Viking Line: Toimintakatsaus ajalta tammikuu - maaliskuu 2020

Report this content

Viking Line Abp                 TOIMINTAKATSAUS                   23.04.2020, klo 09.00

Toimintakatsaus ajalta tammikuu – maaliskuu 2020

Koronavirusepidemia vetää Viking Linen tuloksen alas

Meneillään oleva Koronavirusepidemia (COVID-19) on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä. Matkustajamäärät vähenivät helmikuun aikana ja laskivat voimakkaasti maaliskuun 2020 aikana. Viranomaisten 16. maaliskuuta 2020 tekemä päätös sulkea maan rajat ja rajoittaa matkustajaliikennettä on johtanut yhtiön matkustajakohtaisten tuottojen loppumiseen lähes kokonaan. Tällä hetkellä matkustajaliikenne on marginaalista, kun ainoastaan Suomen ja Ahvenanmaan väliset henkilökuljetukset ovat sallittuja. Näiden olosuhteiden takia nopeat kustannuksia leikaavat toimenpiteet ovat olleet välttämättömiä. Lähes koko henkilökunta on lomautettu. Myös konsernin johto on alentanut palkkojaan ja yhtiön hallitus on luopunut hallituspalkkioistaan.

Huoltovarmuuskeskuksen päätös tukea rahtiliikennettä huoltovarmuustarkoituksessa mahdollistaa, että neljä alustamme liikennöivät linjoilla Turku- Långnäs – Tukholma, Maarianhamina – Kapellskär ja Helsinki -Tallinna. Kolme muuta alusta seisovat satamissa. Olemme käytettävissä maallemme ja sen huoltovarmuudelle ja meillä on edelleen tärkeä rooli tavarakuljetusten tarjoajana Suomen ja muiden maiden välillä. Vaikka nykyinen rahtiliikenne kattaa kunkin aluksen muuttuvat kulut ja vähäisen osan kiinteistä kuluista, se ei tuota positiivista liiketulosta liikennöivillä aluksilla.

Viking Linella on vahva tase ja omavaraisuusaste, mutta konsernin likviditeetti pitää varmistaa nykytilanteessa. Käytettävissä olevat luottolimiitit on hyödynnetty. Maksuvalmiuden vahvistamiseksi ja konsernin tulevaisuuden varmistamiseksi pitkittyneen koronavirusepidemian takia Viking Line on aloittanut neuvottelut lisärahoituksesta. Tarkoituksena on hyödyntää niitä valtiontakauksia, jotka sisältyvät eduskunnalle annettuun ehdotukseen lisätalousarviosta. Jos negatiivinen kehitys jatkuu, se voi aiheuttaa, että konsernin rahoitussopimusten ehdot eivät enää täyty. Tämän takia yhtiö on aloittanut neuvottelut nykyisten rahoittajien kanssa.

Olemme arvioineet rahoitusasemaamme kokonaisuutena. Kun otetaan huomioon meneillä olevat neuvottelut liikepääoman vahvistamiseksi ja likviditeetin ja rahoituksen riittävyys, tilinpäätös on laadittu going concern -periaatteella.

Toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi

- Odotamme innolla, että voimme jatkaa liikennettä ja toivomme sen tapahtuvan jo korkeasesongin aikana heinä- ja elokuussa. Korkeasesonki on, kuten aina, ratkaiseva tuloksellemme. Odotamme, että lomailu lähialueilla vetää puoleensa koronaepidemian maailmanlaajuisen leviämisen takia. Epidemia tulee todennäköisesti vaikuttamaan matkustuskäyttäytymiseen tulevaisuudessa. Olemme siihen valmiita ja uskomme, että matkat kohteisiimme ja ennen kaikkea saaristoon ja saariston kautta tulevat kokemaan uuden renessanssin.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta – 31. maalisuuta 2020 75,0 miljoonaa euroa (95,8 Meur 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2019). Liiketulos oli -21,5 miljoonaa euroa (-14,2 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot olivat 63,2 miljoonaa euroa (83,0 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 11,3 miljoonaa euroa (12,3 Meur). Myyntikate oli 54,9 miljoonaa euroa (70,1 Meur).

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 7,0 miljoonaa euroa (23,2 Meur), mistä 2,7 miljoonaa euroa (20,7 Meur) koskee pääasiassa rakenteilla olevaa alusta. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 9,4 prosenttia liikevaihdosta (24,2 %).

Uuden aluksemme Viking Gloryn rakentaminen etenee Kiinassa. Aluksen arvioidaan edelleen aloittavan liikenteen vuoden 2021 aikana.

Ennakkomaksut koskevat rakenteilla olevaa alusta ja olivat 52,1 Meur per 31. maaliskuuta 2020. Nämä käsittävät laivanrakennussopimuksen mukaisia ennakkomaksuja, suunnittelu- ja valvontatehtävistä aiheutuneita kuluja sekä aktivoituja lainakuluja. Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin.

