Viking Line: Tilinpäätöstiedote ajalta tammikuu - joulukuu 2021

Report this content

Viking Line Abp          TILINPÄÄTÖSTIEDOTE          18.02.2022, klo. 09.00

Tilinpäätöstiedote ajalta tammikuu - joulukuu 2021


Tammi– joulukuu 2021 (tammi–joulukuu 2020)

  • Liikevaihto oli 258,2 miljoonaa euroa (188,8 Meur). 
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 46,8 miljoonaa euroa (26,9 Meur). 
  • Liiketulos oli 32,1 miljoonaa euroa (–49,3 Meur). 
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat –3,8 miljoonaa euroa (–3,6 Meur). 
  • Tulos ennen veroja oli 28,3 miljoonaa euroa (–52,9 Meur). 
  • Tulos verojen jälkeen oli 24,4 miljoonaa euroa (–42,3 Meur).

Näkymät koko toimintavuodelle 2022

Covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen Viking Linen tulokseen. Epävarmuus viranomaisten vaatimuksista, tuista, rokotusohjelmien vaikutuksista ja niihin liittyvistä matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan myös vuonna 2022. Vuonna 2021 myytiin käyttöomaisuutta, mikä johti maksuvalmiuden vahvistumiseen ja vaikutti myönteisesti tulokseen. Vastaavia myyntejä ei ole nähtävissä vuonna 2022. Kun otetaan huomioon edellä mainitut kertaluonteiset erät ja epävarmuus pandemian kehityksestä ja ja geopoliittinen tilanne se, että pandemia ja tiukemmat viranomaisvaatimukset ovat tähän mennessä vaikuttaneet erittäin negatiivisesti ensimmäiseen neljännekseen, on vielä liian aikaista määrittää vaikutusta tulokseen, joten vuodelle 2022 ei anneta tulosennustetta.

Neljäs kvartaali 2021 (neljäs kvartaali 2020)

  • Liikevaihto oli 89,3 miljoonaa euroa (34,6 Meur).
  • Liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa (–14,1 Meur).

Palvelujemme kysyntä on kasvanut Ahvenanmaan, Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä neljännellä kvartaalilla. Viranomaismääräykset ovat edelleen rajoittaneet Suomen ja Viron välistä liikennettä. Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan asiakkailleen parasta mahdollista palvelua yhdistettynä kustannusten hallintaan. Kvartaalin loppupuolella matkustaminen laantui tartuntamäärien kasvun ja siihen liittyvien viranomaistoimien seurauksena.

Edelleen käynnissä oleva covid-19-pandemia ja siihen liittyvät viranomaisrajoitukset ovat vuoden 2020 ensimmäisen kvartaalin lopusta lähtien rajoittaneet merkittävästi yhtiön mahdollisuuksia harjoittaa normaalia liiketoimintaa. 


Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto kasvoi 36,8prosenttia ja oli 258,2 miljoonaa euroa jaksolla 1. tammikuuta–

31. joulukuuta 2021 (188,8 Meur 1. tammikuuta–30. joulukuuta 2020). Liiketulos oli 32,1 miljoonaa euroa (–49,3 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 45,2prosenttia 215,1 miljoonaan euroon (148,2 Meur), kun taas rahtitoiminnan tuotot olivat 41,1 miljoonaa euroa (38,8 Meur). Myyntikate oli 195,6 miljoonaa euroa (137,9 Meur). Käyttökulut vähenivät 0,7prosenttia 190,8 miljoonaan euroon (189,4 Meur).

Neljännen kvartaalin tulokselle on ominaista matkustajaliikenteen kysynnän asteittainen kasvu ja tavaraliikenteen vakaana jatkuva kysyntä. Matkustajaliikenteen kysyntä kuitenkin tyrehtyi joulukuun lopussa jälleen lisääntyneiden tartuntamäärien ja tiukentuneiden viranomaisrajoitusten vuoksi.

Liikevaihto kasvoi 157,8prosenttia ja oli 89,3 miljoonaa euroa jaksolla 1. lokakuuta–31. joulukuuta 2021 (34,6 Meur 1. lokakuuta.–30. joulukuuta 2020). Liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa (–14,1 Meur).

Konserni sai toimintavuonna Traficomilta julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma, Maarianhamina–Kapellskär ja Helsinki–Tallinna. Suurin osa tuesta saatiin ensimmäisellä ja toisella kvartaalilla. Helsinki–Tallinna-linjalla ei saatu tukea ajalla 1. kesäkuuta– 31. joulukuuta. Vuoden aikana saatiin lisäksi uudelleentyöllistämistukea ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) sekä Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä kuudella aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella. Toisella kvartaalilla allekirjoitettiin M/S Mariellaa koskeva bareboat hire/purchase -sopimus. Konsernin muut alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin vuonna 2020, mutta Helsingin ja Tukholman sekä Tukholman ja Maarianhaminan välillä tavallisesti liikennöivät alukset seisoivat osan aikaa satamissa covid-19-pandemian vuoksi. Gabriella jatkoi 12. kesäkuuta liikennöintiä Helsingin ja Tukholman välillä sekä erikoisristeilyjä. Kaikki alukset ovat olleet liikenteessä neljännellä kvartaalilla.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 2 315 137 matkustajaa

(1 927 302). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 34,1 prosenttia (26,6 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 129 278 yksikkökuormaa (125 693). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 16,3 prosenttia (17,1 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 33,3 prosenttia (27,0 %).

Vallitseva pandemia on rajoittanut matkustamista. Matkojen markkinakysyntä oli hyvin heikkoa vuoden alussa, mutta kysyntä kasvoi jatkuvasti kesään saakka ja oli sen jälkeen – toimintaympäristö huomioon ottaen – suhteellisen korkealla tasolla syksyllä. Vuoden lopussa matkustusrajoituksia tiukennettiin uudelleen, mikä katkaisi kehityksen ja vaikutti kielteisesti joulukuun varauksiin.

Rahoitus ja kassavirta

Joulukuussa 2021 tapahtuneen Viking Gloryn luovutuksen seurauksena konsernin pitkäaikaiset korolliset velat kasvoivat ja olivat 235,1 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2021 (108,2 Meur). Omavaraisuusaste oli 42,0 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 46,4 prosenttia.

Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 114,6 miljoonaa euroa (29,7 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2021 (7,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 34,3 miljoonaa euroa (–42,3 Meur). Investointien nettorahavirta oli –130,4 miljoonaa euroa (–12,3 Meur), ja rahoituksen nettorahavirta oli 181,0 miljoonaa euroa (21,5 Meur).

Yhtiön merkintäetuoikeusanti, jossa laskettiin liikkeeseen 6 480 000 uutta osaketta 8,00 euron merkintähintaan osaketta kohden, toteutettiin neljännellä kvartaalilla. Osakeanti tuotti yhtiölle liikkeeseenlaskukulut huomioon ottaen yhteensä 49,6 miljoonaa euroa vapaata omaa pääomaa. 

