Viking Line: Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2019

Report this content

Viking Line Abp             BOKSLUTSKOMMUNIKÉ              13.2.2020, kl. 09.00

Viking Line fördubblar sitt resultat

Januari–december 2019 (jämfört med januari–december 2018)

  • Omsättningen uppgick till 496,4 Meur (497,8 Meur).
  • Övriga rörelseintäkter var 0,4 Meur (0,3 Meur).
  • Rörelseresultatet uppgick till 17,4 Meur (9,3 Meur).
  • Finansnettot blev -3,8 Meur (-2,8 Meur).
  • Resultat före skatter uppgick till 13,6 Meur (6,5 Meur).
  • Resultatet efter skatter var 10,8 Meur (5,5 Meur).

Fjärde kvartalet 2019 (jämfört med fjärde kvartalet 2018)

  • Omsättningen uppgick till 115,6 Meur (119,8 Meur).
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,1 Meur (1,6 Meur).

Utsikter för hela verksamhetsåret 2020

Vi förväntar oss att passagerarvolymutvecklingen är stabil och att försäljningen per passagerare ökar något. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2020 motverkar delvis risken för ökade bunkerkostnader. Lönekostnadsutvecklingen bedöms vara moderat. Resultatet för kvartal tre har en avgörande betydelse för årsresultatet.

På Viking Lines marknader råder fortsättningsvis en hård konkurrens, där verksamhetsförutsättningarna påverkas av pressade priser och volymer. Den asiatiska marknadens tillväxt riskerar att avstanna på grund av coronaviruset.

Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2020 kommer att vara i nivå med rörelseresultatet 2019.

VD Jan Hanses kommenterar

"– Resultatet för år 2019 visar att vi är på rätt väg. Vi har lyckats vända en nedåtgående trend. Det utvecklingsarbete vi inledde 2018 gällande vår organisation har visat sig vara lyckad. Målsättningen har varit att stärka det kommersiella fokuset. Verksamhetsårets tre första kvartal utföll bättre än föregående år. Jag är särskilt nöjd med det förbättrade försäljningsbidraget per passagerare liksom lägre driftkostnader. Den gynnsamma trenden från det andra kvartalet fortsatte under högsäsongen, som är årets ekonomiskt viktigaste period. Slutet av verksamhetsåret drabbades negativt, då Finlands Sjömansunion valde att gå i stödstrejk.

Viking Line har allt tydligare valt att ta en aktiv roll i utvecklandet av hållbart resande – ett område där vi redan i flera års tid stått i framkant. I en tid med aktiv samhällsdiskussion och snabba förändringar vill vi möta våra kunders tilltagande efterfrågan av hållbara tjänster och ökade krav på resealternativ i närregionen. Under året har en hållbarhetsstrategi godkänts. Arbetet är strategiskt och tar sikte på såväl kunder som medarbetare och miljö. Som ett åländskt rederi lever vi av havet och att främja dess välmående är viktigt för oss. Vi vill vara föregångare när det gäller att utnyttja sådana lösningar som minskar miljöbelastningen."

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till 496,4 Meur under perioden 1 januari – 31 december 2019 (497,8 Meur 1 januari – 31 december 2018). Rörelseresultatet uppgick till 17,4 Meur (9,3 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 448,4 Meur (450,3 Meur), medan fraktintäkterna var 45,6 Meur (45,3 Meur). Försäljningsbidraget var 363,3 Meur (362,0 Meur).

Driftskostnaderna minskade med 2,3 % till 321,7 Meur (329,2 Meur). Bunkerkostnaderna minskade med 7,4 % till 47,0 Meur (50,8 Meur).

Under det fjärde kvartalet 1 oktober–31 december sjönk passagerarvolymerna jämfört med motsvarande period föregående år, vilket ledde till en lägre omsättning och ett lägre försäljningsbidrag. Huvudorsaken till det försämrade försäljningsbidraget var Finlands Sjömansunion stödstrejk i november. Därmed blev rörelseresultatet -0,1 Meur (1,6 Meur).

Trafik och marknad

Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2018.

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 6 300 480 (6 411 537). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 31,9 % (32,4 %).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 133 940 fraktenheter (128 549). Viking Lines fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 18,4 % (17,8 %). Marknadsandelen för personbilar uppgick till uppskattningsvis 31,9 % (31,7 %).

Investeringar och finansiering

Koncernens investeringar uppgick till 29,9 Meur (15,9 Meur), varav 23,6 Meur (4,3 Meur) huvudsakligen avser förskottsbetalning för fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 6,0 % av omsättningen (3,2 %).

