VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2013 - 30.6.2013

 

Viking Line Abp                        OSAVUOSIKATSAUS                15.8.2013, klo 09.00

VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2013 - 30.6.2013

Konsernin liikevaihto kasvoi raportointikauden aikana 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2013 9,5 prosentilla 255,3 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kauteen 2012 (233,1 Meur 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2012). Liiketulos oli 6,1 miljoonaa euroa (-17,9 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,5 miljoonaa euroa (-0,7 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 2,6 Meur (-18,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 1,9 miljoonaa euroa (-14,2 Meur).

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista. Markkinakehitys on erittäin alhainen, mutta Viking Gracen liikenteen odotetaan edelleen kehittyvän positiivisesti. Konserni on ryhtynyt toimenpiteisiin toiminnan tehostamiseksi. Hallitus arvioi, että liiketulos ilman myyntivoittoja vuodelta 2013 tulee olemaan parempi kuin vuoden 2012 liiketulos. Tulos ennen veroja ilman Isabellan myyntivoittoa odotetaan olevan edellisvuoden tasolla. Sen lisäksi liiketulos paranee Isabellan 22,8 miljoonan euron myyntivoitolla.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi raportointikauden aikana 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2013 9,5 prosentilla 255,3 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kauteen 2012 (233,1 Meur 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2012). Liiketulos oli 6,1 miljoonaa euroa (-17,9 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,5 miljoonaa euroa (-0,7 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 2,6 Meur (-18,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 1,9 miljoonaa euroa (-14,2 Meur).

Viking Linen markkinaosuus kasvoi arviolta 34,4 prosenttiin (33,8 %). Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 10,3 prosentilla 235,3 miljoonaan euroon (213,3 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot kasvoivat 0,8 prosentilla 18,2 miljoonaan euroon (18,1 Meur). Myyntikate kasvoi 10,9 prosentilla 183,8 miljoonaan euroon (165,8 Meur). Viking Gracen menestyksekäs liikenne on pääsyynä parempiin matkustajatoiminnan tuottoihin. Markkinakehitys on muuten heikko ja tuloskehitys on yleisesti katsottuna huonompi kuin edellisvuonna. Samalla Viking Gracen liikenteen aloituksesta johtuneet kertaluonteiset kulut sekä Gabriellan ennakoimaton telakointi ja 23 päivän liikenneseisaus alkukesällä 2013 painoivat alas tulosta. Konsernin käyttökulut kasvoivat 9,2 prosentilla 200,8 miljoonaan euroon (183,9 Meur). Konsernin tulos ennen veroja ilman Isabellan 22,8 miljoonan euron myyntivoittoa oli -20,2 miljoonaa euroa (-18,6 Meur).

Konsernin liikevaihto kasvoi toisella kvartaalilla 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 2013 6,4 prosentilla 140,3 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2012 (131,9 Meur 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 2012). Toisen kvartaalin liiketulos ilman Isabellan myyntivoittoa oli 2,2 miljoonaa euroa (1,6 Meur). Kvartaalin liiketulos oli 25,0 miljoonaa euroa Isabellan myyntivoitto mukaan laskettuna.

LIIKENNE JA MARKKINAT

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Tammikuussa 2013 konsernin uusi lippulaiva Viking Grace korvasi Isabellan Turku–Maarian-hamina/Långnäs–Tukholma -reitillä. Isabella myytiin huhtikuussa 2013.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla lisääntyi raportointikauden aikana 87 012 matkustajalla 3 015 144 matkustajaan (2 928 132). Viking Linen rahtimäärät olivat 59 364 yksikkökuormaa (61 494). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli arviolta 20,8 % (20,6 %).

Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan raportointikauden aikana linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 8,9 prosenttiyksiköllä 58,8 prosenttiin. Linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma markkinaosuus supistui 0,3 prosenttiyksiköllä 45,3 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus supistui arviolta 0,7 prosenttiyksiköllä 49,9 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Tallinna supistui arviolta 1,3 prosenttiyksiköllä 23,1 prosenttiin. Lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä markkinaosuus supistui arviolta 5,4 prosenttiyksiköllä 40,2 prosenttiin, koska lähtöjen määriä vähennettiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten arviolta 34,4 % (33,8 %).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Viking Grace toimitettiin STX Finland Oy:n telakalta suunnitelmien mukaisesti 10. tammikuuta 2013. Aluksen hankintameno oli 224,4 miljoonaa euroa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana 2013 investoinnit Viking Graceen olivat 163,4 miljoonaa euroa, samalla kun konsernin muut investoinnit olivat 5,3 miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit olivat täten yhteensä 168,7 miljoonaa euroa (21,1 Meur). Viking Line on nostanut 179,0 miljoonan euron lainan Viking Gracen rahoittamiseksi.

Isabella myytiin Hansalink Limited:lle 22. huhtikuuta 2013. Isabellan myynti on suunniteltu osa Viking Linen uuden risteilyaluksen Viking Gracen rahoitusta. Kokonaismyyntihinta oli noin 30 miljoonaa euroa ja myyntivoittoa syntyi 22,8 miljoonaa euroa.

30. kesäkuuta 2013 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 232,9 miljoonaa euroa (77,5 Meur). Omavaraisuusaste oli 30,0 %, kun se oli 41,9 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 82,5 miljoonaa euroa (44,0 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (-1,2 Meur).

RAPORTOINTI

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 069 henkilöä (2 966), joista emoyhtiössä 1 951 (1 820). Maissa työskenteli 697 henkilöä (712) ja merellä 2 372 henkilöä (2 254).

OTK Andreas Remmer on nimitetty Viking Linen talous-, rahoitus- ja IT-johtajaksi (Chief Financial Officer, CFO) ja hän aloitti tehtävässään elokuussa 2013. Remmeristä tulee konsernin johtoryhmän jäsen 1. syyskuuta 2013 alkaen, jolloin hän seuraa tehtävässä varatoimitusjohtaja Kent Nyströmiä, joka jää eläkkeelle 31. tammikuuta 2014.

RISKITEKIJÖITÄ

Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä. Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden hintoihin.

NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2013

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista. Markkinakehitys on erittäin alhainen, mutta Viking Gracen liikenteen odotetaan edelleen kehittyvän positiivisesti. Konserni on ryhtynyt toimenpiteisiin toiminnan tehostamiseksi. Hallitus arvioi, että liiketulos ilman myyntivoittoja vuodelta 2013 tulee olemaan parempi kuin vuoden 2012 liiketulos. Tulos ennen veroja ilman Isabellan myyntivoittoa odotetaan olevan edellisvuoden tasolla. Sen lisäksi liiketulos paranee Isabellan 22,8 miljoonan euron myyntivoitolla.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
  2013 2012 2013 2012 2012
MEUR 1.4-30.6 1.4-30.6 1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-31.12
           
LIIKEVAIHTO 140,3 131,9 255,3 233,1 516,1
           
Liiketoiminnan muut tuotot 22,9 0,1 23,0 0,2 0,4
           
Kulut          
Tavarat ja palvelut 39,6 38,3 71,5 67,3 149,6
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 33,7 31,4 66,6 62,5 125,2
Poistot ja arvonalentumiset 9,3 7,0 18,6 14,2 28,5
Liiketoiminnan muut kulut 55,6 53,7 115,6 107,2 210,7
  138,3 130,3 272,2 251,1 514,1
           
LIIKETULOS 25,0 1,6 6,1 -17,9 2,4
           
Rahoitustuotot 0,4 0,3 0,6 0,6 1,6
Rahoituskulut -2,0 -0,6 -4,1 -1,3 -2,5
           
TULOS ENNEN VEROJA 23,3 1,3 2,6 -18,6 1,6
           
Tuloverot -5,8 -0,4 -0,8 4,4 -0,7
           
TILIKAUDEN TULOS 17,6 0,9 1,9 -14,2 0,9
           
Muuntoerot -0,2 0,0 -0,3 0,0 0,1
           
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS 17,4 0,9 1,6 -14,1 1,0
           
Tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 17,6 0,9 1,9 -14,2 0,9
           
Laajan tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 17,4 0,9 1,6 -14,1 1,0
           