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettorahavelkojen enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus niistä kovenanttiehdoista, jotka rikottiin vuoden aikana niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu. Kaikki kovenanttiehdot täyttyivät 31. joulukuuta 2021. Yhtiö on sopinut rahoittajiensa kanssa kovenanttiehdon kokonaisnettorahavelat suhteessa käyttökatteeseen soveltamista koskevasta poikkeuksesta koko vuodeksi 2022.

Viking Line Abp on sitoutunut syksyllä 2020 otettujen maksuvalmiuslainojen vakuudeksi saatujen valtiontakausten ehtojen, Suomen Vientiluoton / Finnveran myöntämien kovenanttiehtoja ja lainanlyhennyksen lykkäämistä koskevien poikkeusten vaatimusten sekä Viking Gloryn loppuerän maksamista varten nostetun rahoituksen vaatimusten mukaisesti olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet. Viking Gloryn rahoitusta koskeva osinkorajoitus on voimassa vain vuonna 2022, mutta myöhemminkin, jos konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on yli 5,0.

Viking Line Abp allekirjoitti toukokuussa Mariellaa koskevan bareboat hire/purchase -sopimuksen.  Kokonaismyyntihinta oli 19,6 miljoonaa euroa. Aluksen kirjanpitoarvo oli 5,6 miljoonaa euroa. Myynnin tulosvaikutus oli 13,1 miljoonaa euroa, ja maksuvalmius vahvistui 13,5 miljoonalla eurolla. Jäljellä oleva osa myyntihinnasta maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut kolmen prosentin korolla.

Turun kaupunki lunasti raportointikauden aikana Viking Linen omistaman Turun terminaalin. Tästä seurannut IFRS-standardien mukainen kirjanpidollinen voitto oli 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiö teki samalla terminaalia ja siihen liittyviä tiloja koskevan vuokrasopimuksen, joka päättyy 31. joulukuuta 2025, ja se jatkaa toistaiseksi Turun nykyisen terminaalin ja tilojen käyttöä. Sen jälkeen yhtiö aikoo muuttaa Turun uuteen terminaalirakennukseen, jossa se tulee käyttämään terminaalia ja muita siihen liittyviä tiloja. Yhtiö on myös tehnyt Turun sataman kanssa 10-vuotisen liikennöintisopimuksen markkinaehdoin.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 168,7 miljoonaa euroa (15,0 Meur). Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 65,3 prosenttia liikevaihdosta (7,9 %).

M/S Viking Glory luovutettiin Viking Line Abp:lle Xiamen Shipbuilding Industry Co, Ltd:n telakalla 23. joulukuuta 2021. Alus tilattiin 5. huhtikuuta 2017 ja rakennettiin Xiamenissa Kiinassa. Viking Line investoi hankkeeseen yhteensä noin 225 miljoonaa euroa. Liikennöinnin Tukholma–Ahvenanmaa–Turku-reitillä on tarkoitus alkaa maaliskuun 2022 alussa.

Riskit ja riskienhallinta

Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudellisiin tuloksiin sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit.

Strategiset riskit

Koronaviruksen (covid-19) leviäminen sekä maailmanlaajuisesti että yhtiön maantieteellisellä toiminta-alueella toimintavuoden aikana on saanut viranomaiset ja yksityiset toimijat ottamaan käyttöön rajoituksia ja turvallisuustoimia tartuntojen lisääntymisen estämiseksi. Tästä seuranneilla yleisen taloustilanteen muutoksilla sekä merenkulkupolitiikan, säännöstön ja lainsäädännön muutoksilla, ilmastonmuutoksella, kilpailutilanteella ja markkinakehityksellä voi olla kielteinen ja olennainen vaikutus konsernin tuotteiden ja palvelujen kysyntään, konsernin tulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan.

Makrotaloudelliset tekijät aiheuttavat vaihtelua yhtiön tuotteiden ja palvelujen kysyntään, ja kuluttajien matkustus- ja kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavat erityisesti erilaiset kulutustrendit. Pandemia vaikutti toimintavuoden aikana erittäin kielteisesti taloustilanteeseen yhtiön markkina-alueella. Myös megatrendeillä on vaikutusta yhtiön palvelujen ja tuotteiden kysyntään.

Esimerkiksi ilmastonmuutosta ja ympäristönsuojelua koskevan tietoisuuden lisääntyminen voi vaikuttaa yleisön kuvaan laivaliikenteestä.

Vuoden aikana tapahtuvat kausivaihtelut vaikuttavat Viking Linen liiketoimintaan. Kolmannen kvartaalin tulos tuottaa yleensä suurimman osan vuoden tuloksesta. Viranomaisten covid-19-pandemian vuoksi määräämät matkustusrajoitukset sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen liittyvä epävarmuus vaikuttivat risteilyjen ja laivaliikenteen markkinoihin Itämerellä vuonna 2021.

Poliittiset päätökset voivat muuttaa Viking Linen toimintaedellytyksiä, millä on mahdollisia negatiivisia seurauksia liiketoiminnalle. Ahvenanmaan veropoikkeus, joka mahdollistaa verottoman myynnin Ahvenanmaan liikenteessä, on kuitenkin pysyvä. Merenkulun edistämistä koskevat EU-komission suuntaviivat, jotka mahdollistavat merimiesten nettopalkkajärjestelmän, ovat voimassa toistaiseksi.

Suomalaista merenkulkua ohjaavat Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n ympäristömääräykset, EU-direktiivit, HELCOM-suositukset ja kansallinen lainsäädäntö. Seuraamme aktiivisesti ympäristömääräysten valmistelua, ympäristöteknologian kehitystä ja ratkaisuja, joita tutkimus tarjoaa yhä tiukempiin ympäristömääräyksiin.

EU:n rikkidirektiivi tuli voimaan 1. tammikuuta 2015 Itämeren osalta, mikä merkitsi vaihtamista polttoaineeseen, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,1 prosenttia. Lisäksi IMO on päättänyt, että Itämerestä tulee nk. typpikontrollialue (Nitrogen Oxide Emission Control Area, NECA), jossa uusilla aluksilla on tiukemmat päästövaatimukset 1. tammikuuta 2021 alkaen. EU on puolestaan asettanut vaatimuksia, jotka koskevat EU:n satamissa liikennöivien suurten alusten (yli 5 000 bruttotonnia) hiilidioksidipäästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista (MRV).

Operatiiviset riskit

Konsernin liiketoiminta on riippuvainen toimivasta logistiikasta ja toimivista tietojärjestelmistä sekä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä että päivittäisessä toiminnanhallinnassa. Järjestelmiin tunkeutuminen ja järjestelmien vioittuminen tai toimintahäiriöt voivat johtaa toiminnan keskeytymiseen ja mahdollisiin seuraamuksiin. Kyberhyökkäykset ovat kasvava ja muuttuva maailmanlaajuinen ongelma. Liikenteen tai tietoliikenteen häiriöillä voi olla negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Viking Line pyrkii minimoimaan pitkien suunnittelemattomien liikennekatkosten riskiä alusten jatkuvalla kunnossapidolla, hyvin kehitetyllä turvajärjestelmällä, asianmukaisella koulutuksella ja säännöllisillä harjoituksilla. Tietojenkäsittelyn riskit minimoidaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia turvajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia työtapoja sekä panostamalla tietojärjestelmien luotettavuuteen.

