Viking Linen puolivuosikatsaus ajalta 1.1.2017 - 30.6.2017Viking Line Abp           PUOLIVUOSIKATSAUS              17.8.2017, klo 09.00

VIKING LINEN PUOLIVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2017 - 30.6.2017

Konsernin liikevaihto kasvoi jaksolla 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2017 0,5 prosentilla 239,2 miljoonaan euroon (238,0 Meur 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2016). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (1,7 Meur). Liiketulos oli -15,0 miljoonaa euroa (-10,5 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (-1,1 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -15,6 Meur (-11,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -12,3 miljoonaa euroa (-8,9 Meur).

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Polttoaineen hintatason odotetaan olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2016, millä on negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Suomen palautuslainsäädäntöön vuodelle 2017 tehtävän korjauksen odotetaan vaikuttavan positiivisesti konsernin tulokseen. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2017 liiketulos parantuu verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen.


LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi jaksolla 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2017 0,5 prosentilla 239,2 miljoonaan euroon (238,0 Meur 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2016). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (1,7 Meur). Liiketulos oli -15,0 miljoonaa euroa (-10,5 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (-1,1 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -15,6 Meur (-11,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -12,3 miljoonaa euroa (-8,9 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 0,5 prosentilla 215,0 miljoonaan euroon (214,0 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot kasvoivat 1,4 prosentilla 22,8 miljoonaan euroon (22,5 Meur).

Jakson liikevaihto kasvoi lisääntyneen matkustajamäärän seurauksena. Konsernin tulos heikentyi pääasiallisesti suurempien käyttökulujen johdosta. Käyttökulut kasvoivat 3,1 prosentilla 171,3 miljoonaan euroon (166,1 Meur). Konsernin polttoainekulut kasvoivat 23,3 prosentilla 23,2 miljoonaan euroon (18,8 Meur).

Konsernin liikevaihto kasvoi toisella kvartaalilla 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 2017 4,6 prosentilla 137,1 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2016 (131,1 Meur 1. huhtikuuta – 30.kesäkuuta 2016). Toisen kvartaalin liiketulos oli 2,7 miljoonaa euroa (1,1 Meur). Viking FSTR:n tuonti linjalle Helsinki–Tallinna on kasvattanut konsernin liikevaihtoa, mutta aluksen tulos ei ole täysin odotusten mukainen. Alus liikennöi linjalla 10. huhtikuuta 2017 alkaen.

LIIKENNE JA MARKKINAT

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2016. 10. huhtikuuta alkaen linjalle Helsinki–Tallinna tuotiin uusi alus Viking FSTR.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla kasvoi raportointikauden aikana 178 103 matkustajalla 3 078 899 matkustajaan (2 900 796). Viking Linen markkinaosuus on raportointikauden aikana ollut 55,1 prosenttia linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma, mikä vastasi 0,3 prosenttiyksikön vähennystä. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma kasvoi 2,8 prosenttiyksiköllä 44,6 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi 0,4 prosenttiyksiköllä 57,7 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Tallinna kasvoi arviolta 2,4 prosenttiyksiköllä 24,6 prosenttiin. Lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä markkinaosuus kasvoi 2,5 prosenttiyksiköllä 43,3 prosenttiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten arviolta 33,8 % (32,8 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 64 912 yksikkökuormaa (67 035). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli 19,3 % (21,2 %). Samalla kuljetettujen henkilöautojen määrä kasvoi 29 925 yksiköllä 314 409 yksikköön (284 484).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit olivat 8,9 miljoonaa euroa (11,9 Meur).

30. kesäkuuta 2017 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 138,8 miljoonaa euroa (162,3 Meur). Omavaraisuusaste oli 41,4 %, kun se oli 40,3 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 80,0 miljoonaa euroa (84,3 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 8,0 miljoonaa euroa (6,7 Meur). Investointien nettorahavirta oli -6,8 miljoonaa euroa (-6,9 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli -16,1 miljoonaa euroa (-26,1 Meur).

