Viking Line Abp: Toimintakatsaus ajalta tammikuu - syyskuu 2021

Report this content

Viking Line Abp                      TOIMINTAKATSAUS                      29.10.2021, klo 09.00

ASTEITTAINEN ELPYMINEN

Tammi– syyskuu 2021 (tammi–syyskuu 2020)

  • Liikevaihto oli 169,0 miljoonaa euroa (154,2 milj. euroa). 
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 44,6 miljoonaa euroa (16,7 milj. euroa). 
  • Liiketulos oli 30,5 miljoonaa euroa (-35,2 milj. euroa). 
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,4 miljoonaa euroa (-3,1 milj. euroa). 
  • Tulos ennen veroja oli 27,1 miljoonaa euroa (-38,3 milj. euroa). 
  • Tulos verojen jälkeen oli 22,7 miljoonaa euroa (-30,8 milj. euroa).
  • Näkymät toimintavuodelle 2021 pysyvät samana kuin puolivuotiskatsauksessa 30. kesäkuuta 2021, mikä merkitsee positiivista liiketulosta vuodelle 2021.

Kolmas vuosineljännes 2021 (kolmas vuosineljännes 2020)

  • Liikevaihto oli 97,5 miljoonaa euroa (56,6 milj. euroa).
  • Liiketulos oli 26,0 miljoonaa euroa (-7,8 milj. euroa).

Palvelujemme kysyntä on kasvanut Ahvenanmaan, Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä kolmannella vuosineljänneksellä. Viranomaismääräykset ovat edelleen rajoittaneet Suomen ja Viron välistä liikennettä. Yhtiö on keskittynyt tarjoamaan asiakkailleen parasta mahdollista palvelua yhdistettynä kustannusten hallintaan.

Käynnissä oleva koronapandemia on vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen lopusta lähtien rajoittanut voimakkaasti yhtiön mahdollisuuksia harjoittaa normaalia liiketoimintaa.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto kasvoi 9,6prosenttia ja oli 169,0 miljoonaa euroa 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2021 (154,2 milj. euroa 1.1.–30.9.2020). Liiketulos oli 30,5 miljoonaa euroa (-35,2 milj. euroa).
 

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 11,7prosenttia ja olivat 137,6 miljoonaa euroa (123,2 milj. euroa), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 29,9 miljoonaa euroa (29,7 milj. euroa). Myyntikate oli 128,6 miljoonaa euroa (114,9 milj. euroa). Käyttökulut vähenivät 14,0prosenttia 127,9 miljoonaan euroon (148,7 milj. euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen tulokselle on ominaista matkustajaliikenteen kysynnän asteittainen kasvu ja tavaraliikenteen jatkuva vakaa kysyntä. 

Konsernin liikevaihto supistui 72,3prosenttia ja oli 97,5 miljoonaa euroa jaksolla 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2021 (56,6 milj. euroa 1.1.–30.9.2020). Liiketulos oli 26,0 miljoonaa euroa (–7,8 milj. euroa).

Kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä konserni sai tukea Traficomilta yleisen liikennöintivelvoitteen täyttämiseen konsernin aluksilla reiteillä Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma, Maarianhamina–Kapellskär ja Helsinki–Tallinna. Tuesta suurin osa saatiin ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Sen lisäksi saimme ELY-keskukselta ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) tukea uudelleentyöllistämiseen sekä Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä kuudella aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella. Toisen vuosineljänneksen aikana allekirjoitettiin m/s Mariellan bareboat hire-/purchase -sopimus. Konsernin muut alukset liikennöivät samoilla reiteillä kuin vuonna 2020, mutta Helsingin ja Tukholman sekä Tukholman ja Maarianhaminan välillä tavallisesti liikennöivät alukset seisoivat osittain satamissa koronapandemian vuoksi. Gabriella jatkoi 12. kesäkuuta Helsinki-Tukholma-vuoroa ja erikoisristeilyjä. Kaikki alukset ovat liikennöineet kolmannella vuosineljänneksellä.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 1 484 398 matkustajaa  (1 642 179). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 34,1 prosenttia (26,4 prosenttia).
 

Viking Linen rahtimäärät olivat 95 955 yksikkökuormaa (93 040). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 16,4 prosenttia (17,0 prosenttia). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 33,8 prosenttia (26,4 prosenttia).

Vallitseva pandemia on rajoittanut matkustamista. Euroopan komission käyttöön ottamien koronatodistusten täytäntöönpano on toiminut hyvin, ja jäsenvaltiot ovat vähitellen mukauttaneet ja jopa osittain purkaneet aiemmin pandemian aikana käyttöön otettuja kansallisia säännöksiä. Huomaamme, että matkailumarkkinoiden kysyntä on kasvanut, mikä on linjassa puolivuotiskatsauksessa aiemmin antamamme ennusteen kanssa.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 11,4 miljoonaa euroa (11,7 milj. euroa), mistä 6,2 miljoonaa euroa (5,3 milj. euroa) koskee investointeja rakenteilla olevaan alukseen. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 6,7 prosenttia liikevaihdosta (7,6 prosenttia).

Uuden aluksemme Viking Gloryn rakentaminen etenee Kiinassa. Alus toimitetaan arvion mukaan vuoden lopussa. Toimitus on näin ollen sopimuksenmukaisen toimitusajan jälkeen.

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat 30. syyskuuta 2021 olivat 104,5 miljoonaa euroa (75,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 49,1 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 48,9 prosenttia.

Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 65,1 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 30. syyskuuta 2021 (0,8 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 25,2 miljoonaa euroa (-24,1 milj. euroa). Investointien nettorahavirta oli 24,6 miljoonaa euroa (-11,2 milj. euroa), ja rahoituksen nettorahavirta oli -14,4 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa).