Byggandet av vårt nya fartyg Viking Glory framskrider i Kina. Fartyget beräknas inleda sin trafik under 2021. 

Den 31 december 2019 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 100,0 Meur (103,5 Meur). Soliditeten var 50,7 % jämfört med 49,4 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av december till 62,8 Meur (61,8 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1 Meur per 31 december 2019 (15,1 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 38,0 Meur (33,0 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var -29,5 Meur (-13,5 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -7,6 Meur (-25,7 Meur).

Riskfaktorer

Marknaden för kryssningar och färjetrafik i Östersjön är stabil men utsatt för hård konkurrens. Politiska beslut kan förändra Viking Lines verksamhetsförutsättningar med potentiellt negativa konsekvenser för affärsverksamheten. Ålands skatteundantag, som möjliggör skattefri försäljning i trafik till och från Åland, är dock permanent. EU-kommissionens riktlinjer för främjande av sjöfarten, som möjliggör sjömännens nettolönesystem, gäller tillsvidare.

Koncernens affärsverksamhet är beroende av fungerande logistik och datasystem. Störningar i trafiken eller datakommunikationen kan ha en negativ inverkan på koncernens resultat. Viking Line strävar till en minimering av risken för längre oplanerade trafikuppehåll genom kontinuerligt underhåll av fartygen, ett välutvecklat säkerhetssystem, utbildning och regelbundna övningar. Riskerna i informationshanteringen minimeras genom utveckling av ändamålsenliga säkerhetssystem och alternativa arbetssätt samt satsningar på datasystemens tillförlitlighet.

Koncernens fartyg är bokförda till ett värde om 266,0 Meur (281,2 Meur). Fartygen är kasko- och intresseförsäkrade till ett värde om 598,0 Meur (598,0 Meur). Därutöver är samtliga fartyg strike/delay-, P&I (Protection and Indemnity)- och PLR (Passenger Liability Regulation) -försäkrade.

Fluktuationerna i bunkerpriserna har en direkt inverkan på koncernens resultat. För att motverka risken för höjda bunkerpriser har koncernen ingått fastprisavtal avseende delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2018, 2019 och 2020.

Koncernen är även utsatt för olika finansiella risker, däribland fluktuationer i valutakurser. Intäkterna genereras i euro och i svenska kronor. Den större delen av det operativa inflödet av likvida medel utgörs av euro. Inköpspriset på försäljningsvaror och bunker påverkas av övriga valutor, företrädesvis den amerikanska dollarn. Koncernen strävar till att upprätthålla en god likviditet för att ha beredskap att möta negativa förändringar i det operativa kassaflödet.

Koncernen exponeras för prisrisk avseende aktier som klassificeras som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat. Värdet på koncernens aktieinnehav i Försäkringsaktiebolaget Alandia fastställs på basis av nuvärdet från framtida kassaflöden. Kassaflödesberäkningen bygger på ett antal uppskattningar och bedömningar som har en väsentlig inverkan på nuvärdet.

Förskottsbetalningar avser fartyg under byggnad och uppgår till 49,5 Meur per 31.12.2019. Dessa består av förskottsbetalningar i enlighet med fartygsbyggnadskontrakt, planerings- och övervakningskostnader samt aktiverade lånekostnader. I det fall att fartygsbyggnadskontraktet skulle uppsägas har bolaget en bankgaranti som säkerhet för erlagda förskottsrater om 38,8 Meur jämte ränta.

Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten för 2019 publiceras. Information om Viking Lines hållbarhetsarbete finns även tillgänglig på Vikingline.com.

Organisation och personal

Medelantalet anställda i koncernen var 2 632 (2 671), varav i moderbolaget 1 986 (2 005). Landpersonalens antal var 594 (634) och sjöpersonalens 2 038 (2 037).

Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 245 (242) personer anställda av ett bemanningsföretag.

I slutet av året 2019 hade koncernen totalt 2 810 (2 874) anställda, varav 2 198 personer (2 299) var bosatta i Finland. Antalet bosatta i Sverige var 507 personer (453). I Estland bosatta uppgick till 91 (111) och i övriga länder till 14 personer (11).