Uutta matkustaja-alusta koskeva laivanrakennussopimus Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd. -telakan kanssa astui voimaan 3. heinäkuuta 2017. Sopimushinta on noin 194 miljoonaa euroa ja alus on suunniteltu toimitettavaksi vuonna 2020. Sopimus sisältää myös option toisesta aluksesta.

RAPORTOINTI

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Puolivuotiskatsausta ei ole tilintarkastettu.

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 688 henkilöä (2 650), joista emoyhtiössä 2 004 (1 985). Maissa työskenteli 644 henkilöä (645) ja merellä 2 044 henkilöä (2 005).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 243:llä (247) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

RISKITEKIJÖITÄ

Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä.

Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden hintojen kehitykseen. Polttoainehintojen vaihtelulla on suora vaikutus konsernin tulokseen. Korkeiden polttoainehintojen riskin osittaiseksi estämiseksi konserni on tehnyt kiinteähintaisia sopimuksia koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2017.

NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2017

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin. Polttoaineen hintatason odotetaan olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2016, millä on negatiivinen vaikutus konsernin tulokseen. Suomen palautuslainsäädäntöön vuodelle 2017 tehtävän korjauksen odotetaan vaikuttavan positiivisesti konsernin tulokseen. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2017 liiketulos parantuu verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
         
  2017 2016 2017 2016 2016
MEUR 1.4–30.6 1.4–30.6 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
           
LIIKEVAIHTO 137,1 131,1 239,2 238,0 519,6
           
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,2 0,1 1,7 2,0
           
Kulut          
Tavarat ja palvelut 40,3 38,4 69,8 70,1 151,7
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 29,8 31,0 59,1 61,4 122,3
Poistot ja arvonalentumiset 6,0 7,2 13,1 13,9 28,0
Liiketoiminnan muut kulut 58,3 53,6 112,2 104,7 206,0
  134,4 130,2 254,3 250,2 507,9
           
LIIKETULOS 2,7 1,1 -15,0 -10,5 13,7
           
Rahoitustuotot 2,6 2,8 3,2 3,3 5,4
Rahoituskulut -2,2 -2,4 -3,8 -4,5 -9,5
           
TULOS ENNEN VEROJA 3,2 1,4 -15,6 -11,6 9,6
           
Tuloverot -0,3 0,2 3,4 2,8 -1,5
           
TILIKAUDEN TULOS 2,9 1,6 -12,3 -8,9 8,0
           
Tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 2,9 1,6 -12,3 -8,9 8,0
           
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja          
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,27 0,15 -1,13 -0,82 0,74
           
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA        
  2017 2016 2017 2016 2016
MEUR 1.4–30.6 1.4–30.6 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
           
TILIKAUDEN TULOS 2,9 1,6 -12,3 -8,9 8,0
           
Muut laajan tuloksen erät          
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi          
Muuntoerot -0,2 -0,4 -0,2 -0,5 -0,8
Myytävissä olevat sijoitukset - - - - 0,3
  -0,2 -0,4 -0,2 -0,5 -0,5
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 2,6 1,2 -12,4 -9,3 7,5
           
Laajan tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 2,6 1,2 -12,4 -9,3 7,5
           
KONSERNITASE          
           
MEUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016    
           
VARAT          
           
Pitkäaikaiset varat          
Aineettomat hyödykkeet 2,2 1,1 1,9    
Maa-alueet 0,6 0,6 0,6    
Rakennukset ja rakennelmat 8,9 9,5 9,2    
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 2,9 1,6 2,3    
Alukset 303,5 320,3 308,5    
Koneet ja kalusto 5,1 5,7 5,6    
Ennakkomaksut 0,2 - -    
Myytävissä olevat sijoitukset 27,1 26,8 27,1    
Saamiset - 0,2 -    
Pitkäaikaiset varat yhteensä 350,5 365,7 355,2    
           
Lyhytaikaiset varat          
Vaihto-omaisuus 18,8 18,8 18,1    
Tuloverosaamiset 4,3 3,0 1,7    
Myyntisaamiset ja muut saamiset 44,4 39,5 36,1    
Rahavarat 80,0 84,3 94,9    
Lyhytaikaiset varat yhteensä 147,4 145,6 150,8    
           
VARAT YHTEENSÄ 497,9 511,3 506,0    
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT          
           
Oma pääoma          
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8    
Rahastot 1,0 0,7 1,0    
Muuntoerot -1,3 -1,0 -1,3    
Kertyneet voittovarat 204,7 204,5 221,4    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 206,2 206,1 222,9    
           
Oma pääoma yhteensä 206,2 206,1 222,9    
           
Pitkäaikaiset velat          
Laskennalliset verovelat 35,9 34,5 35,9    
Pitkäaikaiset korolliset velat 138,8 162,3 150,6    
Pitkäaikaiset velat yhteensä 174,7 196,8 186,5    
           
Lyhytaikaiset velat          
Lyhytaikaiset korolliset velat 23,5 19,3 23,6    
Tuloverovelat 0,0 0,0 0,0    
Ostovelat ja muut velat 93,5 89,2 73,0    
Lyhytaikaiset velat yhteensä 117,0 108,5 96,6    
           
Velat yhteensä 291,8 305,3 283,0    
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 497,9 511,3 506,0    
           
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA        
  2017 2016 2016    
MEUR 1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12    
           
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA          
           
Tilikauden tulos -12,3 -8,9 8,0    
Oikaisut          
  Poistot ja arvonalentumiset 13,1 13,9 28,0    
  Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot/-tappiot 0,0 -1,5 -1,5    
  Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa 0,2 0,7 0,9    
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 2,4 2,6 5,1    
  Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 0,0 -0,1 -0,2    
  Osinkotuotot -2,0 -2,4 -2,4    
  Tuloverot -3,4 -2,8 1,5    
           
Käyttöpääoman muutokset          
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -8,3 -10,1 -6,7    
  Vaihto-omaisuuden muutos -0,7 -1,6 -0,9    
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 20,7 20,5 4,3    
           
Maksetut korot -2,2 -2,5 -4,8    
Maksetut muut rahoituskulut -0,4 -0,3 -0,6    
Saadut korot 0,0 0,0 0,0    
Saadut muut rahoitustuotot 0,0 0,1 0,2    
Maksetut verot 0,8 -1,0 -2,5    
           
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 8,0 6,7 28,6    
           
INVESTOINNIT          
Alusinvestoinnit -7,2 -9,6 -11,1    
Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -1,5 -2,2 -4,7    
Ennakkomaksut -0,2 - -    
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin -0,1 - -    
Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti 0,0 2,6 2,6    
Myytävissä olevien sijoitusten myynti 0,0 - -    
Pitkäaikaisten saamisten takasinmaksut - - 0,2    
Saadut osingot 2,0 2,4 2,4    
           
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -6,8 -6,9 -10,7    
           
RAHOITUS          
Pitkäaikaisten velkojen nostot - 0,2 0,2    
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -11,8 -16,0 -23,5    
Maksetut osingot -4,3 -10,3 -10,3    
           
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -16,1 -26,1 -33,6    
           
RAHAVAROJEN MUUTOS -14,9 -26,3 -15,8    
Rahavarat tilikauden alussa 94,9 110,7 110,7    
           
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 80,0 84,3 94,9    

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  
                Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
           
  Osake-   Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
           
Oma pääoma 1.1.2017 1,8 1,0 -1,3 221,4 222,9
Tilikauden tulos       -12,3 -12,3
Muuntoerot   0,0 0,0 -0,1 -0,2
Tilikauden laaja tulos - 0,0 0,0 -12,4 -12,4
Osingonjako       -4,3 -4,3
Oma pääoma 30.6.2017 1,8 1,0 -1,3 204,7 206,2
           