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettorahavelkojen enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus niistä kovenanttiehdoista, jotka rikottiin vuoden 2021 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu. Kaikki kovenanttiehdot täyttyivät 30. syyskuuta.

Viking Line Abp on lisäksi sitoutunut syksyllä 2020 otettujen maksuvalmiuslainojen valtiontakausten ehtojen sekä Finnveran myöntämän kovenanttiehtoja ja lainanlyhennyksen lykkäämistä koskevan poikkeuksen vaatimuksen mukaisesti olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Viking Line Abp allekirjoitti toukokuussa Mariellan bareboat hire-/purchase -sopimuksen.  Kokonaismyyntihinta oli 19,6 miljoonaa euroa. Aluksen kirjanpitoarvo oli 5,6 miljoonaa euroa. Myynnin tulosvaikutus oli 13,1 miljoonaa euroa, ja maksuvalmius vahvistui 13,5 miljoonalla eurolla. Jäljellä oleva osa myyntihinnasta maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut kolmen prosentin korolla.

Jakson aikana Turun kaupunki lunasti Viking Linen omistaman Turun terminaalin. Lunastuksen IFRS-standardien mukainen kirjanpidollinen voitto oli 10,7 miljoonaa euroa. Samalla yhtiö solmi terminaalia ja siihen liittyviä tiloja koskevan vuokrasopimuksen, joka jatkuu 31.12.2025 asti, ja jatkaa toistaiseksi Turun nykyisen terminaalin ja tilojen käyttöä. Tämän jälkeen yhtiö aikoo muuttaa Turun uuteen terminaalirakennukseen, jossa se tulee käyttämään terminaalia ja muita siihen liittyviä tiloja. Yhtiö on myös tehnyt Turun sataman kanssa 10-vuotisen liikennöinti sopimuksen markkinaehdoin.

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös lisäämällä pääomaa omistajilta.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 452 henkilöä (1 767), joista emoyhtiössä 994 (1 228). Maissa työskenteli 362 henkilöä (418) ja merellä 1 090 henkilöä (1 349).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 149 (161) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Henkilöstön määrä 2021 on huomattavasti alhaisempi kuin 2020 koska suuri osa henkilökunnasta on ollut lomautettuna jakson aikana. Lomautusten lisäksi maaorganisaatiossa ja Viking Cinderellalla tehdyt irtisanomiset ovat vaikuttaneet työntekijöiden määrään.

Riskitekijöitä

Koronapandemia vaikutti Viking Linen tulokseen ja maksuvalmiuteen huomattavasti, ja negatiivinen vaikutus jatkuu.

Epävarmuus viranomaisvaatimuksista ja matkustajaliikenteen rajoituksista sekä markkinoiden kysynnästä tulee vaikuttamaan Viking Linen toimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Konsernin lainat on sidottu lainaehtoihin, jotka sisältävät vaatimuksia kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja omavaraisuusasteesta. Rahoittajat voivat vaatia ennenaikaisia lainanmaksuja tai irtisanoa lainat, jos ehtoja ei täytetä.

Energiahintojen jyrkkä nousu viime aikoina vaikuttaa negatiivisesti vuoden 2021 kokonaistulokseen.

 

 Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 

2021

2021

2021

2020

2020

MEUR

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

97,5

46,9

24,6

34,6

56,6

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot

11,0

23,3

10,3

10,2

0,7

 

 

 

 

 

 

Kulut

 

 

 

 

 

Tavarat ja palvelut

24,1

11,3

5,0

11,6

15,3

Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

18,0

15,2

13,5

16,3

15,5

Poistot ja arvonalentumiset

4,7

5,0

5,1

6,6

6,0

Liiketoiminnan muut kulut

35,8

26,4

19,0

24,4

28,3

 

82,5

58,0

42,5

58,9

65,1

 

 

 

 

 

 

LIIKETULOS

26,0

12,2

-7,7

-14,1

-7,8

 

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

Rahoituskulut

-1,5

-1,1

-1,3

-0,8

-1,0

Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen

0,5

-

-

-

-

osakkuusyritysten voitosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULOS ENNEN VEROJA

24,9

11,1

-8,9

-14,5

-8,8

 

 

 

 

 

 

Tuloverot

-4,9

-1,2

1,8

2,9

1,7

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN TULOS

20,0

9,8

-7,2

-11,6

-7,1

 

 

 

 

 

 

Tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

20,0

9,8

-7,2

-11,6

-7,1

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja

 

 

 

 

 

laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa

1,86

0,91

-0,66

-1,07

-0,66

 

 

 

 

 

 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 

 

 

 

 

 

 

2021

2021

2021

2020

2020

MEUR

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN TULOS

20,0

9,8

-7,2

-11,6

-7,1

 

 

 

 

 

 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi

 

 

 

 

 

Muuntoerot

-0,1

0,3

-0,5

1,1

-0,1

 

 

 

 

 

 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

 

 

 

 

 

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta

 

 

 

 

 

kirjattavat rahoitusvarat

0,0

1,6

0,0

0,6

-

 

 

 

 

 

 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä

-0,1

1,9

-0,5

1,7

-0,1

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS

19,9

11,8

-7,6

-9,9

-7,2

 

 

 

 

 

 

Laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

19,9

11,8

-7,6

-9,9

-7,2

Tunnusluvut ja tilastot

 

2021

2020

2020

 

1.1.-30.9.

1.1.-30.9.

1.1.–31.12.

 

 

 

 

Oma pääoma / osake, euroa

20,21

18,90

17,98

Omavaraisuusaste

49,1 %

48,9 %

46,4 %

 

 

 

 

Investoinnit, Meur

11,4

11,7

15,0

 – % liikevaihdosta

6,7 %

7,6 %

7,9 %

 

 

 

 

Matkustajat

1 484 398

1 642 179

1 927 302

Yksikkökuormat

95 955

93 040

125 693

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

1 452

1 767

1 640

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)  

Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

 

Näkymät koko toimintavuodelle 2021

Näkymät toimintavuodelle 2021 pysyvät samana kuin puolivuotiskatsauksessa 30. kesäkuuta 2021, mikä merkitsee positiivista liiketulosta vuodelle 2021.

