Viking Line: Tilinpäätöstiedote ajalta tammikuu - joulukuu 2019

Report this content

Viking Line Abp             TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                13.2.2020, klo 09.00

Viking Line kaksinkertaistaa tuloksensa

Tammikuu–joulukuu 2019 (tammikuu–joulukuu 2018)

  • Liikevaihto oli 496,4 miljoonaa euroa (497,8 Meur).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,3 Meur).
  • Liiketulos oli 17,4 miljoonaa euroa (9,3 Meur).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,8 miljoonaa euroa (-2,8 Meur).
  • Tulos ennen veroja oli 13,6 miljoonaa euroa (6,5 Meur).
  • Tulos verojen jälkeen oli 10,8 miljoonaa euroa (5,5 Meur).

Neljäs kvartaali 2019 (neljäs kvartaali 2018)

  • Liikevaihto oli 115,6 miljoonaa euroa (119,8 Meur).
  • Liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (1,6 Meur).

Näkymät vuodelle 2020

Odotamme, että matkustajamäärien kehitys on vakaa ja että matkustajakohtainen myynti kasvaa hieman. Kiinteähintaiset sopimukset koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2020 ehkäisee korkeampien polttoainekustannusten riskiä. Palkkakustannusten kehityksen arvioidaan olevan kohtuullista. Kolmannen kvartaalin tuloksella on ratkaiseva merkitys koko vuoden tulokseen.

Kova kilpailu vallitsee edelleen Viking Linen markkinoilla, missä hinta- ja volyymipaineet vaikuttavat toimintaedellytyksiin. Aasian markkinoiden kasvun pelätään pysähtyvän koronaviruksen takia.

Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2020 liiketulos on vuoden 2019 liiketuloksen tasolla.

Toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi

"– Vuoden 2019 tulos osoittaa, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Olemme onnistuneet kääntämään laskevan trendin. Vuonna 2018 aloittamamme organisaation kehitystyö on osoittautunut onnistuneeksi. Tavoitteena on ollut taloudellisen fokuksen vahvistaminen. Toimintavuoden kolme ensimmäistä kvartaalia olivat edellisvuotta parempia. Olen erityisen tyytyväinen matkustajakohtaisen katteen parantumiseen kuin myös alhaisempiin käyttökuluihin. Toisen kvartaalin suotuisa kehityssuunta jatkui korkeasesongin aikana, joka on vuoden taloudellisesti tärkein kausi. Toimintavuoden loppu kärsi negatiivisesti, kun Suomen Merimies-Unioni päätti ryhtyä tukilakkoon.

Viking Line on yhä selkeämmin valinnut aktiivisen roolin kestävän matkustamisen kehittämisessä – alueella, jossa jo useamman vuoden aikana olemme seisoneet eturintamassa. Aktiivisen yhteiskunnallisen keskustelun ja nopeiden muutosten aikakaudella haluamme vastata kestäviä palveluja ja lähimatkailua koskevaan kasvavaan kysyntään. Vastuullisuusstrategia on vuoden aikana hyväksytty. Strateginen työ kohdistuu niin asiakkaisiin, työntekijöihin kuin ympäristöönkin. Ahvenanmaalaisena varustamona saamme elantomme merestä ja sen hyvinvoinnin edistäminen on meille tärkeää. Haluamme olla edelläkävijä, kun kyseessä on sellaisten ratkaisujen hyödyntäminen, jotka pienentävät ympäristökuormitusta."

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta – 31. jouluuuta 2019 496,4 miljoonaa euroa (497,8 Meur 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2018). Liiketulos oli 17,4 miljoonaa euroa (9,3 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot olivat 448,4 miljoonaa euroa (450,3 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 45,6 miljoonaa euroa (45,3 Meur). Myyntikate oli 363,3 miljoonaa euroa (362,0 Meur).

Käyttökulut vähenivät 2,3 prosentilla 321,7 miljoonaan euroon (329,2 Meur). Polttoainekulut vähenivät 7,4 prosentilla 47,0 miljoonaan euroon (50,8 Meur).

Neljännen kvartaalin aikana 1. lokakuuta – 31. joulukuuta matkustajamäärä laski edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä johti alhaisempaan liikevaihtoon ja myyntikatteeseen. Merkittävänä syynä myyntikatteen heikkenemiseen oli Suomen Merimies-Unionin tukilakko marraskuussa. Liiketulos oli siten -0,1 Meur (1,6 Meur).