Osaavan henkilöstön rekrytointi, säilyttäminen ja kehittäminen on ratkaisevan tärkeää yhtiön menestykselle. Covid-19-pandemian aikana Viking Line on lomauttanut ja irtisanonut työntekijöitä, ja avainhenkilöiden menettämisen riski on kasvanut. Kyvyttömyys houkutella uusia työntekijöitä voi haitata konsernin toimintaa.


Vahinkoriskit

Meriturvallisuutta ohjaa turvallisuuspolitiikkamme, jolla on korkein prioriteetti Viking Linen toiminnassa. Johtamisjärjestelmiemme ISMC:n (International Safety Management Code) ja ISPS:n (International Ship & Port Facility Security Code) avulla pyrimme systemaattisesti tunnistamaan potentiaaliset riskitilanteet ja siten ehkäisemään onnettomuuksia. Tavoitteenamme on parantaa turvallisuutta jatkuvasti.

Viking Linella on nollavisio erilaisten laivalla tapahtuvien rikosten, ahdistelun ja järjestyshäiriöiden osalta. Teemme jatkuvasti töitä sen toteuttamiseksi. Näitä kysymyksiä käsittelevä ryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja myös ulkopuolista osaamista on käytetty.

Viking Line ylläpitää kriisivalmiussuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja lieventää matkustajiin, henkilökuntaan, liikenteeseen, omaisuuteen, ympäristöön, toimintaan ja yhtiön luotettavuuteen vakavasti vaikuttavien poikkeustapausten ja kriisien seurauksia. Kriisivalmiussuunnitelmaan kuuluu tehokas hälytysjärjestelmä, joka kokoaa nopeasti konsernin sisäisen kriisiorganisaation. Kriisitilanteissa kriisiorganisaatio tekee tiivistä yhteistyötä asianomaisten viranomaisten kanssa.

Kun kriisityössä tarvitaan tukea ja apua, käytetään eri organisaatioita, yrityksiä ja asiantuntijoita. Viestintä, tiedotus ja kriisituki ovat kriisiorganisaation työn olennaisia osia. Organisaatiota koulutetaan jatkuvasti, jotta se olisi tehokas ja kestävä huolimatta fyysisestä ja psyykkisestä paineesta. Kriisiorganisaation työn tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä, ehkäistä ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja sekä hoitaa pelastustoimet niin tehokkaasti, että toiminta voi palata normaaliksi mahdollisimman pian vahingoittamatta yhtiön mainetta.

Konsernin alusten kirjanpitoarvo on 445,2 miljoonaa euroa (254,1 Meur). Alukset on vakuutettu kasko- ja kaskoetuusvakuutuksilla 716,0 miljoonan euron arvosta (598,0 Meur). Kaikille aluksille on lisäksi otettu strike/delay-, P&I (Protection and Indemnity)- ja PLR (Passenger Liability Regulation) -vakuutus.

Taloudelliset riskit

Konserni on alttiina myös erilaisille taloudellisille riskeille, muun muassa valuuttakurssien vaihteluille. Covid-19-pandemia vaikuttaa Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen olennaisesti.

Tuotot muodostuvat euroina ja Ruotsin kruunuina. Suurin osa operatiivisesta kassavirrasta tulee euroina. Myyntitavaroiden ja polttoaineen ostohintoihin vaikuttavat muut valuutat, pääasiassa Yhdysvaltain dollari.

Polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus konsernin tulokseen.

Yrityksen kyky täyttää olemassa olevien rahoitussopimusten vaatimukset riippuu sen kyvystä tuottaa positiivista kassavirtaa ja tulosta toiminnastaan, mikä puolestaan riippuu osittain tekijöistä, jotka eivät ole yhtiön hallinnassa. Etenkin jos pandemia jatkuu pitkään, vaarana on, ettei yhtiö pysty tuottamaan riittävästi kassavirtaa tai saamaan lisärahoitusta rahoitussopimusten mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Yhtiön korolliset velat olivat 273,5 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2021, ja niistä 64,2 prosenttia on vaihtuvakorkoisia. Vaihtuvakorkoisten velkojen kokonaiskorko muodostuu markkinakorosta ja yrityskohtaisesta marginaalista. Korkotason vaihtelulla voi olla kielteinen vaikutus yhtiön rahoituskuluihin, ja se voi lisätä rahoituskuluja tulevaisuudessa.

EU:n taksonomia-asetuksen mukaiset tiedot

 Euroopan komissio esitteli vuonna 2019 vihreän kasvun strategian, Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Vihreän kehityksen ohjelmassa painotetaan resurssitehokkuutta ja edistetään luonnonvarojen kestävään käyttöön pohjautuvaa talouskasvua.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852 (”taksonomia-asetus”) on puitesäädös, jonka pohjalta määritetään, mitä taloudellisia toimintoja pidetään ympäristön kannalta kestävinä. Taksonomia on väline EU:n ilmastotavoitteiden ja vihreän kasvun strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen tarkoituksena on lisätä kestäviä sijoituksia ja ohjata pääomavirtoja kestäviksi luokiteltuihin teknologioihin ja yrityksiin. 

Tilikaudelta 2021 esitetään ainoastaan tiedot yrityksen taksonomia-asetuksessa määritettyjä toimintoja koskevasta liikevaihdon, pääomamenojen ja toimintamenojen osuudesta (”taxonomy eligible”) sekä taksonomia-asetuksen piiriin kuulumattomasta osuudesta (”taxonomy non-eligible”).

Merkittävä osa Viking Linen toiminnasta kuuluu taksonomia-asetuksen piiriin, ensisijaisesti matkustajien ja rahdin kuljetus meri- ja rannikkoliikenteessä. Taksonomia ei kuitenkaan koske hotellitoimintaa eikä muuta laivoilla tapahtuvaa myyntiä, minkä vuoksi taksonomian piiriin kuuluvat tunnusluvut (taxonomy eligible key performance indicators) ovat suhteellisen pieniä.

Lisätietoja on Viking Linen vuoden 2021 talouskatsauksessa, joka julkaistaan vuonna 2022 viikolla 12.

Taksonomian piirin kuuluviin ja kuulumattomiin taloudellisiin toimintoihin liittyvät tulosindikaattorit

 

1.1-31.12 2021

Taksonomian piiriin

Taksonomian piiriin

 

MEUR

kuuluvat

kuulumattomat

Liikevaihto1)

258,2

25,4 %

74,6 %

CapEx2), pääomamenot

166,7

98,9 %

1,1 %

OpEx, toimintamenot

111,1

17,3 %

82,7 %

 

 

 

 

1) Ks. konsernin kauden liikevaihto konsernin tuloslaskelmasta

 

 

2) Ks. kauden aikana tehdyt investoinnit konsernin rahavirtalaskelmasta

 

 

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 536 henkilöä (1 640), joista emoyhtiössä 1 068 (1 113). Maissa työskenteli 371 henkilöä (397) ja merellä 1 165 henkilöä (1 243).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS:llä työskenteli keskimäärin 152 (157) vuokratyönantajan palveluksessa olevaa henkilöä.