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja          
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,63 0,08 0,17 -1,31 0,09
           
KONSERNIN TASE          
           
MEUR 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012    
           
VARAT          
           
Pitkäaikaiset varat          
Aineettomat hyödykkeet 1,0 1,0 0,9    
Maa-alueet 1,1 1,1 1,1    
Rakennukset ja rakennelmat 12,0 8,9 12,3    
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 0,5 0,5 0,5    
Alukset 377,9 184,7 174,2    
Koneet ja kalusto 8,5 6,3 8,1    
Ennakkomaksut - 41,5 61,1    
Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,0 0,0    
Saamiset 0,7 0,8 0,7    
Pitkäaikaiset varat yhteensä 401,7 244,8 258,9    
           
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus 16,6 16,0 15,2    
Tuloverosaamiset 0,4 6,6 1,9    
Myyntisaamiset ja muut saamiset 43,8 39,2 29,1    
Rahavarat 82,5 44,0 45,3    
Lyhytaikaiset varat yhteensä 143,2 105,8 91,5    
           
VARAT YHTEENSÄ 544,9 350,6 350,4    
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
           
Oma pääoma          
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8    
Rahastot 0,0 0,0 0,0    
Muuntoerot -0,2 0,0 0,1    
Kertyneet voittovarat 161,9 144,9 160,0    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 163,6 146,8 162,0    
           
Oma pääoma yhteensä 163,6 146,8 162,0    
           
Pitkäaikaiset velat          
Laskennalliset verovelat 29,7 31,2 29,7    
Pitkäaikaiset korolliset velat 232,9 77,5 73,1    
Pitkäaikaiset velat yhteensä 262,6 108,7 102,8    
           
Lyhytaikaiset velat          
Lyhytaikaiset korolliset velat 23,6 8,7 8,7    
Tuloverovelat 0,9 0,0 -    
Ostovelat ja muut velat 94,4 86,5 76,9    
Lyhytaikaiset velat yhteensä 118,8 95,1 85,6    
           
Velat yhteensä 381,4 203,8 188,4    
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 544,9 350,6 350,4    
           
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        
  2013 2012 2012    
MEUR 1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-31.12    
           
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA          
           
Tilikauden tulos 1,9 -14,2 0,9    
Oikaisut          
  Poistot ja arvonalentumiset 18,6 14,2 28,5    
  Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa -23,1 0,0 0,1    
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 3,5 1,0 1,6    
  Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 0,0 -0,3 -0,4    
  Osinkotuotot 0,0 0,0 0,0    
  Tuloverot 0,8 -4,4 0,7    
           
Käyttöpääoman muutokset          
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -14,8 -10,2 -0,2    
  Vaihto-omaisuuden muutos -1,3 -2,3 -1,6    
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 14,8 16,6 7,1    
           
Maksetut korot -0,5 -1,0 -1,6    
Maksetut muut rahoituskulut -0,4 -0,1 -0,1    
Saadut korot 0,0 0,2 0,5    
Saadut muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,1    
Maksetut verot 1,6 -0,7 -2,7    
           
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 1,1 -1,2 32,8    
           
INVESTOINNIT          
Alusinvestoinnit -166,4 -1,7 -4,0    
Muut käyttöomaisuusinvestoinnit -2,3 -4,3 -11,0    
Ennakkomaksut - -15,1 -34,7    
Alusten myynti 29,9 - -    
Muun käyttöomaisuuden myynti 0,2 0,0 0,1    
Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,0 0,0 0,2    
Saadut osingot 0,0 0,0 0,0    
           
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -138,6 -21,0 -49,5    
           
RAHOITUS          
Pitkäaikaisten velkojen nostot 179,0 0,3 1,0    
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -4,3 -4,3 -9,4    
Maksetut osingot - -5,4 -5,4    
           
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 174,7 -9,4 -13,7    
           
RAHAVAROJEN MUUTOS 37,2 -31,7 -30,4    
Rahavarat tilikauden alussa 45,3 55,7 55,7    
Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten muutos - 20,0 20,0    
           