Oma pääoma 1.1.2016 1,8 0,7 -0,4 223,6 225,7
Tilikauden tulos       -8,9 -8,9
Muuntoerot   0,0 -0,5 0,1 -0,5
Tilikauden laaja tulos - 0,0 -0,5 -8,8 -9,3
Osingonjako       -10,3 -10,3
Oma pääoma 30.6.2016 1,8 0,7 -1,0 204,5 206,1

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
  2017 2017 2016 2016
MEUR Q2 Q1 Q4 Q3
         
LIIKEVAIHTO 137,1 102,1 122,3 159,3
         
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,1 0,2
         
Kulut        
Tavarat ja palvelut 40,3 29,6 36,0 45,6
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 29,8 29,3 29,8 31,0
Poistot ja arvonalentumiset 6,0 7,1 7,0 7,0
Liiketoiminnan muut kulut 58,3 53,9 50,7 50,6
  134,4 119,9 123,5 134,2
         
LIIKETULOS 2,7 -17,7 -1,1 25,3
         
Rahoitustuotot 2,6 0,5 1,6 0,5
Rahoituskulut -2,2 -1,6 -2,5 -2,5
         
TULOS ENNEN VEROJA 3,2 -18,8 -2,0 23,2
         
Tuloverot -0,3 3,7 0,4 -4,7
         
TILIKAUDEN TULOS 2,9 -15,1 -1,7 18,6
         
Tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 2,9 -15,1 -1,7 18,6
         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja        
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,27 -1,40 -0,16 1,72
         
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN        
         
  2017 2017 2016 2016
MEUR Q2 Q1 Q4 Q3
         
TILIKAUDEN TULOS 2,9 -15,1 -1,7 18,6
         
Muut laajan tuloksen erät        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi        
Muuntoerot -0,2 0,1 0,1 -0,4
Myytävissä olevat sijoitukset - - 0,3 -
  -0,2 0,1 0,4 -0,4
         
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS 2,6 -15,1 -1,3 18,2
         
         
Laajan tuloksen jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 2,6 -15,1 -1,3 18,2

 

SEGMENTTITIEDOT KONSERNI    
  2017 2016 2016
TOIMINTASEGMENTIT, MEUR 1.1-30.6 1.1-30.6 1.1-31.12
       
Liikevaihto      
Alukset 238,4 236,4 516,8
Jakamaton 0,8 1,7 3,0
Tomintasegmentit yhteensä 239,3 238,1 519,8
Eliminoinnit -0,1 -0,1 -0,2
Konsernin liikevaihto yhteensä 239,2 238,0 519,6
       
Liiketulos      
Alukset 11,7 13,8 60,9
Jakamaton -26,7 -24,3 -47,2
Konsernin liiketulos yhteensä -15,0 -10,5 13,7

 

ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  
       
MEUR 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016
       
Vastuusitoumukset 162,3 181,6 174,1
Omasta puolesta annetut vakuudet 283,0 313,6 313,6
       
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT      
  2017 2016 2016
  1.1–30.6 1.1–30.6 1.1–31.12
       
Oma pääoma per osake, euroa 19,09 19,08 20,64
Omavaraisuusaste 41,4 % 40,3 % 44,1 %
       
Investoinnit, Meur 8,9 11,9 15,8
 – % liikevaihdosta 3,7 % 5,0 % 3,0 %
       
Matkustajat 3 078 899 2 900 796 6 502 191
Yksikkökuormat 64 912 67 035 131 918
       
Henkilöstö, keskimäärin 2 688 2 650 2 742
       
       
Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)
       
Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.      

Johdon osavuotinen selvitys ajalta tammikuu – syyskuu 2017 julkaistaan 17. marraskuuta 2017.

 

Maarianhamina 16. elokuuta 2017

VIKING LINE ABP
HallitusJan Hanses
Toimitusjohtaja

 

         TJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, 018-27000