Vuoden 2021 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 2 333 henkilöä (2 156), joista 1 869 henkilöä (1 693) asui Suomessa. Ruotsissa asuvien työntekijöiden määrä oli 391 henkilöä (354). Virossa asui 67 (100) ja muissa maissa 6 henkilöä (9).

Miesten osuus oli 58,7 prosenttia (55,9 %) ja naisten osuus 41,3 prosenttia (44,1 %). Johtotehtävissä olevien naisten osuus oli 27,8 prosenttia (28,3 %). Henkilöstön keski-ikä oli 46,1 (46,5).

 

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 

2021

2021

2021

2021

2020

MEUR

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

89,3

97,5

46,9

24,6

34,6

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot

2,2

11,0

23,3

10,3

10,2

 

 

 

 

 

 

Kulut

 

 

 

 

 

Tavarat ja palvelut

22,2

24,1

11,3

5,0

11,6

Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

22,1

18,0

15,2

13,5

16,3

Poistot ja arvonalentumiset

4,9

4,7

5,0

5,1

6,6

Liiketoiminnan muut kulut

40,8

35,8

26,4

19,0

24,4

 

89,9

82,5

58,0

42,5

58,9

 

 

 

 

 

 

LIIKETULOS

1,6

26,0

12,2

-7,7

-14,1

 

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

Rahoituskulut

-1,6

-1,5

-1,1

-1,3

-0,8

Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen

1,2

0,5

-

-

-

osakkuusyritysten voitosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULOS ENNEN VEROJA

1,2

24,9

11,1

-8,9

-14,5

 

 

 

 

 

 

Tuloverot

0,5

-4,9

-1,2

1,8

2,9

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN TULOS

1,7

20,0

9,8

-7,2

-11,6

 

 

 

 

 

 

Tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

1,7

20,0

9,8

-7,2

-11,6

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja

 

 

 

 

 

laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa

0,14

1,61

0,79

-0,58

-0,93

  

Konsernin laaja tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 

2021

2021

2021

2021

2020

MEUR

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN TULOS

1,7

20,0

9,8

-7,2

-11,6

 

 

 

 

 

 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin

 

 

 

 

 

siirtää tulosvaikutteiseksi

 

 

 

 

 

Muuntoerot

-0,2

-0,1

0,3

-0,5

1,1

 

 

 

 

 

 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

 

 

 

 

 

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta

 

 

 

 

 

kirjattavat rahoitusvarat

0,0

0,0

1,6

0,0

0,6

 

 

 

 

 

 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä

-0,2

-0,1

1,9

-0,5

1,7

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS

1,5

19,9

11,8

-7,6

-9,9

 

 

 

 

 

 

Laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

1,5

19,9

11,8

-7,6

-9,9

 

Tunnusluvut ja tilastot

 

2021

2020

 

1.1.-31.12.

1.1.-31.12.

 

 

 

Oma pääoma / osake, euroa

21,67

15,63

Omavaraisuusaste

42,0 %

46,4 %

 

 

 

Investoinnit, Meur

168,7

15,0

 – % liikevaihdosta

65,3 %

7,9 %

 

 

 

Matkustajat

2 315 137

1 927 302

Yksikkökuormat

129 278

125 693

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

1 536

1 640

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärän painostettu keskiarvo

Osakkeiden lukumäärä on IFRS standardien mukaan korjattu takautuvasti ottaen huomioon, että osakeantikurssi oli alhaisempi kuin osakkeiden käypä arvo. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2021 oli 17 280 000. Tilinpäätöksen mukainen oma pääoma oli 269,4 miljoonaa euroa. Oma pääoma jaettuna 17 280 000 osakkeella on 15,59 euroa.

Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)  

Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti vuodelta 2021 julkaistaan erikseen. Tietoa Viking Linen vastuullisuustyöstä löytyy myös osoitteesta Vikingline.com.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Viking Line Abp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Hallinnointikoodia, joka on saatavilla osoitteessa Cgfinland.fi. Viking Line noudattaa koodia kokonaisuudessaa ja poikkeamat selitetään (comply or explain). Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 julkaistaan erikseen. Tietoa Viking Linen hallinnoinnista löytyy osoitteesta Vikingline.com.

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Hallitus ei ole tietoinen sellaisista olennaisista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia tilinpäätökseen.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Viking Line Abp:n tase 31. joulukuuta 2021 osoittaa, että vapaa oma pääoma on 112 468 273,23 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle:

Toimintavuodelta 2021 ei jaeta osinkoa, ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 112 468 273,23 euroa.

Yhtiökokous

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27. huhtikuuta 2022 klo 12.00 Alandica Kultur och Kongressissa Maarianhaminassa osoitteessa Strandgatan 33.

Covid-19-pandemian vuoksi vuodelta 2021 ei julkaista vuosikertomusta. Sähköinen versio vuoden 2021 virallisesta tilinpäätöksestä sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevasta selvityksestä ja palkitsemisraportista julkaistaan viikolla 12 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Vikingline.com.

Taloudellinen tiedotus vuonna 2022

Viking Line Abp julkaisee toimintavuonna 2022 taloudelliset raportit ajalta 1. tammikuuta–31. maaliskuuta, 1. tammikuuta–30. kesäkuuta ja 1. tammikuuta–30. syyskuuta. Toimintakatsaus ajalta tammikuu–maaliskuu julkaistaan 27. huhtikuuta, puolivuotiskatsaus ajalta tammikuu–kesäkuu julkaistaan 26. elokuuta ja toimintakatsaus ajalta tammikuu–syyskuu julkaistaan 28. lokakuuta. Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2022 julkaistaan 17. helmikuuta 2023.

 

 

Maarianhaminassa 17. helmikuuta 2022

 

VIKING LINE ABP

Hallitus

 

 

