Viking Line: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Report this content

Viking Line Abp                    BOLAGSSTÄMMOKALLELSE             01.04.2022, kl. 09.00


BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 27 april 2022 kl. 11.00 i Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn.

Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 10.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2021.

- Verkställande direktörens korta översikt

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

9. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

- Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att inte någon dividend för räkenskapsåret 1.1 – 31.12.2021 utdelas.

10. Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas arvoden

- Styrelsen föreslår att styrelseledamöternas arvoden behålls oförändrade enligt följande:

Årsarvode, styrelsens ordförande 28 000 euro

Årsarvode, övriga ordinarie styrelsemedlemmar 22 000 euro

Årsarvode, styrelsesuppleanter 5 000 euro

Därtill föreslås ett arvode om 1 000 euro per bevistat möte.

Styrelsen föreslår vidare att revisorernas arvode utgår enligt skälig räkning.

11. Val av styrelseledamöter

Styrelsen (i egenskap nomineringskommitté) föreslår att till ordinarie medlemmar återväljs: Ben Lundqvist, ordförande, Christina Dahlblom, Nils-Erik Eklund, Jakob Johansson, Stefan Lundqvist, Lars G Nordström och Peter Wiklöf. Till suppleanter föreslås Ulrika Danielsson, Casper Lundqvist och Gert Sviberg återväljas.

12. Val av revisor

- Styrelsen föreslår för bolagsstämman att revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy återväljs till bolagets revisor för 2022.

PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat bolaget att CGR revisor Martin Grandell skulle vara huvudansvarig revisor.

13. Övriga ärenden

14. Avslutande av stämman
 

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Viking Line Abp:s Internetsidor vikingline.com. Viking Line Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ersättningspolicy är tillgängliga på ovan nämnda Internetsidor. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda Internetsidor senast den 3 maj 2022.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 13 april 2022 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen den 25 april 2022 kl. 12.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) per e-post bolagsstamma@vikingline.com

b) per telefon på numret 018-27000

c) eller skriftligt till Viking Line Abp, Pb 166, AX-22101 MARIEHAMN.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn och personbeteckning, samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.

De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Viking Line Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Dataskyddsbeskrivningen avseende bolagsstämman finns publicerad på bolagets hemsida vikingline.com/bolagsstamma-2022

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 13 april 2022 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 22 april 2022, kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman. Ändringar i aktieägandet efter bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Fullmakter bör sändas som PDF-fil till bolagsstamma@vikingline.com eller per post till Viking Line Abp, PB 166, AX-22101 Mariehamn och vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 25 april 2022 kl. 12.00. Vänligen märk kuvertet ”bolagsstämma”.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse 1 april 2022 uppgår det totala antalet aktier uppgår det totala antalet aktier i Viking Line Abp till 17 280 000 aktier och det totala antalet röster i Viking Line Abp till 17 280 000 röster.

Övrig information beträffande årets bolagsstämma

• Kaffeservering efter stämman.

Mariehamn den 1 april 2022

Viking Line Abp

STYRELSEN


Jan Hanses
Verkställande direktör

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Prenumerera

Dokument & länkar