Bolagsstyrningsrapport

Viking Line tillämpar ”Finsk kod för bolagsstyrning”, som godkänts av Värdepappers-marknadsföreningen och finns tillgänglig på Cgfinland.fi. Viking Line följer koden i dess helhet. Bolagsstyrningsrapporten för 2019 publiceras som en del av Viking Lines årsberättelse. Information om Viking Lines bolagsstyrning finns tillgänglig på Vikingline.com.

Händelser efter balansdagen

Styrelsen känner inte till några väsentliga händelser efter balansdagen som skulle kunna påverka bokslutet.

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Enligt Viking Line Abp:s balansräkning per den 31 december 2019 uppgår det fria egna kapitalet till 83 901 141,11 euro.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman:

I dividend utdelas 0,45 euro per aktie                  4 860 000,00 euro

Kvarlämnas i det fria egna kapitalet                   79 041 141,11 euro

Det har inte inträffat några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens utgång. Styrelsens bedömning är att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning, finansiering och risker ställer på storleken av det egna kapitalet.
 

Koncernens resultaträkning      
         
  2019 2018 2019 2018
MEUR 1.10–31.12 1.10–31.12 1.1–31.12 1.1–31.12
         
OMSÄTTNING 115,6 119,8 496,4 497,8
         
Övriga rörelseintäkter 0,2 0,1 0,4 0,3
         
Kostnader        
Varor och tjänster 31,9 33,2 133,1 135,8
Kostnader för löner och anställningsförmåner 28,7 28,5 117,1 117,3
Avskrivningar och nedskrivningar 6,1 5,9 24,6 23,8
Övriga rörelsekostnader 49,2 50,6 204,6 211,8
  115,9 118,2 479,4 488,8
         
RÖRELSERESULTAT -0,1 1,6 17,4 9,3
         
Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,5 2,4
Finansiella kostnader -0,3 -0,8 -4,3 -5,2
         
RESULTAT FÖRE SKATTER -0,3 0,9 13,6 6,5
         
Inkomstskatter 0,0 -0,2 -2,7 -1,0
         
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -0,3 0,7 10,8 5,5
         
         
Resultat hänförligt till:        
Moderbolagets ägare -0,3 0,7 10,8 5,5
         
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro -0,03 0,06 1,00 0,51
         
Koncernens rapport över totalresultat  
         
  2019 2018 2019 2018
MEUR 1.10–31.12 1.10–31.12 1.1–31.12 1.1–31.12
         
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -0,3 0,7 10,8 5,5
         
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen        
Omräkningsdifferenser 0,5 0,2 -0,3 -0,8
         
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen        
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar          
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat -3,9 4,1 -3,9 4,1
         
Övrigt totalresultat -3,4 4,2 -4,2 3,3
         
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -3,7 4,9 6,6 8,8
         
         
Totalresultat hänförligt till:        
Moderbolagets ägare -3,7 4,9 6,6 8,8
         
         
Koncernens balansräkning      
         
         
MEUR     31.12.2019 31.12.2018
         
TILLGÅNGAR        
         
Långfristiga tillgångar        
Immateriella tillgångar     3,3 3,2
Markområden     0,6 0,6
Byggnader och konstruktioner     7,3 7,7
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter     2,2 2,5
Fartyg     266,0 281,2
Maskiner och inventarier     3,9 4,9
Nyttjanderätter     5,2 -
Förskottsbetalningar     49,5 25,9
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde        
via övrigt totalresultat     28,1 32,0
Långfristiga tillgångar totalt     366,0 358,0
         
Kortfristiga tillgångar        
Varulager     16,9 16,3
Inkomstskattefordringar     0,4 0,4
Kundfordringar och övriga fordringar     28,0 30,7
Likvida medel     62,8 61,8
Kortfristiga tillgångar totalt     108,1 109,2
         
TILLGÅNGAR TOTALT     474,0 467,2
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
         
Eget kapital        
Aktiekapital     1,8 1,8
Fonder     1,9 5,8
Omräkningsdifferenser     -2,5 -2,3
Balanserade vinstmedel     233,9 225,3
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare     235,1 230,7
         
Eget kapital totalt     235,1 230,7
         
Långfristiga skulder        
Uppskjutna skatteskulder     37,7 37,5
Räntebärande skulder     100,0 103,5
Leasingskulder     3,6 -
Långfristiga skulder totalt     141,3 141,0
         
Kortfristiga skulder        
Räntebärande skulder     23,5 23,5
Leasingskulder     1,7 -
Inkomstskatteskulder     2,1 0,3
Leverantörsskulder och övriga skulder     70,3 71,6
Kortfristiga skulder totalt     97,6 95,5
         