Konsernin tuloslaskelma
2021 2020 2021 2020
MEUR Liite 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
LIIKEVAIHTO 4 89,3 34,6 258,2 188,8
Liiketoiminnan muut tuotot 5 2,2 10,2 46,8 26,9
Kulut
Tavarat ja palvelut 22,2 11,6 62,6 50,8
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 6 22,1 16,3 68,7 72,9
Poistot ja arvonalentumiset 7 4,9 6,6 19,6 24,8
Liiketoiminnan muut kulut 8 40,8 24,4 122,0 116,5
89,9 58,9 273,0 265,0
LIIKETULOS 1,6 -14,1 32,1 -49,3
Rahoitustuotot 0,0 0,4 0,0 0,4
Rahoituskulut 9 -1,6 -0,8 -5,5 -3,9
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen 1,2 - 1,7 -
osakkuusyritysten voitosta
TULOS ENNEN VEROJA 1,2 -14,5 28,3 -52,9
Tuloverot 0,5 2,9 -3,8 10,5
TILIKAUDEN TULOS 1,7 -11,6 24,4 -42,3
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1,7 -11,6 24,4 -42,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,14 -0,93 1,97 -3,41
Konsernin laaja tuloslaskelma
2021 2020 2021 2020
MEUR 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
TILIKAUDEN TULOS 1,7 -11,6 24,4 -42,3
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,2 1,1 -0,5 0,8
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän arvon muutos 0,0 0,6 1,6 0,6
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,2 1,7 1,1 1,4
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 1,5 -9,9 25,5 -40,9
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1,5 -9,9 25,5 -40,9
Konsernitase
MEUR Liite 31.12.2021 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 3,1 3,3
Maa-alueet 0,5 0,6
Rakennukset ja rakennelmat 1,7 6,8
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 1,5 1,8
Alukset 445,2 254,1
Koneet ja kalusto 2,6 2,7
Käyttöoikeusomaisuus 5,7 4,7
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus - 54,2
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavat rahoitusvarat  0,0 28,6
Pääomasuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 12 33,9 -
Saamiset 4,7 -
Pitkäaikaiset varat yhteensä 498,8 356,8
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 10,0 10,9
Tuloverosaamiset 0,1 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 26,6 28,2
Rahavarat 114,6 29,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 151,3 68,8
VARAT YHTEENSÄ 650,1 425,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8
Rahastot 49,7 2,5
Muuntoerot -2,2 -1,8
Kertyneet voittovarat 220,1 191,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 269,4 194,2
Oma pääoma yhteensä 269,4 194,2
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 10 30,9 27,1
Korolliset velat 235,1 108,2
Vuokrasopimusvelat 6,2 3,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 272,2 138,3
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 38,3 38,6
Vuokrasopimusvelat 2,6 1,8
Tuloverovelat 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 67,5 52,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 108,5 93,1
Velat yhteensä 380,7 231,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 650,1 425,6
Konsernin rahavirtalaskelma
2021 2020
MEUR 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos 24,4 -42,3
Oikaisut
  Poistot ja arvonalentumiset 19,6 24,8
  Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot/-tappiot -25,6 0,0
  Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa -1,4 -0,4
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 5,1 3,9
  Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 0,0 0,0
  Osinkotuotot -4,9 0,0
  Tuloverot 3,8 -10,5
Käyttöpääoman muutokset
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 2,5 -0,2
  Vaihto-omaisuuden muutos 0,9 6,0
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 14,7 -17,5
Maksetut korot -3,4 -3,1
Maksetut muut rahoituskulut -1,5 -1,1
Saadut muut rahoitustuotot 0,0 0,0
Maksetut verot -0,1 -1,8
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 34,3 -42,3
INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -165,5 -6,7
Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -1,2 -0,9
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus - -7,4
EU-tuki - 2,6
Pääomasuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset -2,0 -
Alusten myynti 13,2 -
Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti 20,2 0,0
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavien rahoitusvarojen myynti  - 0,0
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavien rahoitusvarojen takaisinmaksut - 0,1
Saadut osingot 4,9 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -130,4 -12,3
RAHOITUS
Maksullinen oman pääoman lisäys 49,6 -
Pitkäaikaisten velkojen nostot 172,2 31,5
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -30,6 -16,0
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos -8,0 8,0
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -2,2 -2,0
Maksetut osingot - -
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 181,0 21,5
RAHAVAROJEN MUUTOS 84,9 -33,1
Rahavarat tilikauden alussa 29,7 62,8
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 114,6 29,7

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2021 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2
Tilikauden tulos 24,4 24,4
Muuntoerot 0,0 -0,4 -0,1 -0,5
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavien rahoitusvarojen uudelleenarvostus -2,5 4,1 1,6
Tilikauden laaja tulos - -2,5 -0,4 28,4 25,5
Pääoman sijoitukset transaktiomenoilla
vähennettynä 49,6 49,6
Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa - 49,6 - - 49,6
OMA PÄÄOMA 31.12.2021 1,8 49,7 -2,2 220,1 269,4
              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1
Tilikauden tulos -42,3 -42,3
Muuntoerot 0,0 0,6 0,2 0,8
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavien rahoitusvarojen myynti - 0,0 0,0
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavien rahoitusvarojen uudelleenarvostus 0,6 0,6
Tilikauden laaja tulos - 0,6 0,6 -42,1 -40,9
Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa - - - - -
OMA PÄÄOMA 31.12.2020 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2

 

 

 Tilinpäätöstiedotteen tammikuu-joulukuu 2021 liitetiedot

1.      Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia.

Tilinpäätöstiedote on laadittu samojen laadintaperiaatteiden, arviointien ja arvostusten mukaan kuin viimeisin tilinpäätös, jollei jäljempänä olevista liitetiedoista muuta ilmene.

Saadut julkiset tuet esitetään tuen luonteen mukaan liiketoiminnan muissa tuotoissa, työsuhde-etuuksissa tai rakenteilla olevan aluksen ennakkomaksujen vähennyksinä.

Turun terminaalin lunastus ja osa osoitteessa Storagatan 3 sijaitsevan toimistorakennuksen myynnistä luokitellaan myynti- ja takaisinvuokraustapahtumiksi. Siirto kirjataan IFRS 15 -standardin mukaisesti omaisuuserän myyntinä. Konserni arvostaa käyttöoikeuden siihen osuuteen omaisuuserän aiemmin kirjatusta arvosta, joka liittyy yritykselle jäävään käyttöoikeuteen. Myyntivoitto koskee ainoastaan ostajalle siirrettyjä oikeuksia. Lunastukseen liittyvä vuokrasopimusvelka ja käyttöoikeus kirjataan taseeseen IFRS 16 -standardin mukaisesti, minkä seurauksena vuokrasopimusvelat 31. joulukuuta 2021 kasvoivat merkittävästi.

Osakkuusyhtiö on yhtiö, jossa sijoittajalla on huomattava vaikutusvalta. Sijoitukset osakkuusyhtiöön on kirjattava taseeseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen pääomasijoituksena. Pääomaosuusmenetelmä on kirjanpitomenetelmä, jossa sijoitukset kirjataan ensin kustannusten perusteella ja oikaistaan myöhemmin siten, että otetaan huomioon hankinnan jälkeiset muutokset sijoittajayrityksen netto-omaisuutta koskevassa osuudessa. Sijoittajayrityksen tulos muodostuu tällöin sijoitusyrityksen osuudesta sijoituskohteen tuloksesta, ja sijoittajayrityksen muut laajan tuloksen erät sisältävät sen osuuden sijoituskohteen muista laajan tuloksen eristä. Viking Line omistaa 18,3 prosenttia Alandia Holding Ab:n osakkeista. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä perustetun Alandia Holding Ab:n tarkoituksena on hankkia omistukseensa Alandia Försäkring Abp:n osakkeita. Konserni merkitsee omistuksen kirjanpitoon osakkuusyhtiönä. Kaupan yhteydessä konserni luokitteli aiemman 19,5 prosentin omistusosuutensa Alandia Försäkring Abp:ssä osakkuusyhtiöksi. Katso liitetieto 12.

Konsernin pitkäaikaiset saamiset koostuvat Mariellan myynnistä Corsica Ferries SAS:lle. Saatava maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut kolmen prosentin korolla. Lyhyen maksuajan rahavarojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja. Myyntisaamisten ja muiden saamisten sekä ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen vuoksi. Korollisten velkojen kirjanpitoarvot vastaavat niiden käypiä arvoja.

Tilinpäätöstiedote ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

2.      Arvioinnit ja oletukset

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä IFRS-standardien mukaisesti yritysjohdon on turvauduttava arvioinneissaan ja oletuksissaan tulevaisuuden arviointeihin, joilla on vaikutusta tilinpäätöksessä esitettyjen varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen sekä muun informaation lukuihin. Tilinpäätöksen sisältämät arviot ja oletukset perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöstiedotteen julkistamisajankohtana.

Covid-19-pandemia on heikentänyt konsernin toimintaedellytyksiä, ja se vaikuttaa sekä tuloslaskelmaan että taseeseen. Suurimmat muutokset esitetään jäljempänä olevissa liitetiedoissa. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, miten pitkäaikainen pandemiasta tulee ja mitkä ovat sen vaikutukset Viking Linen tulevaisuuden tulokseen, taloudelliseen asemaan ja kassavirtoihin. Toteutumat voivat poiketa tehdyistä arvioinneista ja oletuksista.

Konsernin alusten arvostus on tärkein arviointia vaativa osa-alue. Alusten jäännösarvot ja arvioitu taloudellinen vaikutusaika tarkastetaan vuosittain, ja niitä mukautetaan, jos ne poikkeavat merkittävästi aiemmista arvoista. Alusten runkojen, koneiden ja muiden pitkän aikavälin komponenttien poistoaika on pidennetty 25 vuodesta 30 vuoteen 1. tammikuuta 2021 alkaen, koska alusten taloudellisen vaikutusajan odotetaan olevan pidempi kuin 25 vuotta. Jäännösarvot on säilytetty, ks. liitetiedot 7 ja 11.

Konsernin osakeomistus kirjattiin käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin 30. kesäkuuta 2021 asti, jolloin Alandia Försäkring Abp:n omistusrakenne muuttui. Sen jälkeen Viking Linen merkittävä vaikutusvalta yhtiössä on kasvanut, ja sijoitus kirjataan osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

Konsernin vuokrasopimuksia arvostettaessa tehdään arvioita siitä, aikooko konserni käyttää mahdollisuutta pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa tai irtisanoa vuokrasopimus. Lisäksi arvioidaan, mitä diskonttokorkoja käytetään konsernin vuokrasopimusvelan nykyarvolaskelmissa. Edellä mainitut arvioinnit vaikuttavat konsernin vuokrasopimusvelkoihin ja käyttöoikeusomaisuuteen sekä vuokrasopimusvelkojen lyhennyksiin ja käyttöoikeusomaisuuden poistoihin.

Johdon vuonna 2021 tekemien arvioiden perusteella tuloslaskelmaan ei ole kirjattu merkittäviä arvonalentumisia.

 3.      Going concern, riskit ja maksuvalmius
 

Going concern

COVID-19-pandemia tulee edelleen vaikuttamaan yhtiön liiketoimintaedellytyksiin. Hallitus arvioi kuitenkin, että yhtiön toimenpiteet pandemian myötä muuttuneisiin olosuhteisiin sopeutumiseksi ovat luoneet vakaan taloudellisen ja toiminnallisen perustan, jonka avulla voidaan turvata yrityksen kyky harjoittaa kannattavaa toimintaa. Yhtiön hallitus on vakuuttunut siitä, että Viking Linella on pitkäjänteisyyden ja kannattavuuteen keskittymisen ansiosta merkittävä ja kilpailukykyinen rooli Itämeren matkustajaliikenteessä.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu going concern -periaatetta noudattaen. Viking Linen hallitus arvioi, että yhtiö voi jatkaa toimintaansa ja täyttää velvoitteensa ainakin 12 kuukautta tämän raportin laatimisesta. Arvio perustuu hallituksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan.

Viking Line Abp allekirjoitti toukokuussa Mariellaa koskevan bareboat hire/purchase -sopimuksen.  Myynnin tulosvaikutus oli 13,1 miljoonaa euroa, ja maksuvalmius vahvistui 13,5 miljoonalla eurolla. Jäljellä oleva osa myyntihinnasta maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022.

Turun kaupunki lunasti raportointikauden aikana Viking Linen omistaman Turun terminaalin. Tästä seurannut IFRS-standardien mukainen kirjanpidollinen voitto oli 10,7 miljoonaa euroa.

Yhtiön merkintäetuoikeusanti, jossa laskettiin liikkeeseen 6 480 000 uutta osaketta 8,00 euron merkintähintaan osaketta kohden, toteutettiin neljännellä kvartaalilla. Osakeanti tuotti yhtiölle liikkeeseenlaskukulut huomioon ottaen yhteensä 49,6 miljoonaa euroa vapaata omaa pääomaa. Yhtiön merkintäetuoikeusannista saamia rahavaroja tullaan käyttämään Viking Linen pääomarakenteen, rahoitusaseman ja maksuvalmiuden parantamiseen.

Yhtiö on sopinut rahoittajiensa kanssa kovenanttiehdon kokonaisnettorahavelat suhteessa käyttökatteeseen soveltamista koskevasta poikkeuksesta koko vuodeksi 2022.

Hallitus on arvioinut, että yhtiön toimenpiteet rahoitusrakenteen vahvistamiseksi ovat riittäviä ja ettei näin ollen liene enää merkittävää aihetta epäillä yrityksen kykyä jatkaa toimintaansa.

Riskit ja maksuvalmius

Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 114,6 miljoonaa euroa (29,7 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2021 (7,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 34,3 miljoonaa euroa (-42,3 Meur). Investointien nettorahavirta oli –130,4 miljoonaa euroa (–12,3 Meur), ja rahoituksen nettorahavirta oli 181,0 miljoonaa euroa (21,5 Meur).

Viking Line Abp on sopinut vuosina 2020–2021 Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa ajalla 1.7.2020–31.1.2022 erääntyvien 29,8 miljoonan euron lainanlyhennysten lykkäyksestä. Kolme näistä neljästä lyhennyksestä erääntyy maksettavaksi viimeistään 10. tammikuuta 2025 eli samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa, ja neljäs erä jaetaan siten, että se erääntyy muiden erien yhteydessä. Tämä on otettu huomioon jäljempänä olevassa taulukossa Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 31.12.2021. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen, ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomina.

Yhtiö nosti 23. joulukuuta lainan, jota koskeva sopimus tehtiin alun perin 3. heinäkuuta 2017 Nordea Bank Oyj:n, KfW IPEX-Bank GmbH:n ja Export-Import Bank of Chinan muodostaman yhteenliittymän kanssa. Lainan määrä oli 150,7 miljoonaa euroa. Lainasopimuksen erääntymisaika on 11,5 vuotta lainan nostopäivästä, ja laina on maksettava takaisin yhtä suurina peräkkäisinä puolivuosittaisina erinä, joista kukin on suuruudeltaan 1/23 lainan määrästä. Ensimmäinen lyhennys on maksettava kuuden kuukauden kuluttua lainan nostopäivästä. China Export & Credit Insurance Corporation takaa vähintään 90 prosenttia lainasopimuksen mukaisesta jäljellä olevasta yhteenlasketusta pääomamäärästä ja korosta.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettorahavelkojen enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen.