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2018.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 6 300 480 matkustajaa (6 411 537). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 31,9 % (32,4 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 133 940 yksikkökuormaa (128 549). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 18,4 % (17,8 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 31,9 % (31,7 %).

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 29,9 miljoonaa euroa (15,9 Meur), mistä 23,6 miljoonaa euroa (4,3 Meur) koskee pääasiassa ennakkomaksuja rakenteilla olevasta aluksesta. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 6,0 prosenttia liikevaihdosta (3,2 %).

Uuden aluksemme Viking Gloryn rakentaminen etenee Kiinassa. Aluksen arvioidaan aloittavan liikenteen vuoden 2021 aikana. 

31. joulukuuta 2019 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 100,0 miljoonaa euroa (103,5 Meur). Omavaraisuusaste oli 50,7 %, kun se oli 49,4 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 62,8 miljoonaa euroa (61,8 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2019 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 38,0 miljoonaa euroa (33,0 Meur). Investointien nettorahavirta oli -29,5 miljoonaa euroa (-13,5 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli -7,6 miljoonaa euroa (-25,7 Meur).

Riskitekijöitä

Risteilyjen ja lauttaliikenteen markkinat Itämerellä ovat vakaat mutta alttiina kovalle kilpailulle. Poliittiset päätökset voivat muuttaa Viking Linen toimintaedellytyksiä mahdollisilla negatiivisilla seurauksilla liiketoiminnalle. Ahvenanmaan veropoikkeus, joka mahdollistaa verottoman myynnin Ahvenanmaan liikenteessä, on kuitenkin pysyvä. EU-komission suuntaviivat merenkulun edistämiseksi, mitkä mahdollistavat merimiesten nettopalkkajärjestelmän, ovat voimassa toistaiseksi.

Konsernin liiketoiminta on riippuvainen toimivista logistiikka- ja tietojärjestelmistä. Häiriöillä liikenteessä tai tietoyhteyksissä voi olla negatiivinen vaikutus konsernin tulokselle. Viking Line pyrkii minimoimaan pitempien suunnittelemattomien liikennekatkosten riskiä alusten jatkuvalla kunnossapidolla, hyvin kehitetyllä turvajärjestelmällä, asianmukaisella koulutuksella ja säännöllisillä harjoituksilla. Tietojenkäsittelyn riskit minimoidaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia turvajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia työtapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien luotettavuuteen.

Konsernin alusten kirjanpitoarvo on 266,0 miljoonaa euroa (281,2 Meur). Alukset on vakuutettu kasko- ja kaskoetuusvakuutuksilla 598,0 miljoonan euron arvosta (598,0 Meur). Kaikille aluksille on lisäksi otettu strike/delay-, P&I (Protection and Indemnity)- ja PLR (Passenger Liability Regulation)-vakuutus.

Polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus konsernin tulokseen. Korkeiden polttoainehintojen riskin estämiseksi konserni on tehnyt kiinteähintaisia sopimuksia koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuosina 2018, 2019 ja 2020.

Konserni on myös alttiina erilaisille rahoitusriskeille, mm. valuuttakurssien vaihteluille. Tuotot muodostuvat euroina ja ruotsin kruunuina. Suurin osa operatiivisesta kassavirrasta tulee euroina. Myyntitavaroiden ja polttoaineen ostohintoihin vaikuttavat muut valuutat, pääasiassa US-dollarit. Konsernin pyrkimyksenä on ylläpitää hyvää likviditeettiä ollakseen valmiina kohtaamaan negatiivisia muutoksia liiketoiminnan kassavirroissa.

Konserni altistuu hintariskiin koskien osakkeita, jotka luokitellaan käypään arvon laajan tuloksen kautta kirjattaviksi rahoitusvaroiksi. Konsernin omistamien Försäkringsaktiebolaget Alandian osakkeiden arvo on määritelty tulevien rahavirtojen nykyarvon perusteella. Rahavirtojen laskelma perustuu eri arviointeihin ja oletuksiin, joilla on olennainen vaikutus nykyarvoon.

Ennakkomaksut koskevat rakenteilla olevaa alusta ja olivat 49,5 Meur per 31.joulukuuta 2019. Nämä käsittävät laivanrakennussopimuksen mukaisia ennakkomaksuja, suunnittelu- ja valvontatehtävistä aiheutuneita kuluja sekä aktivoituja lainakuluja. Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin.

Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti vuodelta 2019 julkaistaan.Tietoa Viking Linen vastuullisuustyöstä löytyy myös yhtiön kotisivuilta Vikingline.com.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 632 henkilöä (2 671), joista emoyhtiössä 1 986 (2 005). Maissa työskenteli 594 henkilöä (634) ja merellä 2 038 henkilöä (2 037).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 245 (242) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Vuoden 2019 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 2 810 henkilöä (2 874), joista 2198 henkilöä (2 299) asui Suomessa. Ruotsissa asuvien työntekijöiden määrä oli 507 henkilöä (453). Virossa asui 91 (111) ja muissa maissa 14 henkilöä (11).

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Viking Line Abp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää "Hallinnointikoodia”, joka on julkisesti saatavilla internetsivuilla Cgfinland.fi. Viking Line noudattaa koodia kokonaisuudessaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019 julkaistaan osana Viking Linen vuosikertomusta. Tietoa yhtiön hallinnoinnista löytyy Viking Linen kotisivuilta Vikingline.com.

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Hallitus ei ole tietoinen sellaisista oleellisista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia tilinpäätökseen.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Viking Line Abp:n tase per 31. joulukuuta 2019 osoittaa, että vapaa oma pääoma on 83 901 141,11 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle:

Osinkona jaetaan 0,45 euroa/osake                4 860 000,00 euroa

Vapaaseen omaan pääomaan jätetään        79 041 141,11 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallitus arvioi voitonjaon olevan perusteltu niitä vaatimuksia vasten, joita toiminnan luonne, laajuus, rahoitus ja riskit asettavat oman pääoman suuruudelle.

 

Konsernin tuloslaskelma        
         
  2019 2018 2019 2018
MEUR 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
         
LIIKEVAIHTO 115,6 119,8 496,4 497,8
         
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,4 0,3
         
Kulut        
Tavarat ja palvelut 31,9 33,2 133,1 135,8
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 28,7 28,5 117,1 117,3
Poistot ja arvonalentumiset 6,1 5,9 24,6 23,8
Liiketoiminnan muut kulut 49,2 50,6 204,6 211,8
  115,9 118,2 479,4 488,8
         
LIIKETULOS -0,1 1,6 17,4 9,3
         
Rahoitustuotot 0,1 0,1 0,5 2,4
Rahoituskulut -0,3 -0,8 -4,3 -5,2
         
TULOS ENNEN VEROJA -0,3 0,9 13,6 6,5
         
Tuloverot 0,0 -0,2 -2,7 -1,0
         
TILIKAUDEN TULOS -0,3 0,7 10,8 5,5
         
         
Tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille -0,3 0,7 10,8 5,5
         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja        
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,03 0,06 1,00 0,51
         
Konsernin laaja tuloslaskelma      
         
  2019 2018 2019 2018
MEUR 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12.
         
TILIKAUDEN TULOS -0,3 0,7 10,8 5,5
         
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi        
Muuntoerot 0,5 0,2 -0,3 -0,8
         
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi        
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien        
rahoitusvarojen käyvän arvon muutos -3,9 4,1 -3,9 4,1
         
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -3,4 4,2 -4,2 3,3
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -3,7 4,9 6,6 8,8
         
         
Laajan tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille -3,7 4,9 6,6 8,8
         
Konsernitase        
         
         
MEUR     31.12.2019 31.12.2018
         
VARAT        
         
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet     3,3 3,2
Maa-alueet     0,6 0,6
Rakennukset ja rakennelmat     7,3 7,7
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot     2,2 2,5
Alukset     266,0 281,2
Koneet ja kalusto     3,9 4,9
Käyttöoikeusomaisuus     5,2 -
Ennakkomaksut     49,5 25,9
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta         
kirjattavat rahoitusvarat      28,1 32,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä     366,0 358,0
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus     16,9 16,3
Tuloverosaamiset     0,4 0,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset     28,0 30,7
Rahavarat     62,8 61,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä     108,1 109,2
         
VARAT YHTEENSÄ     474,0 467,2
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
         
Oma pääoma        
Osakepääoma     1,8 1,8
Rahastot     1,9 5,8
Muuntoerot     -2,5 -2,3
Kertyneet voittovarat     233,9 225,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     235,1 230,7
         
