Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 5.3.2020 klo 18:00

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Wärtsilän varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.3.2020 Helsingin Messukeskuksen Siivessä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2019.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan 0,48 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.3.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 16.3.2020. Osingon toinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2020. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 8.9.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 10.9.2020 ja osingon maksupäivä 17.9.2020.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen ja sen työjärjestyksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Tämä toimikunta valmistelee hallituksen nimitys- ja palkitsemisasiat. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Työjärjestys on saatavilla Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com/fi/sijoittajat.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 140.000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 105.000 euroa, ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 70.000 euroa.

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 750 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 20.000 euron ja jäsenelle 10.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10.000 euron ja jäsenelle 5.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Risto Murto, Mats Rahmström ja Markus Rauramo.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2020 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakeantivaltuutus

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 osakkeen suuruisesta osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunnatulla annilla muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.3.2019 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Wärtsilän internet-sivuilla www.wartsila.com/fi/sijoittajat viimeistään 20.3.2020.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi Tom Johnstonen ja varapuheenjohtajaksi Markus Rauramon. Hallitus päätti perustaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.
Palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja Maarit Aarni-Sirviö, Johan Forssell, Tom Johnstone.

Wärtsilä Oyj Abp

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja      
Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

 

Tilaa