Viking Line Abp on sitoutunut syksyllä 2020 otettujen maksuvalmiuslainojen vakuudeksi saatujen valtiontakausten ehtojen, Suomen Vientiluoton / Finnveran myöntämien kovenanttiehtoja ja lainanlyhennyksen lykkäämistä koskevien poikkeusten vaatimusten sekä Viking Gloryn loppuerän maksamista varten nostetun rahoituksen vaatimusten mukaisesti olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet. Viking Gloryn rahoitusta koskeva osinkorajoitus on voimassa vain vuonna 2022, mutta myöhemminkin, jos konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on yli 5,0.

Yrityksen kyky täyttää olemassa olevien rahoitussopimusten vaatimukset riippuu sen kyvystä tuottaa kassavirtaa toiminnastaan, mikä puolestaan riippuu osittain tekijöistä, jotka eivät ole yhtiön hallinnassa. Etenkin jos pandemia jatkuu pitkään, vaarana on, ettei yhtiö pysty tuottamaan riittävästi kassavirtaa tai saamaan lisärahoitusta rahoitussopimusten mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

Yhtiön korolliset velat olivat 273,5 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2021, ja niistä 64,2 prosenttia on vaihtuvakorkoisia. Vaihtuvakorkoisten velkojen kokonaiskorko muodostuu markkinakorosta ja yrityskohtaisesta marginaalista. Korkotason vaihtelulla voi olla kielteinen vaikutus yhtiön rahoituskuluihin, ja se voi lisätä rahoituskuluja tulevaisuudessa.

 

Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 31.12.2021:


 

MEUR

 

 

 

 

 

Rahoitusvelkojen tulevat rahavirrat

Vuokrasopimus-

 

Korolliset

 

 

(rahoituskulut mukaan luettuna)

velat

Ostovelat

velat

Yhteensä

 

1.1. 2022 - 30.6. 2022

1,4

18,4

14,1

34,0

 

1.7. 2022 - 31.12. 2022

1,4

 

28,8

30,3

 

1.1. 2023 - 31.12. 2023

2,3

 

40,7

43,0

 

1.1. 2024 - 31.12. 2024

2,0

 

55,3

57,3

 

1.1. 2025 - 31.12. 2025

1,8

 

45,7

47,6

 

1.1. 2026 - 31.12. 2026

0,1

 

23,4

23,5

 

1.1. 2027 -

 0,3

 

85,4

85,4

 

Yhteensä

9,3

18,4

293,2

320,9

4.      Segmentti-informaatio

Konsernin liikevaihto kasvoi 36,8 prosenttia, ja matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 45,2 prosenttia.

 

 

2021

2020

MEUR

 

1.1.-31.12.

1.1.-31.12.

 

 

 

 

Liikevaihto

 

 

 

Alukset

 

253,5

185,1

Jakamaton

 

4,9

3,8

Toimintasegmentit yhteensä

 

258,4

188,9

Eliminoinnit

 

-0,1

-0,1

Konsernin liikevaihto yhteensä

 

258,2

188,8

 

 

 

 

Liiketulos

 

 

 

Alukset

 

43,0

-23,2

Jakamaton

 

-10,9

-26,1

Konsernin liiketulos yhteensä

 

32,1

-49,3

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

 

 

 

Matkustajatoiminnan tuotot

 

215,1

148,2

Rahtitoiminnan tuotot

 

41,1

38,8

Muut tuotot

 

2,0

1,8

Yhteensä

 

258,2

188,8

5.      Liiketoiminnan muut tuotot

Konserni sai toimintavuonna Traficomilta julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma, Maarianhamina–Kapellskär ja Helsinki–Tallinna. Suurin osa tuesta saatiin ensimmäisellä ja toisella kvartaalilla. Helsinki–Tallinna-linjalla ei saatu tukea ajalla 1. kesäkuuta– 31. joulukuuta. Vuoden aikana saatiin lisäksi uudelleentyöllistämistukea ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) sekä Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Viking Line Abp allekirjoitti toukokuussa Mariellaa koskevan bareboat hire/purchase -sopimuksen. Kokonaismyyntihinta oli 19,6 miljoonaa euroa. Aluksen kirjanpitoarvo oli 5,6 miljoonaa euroa. Myynnin tulosvaikutus oli 13,1 miljoonaa euroa, ja maksuvalmius vahvistui 13,5 miljoonalla eurolla. Jäljellä oleva osa myyntihinnasta maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut kolmen prosentin korolla.

Turun kaupunki lunasti raportointikauden aikana Viking Linen omistaman Turun terminaalin. Lunastuksen IFRS-standardien mukainen kirjanpidollinen voitto oli 10,7 miljoonaa euroa. Yhtiö teki samalla terminaalia ja siihen liittyviä tiloja koskevan vuokrasopimuksen, joka päättyy 31. joulukuuta 2025, ja se jatkaa toistaiseksi Turun nykyisen terminaalin ja tilojen käyttöä. Sen jälkeen yhtiö aikoo muuttaa Turun uuteen terminaalirakennukseen, jossa se tulee käyttämään terminaalia ja muita siihen liittyviä tiloja. Yhtiö on myös tehnyt Turun sataman kanssa 10-vuotisen liikennöintisopimuksen markkinaehdoin.

Viking Line Abp sai osinkoa Alandia Försäkring Abp:ltä ennen uudelleenluokittelua osakkuusyhtiöksi. Osinko kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

 

 

2021

2020

MEUR

1.1.–31.12.

1.1.–31.12.

 

 

 

 

 

Julkiset tuet

16,1

25,9

 

Vuokratuotot kiinteistöistä

0,1

0,1

 

Myyntivoitot

25,6

0,0

 

Vakuutuskorvaukset, haverit

0,1

0,9

 

Osinkotulot

4,9

0,0

 

Muut tuotot

0,1

0,1

 

Yhteensä

46,8

26,9

6.      Työsuhde-etuudet

Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty hyväksi valtion subventoimia lyhytaikaislomautuksia. Lomautukset ovat olleet osa-aikaisia ja aluksilla suurelta osin kokoaikaisia lomautuksia. Lomautusten lisäksi maaorganisaatiossa ja Viking Cinderellalla tehdyt irtisanomiset ovat vähentäneet kustannuksia.

Konserni saa EU:n suuntaviivojen mukaista, merihenkilöstön veroja ja sosiaaliturvamaksuja koskevaa valtion palautusta Suomesta ja Ruotsista. Konserni on saanut lyhytaikaistukea Ruotsissa ja Virossa käytettyihin lyhytaikaisiin lomautuksiin. Valtion palautus ja lyhytaikaistuki esitetään tuloslaskelman palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneiden kulujen yhteydessä sillä kaudella, jolla palautuksen ja tuen peruste on syntynyt.

 

 

2021

2020

MEUR

1.1.–31.12.

1.1.–31.12.

