Viking Line Abp: Verksamhetsöversikt för perioden januari-september 2021

Report this content

Viking Line Abp            VERKSAMHETSÖVERSIKT             29.10.2021, kl. 09.00

STEGVIS ÅTERHÄMTNING

 

Januari–september 2021 (jämfört med januari–september 2020) 

  • Omsättningen uppgick till 169,0 Meur (154,2 Meur). 
  • Övriga rörelseintäkter var 44,6 Meur (16,7 Meur). 
  • Rörelseresultatet uppgick till 30,5 Meur (-35,2 Meur). 
  • Finansnettot blev -3,4 Meur (-3,1 Meur). 
  • Resultat före skatter uppgick till 27,1 Meur (-38,3 Meur). 
  • Resultatet efter skatter var 22,7 Meur (-30,8 Meur).
  • Utsikterna för verksamhetsåret 2021 är oförändrade jämfört med delårsrapporten per 30 juni 2021, vilket innebär ett positivt rörelseresultat för helåret 2021.

 

Tredje kvartalet 2021 (jämfört med tredje kvartalet 2020)

  • Omsättningen uppgick till 97,5 Meur (56,6 Meur).
  • Rörelseresultatet uppgick till 26,0 Meur (-7,8 Meur).

Tredje kvartalet har medfört en ökad efterfrågan på våra tjänster i trafiken mellan Åland, Finland och Sverige. Trafiken mellan Finland och Estland har fortsättningsvis begränsats av myndighetsrestriktioner. Bolaget har fokuserat på att ge kunderna en så bra service som möjligt kombinerat med kostnadskontroll.

Allt sedan slutet av första kvartalet 2020 har bolagets möjligheter att bedriva ordinarie verksamhet kraftigt inskränkts av den ännu pågående COVID-19 pandemin. 

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning ökade med 9,6% till 169,0 Meur under perioden 1 januari–

30 september 2021 (154,2 Meur 1 januari–30 september 2020). Rörelseresultatet uppgick till 30,5 Meur (-35,2 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 11,7% till 137,6 Meur (123,2 Meur), medan fraktintäkterna var 29,9 Meur (29,7 Meur). Försäljningsbidraget var 128,6 Meur (114,9 Meur). Driftskostnaderna minskade med 14,0% till 127,9 Meur (148,7 Meur).

Det tredje kvartalets resultat karaktäriseras av en stegvis ökande efterfrågan inom passagerarsektorn samt en fortsatt stabil efterfrågan på frakttransporter.  

Omsättningen ökade med 72,3% till 97,5 Meur under perioden 1 juli-30 september 2021 (56,6 Meur 1 juli–30 september 2020). Rörelseresultatet uppgick till 26,0 Meur (-7,8 Meur)

Under de tre första kvartalen har koncernen erhållit stöd från Traficom för allmän trafikplikt för koncernens fartyg på linjerna Åbo–Mariehamn/Långnäs–Stockholm, Mariehamn-Kapellskär och Helsingfors–Tallinn, varav merparten av stöden erhölls under kvartal ett och två. Dessutom har vi erhållit stöd från Närings-, Trafik- och Miljöcentralernas (NTM) och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) för återanställning samt kostnadsstöd från Statskontoret i Finland. Stöden redovisas som offentligt stöd under övriga rörelseintäkter.

Trafik och marknad

Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sex fartyg på norra Östersjön och i Finska Viken. Under andra kvartalet ingicks ett bareboat hire-/purchase avtal gällande m/s Mariella. Koncernens kvarvarande fartyg trafikerade samma linjer som under 2020, dock så att fartygen som normalt trafikerar mellan Helsingfors och Stockholm samt mellan Stockholm och Mariehamn har delvis varit upplagda på grund av COVID-19 pandemin. Per den 12 juni återgick Gabriella till att trafikera Helsingfors-Stockholm kombinerat med specialkryssningar. Under tredje kvartalet har alla fartyg varit i trafik.

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 1 484 398 (1 642 179). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 34,1 % (26,4 %).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 95 955 fraktenheter (93 040). Viking Lines fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 16,4 % (17,0 %). Marknadsandelen för personbilar uppgick till uppskattningsvis 33,8 % (26,4 %).

På grund av rådande pandemi har resandet begränsats. Implementationen av de covidintyg som EU-kommissionen införde har fungerat väl och medlemsländerna har gradvis anpassat och även delvis avvecklat de nationella regelverk som etablerades tidigare under pandemin. Vi noterar att marknadsefterfrågan för resor har ökat vilket ligger i linje med vår tidigare beskrivna prognos i halvårsrapporten.

Investeringar och finansiering

Koncernens investeringar uppgick till 11,4 Meur (11,7 Meur), varav 6,2 Meur (5,3 Meur) avser investeringar i fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 6,7 % av omsättningen (7,6 %).

Byggandet av fartyget Viking Glory fortskrider i Kina. Fartyget beräknas levereras under slutet av året. Leveransen sker därmed senare än avtalsenlig leveranstid.

Den 30 september 2021 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 104,5 Meur (75,7 Meur). Soliditeten var 49,1 % jämfört med 48,9 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 65,1 Meur (28,6 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1 Meur per 30 september 2021 (0,8 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 25,2 Meur (-24,1 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var 24,6 Meur (-11,2 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -14,4 Meur (1,1 Meur).

Merparten av koncernens låneavtal innefattar marknadsmässiga lånekovenanter. De finansiella kovenanterna i låneavtalen består av minimikrav på likvida medel och soliditet samt maximal nivå på koncernens totala finansiella nettoskulder i förhållande till EBITDA. Koncernen har beviljats tidsbegränsat undantag från de kovenantvillkor som har brutits under de tre första kvartalen av 2021 för de lån som redan är lyfta. Per den 30 september uppfylls alla kovenantvillkor.