 

Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2021 julkaistaan 18. helmikuuta 2022.

 

Maarianhaminassa 28. lokakuuta 2021

 

VIKING LINE ABP

Jan Hanses

Toimitusjohtaja
 

Konsernin tuloslaskelma
2021 2020 2021 2020 2020
MEUR Liite 1.7.-30.9. 1.7.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.–31.12.
LIIKEVAIHTO 4 97,5 56,6 169,0 154,2 188,8
Liiketoiminnan muut tuotot 5 11,0 0,7 44,6 16,7 26,9
Kulut
Tavarat ja palvelut 24,1 15,3 40,4 39,3 50,8
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 6 18,0 15,5 46,7 56,6 72,9
Poistot ja arvonalentumiset 7 4,7 6,0 14,8 18,1 24,8
Liiketoiminnan muut kulut 8 35,8 28,3 81,2 92,1 116,5
82,5 65,1 183,0 206,1 265,0
LIIKETULOS 26,0 -7,8 30,5 -35,2 -49,3
Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Rahoituskulut 9 -1,5 -1,0 -3,9 -3,1 -3,9
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen 0,5 - 0,5 - -
osakkuusyritysten voitosta
TULOS ENNEN VEROJA 24,9 -8,8 27,1 -38,3 -52,9
Tuloverot -4,9 1,7 -4,4 7,6 10,5
TILIKAUDEN TULOS 20,0 -7,1 22,7 -30,8 -42,3
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 20,0 -7,1 22,7 -30,8 -42,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,86 -0,66 2,11 -2,85 -3,92
Konsernin laaja tuloslaskelma
2021 2020 2021 2020 2020
MEUR 1.7.-30.9. 1.7.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.–31.12.
TILIKAUDEN TULOS 20,0 -7,1 22,7 -30,8 -42,3
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 0,8
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän arvon muutos - 0,0 1,6 0,0 0,6
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,1 -0,1 1,3 -0,2 1,4
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 19,9 -7,2 24,1 -31,0 -40,9
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 19,9 -7,2 24,1 -31,0 -40,9
Konsernitase
MEUR Liite 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 3,0 3,1 3,3
Maa-alueet 0,5 0,6 0,6
Rakennukset ja rakennelmat 1,7 6,9 6,8
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 1,6 1,9 1,8
Alukset 238,9 256,5 254,1
Koneet ja kalusto 2,5 3,5 2,7
Käyttöoikeusomaisuus 5,0 5,1 4,7
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus 60,5 54,4 54,2
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavat rahoitusvarat  0,0 28,0 28,6
Pääomasuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 12 32,7 - -
Saamiset 5,1 - -
Pitkäaikaiset varat yhteensä 351,4 359,9 356,8
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 9,2 15,7 10,9
Tuloverosaamiset 0,1 - 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 30,6 21,9 28,2
Rahavarat 65,1 28,6 29,7
Lyhytaikaiset varat yhteensä 105,0 66,1 68,8
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 14 0,6 - -
VARAT YHTEENSÄ 457,0 426,0 425,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 0,0 1,9 2,5
Muuntoerot -2,0 -2,6 -1,8
Kertyneet voittovarat 218,5 203,1 191,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 218,3 204,2 194,2
Oma pääoma yhteensä 218,3 204,2 194,2
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 10 31,3 29,4 27,1
Korolliset velat 104,5 75,7 108,2
Vuokrasopimusvelat 5,7 3,3 3,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 141,4 108,4 138,3
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 29,5 50,4 38,6
Vuokrasopimusvelat 2,2 1,8 1,8
Tuloverovelat 0,0 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 65,5 61,2 52,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 97,3 113,5 93,1
Velat yhteensä 238,7 221,8 231,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 457,0 426,0 425,6
Konsernin rahavirtalaskelma
2021 2020 2020
MEUR 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos 22,7 -30,8 -42,3
Oikaisut
  Poistot ja arvonalentumiset 14,8 18,1 24,8
  Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot/-tappiot -23,8 0,0 0,0
  Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa -0,3 0,1 -0,4
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 3,7 2,6 3,9
  Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0
  Osinkotuotot -4,9 - 0,0
  Tuloverot 4,4 -7,6 -10,5
Käyttöpääoman muutokset
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -2,1 6,1 -0,2
  Vaihto-omaisuuden muutos 1,7 1,3 6,0
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 13,2 -8,4 -17,5
Maksetut korot -3,0 -3,1 -3,1
Maksetut muut rahoituskulut -1,2 -0,4 -1,1
Saadut muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0
Maksetut verot -0,2 -2,3 -1,8
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 25,2 -24,1 -42,3
INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -2,4 -5,9 -6,7
Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -0,7 -0,5 -0,9
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus -6,2 -5,3 -7,4
EU-tuki - 0,4 2,6
Pääomasuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset -2,0 - -
Alusten myynti 13,2 - -
Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti 17,9 0,0 0,0
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavien rahoitusvarojen myynti  - 0,0 0,0
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavien rahoitusvarojen takaisinmaksut - 0,1 0,1
Saadut osingot 4,9 - 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 24,6 -11,2 -12,3
RAHOITUS
Pitkäaikaisten velkojen nostot 21,5 - 31,5
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -26,3 -11,8 -16,0
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos -8,0 14,4 8,0
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -1,6 -1,5 -2,0
Maksetut osingot - - -
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -14,4 1,1 21,5
RAHAVAROJEN MUUTOS 35,4 -34,2 -33,1
Rahavarat tilikauden alussa 29,7 62,8 62,8
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 65,1 28,6 29,7