Skulder totalt     238,9 236,5
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT     474,0 467,2
         
         
         
Koncernens kassaflödesanalys    
         
      2019 2018
MEUR     1.1–31.12 1.1–31.12
         
AFFÄRSVERKSAMHETEN        
         
Räkenskapsperiodens resultat     10,8 5,5
Justeringar        
  Avskrivningar och nedskrivningar     24,6 23,8
  Försäljningsvinster/-förluster från långfristiga tillgångar     0,0 -0,1
  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet     0,4 0,9
  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader     3,8 4,0
  Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter     -0,1 -0,1
  Dividendintäkter     -0,4 -2,3
  Inkomstskatter     2,7 1,0
         
Förändring av rörelsekapital        
  Förändring av kundfordringar och övriga fordringar     2,7 3,6
  Förändring av varulager     -0,6 1,0
  Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder     -1,2 -1,1
         
Erlagda räntor     -3,4 -3,6
Erlagda finansiella kostnader     -0,5 -0,6
Erhållna räntor     0,0 0,0
Erhållna finansiella intäkter     0,1 0,1
Erlagda skatter     -0,8 1,0
         
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN     38,0 33,0
         
INVESTERINGAR        
Investeringar i fartyg     -5,4 -9,2
Investeringar i övriga immateriella och materiella tillgångar   -1,0 -2,3
Förskottsbetalningar     -23,6 -4,3
Investeringar i finansiella tillgångar värderade till         
verkligt värde via övrigt totalresultat     0,0 0,0
Försäljning av övriga immateriella och materiella tillgångar   0,1 0,1
Försäljning av finansiella tillgångar värderade till        
verkligt värde via övrigt totalresultat     - 0,0
Erhållna dividender     0,4 2,3
         
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR     -29,5 -13,5
         
FINANSIERING        
Ökning av räntebärande skulder     20,0 -
Amortering av räntebärande skulder     -23,5 -23,5
Amortering av leasingskulder     -1,9 -
Erlagda dividender     -2,2 -2,2
         
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING      -7,6 -25,7
         
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL     0,9 -6,2
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början     61,8 68,0
         
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT     62,8 61,8

 

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
           
           
  Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  
           
  Aktie-   Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
           
EGET KAPITAL 1.1.2019 1,8 5,8 -2,3 225,3 230,7
           
Räkenskapsperiodens resultat       10,8 10,8
Omräkningsdifferenser   0,0 -0,2 -0,1 -0,3
Omvärdering av finansiella tillgångar värderade          
till verkligt värde via övrigt totalresultat   -3,9     -3,9
Räkenskapsperiodens totalresultat - -3,9 -0,2 10,7 6,6
           
Dividendutdelning       -2,2 -2,2
Transaktioner med moderbolagets ägare - - - -2,2 -2,2
           
EGET KAPITAL 31.12.2019 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1
           
           
           
  Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  
           
  Aktie-   Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
           
EGET KAPITAL 1.1.2018 1,8 1,7 -1,7 222,2 224,1
           
Räkenskapsperiodens resultat       5,5 5,5
Omräkningsdifferenser   0,0 -0,6 -0,2 -0,8
Försäljning av finansiella tillgångar värderade          
till verkligt värde via övrigt totalresultat   0,0   0,0 0,0
Omvärdering av finansiella tillgångar värderade          
till verkligt värde via övrigt totalresultat   4,1     4,1
Räkenskapsperiodens totalresultat - 4,1 -0,6 5,3 8,8
           
Dividendutdelning       -2,2 -2,2
Transaktioner med moderbolagets ägare - - - -2,2 -2,2
           
EGET KAPITAL 31.12.2018 1,8 5,8 -2,3 225,3 230,7

 

Koncernens resultaträkning per kvartal  
         
  2019 2019 2019 2019
MEUR Q4 Q3 Q2 Q1
         
OMSÄTTNING 115,6 153,8 131,1 95,8
         
Övriga rörelseintäkter 0,2 0,0 0,1 0,1
         
Kostnader        
Varor och tjänster 31,9 40,0 35,5 25,7
Kostnader för löner och anställningsförmåner 28,7 29,5 30,7 28,2
Avskrivningar och nedskrivningar 6,1 6,0 6,1 6,3
Övriga rörelsekostnader 49,2 52,1 53,5 49,9
  115,9 127,6 125,7 110,1
         