Viking Line Abp har vidare förbundit sig i enlighet med villkoren i statsgarantier för likviditetslånen lyfta hösten 2020 samt kraven i undantagen från kovenantvillkor och amorteringsanstånd erhållna av Finnvera att inte dela ut dividend eller vidta annan utdelning av medel till dess att förpliktelserna i anslutning till garantierna och lånen har återbetalts helt och hållet.

Viking Line Abp ingick i maj ett bareboat hire-/purchaseavtal avseende Mariella.  Det totala försäljningspriset var 19,6 Meur. Fartygets bokföringsvärde var 5,6 Meur. Försäljningens resultatpåverkan var 13,1 Meur och likviditeten förstärktes med 13,5 Meur. Resterande andel av försäljningspriset betalas månadsvis under fyra år med början 1 juni 2022. En nuvärdesberäkning görs genom att de framtida ersättningarna diskonteras med en ränta om 3 %.

Under perioden inlöste Åbo stad den av Viking Line ägda terminalen i Åbo. Inlösningen medförde en bokföringsmässig vinst enligt IFRS om 10,7 Meur. Samtidigt ingick bolaget ett hyresavtal gällande terminalen och de tillhörande faciliteterna som sträcker sig till 31.12.2025 och bolaget fortsätter således tillsvidare använda nuvarande terminal och faciliteter i Åbo. Därefter planeras ett ibruktagande av den nya terminalbyggnaden i Åbo där bolaget kommer nyttja terminalen och andra relaterande faciliteter. Bolaget har vidare med Åbo hamn ingått ett 10 årigt trafikeringsavtal på marknadsmässiga villkor.

Likviditeten kan även förstärkas med tillskott från aktieägare.

Organisation och personal

Medelantalet anställda i koncernen var 1 452 (1 767), varav i moderbolaget 994 (1 228). Landpersonalens antal var 362 (418) och sjöpersonalens 1 090 (1 349).

Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 149 (161) personer anställda av ett bemanningsföretag.

Antalet anställda för 2021 är avsevärt lägre än 2020, då en stor del av personalen har varit permitterad under perioden. Utöver permitteringar har även uppsägningar inom landorganisationen och på Viking Cinderella påverkat antalet anställda.

Riskfaktorer

COVID-19 pandemin har påverkat Viking Lines resultat och likviditet märkbart och den negativa effekten kommer att fortsätta.

Osäkerheten kring myndighetskrav och begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka Viking Lines verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Koncernens lån är bundna till lånevillkor som inkluderar lönsamhets-, likviditets- och soliditetskrav. Om villkoren inte uppfylls kan finansiärerna kräva förtida återbetalning eller säga upp lånen.

De kraftigt stegrade energipriserna den senaste tiden kommer att påverka resultatet negativt.

Koncernens resultaträkning per kvartal

 

2021

2021

2021

2020

2020

Euro

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

 

 

 

 

 

 

OMSÄTTNING

97,5

46,9

24,6

34,6

56,6

 

 

 

 

 

 

Övriga rörelseintäkter

11,0

23,3

10,3

10,2

0,7

 

 

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

 

 

Varor och tjänster

24,1

11,3

5,0

11,6

15,3

Kostnader för löner och anställningsförmåner

18,0

15,2

13,5

16,3

15,5

Avskrivningar och nedskrivningar

4,7

5,0

5,1

6,6

6,0

Övriga rörelsekostnader

35,8

26,4

19,0

24,4

28,3

 

82,5

58,0

42,5

58,9

65,1

 

 

 

 

 

 

RÖRELSERESULTAT

26,0

12,2

-7,7

-14,1

-7,8

 

 

 

 

 

 

Finansiella intäkter

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

Finansiella kostnader

-1,5

-1,1

-1,3

-0,8

-1,0

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag

0,5

-

-

-

-

redovisade enligt kapitalandelsmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT FÖRE SKATTER

24,9

11,1

-8,9

-14,5

-8,8

 

 

 

 

 

 

Inkomstskatter

-4,9

-1,2

1,8

2,9

1,7

 

 

 

 

 

 

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

20,0

9,8

-7,2

-11,6

-7,1

 

 

 

 

 

 

Resultat hänförligt till:

 

 

 

 

 

Moderbolagets ägare

20,0

9,8

-7,2

-11,6

-7,1

 

 

 

 

 

 

Resultat per aktie före och efter utspädning, euro

1,86

0,91

-0,66

-1,07

-0,66

 

 

 

 

 

 

Koncernens rapport över totalresultat per kvartal

 

2021

2021

2021

2020

2020

MEUR

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

 

 

 

 

 

 

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

20,0

9,8

-7,2

-11,6

-7,1

 

 

 

 

 

 

Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen

 

 

 

 

 

Omräkningsdifferenser

-0,1

0,3

-0,5

1,1

-0,1

 

 

 

 

 

 

Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen

 

 

 

 

 

Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar 

 

 

 

 

 

värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat

0,0

1,6

0,0

0,6

-

 

 

 

 

 

 

Övrigt totalresultat

-0,1

1,9

-0,5

1,7

-0,1

 

 

 

 

 

 

RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT

19,9

11,8

-7,6

-9,9

-7,2

 

 

 

 

 

 

Totalresultat hänförligt till:

 

 

 

 

 

Moderbolagets ägare

19,9

11,8

-7,6

-9,9

-7,2

Nyckeltal och statistik

 

2021

2020

2020

 

1.1–30.9

1.1–30.9

1.1–31.12

 

 

 

 

Eget kapital per aktie, euro

20,21

18,90

17,98

Soliditet

49,1 %

48,9 %

46,4 %

 

 

 

 

Investeringar, Meur

11,4

11,7

15,0

 – i % av omsättningen

6,7 %

7,6 %

7,9 %

 

 

 

 

Passagerare

1 484 398

1 642 179

1 927 302

Fraktenheter

95 955

93 040

125 693

 

 

 

 

Antal årsanställda, medeltal

1 452

1 767

1 640

Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen.

Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning – erhållna förskott).

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser om +/– 0,1 Meur uppstå.

 

Utsikter för hela verksamhetsåret 2021

Utsikterna för verksamhetsåret 2021 är oförändrade jämfört med delårsrapporten per 30.06 2021, vilket innebär ett positivt rörelseresultat för helåret 2021.

 

Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021 publiceras den 18 februari 2022.

 

Mariehamn den 28 oktober 2021

 

VIKING LINE ABPJan Hanses

Verkställande direktör
 

Koncernens resultaträkning
2021 2020 2021 2020 2020
MEUR Not 1.7–30.9 1.7–30.9 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12
OMSÄTTNING 4 97,5 56,6 169,0 154,2 188,8
Övriga rörelseintäkter 5 11,0 0,7 44,6 16,7 26,9
Kostnader
Varor och tjänster 24,1 15,3 40,4 39,3 50,8
Kostnader för löner och anställningsförmåner 6 18,0 15,5 46,7 56,6 72,9
Avskrivningar och nedskrivningar 7 4,7 6,0 14,8 18,1 24,8
Övriga rörelsekostnader 8 35,8 28,3 81,2 92,1 116,5
82,5 65,1 183,0 206,1 265,0
RÖRELSERESULTAT 26,0 -7,8 30,5 -35,2 -49,3
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
Finansiella kostnader 9 -1,5 -1,0 -3,9 -3,1 -3,9
Andel av resultat efter skatt från intresseföretag redovisade 0,5 - 0,5 - -
enligt kapitalandelsmetoden
RESULTAT FÖRE SKATTER 24,9 -8,8 27,1 -38,3 -52,9
Inkomstskatter -4,9 1,7 -4,4 7,6 10,5
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 20,0 -7,1 22,7 -30,8 -42,3
Resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 20,0 -7,1 22,7 -30,8 -42,3
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 1,86 -0,66 2,11 -2,85 -3,92
Koncernens rapport över totalresultat
2021 2020 2021 2020 2020
MEUR 1.7–30.9 1.7–30.9 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 20,0 -7,1 22,7 -30,8 -42,3
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 0,8
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar  
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat - 0,0 1,6 0,0 0,6
Övrigt totalresultat -0,1 -0,1 1,3 -0,2 1,4
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT 19,9 -7,2 24,1 -31,0 -40,9
Totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 19,9 -7,2 24,1 -31,0 -40,9
Koncernens balansräkning
MEUR Not 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar 3,0 3,1 3,3
Markområden 0,5 0,6 0,6
Byggnader och konstruktioner 1,7 6,9 6,8
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 1,6 1,9 1,8
Fartyg 238,9 256,5 254,1
Maskiner och inventarier 2,5 3,5 2,7
Nyttjanderätter 5,0 5,1 4,7
Förskottsbetalningar, fartyg under byggnad 60,5 54,4 54,2
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via övrigt totalresultat 0,0 28,0 28,6
Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden 12 32,7 - -
Fordringar 5,1 - -
Långfristiga tillgångar totalt 351,4 359,9 356,8
Kortfristiga tillgångar
Varulager 9,2 15,7 10,9
Inkomstskattefordringar 0,1 - 0,1
Kundfordringar och övriga fordringar 13 30,6 21,9 28,2
Likvida medel 65,1 28,6 29,7
Kortfristiga tillgångar totalt 105,0 66,1 68,8
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 14 0,6 - -
TILLGÅNGAR TOTALT 457,0 426,0 425,6
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 1,8 1,8 1,8
Fonder 0,0 1,9 2,5
Omräkningsdifferenser -2,0 -2,6 -1,8
Balanserade vinstmedel 218,5 203,1 191,8
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 218,3 204,2 194,2
Eget kapital totalt 218,3 204,2 194,2
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 10 31,3 29,4 27,1
Räntebärande skulder 104,5 75,7 108,2
Leasingskulder 5,7 3,3 3,0
Långfristiga skulder totalt 141,4 108,4 138,3
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 29,5 50,4 38,6
Leasingskulder 2,2 1,8 1,8
Inkomstskatteskulder 0,0 0,0 0,0
Leverantörsskulder och övriga skulder 65,5 61,2 52,7
Kortfristiga skulder totalt 97,3 113,5 93,1
Skulder totalt 238,7 221,8 231,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 457,0 426,0 425,6
Koncernens kassaflödesanalys
2021 2020 2020
MEUR 1.1–30.9 1.1–30.9 1.1–31.12
AFFÄRSVERKSAMHETEN
Räkenskapsperiodens resultat 22,7 -30,8 -42,3
Justeringar
  Avskrivningar och nedskrivningar 14,8 18,1 24,8
  Försäljningsvinster/-förluster från långfristiga tillgångar -23,8 0,0 0,0
  Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -0,3 0,1 -0,4
  Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 3,7 2,6 3,9
  Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0
  Dividendintäkter -4,9 - 0,0
  Inkomstskatter 4,4 -7,6 -10,5
Förändring av rörelsekapital
  Förändring av kundfordringar och övriga fordringar -2,1 6,1 -0,2
  Förändring av varulager 1,7 1,3 6,0
  Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder 13,2 -8,4 -17,5
Erlagda räntor -3,0 -3,1 -3,1
Erlagda finansiella kostnader -1,2 -0,4 -1,1
Erhållna finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0
Erlagda skatter -0,2 -2,3 -1,8
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN 25,2 -24,1 -42,3
INVESTERINGAR
Investeringar i fartyg -2,4 -5,9 -6,7
Investeringar i övriga immateriella och materiella tillgångar -0,7 -0,5 -0,9
Förskottsbetalningar, fartyg under byggnad -6,2 -5,3 -7,4
EU-stöd - 0,4 2,6
Investeringar i innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden -2,0 - -
Försäljning av fartyg 13,2 - -
Försäljning av övriga immateriella och materiella tillgångar 17,9 0,0 0,0
Försäljning av finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via övrigt totalresultat - 0,0 0,0
Återbetalningar av finansiella tillgångar värderade till
verkligt värde via övrigt totalresultat - 0,1 0,1
Erhållna dividender 4,9 - 0,0
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR 24,6 -11,2 -12,3
FINANSIERING
Ökning av lån 21,5 - 31,5
Amortering av lån -26,3 -11,8 -16,0
Förändring av kortfristiga räntebärande skulder -8,0 14,4 8,0
Amortering av leasingskulder -1,6 -1,5 -2,0
Erlagda dividender - - -
NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING  -14,4 1,1 21,5
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 35,4 -34,2 -33,1
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 29,7 62,8 62,8
LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 65,1 28,6 29,7