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2021 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2
Tilikauden tulos 22,7 22,7
Muuntoerot 0,0 -0,2 -0,1 -0,3
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavien rahoitusvarojen uudelleenarvostus -2,5 4,1 1,6
Tilikauden laaja tulos - -2,5 -0,2 26,7 24,1
Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa - - - - -
OMA PÄÄOMA 30.9.2021 1,8 0,0 -2,0 218,5 218,3
              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2020 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1
Tilikauden tulos -30,8 -30,8
Muuntoerot 0,0 -0,2 -0,1 -0,2
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta
kirjattavien rahoitusvarojen myynti - 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos - 0,0 -0,2 -30,8 -31,0
Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa - - - - -
OMA PÄÄOMA 30.9.2020 1,8 1,9 -2,6 203,1 204,2

 

 Tilinpäätöstiedotteen tammikuu-syyskuu 2021 liitetiedot

1.      Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tämä toimintakatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti ja IAS 34:n mukaisena tiivistelmänä kauden tilinpäätöksestä.

Toimintakatsaus on laadittu samojen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden, arviointien ja arvostusten mukaan kuin viimeinen tilinpäätös, ellei muuta ilmene alla olevista liitetiedoista.

Saadut julkiset tuet esitetään tuen luonteesta riippuen liiketoiminnan muissa tuotoissa tai työsuhde-etuuksissa tai rakenteilla olevien alusten ennakkomaksujen vähennyksinä.

Turun terminaalin lunastus on luokiteltu myynti- ja takaisinvuokraustapahtumana. Siirto kirjataan IFRS 15 -standardin mukaisesti omaisuuserän myyntinä. Konserni arvostaa käyttöoikeuden siihen osuuteen omaisuuserän aiemmin kirjatusta arvosta, joka liittyy yritykselle jäävään käyttöoikeuteen. Myyntivoitto koskee ainoastaan ostajalle siirrettyjä oikeuksia. Lunastukseen liittyvä vuokrasopimusvelka ja käyttöoikeus kirjataan taseeseen IFRS 16 -standardin mukaisesti, minkä seurauksena vuokrasopimusvelat kasvoivat merkittävästi 30. syyskuuta 2021 alkaen.

Osakkuusyhtiö on yhtiö, jossa sijoittajalla on huomattava vaikutusvalta. Sijoitukset osakkuusyhtiöön on kirjattava taseeseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen pääomasijoituksena. Pääomaosuusmenetelmä on kirjanpitomenetelmä, jossa sijoitukset kirjataan ensin kustannusten perusteella ja oikaistaan myöhemmin siten, että otetaan huomioon hankinnan jälkeiset muutokset sijoittajayrityksen netto-omaisuutta koskevassa osuudessa. Sijoittajayrityksen tulos muodostuu tällöin sijoitusyrityksen osuudesta sijoituskohteen tuloksesta, ja sijoittajayrityksen muut laajan tuloksen erät sisältävät sen osuuden sijoituskohteen muista laajan tuloksen eristä. Viking Line omistaa 18,3 prosenttia Alandia Holding Ab:n osakkeista. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä perustetun Alandia Holding Ab:n tarkoituksena on hankkia omistukseensa Alandia Försäkring Abp:n osakkeita. Konserni merkitsee omistuksen kirjanpitoon osakkuusyhtiönä. Kaupan yhteydessä konserni luokitteli aiemman 19,5 prosentin omistusosuutensa Alandia Försäkring Abp:ssä osakkuusyhtiöksi. Katso liite 12.

Konsernin pitkäaikaiset saamiset koostuvat Mariellan myynnistä Corsica Ferries SAS:lle. Saatava maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut kolmen prosentin korolla.

Lyhyen maksuajan rahavarojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja. Myyntisaamisten ja muiden saamisten sekä ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvojen katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen vuoksi. Korollisten velkojen kirjanpitoarvot vastaavat niiden käypiä arvoja.

Käyttöomaisuus luokitellaan myytävänä olevaksi, jos sen kirjanpitoarvo realisoituu pääasiassa myynnistä eikä jatkuvasta käytöstä. Jotta tämä vaatimus täyttyisi, käyttöomaisuuden on oltava välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan ja vain yleisillä ja tällaisen käyttöomaisuuden myynnille tavanomaisilla ehdoilla. Myynnin toteutumisen on oltava erittäin todennäköistä. Omaisuuserästä ei tehdä poistoja sen jälkeen, kun se kohdennetaan olevaan käyttöomaisuuteen. Omaisuuserä arvotetaan kirjanpitoarvoon tai käypään arvoon vähennettynä myyntikustannuksilla sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Katso liite 14.

Toimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/-0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

2.      Arvioinnit ja oletukset

Laadittaessa konsernitilinpäätöstä IFRS-standardien mukaisesti yritysjohto turvautuu arvioinneissaan ja oletuksissaan tulevaisuuden arviointeihin, joilla on vaikutusta tilinpäätöksessä esitettyjen varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen sekä muun informaation lukuihin. Tilinpäätöksen sisältämät arviot ja oletukset perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen toimintakatsauksen julkaisuhetkellä.

Koronapandemia on heikentänyt konsernin toimintaedellytyksiä, ja se vaikuttaa sekä tuloslaskelmaan että taseeseen. Suurimmat muutokset esitetään jäljempänä olevissa liitetiedoissa. Tällä hetkellä on vaikea arvioida, miten pitkäaikainen pandemiasta tulee ja mitkä ovat sen vaikutukset Viking Linen tulevaisuuden tulokseen, taloudelliseen asemaan ja kassavirtoihin. Toteutumat voivat poiketa tehdyistä arvioinneista ja oletuksista.

