Viking Line: Verksamhetsöversikt för perioden januari - mars 2020

Report this content

Viking Line Abp                      VERKSAMHETSÖVERSIKT                   23.04.2020, kl. 09.00

Verksamhetsöversikt för perioden januari – mars 2020

Coronavirusepidemin drar ner Viking Lines resultat

Den pågående Coronavirusepidemin (COVID-19) har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar. Passagerarvolymerna påverkades negativt under februari och sjönk kraftigt under mars 2020. Myndigheternas beslut den 16 mars 2020 att stänga landsgränserna och begränsa passagerartrafiken har lett till att bolagets passagerarrelaterade intäkter så gott som helt upphört. För tillfället är passagerartrafiken marginell, då endast persontransporter mellan fasta Finland och Åland är tillåtna. På grund av dessa omständigheter har snabba åtgärder för att skära ned kostnaderna varit nödvändiga. Så gott som hela personalstyrkan har permitterats. Även koncernledningen har sänkt sina löner och styrelsen har avsagt sig sina styrelsearvoden.

Med stöd av Försörjningsberedskapscentralens beslut om ersättning för frakttrafik i försörjningsberedskapssyfte, trafikerar fyra av koncernens fartyg på linjerna Åbo – Långnäs – Stockholm, Mariehamn - Kapellskär och Helsingfors – Tallinn. De övriga tre fartygen ligger upplagda. Vi står till förfogande för vårt land och dess försörjningsberedskap och spelar fortsättningsvis en viktig roll när det gäller att tillhandahålla varutransporter till och från Finland. Även om den nuvarande frakttrafiken genererar kostnadstäckning för respektive fartyg avseende de rörliga kostnaderna och smärre delar av de fasta kostnaderna, genererar den inte ett positivt rörelseresultat för de trafikerande fartygen.

Viking Line har en stark balansräkning och soliditet, dock måste koncernens likviditet säkerställas under rådande omständigheter. Tillgängliga kreditlimiter har utnyttjats. För att stärka likviditeten och säkerställa koncernens framtid om Coronavirusepidemin blir långvarig har Viking Line inlett förhandlingar om tilläggsfinansiering. Avsikten är att utnyttja de statsgarantier som upptagits i förslaget till tilläggsbudget som avgivits till riksdagen. Om den negativa utvecklingen fortgår kan detta medföra att villkoren för koncernens finansieringsavtal inte längre uppfylls. Av denna anledning har bolaget påbörjat förhandlingar med nuvarande finansiärer.

Vi har utvärderat finansieringssituationen i sin helhet. Då man beaktar pågående förhandlingar för att förstärka rörelsekapitalet och likviditetens och finansieringens tillräcklighet har bokslutet upprättats enligt going concern-principen.

VD Jan Hanses kommenterar

Vi ser fram emot att få återuppta vår trafik med förhoppning att detta kan ske redan till högsäsongen i juli och augusti. Högsäsongen är som alltid avgörande för vårt resultat. Att semestra i närområdet är något som vi förväntar oss vara attraktivt i och med coronaepidemins spridning över världen. Epidemin kommer sannolikt att påverka resemönstren i framtiden. Vi skall vara beredda på det och tror att resor till våra destinationer och framförallt till och genom skärgården kommer att uppleva en renässans.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till 75,0 Meur under perioden 1 januari – 31 mars 2020 (95,8 Meur 1 januari – 31 mars 2019). Rörelseresultatet uppgick till -21,5 Meur (-14,2 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 63,2 Meur (83,0 Meur), medan fraktintäkterna var 11,3 Meur (12,3 Meur). Försäljningsbidraget var
54,9 Meur (70,1 Meur).

Investeringar och finansiering

Koncernens investeringar uppgick till 7,0 Meur (23,2 Meur), varav 2,7 Meur (20,7 Meur) huvudsakligen avser fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 9,4 % av omsättningen (24,2 %).

Byggandet av vårt nya fartyg Viking Glory framskrider i Kina. Ledningens bedömning är fortfarande att fartyget beräknas inleda sin trafik under 2021.

Förskottsbetalningar avser fartyg under byggnad och uppgår till 52,1 Meur per 31.3.2020. Dessa består av förskottsbetalningar i enlighet med fartygsbyggnads-kontrakt, planerings- och övervakningskostnader samt aktiverade lånekostnader. I det fall att fartygsbyggnadskontraktet skulle uppsägas har bolaget en bankgaranti som säkerhet för erlagda förskottsrater om 38,8 Meur jämte ränta.

Den 31 mars 2020 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 92,6 Meur (116,0 Meur). Soliditeten var 48,4 % jämfört med 46,8 % föregående år. De kortfristiga räntebärande skulderna har ökat med 14,4 Meur i form av utnyttjade kreditlimiter.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av mars till 34,2 Meur (36,2 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till -28,0 Meur (-14,5 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var -6,9 Meur (-23,2 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till 6,4 Meur (12,0 Meur).

Rapportering

Denna verksamhetsöversikt är inte en delårsrapport upprättad i enlighet med IAS 34.

I övrigt är verksamhetsöversikten upprättad enligt samma redovisningsprinciper, uppskattningar och värderingar som i det senaste årsbokslutet. Verksamhetsöversikten är inte reviderad.

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/- 0,1 MEUR uppstå.

Justerade utsikter för hela verksamhetsåret 2020

Till följd av spridningen av coronaviruset (COVID-19) har verksamhetsförutsättningarna på våra marknader väsentligt försämrats. Resultatutsikterna för verksamhetsåret 2020 har därför justerats. Vi bedömer det som osannolikt att vi skulle uppnå ett positivt resultat för räkenskapsåret 2020.

De tidigare publicerade resultatutsikterna var att det är för tidigt att kvantifiera inverkan på resultatet, då stor osäkerhet råder kring utvecklingen.
 

Koncernens resultaträkning
2020 2019 2019
MEUR 1.1–31.3 1.1–31.3 1.1–31.12
     
OMSÄTTNING 75,0 95,8 496,4
     
Övriga rörelseintäkter 1,2 0,1 0,4
     
Kostnader      
Varor och tjänster 20,0 25,7 133,1
Kostnader för löner och anställningsförmåner 27,3 28,2 117,1
Avskrivningar och nedskrivningar 6,1 6,3 24,6
Övriga rörelsekostnader 44,2 49,9 204,6
97,7 110,1 479,4
     
RÖRELSERESULTAT -21,5 -14,2 17,4
     
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,5
Finansiella kostnader -1,9 -1,2 -4,3
     
RESULTAT FÖRE SKATTER -23,4 -15,4 13,6
     
Inkomstskatter 4,7 3,1 -2,7
     
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -18,7 -12,3 10,8
   
   
Resultat hänförligt till:      
Moderbolagets ägare -18,7 -12,3 10,8
   
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro -1,74 -1,14 1,00
   
Koncernens rapport över totalresultat    
   
2020 2019 2019
MEUR 1.1–31.3 1.1–31.3 1.1–31.12
   
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -18,7 -12,3 10,8
   
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen    
Omräkningsdifferenser -1,1 -0,3 -0,3
     
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen      
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar       
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat - - -3,9
     
Övrigt totalresultat -1,1 -0,3 -4,2
   
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT -19,8 -12,6 6,6
   
   
Totalresultat hänförligt till:    
Moderbolagets ägare -19,8 -12,6 6,6
Koncernens balansräkning
MEUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
 
TILLGÅNGAR  
 
Långfristiga tillgångar  
Immateriella tillgångar 3,3 3,2 3,3
Markområden 0,6 0,6 0,6
Byggnader och konstruktioner 7,1 7,6 7,3
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 2,1 2,4 2,2
Fartyg 262,9 277,9 266,0
Maskiner och inventarier 4,0 4,7 3,9
Nyttjanderätter 5,5 6,7 5,2
Förskottsbetalningar, fartyg under byggnad 52,1 46,6 49,5
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde      
via övrigt totalresultat 28,0 32,0 28,1
Långfristiga tillgångar totalt 365,6 381,5 366,0
     
Kortfristiga tillgångar      
Varulager 17,8 17,4 16,9
Inkomstskattefordringar 4,8 3,2 0,4
Kundfordringar och övriga fordringar 33,3 40,1 28,0
Likvida medel 34,2 36,2 62,8
Kortfristiga tillgångar totalt 90,2 96,8 108,1
       
TILLGÅNGAR TOTALT 455,8 478,4 474,0
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
       
Eget kapital      
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8
Fonder 1,9 5,8 1,9
Omräkningsdifferenser -3,2 -2,4 -2,5
Balanserade vinstmedel 214,9 212,9 233,9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 215,3 218,1 235,1
       
Eget kapital totalt 215,3 218,1 235,1
       
Långfristiga skulder      
Uppskjutna skatteskulder 37,6 37,5 37,7
Räntebärande skulder 92,6 116,0 100,0
Leasingskulder 3,8 4,8 3,6
Långfristiga skulder totalt 133,9 158,3 141,3
       
Kortfristiga skulder      
Räntebärande skulder 37,9 23,5 23,5
Leasingskulder 1,7 1,9 1,7
Inkomstskatteskulder 0,0 0,0 2,1
Leverantörsskulder och övriga skulder 66,9 76,5 70,3
Kortfristiga skulder totalt 106,5 102,0 97,6
       
Skulder totalt 240,4 260,3 238,9
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 455,8 478,4 474,0
       
       
Eget kapital per aktie, euro 19,94 20,19 21,77
 

Koncernens halvårsrapport för räkenskapsåret 2020 publiceras den 20 augusti 2020.

Mariehamn den 22 april 2020

VIKING LINE ABP

 

Jan Hanses
Verkställande direktör

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Prenumerera

Dokument & länkar