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Aktie- Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
EGET KAPITAL 1.1.2021 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2
Räkenskapsperiodens resultat 22,7 22,7
Omräkningsdifferenser 0,0 -0,2 -0,1 -0,3
Omvärdering av finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via övrigt totalresultat -2,5 4,1 1,6
Räkenskapsperiodens totalresultat - -2,5 -0,2 26,7 24,1
Dividendutdelning - -
Transaktioner med moderbolagets ägare - - - - -
EGET KAPITAL 30.9.2021 1,8 0,0 -2,0 218,5 218,3
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Aktie- Omräknings- Balanserade Eget kapital
MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel totalt
EGET KAPITAL 1.1.2020 1,8 1,9 -2,5 233,9 235,1
Räkenskapsperiodens resultat -30,8 -30,8
Omräkningsdifferenser 0,0 -0,2 -0,1 -0,2
Försäljning av finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via övrigt totalresultat - 0,0 0,0
Räkenskapsperiodens totalresultat - 0,0 -0,2 -30,8 -31,0
Dividendutdelning - -
Transaktioner med moderbolagets ägare - - - - -
EGET KAPITAL 30.9.2020 1,8 1,9 -2,6 203,1 204,2

Noter till verksamhetsöversikt för perioden januari-september 2021

1.      Redovisningsprinciper

Denna verksamhetsöversikt är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34.

Verksamhetsöversikten är upprättad enligt samma redovisningsprinciper, uppskattningar och värderingar som i det senaste årsbokslutet, om inte annat framgår nedan.

Erhållna offentliga stöd redovisas, beroende av sin natur, antingen under övriga rörelseintäkter, ersättningar till anställda eller som minskning av förskottsbetalningar, fartyg under byggnad.

Inlösen av Åbo terminalen klassas som en sale- and leaseback transaktion. Överföringen av tillgången redovisas som en försäljning i enlighet med IFRS15. Koncernen värderar nyttjanderätten till andelen av de tidigare redovisade värdet av tillgången som hänför sig till nyttjanderätten som bibehålls av bolaget. Försäljningsvinsten avser endast de rättigheter som överförts till köparen. Leasingskulden och nyttjanderätten som hänför sig till inlösen redovisas enligt IFRS16 i balansräkningen, vilket föranleder en större ökning av leasingskulderna per 30.9 2021.

Ett intresseföretag är ett företag över vilket ägarföretaget har ett betydande inflytande. Innehav i ett intresseföretag skall redovisas enligt kapitalandelsmetoden i balansräkningen som innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden är en metod för redovisning som innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med ägarföretagets andel av förändringen i objektets nettotillgångar. Ägarföretagets resultat innefattar därefter ägarföretagets andel av objektets resultat och ägarföretagets övriga totalresultat inkluderar dess andel av objektets övriga total resultat. Viking Line äger 18,3 % av aktierna i Alandia Holding Ab, ett bolag som bildats under andra kvartalet 2021 för förvärv av aktier i Alandia Försäkring Abp. Koncernen redovisar innehavet som ett intresseföretag. I samband med transaktionen omklassificerade koncernen sitt tidigare innehav om 19,5 % i Alandia Försäkring Abp till ett intresseföretag. Se not 12.

Koncernens långfristiga fordringar består av en fordran avseende Mariellas försäljning till Corsica Ferries SAS. Fordran betalas månadsvis under fyra år med början 1 juni 2022. En nuvärdesberäkning görs genom att de framtida ersättningarna diskonteras med en ränta om 3 %. För likvida medel med en kort löptid anses det redovisade värdet motsvara verkligt värde. Det bokförda värdet för kundfordringar och övriga fordringar samt leverantörsskulder och övriga skulder anses motsvara verkligt värde på grundval av posternas kortfristiga karaktär. Det bokförda värdet för räntebärande skulder motsvarar verkligt värde.

En anläggningstillgång ska klassificeras som att den innehas för försäljning om dess redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning, inte genom fortlöpande användning. För att uppfylla detta krav måste tillgången vara tillgänglig för omedelbar försäljning i förevarande skick och endast underkastad sådana villkor som är normala och sedvanliga vid försäljning av sådana tillgångar. Det måste vara mycket sannolikt att försäljning kommer att ske. Från tidpunkten för allokering av en tillgång till anläggningstillgång som innehas för försäljning upphör avskrivning på tillgången. Tillgången värderas till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Se not 14.

Verksamhetsöversikten är inte reviderad.