31. maaliskuuta 2020 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 92,6 miljoonaa euroa (116,0 Meur). Omavaraisuusaste oli 48,4 %, kun se oli 46,8 % edellisenä vuonna. Lyhytaikaiset korolliset velat ovat lisääntyneet 14,4 miljoonaa euroa käytettyjen luottolimiittien muodossa.

Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 34,2 miljoonaa euroa (36,2 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -28,0 miljoonaa euroa (-14,5 Meur). Investointien nettorahavirta oli -6,9 miljoonaa euroa (-23,2 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli 6,4 miljoonaa euroa (12,0 Meur).

Raportointi

Tämä toimintakatsaus ei ole IAS 34 -standardin mukaisesti laadittu osavuosikatsaus.

Toimintakatsaus on muuten laadittu samojen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, arviointien ja laskelmien mukaan kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Toimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

Muuttuneet näkymät koko toimintavuodelle 2020

Koronaviruksen (COVID-19) levinneisyyden seurauksena toimintaedellytykset markkinoillamme ovat heikentyneet olennaisesti. Tulosnäkymiä toimintavuodelle 2020 on siksi muutettu. Arvioimme olevan epätodennäköistä, että toimintavuoden 2020 tulos olisi positiivinen.

Aiemmin julkaistut tulosnäkymät olivat: ”On vielä liian aikaista kvantifioida vaikutusta tulokseen, koska epävarmuus vallitsee kehityksestä.”

Konsernin tuloslaskelma
2020 2019 2019
MEUR 1.1.–31.3. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.
   
LIIKEVAIHTO 75,0 95,8 496,4
   
Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 0,1 0,4
   
Kulut    
Tavarat ja palvelut 20,0 25,7 133,1
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 27,3 28,2 117,1
Poistot ja arvonalentumiset 6,1 6,3 24,6
Liiketoiminnan muut kulut 44,2 49,9 204,6
97,7 110,1 479,4
   
LIIKETULOS -21,5 -14,2 17,4
   
Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,5
Rahoituskulut -1,9 -1,2 -4,3
   
TULOS ENNEN VEROJA -23,4 -15,4 13,6
   
Tuloverot 4,7 3,1 -2,7
   
TILIKAUDEN TULOS -18,7 -12,3 10,8
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -18,7 -12,3 10,8
   
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja    
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -1,74 -1,14 1,00
Konsernin laaja tuloslaskelma
2020 2019 2019
MEUR 1.1.–31.3. 1.1.–31.3. 1.1.–31.12.
     
TILIKAUDEN TULOS -18,7 -12,3 10,8
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -1,1 -0,3 -0,3
     
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien      
rahoitusvarojen käyvän arvon muutos - - -3,9
     
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -1,1 -0,3 -4,2
     
TILIKAUDEN LAAJA TULOS -19,8 -12,6 6,6
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -19,8 -12,6 6,6
Konsernitase
   
MEUR 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019
     
VARAT      
     
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 3,3 3,2 3,3
Maa-alueet 0,6 0,6 0,6
Rakennukset ja rakennelmat 7,1 7,6 7,3
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 2,1 2,4 2,2
Alukset 262,9 277,9 266,0
Koneet ja kalusto 4,0 4,7 3,9
Käyttöoikeusomaisuus 5,5 6,7 5,2
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus 52,1 46,6 49,5
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta      
kirjattavat rahoitusvarat 28,0 32,0 28,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 365,6 381,5 366,0
     
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 17,8 17,4 16,9
Tuloverosaamiset 4,8 3,2 0,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 33,3 40,1 28,0
Rahavarat 34,2 36,2 62,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 90,2 96,8 108,1
 
VARAT YHTEENSÄ 455,8 478,4 474,0
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
     
Oma pääoma      
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 1,9 5,8 1,9
Muuntoerot -3,2 -2,4 -2,5
Kertyneet voittovarat 214,9 212,9 233,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 215,3 218,1 235,1
     
Oma pääoma yhteensä 215,3 218,1 235,1
     
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 37,6 37,5 37,7
Korolliset velat 92,6 116,0 100,0
Vuokrasopimusvelat 3,8 4,8 3,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 133,9 158,3 141,3
     
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 37,9 23,5 23,5
Vuokrasopimusvelat 1,7 1,9 1,7
Tuloverovelat 0,0 0,0 2,1
Ostovelat ja muut velat 66,9 76,5 70,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 106,5 102,0 97,6
     
Velat yhteensä 240,4 260,3 238,9
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 455,8 478,4 474,0
     
     
Oma pääoma per osake, euroa 19,94 20,19 21,77
 

Konsernin puolivuotiskatsaus ajalta 1. tammikuuta–30. kesäkuuta 2020 julkistaan 20 elokuuta 2020.

Maarianhamina 22. huhtikuuta 2020

VIKING LINE ABP

 

Jan Hanses
Toimitusjohtaja

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Tilaa

Liitteet & linkit