Konsernin alusten arvostus on tärkein arviointia vaativa alue. Alusten jäännösarvot ja arvioitu taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vuosittain ja niitä mukautetaan, jos ne poikkeavat merkittävästi aiemmista arvoista. Alusten runkojen, koneiden ja muiden pitkän aikavälin komponenttien poistoaikaa on pidennetty 25 vuodesta 30 vuoteen 1.1.2021 alkaen, koska alusten taloudellisen vaikutusajan odotetaan olevan pidempi kuin 25 vuotta. Jäännösarvot on säilytetty, katso liitteet 7 ja 11.

 Konsernin osakeomistus kirjattiin käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin 30. kesäkuuta 2021 asti, jolloin Alandia Försäkring Abp:n omistusrakenne muuttui. Sen jälkeen Viking Linen merkittävä vaikutusvalta yhtiössä on kasvanut ja sijoitus kirjataan osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmän mukaisesti.

Konsernin vuokrasopimuksia arvostettaessa tehdään arvioita siitä, aikooko konserni käyttää mahdollisuutta pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa tai irtisanoa vuokrasopimus. Lisäksi arvioidaan, mitä diskonttokorkoja käytetään konsernin vuokrasopimusvelan nykyarvolaskelmissa. Edellä mainitut arvioinnit vaikuttavat konsernin vuokrasopimusvelkoihin ja käyttöoikeusomaisuuteen sekä vuokrasopimusvelkojen lyhennyksiin ja käyttöomaisuuden poistoihin.

Konsernin johto arvioi säännöllisesti myyntivaraston arvoja, sillä koronapandemia on hidastanut varaston kiertonopeutta ja vähentänyt kysyntää. Johdon vuonna 2021 tekemien arvioiden perusteella tuloslaskelmaan ei ole kirjattu merkittäviä arvonalentumisia kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

3.      Going concern, riskit ja maksuvalmius

Koronapandemia on epävarmuustekijä, johon liittyvien riskien toteutuminen voi johtaa siihen, ettei yhtiön kyvystä jatkaa toimintaansa ole varmuutta.

Tämä vuosineljännesraportti on laadittu going concern -periaatteita noudattaen. Viking Linen hallitus arvioi, että yhtiö voi jatkaa toimintaansa ja täyttää velvoitteensa ainakin 12 kuukautta tämän raportin laatimisesta. Arvio perustuu toimintasuunnitelmaan, jonka hallitus on hyväksynyt ja joka ottaa huomioon koronapandemian vaikutukset sekä lisärahoituksen.

Valtioneuvosto hyväksyi vuoden 2020 aikana valtion takaukset Viking Linen likviditeettilainoille enintään 38,7 miljoonaan euroon asti. Viking Line sitoutuu olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes takauksiin ja lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet.

Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 65,1 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 30. syyskuuta 2021 (0,8 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 25,2 miljoonaa euroa (-24,1 milj. euroa). Investointien nettorahavirta oli 24,6 miljoonaa euroa (-11,2 milj. euroa), ja rahoituksen nettorahavirta oli -14,4 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa).

Viking Line Abp allekirjoitti toukokuussa Mariellan bareboat hire-/purchase -sopimuksen.  Kokonaismyyntihinta oli 19,6 miljoonaa euroa. Aluksen kirjanpitoarvo oli 5,6 miljoonaa euroa.  Myynnin tulosvaikutus oli 13,1 miljoonaa euroa, ja maksuvalmius vahvistui 13,5 miljoonalla eurolla. Jäljellä oleva osa myyntihinnasta maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut kolmen prosentin korolla.

Jakson aikana Turun kaupunki lunasti Viking Linen omistaman Turun terminaalin. Lunastuksen IFRS-standardien mukainen kirjanpidollinen voitto oli 10,7 miljoonaa euroa. Samalla yhtiö solmi terminaalia ja siihen liittyviä tiloja koskevan vuokrasopimuksen, joka jatkuu 31.12.2025 asti, ja jatkaa toistaiseksi Turun nykyisen terminaalin ja tilojen käyttöä. Tämän jälkeen yhtiö aikoo muuttaa Turun uuteen terminaalirakennukseen, jossa se tulee käyttämään terminaalia ja muita siihen liittyviä tiloja. Yhtiö on myös tehnyt Turun sataman kanssa 10-vuotisen liikennöinti sopimuksen markkinaehdoin.

Likviditeettiä voidaan vahvistaa myös lisäämällä pääomaa omistajilta.

Viking Line Abp on sopinut vuosina 2020–2021 Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n kanssa kauden 1.7.2020–31.1.2022 aikana erääntyvien 29,8 miljoonan euron lainalyhennysten lykkäyksestä. Kolme näistä neljästä lyhennyksestä erääntyy maksettavaksi viimeistään 10. tammikuuta 2025 eli samanaikaisesti lainan viimeisen lyhennyksen kanssa, ja neljäs erä jaetaan siten, että se erääntyy muiden erien yhteydessä. Tämä on otettu huomioon alla olevassa taulukossa Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 30.9.2021. Lykätyt lyhennykset voidaan maksaa etukäteen, ja lainan korko ja maturiteetti säilytetään muuttumattomina. Osingonjako lainan maturiteetin aikana edellyttää, että lykätyt lyhennykset maksetaan.

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista ja konsernin kokonaisnettovelan enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus niistä kovenanttiehdoista, jotka rikottiin vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen aikana niiden lainojen osalta, jotka on jo nostettu. Puolivuotiskatsauksessa yhtiö ilmoitti sillä olevan 15,0 miljoonaa euroa lainoja, joihin sisältyi tiettyihin kovenanttiehtoihin liittyviä poikkeuksia 31.12.2021 asti. Nämä lainat on jälleen luokiteltu pitkäaikaisiksi, koska kovenanttiehdot täyttyivät 30. syyskuuta. Myös muiden lainojen kovenanttiehdot täyttyivät 30.9.2021.