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/- 0,1 Meur uppstå.

2.      Uppskattningar och bedömningar

Vid upprättande av koncernbokslutet i enlighet med IFRS måste företagsledningen göra bedömningar och uppskattningar om framtiden som påverkar de redovisade beloppen för tillgångar och skulder, intäkter och kostnader samt övrig information. De bedömningar och uppskattningar som bokslutet innehåller bygger på ledningens bästa uppfattning vid tidpunkten för publicering av verksamhetsöversikten.

COVID-19 pandemin har försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar och påverkar både resultat- och balansräkningen. De största förändringarna redogörs för i noterna nedan. Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur långvarig pandemin blir och effekterna på Viking Lines framtida resultat, finansiella ställning och kassaflöde. Det verkliga utfallet kan avvika från uppgjorda uppskattningar och bedömningar.

Det viktigaste området som innebär bedömningar är värderingen av koncernens fartyg. Fartygens restvärden och beräknade nyttjandeperioder granskas årligen och justeras om de avviker väsentligt från tidigare värden. Avskrivningstiden för fartygens skrov, maskin och övriga beståndsdelar av långvarig karaktär har förlängts från 25 år till 30 år från och med 1.1.2021, eftersom nyttjandeperioderna för fartygen bedöms bli längre än 25 år, restvärdena har bibehållits, se not 7 och 11.

Koncernens aktieinnehav redovisades bland finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat fram till 30 juni 2021 då Alandia Försäkring Abp:s ägarstruktur ändrade. Efter det har Viking Lines betydande inflytande i bolaget ökat och placeringen redovisas som ett intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden.

Vid värdering av koncernens leasingavtal görs bedömningar huruvida koncernen kommer att utnyttja eventuell möjlighet att förlänga avtalets leasingperiod eller att säga upp avtalet. bedömningar görs även av vilka diskonteringsräntor som ska användas vid nuvärdesberäkningarna av koncernens leasingskuld. Storleken på koncernens leasingskulder och nyttjanderätter, samt även amorteringar av leasingskulderna och avskrivningar av nyttjanderätterna, påverkas av ovanstående bedömningar.

Koncernens ledning bedömer regelbundet försäljningsvarulagervärdena på grund av minskad omsättningshastighet och efterfrågan som en direkt följd av COVID-19. Utifrån ledningens bedömningar 2021 har inte några väsentliga nedskrivningar redovisats i resultaträkningen under de tre första kvartalen.

3.      Going concern, risker och likviditet

COVID-19 pandemin är en osäkerhetsfaktor som, om därmed sammanhängande risker helt materialiseras, kan leda till att företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet blir oviss.

Denna kvartalsrapport har upprättats enligt going concern-principen. Viking Lines styrelse bedömer att bolaget kan fortsätta sin verksamhet och uppfylla sina förpliktelser åtminstone 12 månader framåt från upprättandet av denna rapport. Bedömningen baserar sig på den verksamhetsplan som styrelsen har godkänt och som beaktar COVID-19, samt på tilläggsfinansiering.

Under 2020 godkände Statsrådet statsgarantier för Viking Lines likviditetslån till ett maximalt belopp om 38,7 Meur. Viking Line förbinder sig till att inte dela ut dividend eller vidta annan utdelning av medel till dess att förpliktelserna i anslutning till garantierna och lånen har upphört helt och hållet.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 65,1 Meur (28,6 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1 Meur per 30 september 2021 (0,8 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 25,2 Meur (-24,1 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var 24,6 Meur (-11,2 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -14,4 Meur (1,1 Meur).

Viking Line Abp ingick i maj ett bareboat hire-/purchaseavtal avseende Mariella.  Det totala försäljningspriset var 19,6 Meur. Fartygets bokföringsvärde var 5,6 Meur.  Försäljningens resultatpåverkan var 13,1 Meur och likviditeten förstärktes med 13,5 Meur. Resterande andel av försäljningspriset betalas månadsvis under fyra år med början 1 juni 2022. En nuvärdesberäkning görs genom att de framtida ersättningarna diskonteras med en ränta om 3 %.

Under perioden inlöste Åbo stad den av Viking Line ägda terminalen i Åbo. Inlösningen medförde en bokföringsmässig vinst enligt IFRS om 10,7 Meur. Samtidigt ingick bolaget ett hyresavtal gällande terminalen och de tillhörande faciliteterna som sträcker sig till 31.12.2025 och bolaget fortsätter således tillsvidare använda nuvarande terminal och faciliteter i Åbo. Därefter planeras ett ibruktagande av den nya terminalbyggnaden i Åbo där bolaget kommer nyttja terminalen och andra relaterande faciliteter. Bolaget har vidare med Åbo hamn ingått ett 10 årigt trafikeringsavtal på marknadsmässiga villkor.

Likviditeten kan även förstärkas med tillskott från aktieägare.

Viking Line Abp har under 2020-2021 överenskommit med Finnvera Abp och Finlands Exportkredit Ab om amorteringsanstånd för amorteringar under perioden 1.7 2020–31.1 2022 uppgående till sammanlagt 29,8 Meur. Tre av dessa fyra amorteringar förfaller till betalning senast den 10 januari 2025, dvs. samtidigt med den sista amorteringen, medan den fjärde amorteringen är uppdelad så att den förfaller i samband med resterande amorteringar Detta är beaktat i tabellen nedan för Framtida kassaflöden avseende skulder per 30.9.2021. De senarelagda amorteringarna kan förhandsbetalas och lånets ränta och maturitet har bibehållits oförändrade. Dividendutdelning under lånets maturitet förutsätter att de amorteringar för vilka anstånd har beviljats betalas.

Merparten av koncernens låneavtal innefattar marknadsmässiga lånekovenanter. De finansiella kovenanterna i låneavtalet består av minimikrav på likvida medel och soliditet och maximal nivå på koncernens totala nettoskuld i förhållande till EBITDA. Koncernen har beviljats tidsbegränsat undantag från de kovenantvillkor som har brutits under det tredje kvartalet 2021 för de lån som redan är lyfta. I halvårsrapporten rapporterade bolaget om att det fanns lån om 15,0 Meur där det fanns undantag från vissa kovenantvillkor fram till 31.12 2021 Dessa lån har klassificerats tillbaka till långfristiga eftersom kovenantvillkoren uppfylldes per 30 september. Även kovenantvillkoren för de övriga lånen uppfylldes per 30.9 2021.

Ifall pandemin fortgår längre än vad styrelsen beräknat och skulle inte ovan nämnda förstärkande åtgärder falla väl ut finns en väsentlig osäkerhet som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Framtida kassaflöden avseende finansiella skulder per 30.9.2021:

MEUR

 

 

 

 

 

Framtida kassaflöden avseende

Leasing-

Leverantörs-

Räntebärande

 

 

finansiella skulder (inkl. finansiella kostnader)

skulder

skulder

skulder

Totalt

 

1.10 2021 - 31.3 2022

1,2

17,5

7,6

26,4

 

1.4 2022 - 30.9 2022

1,2

 

26,5

27,7

 

1.10 2022 - 30.9 2023

2,1

 

23,7

25,7

 

1.10 2023 - 30.9 2024

1,8

 

22,9

24,7

 

1.10 2024 - 30.9 2025

1,7

 

56,1

57,8

 

1.10 2025 - 30.9 2026

0,4

 

10,0

10,4

 

1.10 2026 -

 

 

0,0

0,0

 

Totalt

8,5

17,5

146,7

172,7

Finansiering av fartygsbyggnad

Förskottsbetalningar avser fartyg under byggnad och uppgår till 60,4 Meur per 30.9 2021 efter avdrag om 4,9 Meur som avser EU-stöd. Dessa består av förskottsbetalningar i enlighet med fartygsbyggnadskontrakt, planerings- och övervakningskostnader samt aktiverade lånekostnader. I det fall att fartygsbyggnadskontraktet skulle uppsägas har bolaget en bankgaranti som säkerhet för erlagda förskottsrater om 38,8 Meur jämte ränta. Övriga aktiverade planerings-, övervaknings- och lånekostnader om 26,6 Meur kommer i så fall att kostnadsföras. Likviditeten kan komma att påverkas om en del av EU-stödet måste återbetalas.

78,4 % av kontraktspriset finansieras av ett syndikat bestående av kommersiella banker. 90,0 % av kreditbeloppet garanteras av China Export & Credit Insurance Corporation. Det bindande lånelöftet om 152,0 Meur skall användas då slutraten betalas vid leverans av fartyget. Lånelöftet innefattar marknadsmässiga finansiella lånekovenanter.

Med kovenantvillkor avses (i) minimikrav på likvida medel, enligt vilken bolaget ska säkerställa att minimilikviditeten alltid är större än den högre av 20 miljoner euro eller 5 % av den totala nettoskulden och (ii) maximal nivå på koncernens totala nettoskuld i förhållande till EBITDA. Kovenanten nettoskuld i förhållande till EBITDA har brutits under första och andra kvartalet 2021. Koncernen har beviljats tidsbegränsat undantag fram till 30.6.2021. Per 30 september uppfylldes kovenantvillkoren. Förhandlingar pågår om förlängning av undantag för de avtalsenliga kovenantvillkoren. Dessa förhandlingar kan resultera i justerade kovenant- och lånevillkor. [EM1]

4.      Segmentuppgifter

Koncernens omsättning ökade med 9,6 % och de passagerarrelaterade intäkterna ökade med 11,7 %.

 

 

2021

2020

2020

MEUR

 

1.1–30.9

1.1–30.9

1.1–31.12

 

 

 

 

 

Omsättning

 

 

 

 

Fartygen

 

165,8

151,6

185,1

Ofördelat

 

3,3

2,7

3,8

Rörelsesegmenten totalt

 

169,1

154,3

188,9

Elimineringar

 

-0,1

-0,1

-0,1

Koncernens omsättning totalt

 

169,0

154,2

188,8

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

 

 

 

Fartygen

 

33,3

-16,6

-23,2

Ofördelat

 

-2,8

-18,7

-26,1

Koncernens rörelseresultat totalt

 

30,5

-35,2

-49,3

 

 

 

 

 

OMSÄTTNING

 

 

 

 

Passagerarrelaterade intäkter

 

137,6

123,2

148,2

Fraktintäkter

 

29,9

29,7

38,8

Övriga intäkter

 

1,4

1,3

1,8

Totalt

 

169,0

154,2

188,8

5.      Övriga rörelseintäkter

Under verksamhetsåret har koncernen erhållit stöd från Traficom för allmän trafikplikt för koncernens fartyg på linjerna Åbo–Långnäs–Stockholm, Mariehamn-Kapellskär och Helsingfors–Tallinn. Dessutom har vi erhållit stöd från Närings-, Trafik- och Miljöcentralernas (NTM) och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) för återanställning samt kostnadsstöd från Stadskontoret i Finland. Stöden redovisas som offentligt stöd under övriga rörelseintäkter.

Viking Line Abp ingick i maj ett bareboat hire-/purchaseavtal avseende Mariella.  Det totala försäljningspriset var 19,6 Meur. Fartygets bokföringsvärde var 5,6 Meur.  Försäljningens resultatpåverkan var 13,1 Meur och likviditeten förstärktes med 13,5 Meur. Resterande andel av försäljningspriset betalas månadsvis under fyra år med början 1 juni 2022. En nuvärdesberäkning görs genom att de framtida ersättningarna diskonteras med en ränta om 3 %.

Under perioden inlöste Åbo stad den av Viking Line ägda terminalen i Åbo. Inlösningen medförde en bokföringsmässig vinst enligt IFRS om 10,7 Meur. Samtidigt ingick bolaget ett hyresavtal gällande terminalen och de tillhörande faciliteterna som sträcker sig till 31.12 2025 och bolaget fortsätter således tillsvidare använda nuvarande terminal och faciliteter i Åbo. Därefter planeras ett ibruktagande av den nya terminalbyggnaden i Åbo där bolaget kommer nyttja terminalen och andra relaterande faciliteter. Bolaget har vidare med Åbo hamn ingått ett 10 årigt trafikeringsavtal på marknadsmässiga villkor.

Viking Line Abp erhöll dividend från Alandia Försäkring Abp innan omklassificeringen till intressebolag. Dividenden redovisas som övrig rörelseintäkt.

 

 

2021

2020

MEUR

1.1–30.9

1.1–30.9

 

 

 

 

 

Offentligt stöd

15,9

16,2

 

Fastighetshyror

0,0

0,1

 

Försäljningsvinst

23,8

0,0

 

Dividendintäkter

4,9

-

 

Övriga intäkter

0,0

0,5

 

Totalt

44,6

16,7

6.      Ersättningar till anställda

En stor del av personalen i Finland har permitterats. I Sverige och Estland har av staten subventionerade korttidspermitteringar utnyttjats. Permitteringarna har genomförts i form av deltidspermitteringar och på fartygen till stor del i form av heltidspermitteringar. Utöver permitteringar har även uppsägningarna inom landorganisationen och på Viking Cinderella bidragit till kostnadsminskningen.

Koncernen erhåller statlig restitution från Finland och Sverige avseende sjöpersonalens skatter och sociala avgifter i enlighet med EU:s riktlinjer. Koncernen har erhållit korttidsstöd i Sverige och Estland för korttidspermitteringarna. Erhållen restitution samt korttidsstöd har redovisats i resultaträkningen bland kostnader för löner och anställningsförmåner för den period då grunden för restitutionen och stöden har uppstått.

 

 

2021

2020

MEUR

1.1–30.9

1.1–30.9

 

 

 

 

 

Löner

53,2

62,0

 

Pensionskostnader, avgiftsbestämda planer

5,9

6,7

 

Övriga lönebikostnader

5,6

7,6

 

 

64,6

76,3

 

Statlig restitution

-14,1

-14,7

 

Korttidsstöd

-3,8

-4,9

 

Totalt

46,7

56,6

7.      Avskrivningar

Avskrivningstiden för fartygens skrov, maskin och övriga beståndsdelar av långvarig karaktär har förlängts från 25 år till 30 år från och med 1.1.2021, eftersom nyttjandeperioderna för fartygen bedöms bli längre än 25 år. Restvärdena har bibehållits. Förändringen jämfört med föregående år beror till största delen på ändring av avskrivningstider.

 

 

2021

2020

MEUR

1.1–30.9

1.1–30.9

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

Immateriella tillgångar

0,2

0,3

 

Byggnader och konstruktioner

0,3

0,3

 

Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter

0,3

0,3

 

Fartyg

11,8

14,9

 

Maskiner och inventarier

0,6

0,9

 

Nyttjanderätter

1,6

1,5

 

Totalt

14,8

18,1

 

 

 

 

 

Avskrivningar och nedskrivningar totalt

14,8

18,1


8.      Övriga rörelsekostnader

Övriga rörelsekostnader minskade med 11,8 % då koncernens verksamhet och kostnader anpassades till en förändrad marknadssituation till följd av COVID-19 pandemin.

 

 

2021

2020

MEUR

1.1–30.9

1.1–30.9

 

 

 

 

 

Försäljnings- och marknadsföringskostnader

5,3

7,9

 

Tvätt- och städkostnader

5,5

6,1

 

Reparationer och underhåll

5,7

7,5

 

Offentliga hamnkostnader och fartygsavgifter

17,0

20,3

 

Bunkerkostnader

27,8

25,1

 

Övriga kostnader

20,0

25,2

 

Totalt

81,2

92,1

 9.      Finansiella kostnader

 

 

2021

2020

MEUR

1.1–30.9

1.1–30.9

 

 

 

 

 

Räntekostnader på finansiella skulder värderade till

 

 

 

upplupet anskaffningsvärde

2,4

2,2

 

Räntekostnader på leasingskulder

0,1

0,1

 

Valutakursförluster

0,2

0,5

 

Garantiprovisioner och övriga finansiella kostnader

1,2

0,4

 

Finansiella kostnader totalt

3,9

3,1


10.  Inkomstskatter

Koncernen har per den 30.9 2021 redovisat uppskjutna skatteskulder om netto 31,3 Meur, varav 37,5 Meur avser uppskjutna skatteskulder och 6,2 Meur uppskjutna skattefordringar. Förlust som fastställs i beskattningen för räkenskapsperioden 2020 kan dras av under 10 år. Baserat på ledningens uppskattningar och bedömningar räknar Viking Line med att förlusten kan användas mot framtida beskattningsbara resultat.

 

MEUR

 

 

 

 

 

Uppskjutna skatteskulder

Skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde avseende materiella anläggningstillgångar

Förluster i beskattning

Övriga temporära skillnader

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2021

36,9

-10,2

0,5

27,1

 

Omräkningsdifferenser

0,0

-

-

0,0

 

Redovisat i resultaträkningen

-

4,7

-0,6

4,2

 

Redovisat direkt i eget kapital

-

-

-

-

 

30.9.2021

36,9

-5,5

-0,1

31,3

11.  Nedskrivningsprövning

De redovisade värdena för immateriella och materiella tillgångar prövas regelbundet för att upptäcka eventuella externa eller interna indikationer på nedskrivningsbehov. Om sådana indikationer observeras för någon tillgångspost, fastställs dess återvinningsvärde. Ett av de viktigaste områden som innebär bedömningar är värdering av koncernens fartyg.

COVID-19 pandemin har påverkat koncernens verksamhetsförutsättningar och finansiella ställning allvarligt. Ledningen bedömer att det för tillfället inte finns några nedskrivningsbehov, då fartygens verkliga värde är väsentligt högre än det bokföringsmässiga värdet.

Ledningen har även gjort en bedömning att det inte finns nedskrivningsbehov för koncernens övriga långfristiga tillgångar.


12.  Placeringar redovisade enligt kapitalandelsmetoden

Viking Line Abp är en av grundarna i bolaget Alandia Holding Ab som den 1 april 2021 undertecknade ett avtal om köp av Investeringsbolaget Rettigs aktier i Alandia Försäkring Abp. Alandia Holding Ab slutförde den 30 juni förvärvet av Rettig Groups samtliga aktier (24,9 procent) i Alandia Försäkring. Viking Line Abp redovisar Alandia Holding Ab som ett intresseföretag då Viking Line Abp har ett betydande inflytande i bolaget. Aktieinnehavet redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Efter transaktionen har Viking Line Abps inflytande i Alandia Försäkring Abp ökat och därmed klassificeras Alandia Försäkring Abp som intresseföretag per 30 juni 2021och innehavet redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Fram till 30 juni 2021 redovisades innehavet i Alandia Försäkring Abp på basen av nuvärdet från framtida kassaflöden bland finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat. Värderingen av innehavet i Alandia Försäkring Abp gav en effekt om 1,6 Meur på räkenskapsperiodens totalresultat.

Alandia Holding Ab har utöver inskjutet kapital tagit ett lån för att finansiera köpet av aktierna i Alandia Försäkring Abp. Lånet är planerat att amorteras med framtida utdelningar som erhålls från Alandia Försäkring Abp. Till den del Alandia Holding är i behov av likvida medel för betalning av amorteringarna har Viking Line Abp genom aktieägaravtal förbundit sig att enligt ägarandel tillskjuta likvida medel till Alandia Holding Ab.

13.  Kundfordringar och övriga fordringar

Kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde i enlighet med IFRS 9. Det bokförda värdet för kundfordringar och övriga fordringar anses motsvara verkligt värde på grundval av posternas kortfristiga karaktär.

COVID-19 pandemin har inte lett till någon förändring av förväntade kreditförluster på kundfordringar.

14.  Anläggningstillgångar som innehas för försäljning

Viking Line Abp har i verksamhetsöversikten per 30.9 kontorsfastigheten på Storagatan i Mariehamn till försäljning. Överlåtelse av fastigheten skedde den 15.10.

 

 15.  Givna säkerheter och ansvarsförbindelser

 

 

 

 

MEUR

 

30.9.2021

31.12.2020

 

 

 

 

Ansvarsförbindelser 1)

 

149,2

154,1

Säkerheter, för egen del 2)

 

358,0

376,9

Investeringsåtaganden avseende fartygsbeställningar

 

 

 

som inte upptagits i bokföringen 3)

 

159,2

158,7

 – avtalat belopp

 

202,1

200,7

Övriga ansvar som inte upptagits i bokföringen 4)

 

3,3

-

1) Gäller lån och limiter för vilka fartygs-, fastighets- och företagsinteckningar givits som säkerhet samt övriga ansvar ej upptagna i balansräkningen täckta med legorätts- och företagsinteckningar.

2) Gäller fartygs-, fordons- och företagsinteckningar samt inteckningar i legorätt.

3) Viking Line har ett bindande lånelöfte om 152,0 Meur för finansiering av fartygsbeställning, där tidpunkten att lyfta lånet har förlängts. Förhandlingar pågår om tillämpning av de avtalsenliga kovenantvillkoren. I det fall att fartygsbyggnadskontraktet skulle uppsägas har bolaget en bankgaranti som säkerhet för erlagda förskottsrater om 38,8 Meur jämte ränta. Övriga aktiverade planerings-, övervaknings- och lånekostnader om 26,6 Meur kommer isåfall att kostnadsföras.

4) Alandia Holding Ab har utöver inskjutet kapital tagit ett lån för att finansiera köpet av aktierna i Alandia Försäkring Abp.  Lånet är planerat att amorteras med framtida utdelningar som erhålls från Alandia Försäkring Abp. Till den del Alandia Holding är i behov av likvida medel för betalning av amorteringarna har Viking Line Abp genom aktieägaravtal förbundit sig att enligt ägarandel tillskjuta likvida medel till Alandia Holding Ab.

16.  Händelser efter balansdagen

Viking Line Abp:s styrelse har beslutat om att sammankalla en extra bolagsstämma i syfte att förbereda en aktieemission med företrädesrätt för aktieägarna. En förutsättning för att aktieemissionen genomförs är att bolaget erhåller ett undantag från kovenantvillkoren för finansieringen av det nya under byggnad varande fartyget. För vidare information om detta hänvisas till dagens börsmeddelande avseende kallelse till extra bolagsstämma samt till kallelsen.

Viking Line Abp har efter balansdagen sålt kontorsfastigheten på Storagatan i Mariehamn för 2,5 MEUR, överlåtelse av fastigheten skedde 15.10 2021.

För övrigt känner ledningen inte till några väsentliga händelser efter balansdagen som skulle kunna påverka bokslutet.

 

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Prenumerera