RÖRELSERESULTAT -0,1 26,2 5,4 -14,2
         
Finansiella intäkter 0,1 0,0 0,4 0,0
Finansiella kostnader -0,3 -1,3 -1,4 -1,2
         
RESULTAT FÖRE SKATTER -0,3 24,9 4,4 -15,4
         
Inkomstskatter 0,0 -5,0 -0,8 3,1
         
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -0,3 19,9 3,6 -12,3
         
         
Resultat hänförligt till:        
Moderbolagets ägare -0,3 19,9 3,6 -12,3
         
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro -0,03 1,84 0,33 -1,14
         
Koncernens rapport över totalresultat  
per kvartal        
         
  2019 2019 2019 2019
MEUR Q4 Q3 Q2 Q1
         
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -0,3 19,9 3,6 -12,3
         
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen        
Omräkningsdifferenser 0,5 -0,3 -0,3 -0,3
         
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen        
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar          
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat -3,9 - - -
         
Övrigt totalresultat -3,4 -0,3 -0,3 -0,3
         
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -3,7 19,6 3,3 -12,6
         
         
Totalresultat hänförligt till:        
Moderbolagets ägare -3,7 19,6 3,3 -12,6


 

Segmentuppgifter koncernen    
       
    2019 2018
MEUR   1.1–31.12 1.1–31.12
       
Omsättning      
Fartygen   487,9 489,5
Ofördelat   8,6 8,5
Rörelsesegmenten totalt   496,5 498,0
Elimineringar   -0,1 -0,1
Koncernens omsättning totalt   496,4 497,8
       
Rörelseresultat      
Fartygen   60,8 55,2
Ofördelat   -43,4 -45,9
Koncernens rörelseresultat totalt   17,4 9,3
       
OMSÄTTNING      
Passagerarrelaterade intäkter   448,4 450,3
Fraktintäkter   45,6 45,3
Övriga intäkter   2,4 2,3
Totalt   496,4 497,8

 

Givna säkerheter och ansvarsförbindelser
       
       
MEUR   31.12.2019 31.12.2018
       
Ansvarsförbindelser   138,7 142,2
Säkerheter, för egen del   255,5 301,0
Investeringsåtaganden som inte upptagits i bokföringen   158,1 175,3
 – avtalat belopp   198,2 195,8
       
       
       
Nyckeltal och statistik       
       
    2019 2018
    1.1–31.12 1.1–31.12
       
Eget kapital per aktie, euro   21,77 21,36
Dividend per aktie, euro   0,45 0,20
Antal aktier per balansdagen   10 800 000 10 800 000
Avkastning på eget kapital, ROE   4,7 % 2,4 %
Avkastning på investerat kapital, ROI   4,8 % 2,9 %
Soliditet   50,7 % 49,4 %
       
Investeringar, Meur   29,9 15,9
 – i % av omsättningen   6,0 % 3,2 %
       
Passagerare   6 300 480 6 411 537
Fraktenheter   133 940 128 549
       
Antal årsanställda, medeltal   2 632 2 671
       
       
Resultat per aktie = (Resultat före skatter – inkomstskatter +/– minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt
       
Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen
       
Avkastning på eget kapital (ROE), % = (Resultat före skatter – inkomstskatter) / Eget kapital inklusive 
minoritetsandel (i genomsnitt under året)      
       
Avkastning på investerat kapital (ROI), % = (Resultat före skatter + ränte- och övriga finansiella kostnader)
/ (Balansomslutning – räntefria skulder (i genomsnitt under året))    
       
Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott)  
       
Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser om +/– 0,1 Meur uppstå.      
       
De uppgivna bokslutsuppgifterna är reviderade.      

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma i Viking Line Abp hålls torsdagen den 23 april 2020 klockan 12.00 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33 i Mariehamn.

En elektronisk version av årsberättelsen för år 2019 publiceras vecka 10 2020 på Vikingline.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer på svenska och finska vecka 12 2020.

Ekonomisk information 2020

Viking Line Abp ger under verksamhetsåret 2020 ut ekonomiska rapporter för perioderna 1 januari–31 mars, 1 januari–30 juni och 1 januari–30 september. Verksamhetsöversikten för januari–mars publiceras den 23 april, halvårsrapporten för januari–juni den 20 augusti och verksamhetsöversikten för januari–september den 21 oktober. Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 publiceras den 18 februari 2021.

Mariehamn den 12 februari 2020

VIKING LINE ABP
StyrelsenJan Hanses
Verkställande direktör


 

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar