• news.cision.com/
  • Viking Line Abp/
  • Viking Line Abp kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään valtuutuksesta mahdolliseen uusien osakkeiden antamiseen

Viking Line Abp kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään valtuutuksesta mahdolliseen uusien osakkeiden antamiseen

Report this content

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄ HUOMAUTUS”.

Viking Line Abp   SISÄPIIRITIETO  29.10.2021, klo 08.55


Viking Line Abp kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään valtuutuksesta mahdolliseen uusien osakkeiden antamiseen

Viking Line Abp:n (”Yhtiö” tai ”Viking Line”) hallitus on päättänyt valmistella merkintäetuoikeusantia (”Osakeanti”) tarkoituksenaan vahvistaa Yhtiön tase-, rahoitus- ja maksuvalmiusasemaa, joihin Covid-19-pandemiasta johtuvat poikkeukselliset olosuhteet ovat vaikuttaneet. Lisäksi Osakeannin tavoitteena on tukea Viking Linen strategian toteuttamista ja mahdollistaa jatkuvaa kannattavaa kasvua Covid-19-pandemian jälkeisessä toimintaympäristössä. Edellytyksenä Osakeannin toteuttamiselle on, että Yhtiölle myönnetään poikkeus uuden rakenteilla olevan laivan rahoituksen kovenanttiehdoista.

Mahdollisen Osakeannin kautta Viking Line tavoittelee noin 50 miljoonan euron bruttotuottoja. Osakeanti on tarkoitus toteuttaa viimeistään maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Hallitus on tänään päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamaan hallituksen päättämään korkeintaan 6 480 000 uuden osakkeen osakeannista sekä muuttamaan yhtiöjärjestystä mahdollistaakseen osakeannin toteuttamisen. Merkintähinta olisi alustavasti 8,00 euroa osaketta kohden, ja Yhtiön osakkeenomistajat olisivat oikeutettuja merkitsemään jokaista viittä (5) omistamaansa osaketta kohden kolme (3) uutta osaketta. Hallitus voi ennen ylimääräistä yhtiökokousta muuttaa edellä mainittuja ehdotettuja Osakeannin alustavia ehtoja, muun muassa johtuen muuttuneista olosuhteista koskien Yhtiötä, sen toimintaympäristöä tai pääomamarkkinoita.

Ryhmä Viking Linen suurimpia osakkeenomistajia, joihin kuuluu Maelir AB, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist, Stefan Lundqvist ja Gert Sviberg, jotka yhdessä edustavat yli 50 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään hallituksen ehdotuksen puolesta ja merkitsemään, tietyin ehdoin, osakkeita Osakeannissa heille kirjattavien merkintäoikeuksien perusteella osuudella joka vastaa yhteensä noin 54 prosenttia Osakeannissa tarjottavista osakkeista.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle pidettäväksi maanantaina 22. marraskuuta 2021. Lisätietoja on saatavilla yhtiökokouskutsussa, joka julkaistaan myöhemmin tänään.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jan Hanses

Tärkeä huomautus

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään muulla sellaisella alueella tai sellaiselle alueelle, jossa niiden julkistaminen tai levittäminen rikkoisi soveltuvia lakeja tai sääntöjä tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi kenellekään henkilölle tai millekään taholle tai käytettäväksi kenenkään henkilön tai minkään tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ainoastaan asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) artiklassa 2(e) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, “Määräys”) 19(5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (A)–(D) -kohtien mukaisesti taikka (iii) muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit tahot”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen.  Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu, eikä niiden väitetä olevan kokonaisia tai täydellisiä, minkä lisäksi ne saattavat muuttua. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen arvopapereista ja sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Järjestäjä toimii osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun puolesta. Järjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Järjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa palvelun tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Tilaa

Liitteet & linkit