Viking Line: Yhtiökokouskutsu

Report this content

Viking Line Abp            YHTIÖKOKOUSKUTSU            01.04.2022, klo 09.00

Yhtiökokouskutsu

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27. huhtikuuta 2022 klo 11.00 kulttuuri- ja kongressitalo Alandicassa, Strandgatan 33, Maarianhamina.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 10.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toimintavuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan lyhyt yleiskatsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Viking Line Abp:n hallitus ehdottaa, että toimintavuodelta 1.1.–31.12.2021 ei jaeta osinkoa.

10. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

- Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan ja olisivat siten seuraavat:
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 28 000 euroa
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio 22 000 euroa
Hallituksen varajäsenen vuosipalkkio 5 000 euroa
Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen kokouksilta maksettava kokouspalkkio olisi 1 000 euroa kokoukselta.

Hallitus ehdottaa edelleen, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskua vastaan.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Hallitus ehdottaa nimityskomitean ominaisuudessa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen: Ben Lundqvist, puheenjohtaja, Christina Dahlblom, Nils-Erik Eklund, Jakob Johansson, Stefan Lundqvist, Lars G Nordström ja Peter Wiklöf. Varajäseniksi ehdotetaan valittavaksi uudelleen Ulrica Danielsson, Casper Lundqvist ja Gert Sviberg.

12. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Martin Grandell toimisi vastuullisena tilintarkastajana.

13. Muut asiat

14. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Viking Line Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.vikingline.com. Viking Line Abp:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, sekä palkitsemispolitiikka on saatavilla mainituilla internetsivuilla. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Asiakirjojen jäljennökset ja tämä yhtiökokouskutsu lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 3. toukokuuta 2022 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakkeenomistaja, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13. huhtikuuta 2022 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 25. huhtikuuta 2022 klo 12.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com
b) puhelimitse numeroon 018-27000
c) tai kirjeitse osoitteeseen Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 MARIEHAMN.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi ja henkilötunnus sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Viking Line Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokousta koskeva tietosuojaseloste julkaistaan yhtiön internetsivuilla vikingline.com/yhtiokokous-2022

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai toimikelpoisuutensa kokouspaikalla.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden perusteella, jotka on 13. huhtikuuta 2022 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää edelleen, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden perusteella rekisteröity 22. huhtikuuta 2022 klo 10.00 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä on samalla myös ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen. Muutokset osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos arvo-osuustilille merkittyjen osakkeiden osakkeenomistajaa edustaa yhtiökokouksessa useampi asiamies, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava mitä osakkeenomistajan osakkeita kukin asiamies edustaa.

Valtakirjat on toimitettava pdf-tiedostoina osoitteeseen bolagsstamma@vikingline.com tai postitse Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 Mariehamn ja viimeistään maanantaina 25. huhtikuuta 2022 klo 12.00. Kuoreen merkintä ”yhtiökokous”.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Viking Line Abp:llä on kokouskutsun päivänä 1. huhtikuuta 2022 yhteensä 17 280 000 osaketta ja 17 280 000 ääntä.

Muu tietoa koskien tämän vuoden yhtiökokousta: Yhtiökokouksen jälkeen kahvitarjoilu.


Maarianhaminassa 1. huhtikuuta 2022

VIKING LINE ABP
HALLITUSJan Hanses
Toimitusjohtaja


 

Yhtiökokouskutsu on käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä.

 

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Tilaa

Liitteet & linkit