Oma pääoma yhteensä     235,1 230,7
         
Pitkäaikaiset velat        
Laskennalliset verovelat     37,7 37,5
Korolliset velat     100,0 103,5
Vuokrasopimusvelat     3,6 -
Pitkäaikaiset velat yhteensä     141,3 141,0
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat     23,5 23,5
Vuokrasopimusvelat     1,7 -
Tuloverovelat     2,1 0,3
Ostovelat ja muut velat     70,3 71,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä     97,6 95,5
         
Velat yhteensä     238,9 236,5
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     474,0 467,2
         
         
         
Konsernin rahavirtalaskelma      
         
      2019 2018
MEUR     1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
         
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA        
         
Tilikauden tulos     10,8 5,5
Oikaisut        
  Poistot ja arvonalentumiset     24,6 23,8
  Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot/-tappiot     0,0 -0,1
  Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa     0,4 0,9
  Korkokulut ja muut rahoituskulut     3,8 4,0
  Korkotuotot ja muut rahoitustuotot     -0,1 -0,1
  Osinkotuotot     -0,4 -2,3
  Tuloverot     2,7 1,0
         
Käyttöpääoman muutokset        
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos     2,7 3,6
  Vaihto-omaisuuden muutos     -0,6 1,0
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos     -1,2 -1,1
         
Maksetut korot     -3,4 -3,6
Maksetut muut rahoituskulut     -0,5 -0,6
Saadut korot     0,0 0,0
Saadut muut rahoitustuotot     0,1 0,1
Maksetut verot     -0,8 1,0
         
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA     38,0 33,0
         
INVESTOINNIT        
Alusinvestoinnit     -5,4 -9,2
Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin   -1,0 -2,3
Ennakkomaksut     -23,6 -4,3
Investoinnit käypään arvoon laajan tuloksen kautta         
kirjattaviin rahoitusvaroihin     0,0 0,0
Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti     0,1 0,1
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta         
kirjattavien rahoitusvarojen myynti      - 0,0
Saadut osingot     0,4 2,3
         
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA     -29,5 -13,5
         
RAHOITUS        
Pitkäaikaisten velkojen nostot     20,0 -
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset     -23,5 -23,5
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset     -1,9 -
Maksetut osingot     -2,2 -2,2
         
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA     -7,6 -25,7
         
RAHAVAROJEN MUUTOS     0,9 -6,2
Rahavarat tilikauden alussa     61,8 68,0
         
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA     62,8 61,8

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksia
           
                Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
           
  Osake-   Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2019 1,8 5,8 -2,3 225,3 230,7
           
Tilikauden tulos       10,8 10,8
Muuntoerot   0,0 -0,2 -0,1 -0,3
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta           
kirjattavien rahoitusvarojen uudelleenarvostus   -3,9     -3,9
Tilikauden laaja tulos - -3,9 -0,2 10,7 6,6
           
Osingonjako       -2,2 -2,2
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa - - - -2,2 -2,2
           
OMA PÄÄOMA 31.12.2019 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1
           
           
           
                Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
           
  Osake-   Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2018 1,8 1,7 -1,7 222,2 224,1
           
Tilikauden tulos       5,5 5,5
Muuntoerot   0,0 -0,6 -0,2 -0,8
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta          
kirjattavien rahoitusvarojen myynti   0,0   0,0 0,0
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta           
kirjattavien rahoitusvarojen uudelleenarvostus   4,1     4,1
Tilikauden laaja tulos - 4,1 -0,6 5,3 8,8
           
Osingonjako       -2,2 -2,2
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa - - - -2,2 -2,2
           
OMA PÄÄOMA 31.12.2018 1,8 5,8 -2,3 225,3 230,7

 

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
         
  2019 2019 2019 2019
MEUR Q4 Q3 Q2 Q1
         
LIIKEVAIHTO 115,6 153,8 131,1 95,8
         
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,0 0,1 0,1
         
Kulut        
Tavarat ja palvelut 31,9 40,0 35,5 25,7
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 28,7 29,5 30,7 28,2
Poistot ja arvonalentumiset 6,1 6,0 6,1 6,3
Liiketoiminnan muut kulut 49,2 52,1 53,5 49,9
  115,9 127,6 125,7 110,1
         
LIIKETULOS -0,1 26,2 5,4 -14,2
         
Rahoitustuotot 0,1 0,0 0,4 0,0
Rahoituskulut -0,3 -1,3 -1,4 -1,2
         
TULOS ENNEN VEROJA -0,3 24,9 4,4 -15,4
         
Tuloverot 0,0 -5,0 -0,8 3,1
         
TILIKAUDEN TULOS -0,3 19,9 3,6 -12,3
         
         
Tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille -0,3 19,9 3,6 -12,3
         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja        
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,03 1,84 0,33 -1,14
         