 

 

 

 

 

Palkat

75,9

79,6

 

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt   

8,5

8,6

 

Muut henkilöstökulut   

8,6

9,7

 

 

93,0

97,9

 

Valtion palautus

-20,4

-18,4

 

Lyhytaikaistuki

-3,9

-6,6

 

Yhteensä

68,7

72,9

7.      Poistot

Alusten runkojen, koneiden ja muiden pitkän aikavälin komponenttien poistoaika on pidennetty 25 vuodesta 30 vuoteen 1. tammikuuta 2021 alkaen, koska alusten taloudellisen vaikutusajan odotetaan olevan pidempi kuin 25 vuotta. Jäännösarvot on säilytetty. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääasiassa poistoaikojen muutoksesta.

 

 

2021

2020

MEUR

 

1.1.–31.12.

1.1.–31.12.

 

 

 

 

 

Poistot

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

0,3

0,3

 

Rakennukset ja rakennelmat

0,3

0,5

 

Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot

0,4

0,4

 

Alukset

15,6

19,8

 

Koneet ja kalusto

0,8

1,8

 

Käyttöoikeusomaisuus

2,3

2,0

 

Yhteensä

19,6

24,8

 

 

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

19,6

24,8

 

 8.      Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 4,8 prosenttia.

 

 

2021

2020

MEUR

1.1.–31.12.

1.1.–31.12.

 

 

 

 

 

Myynti- ja markkinointikulut  

8,9

9,7

 

Pesula- ja siivouskulut  

9,3

7,2

 

Korjaus- ja kunnossapitokulut  

7,6

9,8

 

Julkiset satama- ja alusmaksut  

24,3

25,2

 

Polttoainekulut  

41,6

32,8

 

Muut kulut  

30,3

31,7

 

Yhteensä

122,0

116,5

9.      Rahoituskulut

 

 

2021

2020

MEUR

1.1.–31.12.

1.1.–31.12.

 

 

 

 

 

Korkokulut jaksotettuun hankintahintaan

 

 

 

arvostetuisa rahoitusveloista

3,4

2,7

 

Korkokulut vuokrasopimusveloista

0,2

0,2

 

Valuuttakurssitappiot

0,4

0,0

 

Takuuprovisiot ja muut rahoituskulut

1,5

1,1

 

Rahoituskulut yhteensä

5,5

3,9

10.  Tuloverot

Konsernilla oli 31. joulukuuta 2021 laskennallisia verovelkoja yhteensä 30,9 miljoonaa euroa. Näistä 36,7 miljoonaa euroa koskee laskennallisia verovelkoja ja 5,8 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia. Verotuksessa vahvistetut tappiot toimintavuodelta 2020 voidaan vähentää 10 vuoden aikana. Johdon arviointien ja oletusten perusteella Viking Line olettaa, että tappiot voidaan hyödyntää sen tulevia verotettavia tuloksia vastaan.

MEUR

 

 

 

 

 

Laskennalliset verovelat

Kirjanpidon ja verotuksen arvojen erot koskien aineellisia käyttö-omaisuuhyödykkeitä

Tappiot verotuksessa

Muut väliaikaiset erot

Yhteensä

 

1.1.2021

36,9

-10,2

0,5

27,1

 

Muuntoerot

0,0

-

-

0,0

 

Kirjattu tuloslaskelmaan

-0,2

4,6

-0,5

3,8

 

Kirjattu suoraan omaan pääomaan

-

-

0,0

0,0

 

31.12.2021

36,7

-5,7

-0,1

30,9

 

11.  Arvonalentumistestaus

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos jonkin omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus on yksi tärkeimmistä arviointia vaativista osa-alueista.

Covid-19-pandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä ja taloudellista asemaa. Johto arvioi, ettei tällä hetkellä ole tarvetta arvonalennuskirjauksiin, koska alusten käypä arvo on huomattavasti suurempi kuin niiden kirjanpitoarvo.

Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.

12.  Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset

Viking Line Abp on yksi Alandia Holding -yhtiön perustajista. Alandia Holding Ab allekirjoitti 1. huhtikuuta 2021 sopimuksen Rettigin Groupin omistamien Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden ostamisesta. Alandia Holding Ab sai 30. kesäkuuta päätökseen Rettig Groupin kaikkien Alandia Försäkring -yhtiön osakkeiden (24,9 prosenttia) oston. Viking Line Abp pitää Alandia Holding Ab:tä kirjanpidossaan osakkuusyhtiönä, koska Viking Line Abp:llä on merkittävä vaikutusvalta yhtiössä. Osakkeenomistusta käsitellään kirjanpidossa pääomaosuusmenetelmällä. Kaupan seurauksena Viking Line Abp:n vaikutusvalta Alandia Försäkring Abp:ssä on kasvanut. Alandia Försäkring Abp luokitellaan täten osakkuusyhtiöksi 30. kesäkuuta 2021 alkaen, ja omistus kirjataan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Omistusosuus Alandia Försäkring Abp:ssä kirjattiin 30. kesäkuuta 2021 asti tulevien rahavirtojen nykyarvon perusteella käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin. Alandia Försäkring Abp:n omistusosuuden arvostus vaikutti tilikauden tulokseen 1,6 miljoonalla eurolla.

Alandia Holding Ab on sijoitetun pääoman lisäksi ottanut lainan Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden oston rahoittamiseksi. Lainan lyhennykset on tarkoitus maksaa Alandia Försäkring Abp:ltä tulevaisuudessa saatavilla osingoilla. Viking Line Abp on osakassopimuksella sitoutunut sijoittamaan omistussuhteen mukaisesti rahavaroja Alandia Holding Ab:hen, jos Alandia Holding Ab tarvitsee varoja lainan lyhennyksiin.

13.  Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon IFRS 9:n mukaisesti. Myyntisaamisten ja muiden saamisten kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen vuoksi.

Covid-19-pandemia ei ole antanut aihetta muuttaa myyntisaamisten odotettuja luottotappioita.

14.  Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

 

 

 

 

MEUR

 

31.12.2021

31.12.2020

 

 

 

 

Vastuusitoumukset 1)

 

289,4

154,1

Omasta puolesta annetut vakuudet 2)

 

526,3

376,9

Alustilausta koskevat investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 3)

 

-

158,7

 – kokonaisarvo

 

-

200,7

Muut sitoumukset, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon 3)

 

3,3

-

1) Koskee lainoja ja limiittejä, joiden vakuudeksi on annettu alus-, kiinteistö- ja yrityskiinnityksiä, sekä muita vastuita, joita ei ole merkitty taseeseen ja jotka on katettu laitos- ja yrityskiinnityksillä.

2) Koskee alus-, yritys- ja laitoskiinnityksiä.

3) Alandia Holding Ab on sijoitetun pääoman lisäksi ottanut lainan Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden ostamisen rahoittamiseksi. Viking Line Abp on osakassopimuksella sitoutunut sijoittamaan omistussuhteen mukaisesti rahavaroja Alandia Holding Ab:lle, jos Alandia Holding Ab tarvitsee varoja lainan lyhennyksiin.

15.  Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Hallitus ei ole tietoinen sellaisista olennaisista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia tilinpäätökseen.Viking Line AbpJan Hanses

Toimitusjohtaja

 

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00