 0,5 1,8
Yhteensä 24,6 75,0 188,8
 1. Liiketoiminnan muut tuotot

Konserni sai tukea Traficomilta yleisen palveluvelvoitteen täyttämiseen reiteillä Turku–Långnäs–Tukholma, Maarianhamina–Kapellskär ja Helsinki–Tallinna sekä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) uudelleentyöllistämiseen.Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.
 

2021

2020
MEUR 1.1.–31.3. 1.1.–31.3.
Julkiset tuet 10,2 1,1
Vuokratuotot kiinteistöistä 0,0 0,0
Myyntivoitot 0,0 0,0
Muut tuotot 0,0 0,0
Yhteensä 10,3 1,2
 1. Työsuhde-etuudet

Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettuna. Ruotsissa ja Virossa on käytetty hyväksi valtion subventoimia lyhytaikaislomautuksia. Lomautukset ovat olleet osa-aikaisia ja aluksilla suurelta osin kokoaikaisia lomautuksia. Lomautusten lisäksi myös irtisanomiset maaorganisaatiossa ja Viking Cinderellalla ovat vaikuttaneet kustannusten vähenemiseen.Konserni saa EU:n suuntaviivojen mukaista, merihenkilöstön veroja ja sosiaaliturvamaksuja koskevaa valtion palautusta Suomesta ja Ruotsista. Konserni on saanut lyhytaikaistukea Ruotsissa ja Virossa käytettyihin lyhytaikaisiin lomautuksiin. Valtion palautus ja lyhytaikaistuki esitetään tuloslaskelman palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneiden kulujen yhteydessä sillä kaudella, jolla palautuksen ja tuen peruste on syntynyt.
 

2021

2020
MEUR 1.1.–31.3. 1.1.–31.3.
Palkat 14,5 28,3
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt     1,7 3,1
Muut henkilöstökulut     1,9 3,1
18,1 34,5
Valtion palautus -3,2 -6,9
Lyhytaikaistuki -1,5 -0,3
Yhteensä 13,5 27,3
 1. Poistot

Alusten rungon, koneiden ja muiden pitkäaikaisten osakokonaisuuksien poistoaikaa on pidennetty 25 vuodesta 30 vuoteen 1.1.2021 alkaen, koska alusten taloudellisten vaikutusaikojen arvioidaan olevan pidemmät kuin 25 vuotta, jäännösarvot on pidetty samana. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääasiassa pidennetyistä poistoajoista.
 

2021

2020
MEUR 1.1.–31.3. 1.1.–31.3.
Poistot
Aineettomat hyödykkeet 0,1 0,1
Rakennukset jag rakennelmat 0,1 0,1
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 0,1 0,1
Alukset 4,1 5,1
Koneet ja kalkusto 0,2 0,3
Käyttöoikeusomaisuus 0,6 0,5
Yhteensä 5,1 6,1
Postot ja arvonalentumiset yhteensä 5,1 6,1
 1. Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut vähenivät 57,1 prosenttia, kun konsernin toimintaa ja kustannuksia sopeutettiin Covid-19-pandemiasta johtuvaan markkinatilanteen muuttumiseen.
 

2021

2020
MEUR 1.1.–31.3. 1.1.–31.3.
Myynti- ja markkinointikulut    0,3 5,6
Pesula- ja siivouskulut    0,8 3,9
Korjaus- ja kunnossapitokulut    1,5 4,0
Julkiset satama- ja alusmaksut    3,8 7,9
Polttoainekulut    6,9 10,2
Muut kulut    5,7 12,7
Yhteensä 19,0 44,2
 1. Rahoituskulut
   

  2021 2020
  MEUR 1.1.–31.3. 1.1.–31.3.
  Korkokulut jaksotettuun hankintahintaan
  arvostetuisa rahoitusveloista 0,6 0,7
  Korkokulut vuokrasopimusveloista 0,1 0,0
  Valuuttakurssitappiot 0,2 1,0
  Takuuprovisiot ja muut rahoituskulut 0,4 0,1
  Rahoituskulut yhteensä 1,3 1,9

  10. Tuloverot

Konsernilla oli 31. maaliskuuta 2021 laskennallisia verovelkoja yhteensä 25,2 miljoonaa euroa. Näistä 37,4 miljoonaa euroa koskee laskennallisia verovelkoja ja 12,3 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia. Verotuksessa vahvistetut tappiot toimintavuodelta 2020 voidaan vähentää 10 vuoden aikana. Johdon arviointien ja oletusten perusteella Viking Line olettaa, että tappiot voidaan hyödyntää sen tulevia verotettavia tuloksia vastaan.
 

MEUR

Kirjanpidon ja verotuksen Tappiot  Muut Yhteensä
arvojen erot  koskien verotuksessa väliaikaiset
aineellisia käyttö- erot
Laskennalliset verovelat omaisuuhyödykkeitä
1.1.2021 36,9 -10,2 0,5 27,1
Muuntoerot 0,0 - - 0,0
Kirjattu tuloslaskelmaan - -2,1 0,1 -1,9
Kirjattu suoraan omaan pääomaan - - - -
31.3.2021 36,9 -12,3 0,6 25,2
 1. Arvonalentumistestaus

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos jonkin omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus kuuluu tärkeimpään arviointeja vaativaan alueeseen.

Covid-19-pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä ja taloudellista asemaa. Johto arvioi, että tällä hetkellä ei ole tarvetta arvonalennuskirjauksiin, koska alusten käypä arvo on huomattavasti suurempi kuin niiden kirjanpitoarvo. Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.

Konsernin johto on tehnyt arvion epäkuranteista tavaroista myyntitavaravarastossa johtuen varaston kiertonopeuden ja kysynnän vähentymisestä covid-19 pandemian suorana seurauksena. Ensimmäisen neljänneksen aikana ei ole raportoitu olennaisia arvonalentumisia tulosaskelmassa.

12. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon IFRS 9:n mukaisesti. Myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen perusteella.

Covid-19-pandemia ei ole antanut aihetta muuttaa myyntisaamisten odotettuja luottotappioita.

13. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Viking Line Abp on saanut 4,9 miljoonan euron osingon Alandia Försäkring Abp:ltä.

Viking Line Abp on yksi Alandia Holding -yhtiön perustajista. Alandia Holding allekirjoitti 1. huhtikuuta 2021 sopimuksen Investeringsbolaget Rettigin omistamien Alandia Försäkring Abp -yhtiön osakkeiden ostamisesta. Osto edellyttää Finanssivalvonnan hyväksyntää.

Yhtiö on pidentänyt yhtä sekkiluotoistaan.

Muutoin konsernin johto ei ole tietoinen sellaisista olennaisista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia tilinpäätökseen.
 

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00