Jos pandemia jatkuu pidempään kuin hallitus on arvioinut, eivätkä edellä mainitut tehostamistoimenpiteet onnistu, on olemassa huomattava epävarmuustekijä, joka voi kyseenalaistaa yhtiön kyvyn jatkaa toimintaansa.

Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 30.9.2021:

MEUR

 

 

 

 

 

Rahoitusvelkojen tulevat rahavirrat

Vuokrasopimus-

 

Korolliset

 

 

(rahoituskulut mukaan luettuna)

velat

Ostovelat

velat

Yhteensä

 

1.10. 2021 - 31.3. 2022

1,2

17,5

7,6

26,4

 

1.4. 2022 - 30.9. 2022

1,2

 

26,5

27,7

 

1.10. 2022 - 30.9. 2023

2,1

 

23,7

25,7

 

1.10. 2023 - 30.9. 2024

1,8

 

22,9

24,7

 

1.10. 2024 - 30.9. 2025

1,7

 

56,1

57,8

 

1.10. 2025 - 30.9. 2026

0,4

 

10,0

10,4

 

1.10. 2026 -

 

 

0,0

0,0

 

Yhteensä

8,5

17,5

146,7

172,7

Laivanrakennuksen rahoitus

Ennakkomaksut koskevat rakenteilla olevaa alusta, ja niiden määrä oli 60,4 miljoonaa euroa 30.9.2021, kun niistä oli vähennetty EU:n tukeen liittyvät 4,9 miljoonaa euroa. Ne käsittävät laivanrakennussopimuksen mukaisia ennakkomaksuja, suunnittelu- ja valvontatehtävistä aiheutuneita kuluja sekä aktivoituja lainakuluja. Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin. Muut aktivoidut 26,6 miljoonan euron suunnittelu-, valvonta- ja lainakulut kirjataan silloin kuluiksi. Osa EU:n tuesta on maksettava takaisin, mikä saattaa vaikuttaa maksuvalmiuteen.

Liikepankkien yhteenliittymä rahoittaa 78,4 prosenttia sopimushinnasta. China Export & Credit Insurance Corporation takaa 90 prosenttia lainan määrästä. Arvoltaan 152 miljoonan euron sitova luottositoumus käytetään viimeisen maksuerän maksamiseen aluksen luovutuksen yhteydessä. Luottositoumukseen sisältyy markkinaperusteisia taloudellisia kovenantteja.

Kovenanttiehdoilla tarkoitetaan (i) rahavarojen vähimmäisvaatimusta, jolla yhtiö varmistaa, että vähimmäislikviditeetti on aina suurempi kuin 20 miljoonaa euroa tai 5 prosenttia kokonaisnettovelasta sen mukaan, kumpi näistä on suurempi, sekä (ii) konsernin kokonaisnettovelan enimmäistasoa suhteessa käyttökatteeseen. Nettovelan suhdetta käyttökatteeseen koskeva kovenantti rikkoutui vuoden 2021 ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä. Konsernille on myönnetty ajallisesti rajoitettu poikkeus 30.6.2021 saakka. Kovenanttiehdot täyttyivät 30. syyskuuta. Sopimuksenmukaisen konventtiehtoja koskevan poikkeuksen jatkamisesta käydään neuvotteluja. Nämä neuvottelut voivat johtaa mukautettuihin kovenantti- ja lainaehtoihin.

4.      Segmentti-informaatio

Konsernin liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia, ja matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 11,7 prosenttia.

 

 

 

 

 

 

 

2021

2020

2020

MEUR

 

1.1.-30.9.

1.1.-30.9.

1.1.–31.12.

 

 

 

 

 

Liikevaihto

 

 

 

 

Alukset

 

165,8

151,6

185,1

Jakamaton

 

3,3

2,7

3,8

Toimintasegmentit yhteensä

 

169,1

154,3

188,9

Eliminoinnit

 

-0,1

-0,1

-0,1

Konsernin liikevaihto yhteensä

 

169,0

154,2

188,8

 

 

 

 

 

Liiketulos

 

 

 

 

Alukset

 

33,3

-16,6

-23,2

Jakamaton

 

-2,8

-18,7

-26,1

Konsernin liiketulos yhteensä

 

30,5

-35,2

-49,3

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

 

 

 

 

Matkustajatoiminnan tuotot

 

137,6

123,2

148,2

Rahtitoiminnan tuotot

 

29,9

29,7

38,8

Muut tuotot

 

1,4

1,3

1,8

Yhteensä

 

169,0

154,2

188,8

5.      Liiketoiminnan muut tuotot

Konserni sai toimintavuonna Traficomilta julkiseen palveluvelvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku–Långnäs–Tukholma, Maarianhamina–Kapellskär ja Helsinki–Tallinna. Sen lisäksi saimme ELY-keskukselta ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta (KEHA-keskus) tukea uudelleentyöllistämiseen sekä Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Viking Line Abp allekirjoitti toukokuussa Mariellan bareboat hire-/purchase -sopimuksen.  Kokonaismyyntihinta oli 19,6 miljoonaa euroa. Aluksen kirjanpitoarvo oli 5,6 miljoonaa euroa.  Myynnin tulosvaikutus oli 13,1 miljoonaa euroa, ja maksuvalmius vahvistui 13,5 miljoonalla eurolla. Jäljellä oleva osa myyntihinnasta maksetaan kuukausittain neljän vuoden ajan alkaen 1. kesäkuuta 2022. Nykyarvo lasketaan diskonttaamalla tulevat maksut kolmen prosentin korolla.