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 82,5 44,0 45,3    

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
           
  Osake-   Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
           
Oma pääoma 1.1.2013 1,8 0,0 0,1 160,0 162,0
Osingonjako         0,0
Muuntoerot   0,0 -0,3 0,0 -0,3
Tilikauden tulos       1,9 1,9
Tilikauden laaja tulos   0,0 -0,3 1,9 1,6
Oma pääoma 30.6.2013 1,8 0,0 -0,2 161,9 163,6
           
Oma pääoma 1.1.2012 1,8 0,0 0,1 164,4 166,3
Osingonjako       -5,4 -5,4
Muuntoerot   0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden tulos       -14,2 -14,2
Tilikauden laaja tulos   0,0 0,0 -14,1 -14,1
Oma pääoma 30.6.2012 1,8 0,0 0,0 144,9 146,8
  KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
  2013 2013 2012 2012
MEUR Q2 Q1 Q4 Q3
         
LIIKEVAIHTO 140,3 115,0 126,6 156,4
         
Liiketoiminnan muut tuotot 22,9 0,1 0,1 0,1
         
Kulut        
Tavarat ja palvelut 39,6 31,9 38,2 44,2
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 33,7 32,9 31,9 30,8
Poistot ja arvonalentumiset 9,3 9,3 7,3 7,0
Liiketoiminnan muut kulut 55,6 59,9 50,0 53,4
  138,3 133,9 127,4 135,5
         
LIIKETULOS 25,0 -18,9 -0,7 21,0
         
Rahoitustuotot 0,4 0,2 0,3 0,8
Rahoituskulut -2,0 -2,0 -0,5 -0,7
         
TULOS ENNEN VEROJA 23,3 -20,7 -0,9 21,1
         
Tuloverot -5,8 5,0 0,1 -5,2
         
TILIKAUDEN TULOS 17,6 -15,7 -0,8 15,8
         
Muuntoerot -0,2 0,0 -0,1 0,2
         
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS 17,4 -15,8 -0,8 16,0
         
Tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 17,6 -15,7 -0,8 15,8
         
Laajan tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 17,4 -15,8 -0,8 16,0
         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja        
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,63 -1,45 -0,07 1,47

 

SEGMENTTITIEDOT KONSERNI    
  2013 2012 2012
TOIMINTASEGMENTIT, MEUR 1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-31.12
       
Liikevaihto      
Alukset 252,8 230,8 511,1
Jakamaton 2,6 2,4 5,3
Tomintasegmentit yhteensä 255,4 233,2 516,3
Eliminoinnit -0,1 -0,1 -0,2
Konsernin liikevaihto yhteensä 255,3 233,1 516,1
       
Liiketulos      
Alukset 29,8 7,0 52,5
Jakamaton -23,7 -24,8 -50,0
Konsernin liiketulos yhteensä 6,1 -17,9 2,4

 

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  
MEUR 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
       
Vastuusitoumukset 257,9 87,1 84,1
Omasta puolesta annetut vakuudet 316,2 134,7 112,2
Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon - 213,0 191,9
 – kokonaisarvo - 252,5 253,0
       
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT      
  2013 2012 2012
  1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-31.12
       
Oma pääoma per osake, euroa 15,14 13,59 15,00
Omavaraisuusaste 30,0 % 41,9 % 46,2 %
       
Investoinnit, Meur 168,7 21,1 49,7
 – % liikevaihdosta 66,1 % 9,0 % 9,6 %
       
Matkustajat 3 015 144 2 928 132 6 349 903
Yksikkökuormat 59 364 61 494 116 906
       
Henkilöstö, keskimäärin 3 069 2 966 3 014
       
Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)
       
Pyöristyksistä syntyy +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.      

Seuraava osavuosikatsaus (tammikuu – syyskuu 2013) julkaistaan 14. marraskuuta 2013.


Maarianhamina 14. elokuuta 2013

VIKING LINE ABP
Hallitus


Jan Hanses
Varatoimitusjohtaja

 

         VTJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, 018-27000