Aiemmin tuntematon molekyylitason mekanismi voi selittää rintasyövän kasvua

VTT:n, Turun yliopiston ja Oslon yliopiston tutkijat ovat löytäneet aiemmin tuntemattoman molekyylitason mekanismin, joka voi osaltaan selittää syöpäsolujen lisääntynyttä kasvua. Tutkimuksessa osoitettiin, että miRNA-378a-5p-molekyylin poikkeuksellisen korkeat määrät aiheuttavat virheitä solujen jakautumisessa. Tämän seurauksena syöpäsolujen kromosomien lukumäärä muuttuu epänormaaliksi, minkä tiedetään edistävän syövän kasvua ja leviämistä. Lisäksi tutkijat havaitsivat rintasyöpäpotilaissa korkean miRNA378a-5p:n määrän korreloivan syövän aggressiivisuuden kanssa. Tavoitteena on kehittää tutkimuksen tulosten pohjalta uusia rintasyövän diagnostiikkamenetelmiä.

MikroRNA:t ovat pieniä solunsisäisiä RNA-molekyylejä, jotka säätelevät perimämme geenien ilmentymistä. Siten niillä on tärkeitä tehtäviä monissa elimistön normaaleissa prosesseissa, kuten sikiön kehityksessä ja solujen elinkyvyn säätelyssä. Lisäksi tavallisesta poikkeavien mikroRNA-määrien tiedetään edistävän erilaisten tautitilojen, kuten syövän syntymistä ja kehittymistä.

VTT:n johtavan tutkijan Marko Kallion vetämässä tutkimusprojektissa pyrittiin ensi kertaa tunnistamaan solujaon säätelyyn osallistuvia mikroRNA-molekyylejä yli 1000 ihmisestä löydetyn mikroRNA:n joukosta. Tutkimuksessa havaittiin miR-378a-5p:n lisääntyneen määrän aiheuttavan virheitä kromosomien jakautumisessa, jonka tiedetään olevan yksi syövän syntymistä, kasvua ja leviämistä edistävistä tekijöistä.

Tutkijat onnistuivat myös selvittämään miR-378a-5p:n yli-ilmentymisen aiheuttamien kromosomimuutosten molekyylitason mekanismin. Kyseisen mikroRNA:n liian suuri määrä johtaa solujaon onnistumisen kannalta välttämättömän proteiinin, Aurora B -kinaasin, tuotannon merkittävään alentumiseen syöpäsoluissa, mistä seuraa kromosomilukumäärän muutoksia aiheuttavia solujaon virheitä. Lisäksi miR-378a-5p:n liiallisen määrän todettiin alentavan syöpäsolujen herkkyyttä paklitakseli-lääkeaineelle ja aktivoivan tiettyjä solun pintareseptoreita, joiden välittämät signaalit säätelevät mm. verisuonten kasvua. Havainto reseptorien aktivoitumisesta on yhtenevä aikaisemmin julkaistun kanadalaistutkimuksen kanssa, jossa osoitettiin miR-378a-5p:n yli-ilmentymisen lisäävän verisuonten uudiskasvua syöpäkasvaimissa.

Syövän syntymekanismeja ja lääkeainevastetta koskevien uusien havaintojen lisäksi merkittäväksi suomalais-norjalaisen tutkimuksen tekee rintasyöpäpotilaiden kasvaimista saadut tutkimustulokset. Kohonneita miR-378a-5p:n määriä löydettiin erityisesti kaikkein aggressiivisimmista gradus III -luokan kasvaimista, joiden potilasennuste on heikko. Tutkimusryhmä pyrkii tulevaisuudessa vahvistamaan tulokset laajemmassa potilastutkimuksessa, jonka tavoitteena on myös kehittää uusia mikroRNA-molekyylien ilmentymiseen perustuvia rintasyövän diagnostiikkamenetelmiä.

Dosentti Kallion johtaman tutkimusprojektin tulokset tuovat uusia näkökulmia aikaisempiin mikroRNA-tutkimuksiin ja vahvistavat käsitystä siitä, että syöpäsolut käyttävät mikroRNA-molekyylejä hyväkseen pyrkiessään lisääntymään ja leviämään. MiR-378a-5p:n kohdalla havaittu yli-ilmentyminen syöpäkudoksessa voi lisätä kasvainten verisuonitusta, parantaa syöpäsolujen energiataloutta, alentaa syöpäsolujen herkkyyttä paklitakseli-lääkeaineelle ja saa aikaan kromosomimuutoksia, jotka kaikki antavat kasvuetua syövälle.

Syöpätieteiden alaan kuuluva tutkimus on julkaistu arvostetussa British Journal of Cancer -lehdessä.

Lisätietoja:

VTT
Dosentti Marko Kallio, johtava tutkija
Puh. 020 722 2810

marko.kallio@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:

Olli Ernvall
Viestintäjohtaja
puh. 040 840 0288
olli.ernvall@vtt.fi
www.vtt.fi

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Joka kolmas suomalainen korkean teknologian innovaatio sisältää VTT:n osaamista. VTT:llä työskentelee 2900 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 310 M€. VTT:n päätoimipisteet Suomessa ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on yksi Euroopan johtavista tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista. Tuotamme teknologiseen ja tieteelliseen osaamiseemme pohjautuvia innovaatiopalveluja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Käytämme vuosittain 4 000 000 tuntia aivovoimaa uusien älykkäiden teknologioiden, kilpailukykyä tehostavien ratkaisujen sekä innovatiivisten palvelujen tuottamiseen.

Tilaa