Jakson aikana Turun kaupunki lunasti Viking Linen omistaman Turun terminaalin. Lunastuksen IFRS-standardien mukainen kirjanpidollinen voitto oli 10,7 miljoonaa euroa. Samalla yhtiö solmi terminaalia ja siihen liittyviä tiloja koskevan vuokrasopimuksen, joka jatkuu 31.12.2025 asti, ja jatkaa toistaiseksi Turun nykyisen terminaalin ja tilojen käyttöä. Tämän jälkeen yhtiö aikoo muuttaa Turun uuteen terminaalirakennukseen, jossa se tulee käyttämään terminaalia ja muita siihen liittyviä tiloja. Yhtiö on myös tehnyt Turun sataman kanssa 10-vuotisen liikennöinti sopimuksen markkinaehdoin.

Viking Line Abp sai osinkoa Alandia Försäkring Abp:ltä ennen uudelleenluokittelua osakkuusyhtiöksi. Osinko kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

 

 

2021

2020

MEUR

1.1.–30.9.

1.1.–30.9.

 

 

 

 

 

Julkiset tuet

15,9

16,2

 

Vuokratuotot kiinteistöistä

0,0

0,1

 

Myyntivoitot

23,8

0,0

 

Osinkotulot

4,9

-

 

Muut tuotot

0,0

0,5

 

Yhteensä

44,6

16,7

6.      Työsuhde-etuudet

Suuri osa henkilökunnasta Suomessa on lomautettu. Ruotsissa ja Virossa on käytetty hyväksi valtion subventoimia lyhytaikaislomautuksia. Lomautukset ovat olleet osa-aikaisia ja aluksilla suurelta osin kokoaikaisia lomautuksia. Lomautusten lisäksi maaorganisaatiossa ja Viking Cinderellalla tehdyt irtisanomiset ovat vähentäneet kustannuksia.

Konserni saa EU:n suuntaviivojen mukaista, merihenkilöstön veroja ja sosiaaliturvamaksuja koskevaa valtion palautusta Suomesta ja Ruotsista. Konserni on saanut lyhytaikaistukea Ruotsissa ja Virossa lyhytaikaisiin lomautuksiin. Valtion palautus ja lyhytaikaistuki esitetään tuloslaskelman palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneiden kulujen yhteydessä sillä kaudella, jolla palautuksen ja tuen peruste on syntynyt.

 

 

2021

2020

MEUR

1.1.–30.9.

1.1.–30.9.

 

 

 

 

 

Palkat

53,2

62,0

 

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt   

5,9

6,7

 

Muut henkilöstökulut   

5,6

7,6

 

 

64,6

76,3

 

Valtion palautus

-14,1

-14,7

 

Lyhytaikaistuki

-3,8

-4,9

 

Yhteensä

46,7

56,6

7.      Poistot

Alusten runkojen, koneiden ja muiden pitkän aikavälin komponenttien poistoaikaa on pidennetty 25 vuodesta 30 vuoteen 1.1.2021 alkaen sillä alusten taloudellisen vaikutusajan odotetaan olevan pidempi kuin 25 vuotta. Jäännösarvot on säilytetty. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu pääasiassa poistoaikojen muutoksesta.

 

 

2021

2020

MEUR

1.1.–30.9.

1.1.–30.9.

 

 

 

 

 

Poistot

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

0,2

0,3

 

Rakennukset ja rakennelmat

0,3

0,3

 

Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot

0,3

0,3

 

Alukset

11,8

14,9

 

Koneet ja kalusto

0,6

0,9

 

Käyttöoikeusomaisuus

1,6

1,5

 

Yhteensä

14,8

18,1

 

 

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

14,8

18,1

8.      Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut vähenivät 11,8 prosenttia, kun konsernin toimintaa ja kustannuksia sopeutettiin koronapandemiasta johtuvaan markkinatilanteen muuttumiseen.

 

 

2021

2020

MEUR

1.1.–30.9.

1.1.–30.9.

 

 

 

 

 

Myynti- ja markkinointikulut  

5,3

7,9

 

Pesula- ja siivouskulut  

5,5

6,1

 

Korjaus- ja kunnossapitokulut  

5,7

7,5

 

Julkiset satama- ja alusmaksut  

17,0

20,3

 

Polttoainekulut  

27,8

25,1

 

Muut kulut  

20,0

25,2

 

Yhteensä

81,2

92,1

9.      Rahoituskulut

 

 

2021

2020

MEUR

1.1.–30.9.

1.1.–30.9.

 

 

 

 

 

Korkokulut jaksotettuun hankintahintaan

 

 

 

arvostetuisa rahoitusveloista

2,4

2,2

 

Korkokulut vuokrasopimusveloista

0,1

0,1

 

Valuuttakurssitappiot

0,2

0,5

 

Takuuprovisiot ja muut rahoituskulut

1,2

0,4

 

Rahoituskulut yhteensä

3,9

3,1

10.  Tuloverot

Konsernilla oli 30.9.2021 laskennallisia verovelkoja yhteensä 31,3 miljoonaa euroa. Näistä 37,5 miljoonaa euroa koskee laskennallisia verovelkoja ja 6,2 miljoonaa euroa laskennallisia verosaamisia. Verotuksessa vahvistetut tappiot toimintavuodelta 2020 voidaan vähentää 10 vuoden aikana. Johdon arviointien ja oletusten perusteella Viking Line olettaa, että tappiot voidaan hyödyntää sen tulevia verotettavia tuloksia vastaan.

MEUR

 

 

 

 

 

Laskennalliset verovelat

Kirjanpidon ja verotuksen arvojen erot koskien aineellisia käyttö-omaisuuhyödykkeitä

Tappiot verotuksessa

Muut väliaikaiset erot

Yhteensä

 

1.1.2021

36,9

-10,2

0,5

27,1

 

Muuntoerot

0,0

-

-

0,0

 

Kirjattu tuloslaskelmaan

-

4,7

-0,6

4,2

 

Kirjattu suoraan omaan pääomaan

-

-

-

-

 

30.9.2021

36,9

-5,5

-0,1

31,3

11.  Arvonalentumistestaus

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos jonkin omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus kuuluu tärkeimpään arviointeja vaativaan alueeseen.