Konsernin laaja tuloslaskelma     
vuosineljänneksittäin        
         
  2019 2019 2019 2019
MEUR Q4 Q3 Q2 Q1
         
TILIKAUDEN TULOS -0,3 19,9 3,6 -12,3
         
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi        
Muuntoerot 0,5 -0,3 -0,3 -0,3
         
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi        
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta         
kirjattavat rahoitusvarat  -3,9 - - -
         
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -3,4 -0,3 -0,3 -0,3
         
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -3,7 19,6 3,3 -12,6
         
         
Laajan tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille -3,7 19,6 3,3 -12,6

 

Segmenttitiedot konserni    
       
    2019 2018
MEUR   1.1–31.12. 1.1–31.12.
       
Liikevaihto      
Alukset   487,9 489,5
Jakamaton   8,6 8,5
Toimintasegmentit yhteensä   496,5 498,0
Eliminoinnit   -0,1 -0,1
Konsernin liikevaihto yhteensä   496,4 497,8
       
Liiketulos      
Alukset   60,8 55,2
Jakamaton   -43,4 -45,9
Konsernin liiketulos yhteensä   17,4 9,3
       
LIIKEVAIHTO      
Matkustajatoiminnan tuotot   448,4 450,3
Rahtitoiminnan tuotot   45,6 45,3
Muut tuotot   2,4 2,3
Yhteensä   496,4 497,8

 

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset  
       
       
MEUR   31.12.2019 31.12.2018
       
Vastuusitoumukset   138,7 142,2
Omasta puolesta annetut vakuudet   255,5 301,0
Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon   158,1 175,3
 – kokonaisarvo   198,2 195,8
       
       
Tunnusluvut ja tilastot      
       
    2019 2018
    1.1–31.12. 1.1–31.12.
       
Oma pääoma / osake, euroa   21,77 21,36
Osinko / osake, euroa   0,45 0,20
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä   10 800 000 10 800 000
Oman pääoman tuotto, ROE   4,7 % 2,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, ROI   4,8 % 2,9 %
Omavaraisuusaste   50,7 % 49,4 %
       
Investoinnit, Meur   29,9 15,9
 – % liikevaihdosta   6,0 % 3,2 %
       
Matkustajat   6 300 480 6 411 537
Yksikkökuormat   133 940 128 549
       
Henkilöstö, keskimäärin   2 632 2 671
       
       
Tulos / osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin   
       
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä   
       
Oman pääoman tuotto (ROE), % = (Tulos ennen veroja – tuloverot) / Oma pääoma mukaan luettuna     
vähemmistöosuus (keskiarvo)      
       
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = (Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut)     
/ (Taseen loppusumma – korottomat velat (keskiarvo))      
       
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)   
       
Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.      
       
Annetut tilinpäätöstiedot on tilintarkastettu.      

 Yhtiökokous

Viking Linen varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 23. huhtikuuta 2020 klo 12.00 Alandica Kultur och Kongressissa, osoitteessa Strandgatan 33 Mariehamn.

Vuoden 2019 vuosikertomuksen sähköinen versio julkistetaan yhtiön kotisivuilla Vikingline.com viikolla 10 vuonna 2020. Painettu vuosikertomus ilmestyy ruotsiksi ja suomeksi viikolla 12 vuonna 2020.

Taloudellinen tiedotus vuonna 2020

Viking Line Abp julkaisee toimintavuonna 2020 taloudelliset raportit ajalta 1. tammikuuta–31. maaliskuuta, 1. tammikuuta–30. kesäkuuta ja 1. tammikuuta–30. syyskuuta. Toimintakatsaus ajalta tammikuu–maaliskuu julkaistaan 23. huhtikuuta, puolivuotiskatsaus ajalta tammikuu–kesäkuu julkaistaan 20. elokuuta ja toimintakatsaus ajalta tammikuu–syyskuu julkaistaan 21. lokakuuta. Konsernin tilinpäätöstiedote tilivuodelta 2020 julkaistaan 18. helmikuuta 2021.

Maarianhamina 12. helmikuuta 2020

VIKING LINE ABP
Hallitus


Jan Hanses
Toimitusjohtaja


 

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit