• news.cision.com/
  • Viking Line Abp/
  • Viking Line Abp sammankallar en extra bolagsstämma för att besluta om bemyndigande för en potentiell nyemission av aktier

Viking Line Abp sammankallar en extra bolagsstämma för att besluta om bemyndigande för en potentiell nyemission av aktier

Report this content

FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I SIN HELHET ELLER DELVIS, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, SE ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Viking Line Abp   INSIDERINFORMATION  29.10.2021, kl. 08.55


Viking Line Abp sammankallar en extra bolagsstämma för att besluta om bemyndigande för en potentiell nyemission av aktier

Viking Lines (”Bolaget” eller ”Viking Line”) styrelse har beslutat att förbereda en aktieemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Aktieemission”) med syftet att stärka Bolagets balans-, finansierings- och likviditetsposition, vilka har påverkats av de exceptionella omständigheterna orsakade av Covid-19-pandemin. Målet med Aktieemissionen är ytterligare att stöda utförandet av Viking Lines strategi och möjlighet för fortsatt lönsam tillväxt i en omgivning efter Covid-19-pandemin. En förutsättning för att Aktieemissionen genomförs är att Bolaget erhåller ett undantag från kovenantvillkoren för finansieringen av det nya under byggnad varande fartyget.

Genom den potentiella Aktieemissionen strävar Viking Line efter att inhämta bruttoemissionsintäkter om cirka 50 miljoner euro. Aktieemissionen är avsedd att genomföras senast vid slutet av mars 2022.

Styrelsen har idag beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma för att bemyndiga styrelsen att besluta om en emission av högst 6 480 000 nya aktier och för att ändra bolagsordningen för att möjliggöra en sådan emission. Teckningspriset är indikativt 8,00 euro per aktie och Bolagets aktieägare skulle vara berättigade att för varje fem (5) innehavda aktier teckna tre (3) nya aktier. Styrelsen kan innan den extra bolagsstämman ändra ovannämnda föreslagna indikativa villkor för Aktieemissionen, vid fall av, bland annat, ändrade förhållanden för Bolaget, dess verksamhetsmiljö eller kapitalmarknaderna.

En grupp av Bolagets större aktieägare bestående av Maelir AB, Ångfartygs Ab Alfa, Rederi Ab Hildegaard, Ben Lundqvist, Nils-Erik Eklund, Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist, Stefan Lundqvist och Gert Sviberg, vilka tillsammans representerar över 50 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, har var för sig, oåterkalleligen förbundit sig att rösta för styrelsens förslag och att, under vissa förutsättningar, teckna aktier i Aktieemissionen med stöd av de teckningsrätter som de blir tilldelade till en andel som motsvarar sammanlagt cirka 54 procent av de aktier som erbjuds i Aktieemissionen.

Extra bolagsstämman sammankallas att hållas den 22 november 2021. Ytterligare information framkommer ur kallelsen till extra bolagsstämman, som publiceras senare idag.

Ytterligare information

VD Jan Hanses

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Bolaget ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i Förenta staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit, bör informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Informationen som ingår häri är inte ämnad att publiceras eller distribueras, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, i Förenta staterna, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan sådan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt finsk lag. Att inte iaktta dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat för att distribueras eller användas av, sådana personer eller enheter som är medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort eller stat eller något land eller någon annan jurisdiktion, där sådan distribution, publicering, tillgång till eller användning skulle strida mot lag eller bestämmelse eller förutsätta registrering eller licensiering i ifrågavarande jurisdiktion.

Vad gäller andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom Finland och Sverige, , är detta meddelande endast avsett för och riktat till ”kvalificerade investerare” inom medlemsstaten i fråga på det sätt som avses i artikel 2(e) i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”).

I Förenade kungariket är detta meddelande endast riktat till (i) personer som har yrkeserfarenhet i ärenden som berör investeringar i enlighet med artikel 19 (5), Regeln 2005 (Financial Promotion Order 2005) (i dess ändrade lydelse, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets Act 2000), eller till (ii) samfund, som har hög förmögenhetsställning (high net worth entity) enligt artikel 49 (2) punkt (A)–(D) i Regeln, eller (iii) andra personer som detta meddelande lagligt får riktas till (samtliga sådana personer nedan "Relevanta personer"). Häri nämnda värdepapper finns endast tillgängliga för och inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper, riktas endast till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera utifrån informationen i detta dokument eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och utgör inte som sådant eller en del av, och bör inte tolkas som, ett erbjudande att sälja eller som en anbudsbegäran eller inbjudan att köpa, skaffa eller teckna värdepapper eller som en uppmaning att inleda någon investeringsverksamhet avseende värdepapperen. Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som grund för eller förlitas på i samband med något avtal, förbindelse eller investeringsbeslut. Innehållet i detta meddelande har inte genomgått en oberoende sakgranskning, utger sig inte för att vara fullständigt och kan vara föremål för förändringar. Inga garantier eller åtaganden har, varken explicit eller implicit, givits avseende rättvisande bilden, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten av de i detta meddelande givna uppgifterna eller åsikterna och inte heller ska man förlita sig på desamma. Bolaget, dess dotterbolag, rådgivare, representanter eller någon annan person, har inte något ansvar (genom vårdslöshet eller annars) för skada som uppkommit till följd av användning av detta meddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommit i samband med detta meddelande. Var och en måste förlita sig på sin egen granskning och bedömning av Bolaget, dess närståendebolag, värdepapper och av transaktionen, innefattande de vidkommande fördelarna och riskerna.

Arrangören företräder enbart Bolaget och ingen annan i samband med företrädesrättsemissionen. Arrangören kommer inte betrakta någon annan person som sin klient avseende företrädesrättsemissionen. Arrangören ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för tjänster som ges dess klienter, rådgivning i samband med företrädesrättsemissionen, eller andra transaktioner eller arrangemang som hänvisas till i häri.

Detta meddelande innehåller ”framåtriktad information” som baserar sig på nuvarande planer, uppskattningar, projektioner och förväntningar och är inte garantier för framtida prestationer. De baserar sig på vissa förväntningar och antaganden som även om de för tillfället verkar rimliga kan visa sig vara inkorrekta. Aktieägare bör inte förlita sig på denna framåtriktade information. Otaliga faktorer kan förorsaka att det faktiska resultatet av verksamheten eller den finansiella ställningen av bolaget avviker väsentligt från det som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Bolaget, dess närstående bolag, rådgivare, representanter eller någon annan person åtar sig inte någon som helst skyldighet att granska, bekräfta eller offentliggöra ändringar till den framåtriktade informationen för att den ska reflektera sådana händelser eller omständigheter som uppkommer efter datumet för detta meddelande.

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Prenumerera

Dokument & länkar