Koronapandemia on heikentänyt vakavasti konsernin toimintaedellytyksiä ja taloudellista asemaa. Johto arvioi, että tällä hetkellä ei ole tarvetta arvonalennuskirjauksiin, koska alusten käypä arvo on huomattavasti korkeampi kuin niiden kirjanpitoarvo.

Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.

12.  Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset

Viking Line Abp on yksi Alandia Holding Ab:n perustajista. Alandia Holding Ab allekirjoitti sopimuksen Investeringsbolaget Rettigin omistamien Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden ostamisesta 1. huhtikuuta 2021. 30. kesäkuuta Alandia Holding Ab sai päätökseen kaikkien Rettig Groupin osakkeiden (24,9 prosenttia) oston Alandia Försäkring -yhtiöstä. Viking Line Abp pitää Alandia Holding Ab:tä kirjanpidossaan osakkuusyhtiönä, koska Viking Line Abp:llä on merkittävä vaikutusvalta yhtiössä. Osakkeenomistusta käsitellään kirjanpidossa pääomaosuusmenetelmällä. Kaupan seurauksena Viking Line Abp:n vaikutusvalta Alandia Försäkring Abp:ssä on kasvanut. Alandia Försäkring Abp luokitellaan täten osakkuusyhtiöksi 30.6.2021 alkaen ja omistus kirjataan pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Omistusosuus Alandia Försäkring Abp:ssä kirjattiin 30. kesäkuuta 2021 asti tulevien rahavirtojen nykyarvon perusteella käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin. Alandia Försäkring Abp:n omistusosuuden arvostus vaikutti tilikauden tulokseen 1,6 miljoonalla eurolla.

Alandia Holding Ab on maksetun pääoman lisäksi ottanut lainaa Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden oston rahoittamiseksi. Laina on tarkoitus maksaa takaisin Alandia Försäkring Abp:stä saatavilla osingoilla. Siltä osin kuin Alandia Holding tarvitsee rahavaroja lyhennysten maksamiseen, Viking Line Abp on osakassopimuksilla sitoutunut antamaan rahavaroja Alandia Holding Ab:lle omistusosuutta vastaavassa suhteessa.

13.  Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset arvotetaan jaksotettuun hankintamenoon IFRS 9:n mukaisesti. Myyntisaamisten ja muiden saamisten katsotaan vastaavan niiden käypiä arvoja erien lyhytaikaisen luonteen vuoksi.

Koronapandemia ei ole antanut aihetta muuttaa myyntisaamisten odotettuja luottotappioita.

14.  Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

Viking Line Abp:n toimintakatsauksessa 30.9. on luokiteltu myytäväksi Maarianhaminan Storagatanilla sijaitseva toimistokiinteistö. Kiinteistön luovutus tapahtui 15.10.

15.  Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

 

 

 

 

MEUR

 

30.9.2021

31.12.2020

 

 

 

 

Vastuusitoumukset 1)

 

149,2

154,1

Omasta puolesta annetut vakuudet 2)

 

358,0

376,9

Alustilausta koskevat investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon 3)

 

159,2

158,7

 – kokonaisarvo

 

202,1

200,7

Muut sitoumukset, joita ei ole kirjattu kirjanpitoon 4)

 

3,3

-

1) Koskee lainoja ja limiittejä, joiden vakuudeksi on annettu alus-, kiinteistö- ja yrityskiinnityksiä, sekä muita vastuita, joita ei ole merkitty taseeseen ja jotka on katettu laitos- ja yrityskiinnityksillä.

2) Koskee alus-, ajoneuvo-, yritys- ja laitoskiinnityksiä.

3) Viking Linella on sitova lupaus 152,0 miljoonan euron lainasta laivatilauksen rahoittamiseksi. Lainan nostoajankohta on pidennetty. Kovenanttiehtojen soveltamisesta käydään neuvotteluja. Yhtiöllä on pankkitakaus maksettujen 38,8 miljoonan euron ennakkomaksujen sekä korkojen palautuksen vakuudeksi siinä tapauksessa, että laivanrakennussopimus irtisanottaisiin. Muut aktivoidut 26,6 miljoonan euron suunittelu-, valvonta-, ja lainakulut kirjataan silloin kuluiksi.

4) Alandia Holding Ab on sijoitetun pääoman lisäksi ottanut lainan Alandia Försäkring Abp:n osakkeiden ostamisen rahoittamiseksi. Lainan lyhennykset on tarkoitettu maksaa tulevaisuudessa saaduilla Alandia Försäkring Abp:lta saatavilla osingoilla. Viking Line Abp on osakassopimuksella sitoutunut sijoittamaan omistussuhteen mukaisesti rahavaroja Alandia Holding Ab:lle, jos Alandia Holding Ab tarvitsee varoja lainan lyhennyksiin.

16.  Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Viking Line Abp:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen valmistelemaan osakeantia, jossa osakkeenomistajilla on etuosto-oikeus. Osakeannin toteutumisen edellytyksenä on, että yhtiölle myönnetään poikkeus rakenteilla olevan aluksen rahoituksen kovenanttiehdoista. Lisätietoja on kokouskutsussa sekä tämän päivän pörssitiedotteessa, joka koskee kutsua ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Tilinpäätöspäivän jälkeen Viking Line Abp myi toimistokiinteistön Maarianhaminan Storagatanilla 2,5 miljoonalla eurolla, ja kiinteistön luovutus tapahtui 15.10.2021.

Muutoin yritysjohto ei ole tietoinen sellaisista olennaisista tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, joilla voisi olla vaikutuksia tilinpäätökseen.

 

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00