Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma och styrelse

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 5.3.2020 kl. 18.00 EET

Beslut av Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma och styrelse

Wärtsiläs ordinarie bolagsstämma hölls 5.3.2020 i Siipi i Helsingfors Mässcentrum. Bolagsstämman fastställde bokslutet, behandlade belöningspolitiken för förvaltningsorganen samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala en dividend om 0,48 euro/aktie. Dividenden betalas i två rater. Den första raten på 0,24 euro/aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 9.3.2020 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 16.3.2020. Den andra dividendraten på 0,24 euro/aktie betalas i september 2020. Den andra dividendraten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på sitt möte 8.9.2020. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla 10.9.2020 och utbetalningsdagen 17.9.2020.

Grundande av aktieägarnas nomineringsråd och fastställande av rådets arbetsordning

Bolagstämman beslöt att grunda ett nomineringsråd bestående av bolagets största aktieägare eller av representanter utsedda av de största aktieägarna för att förbereda förslag angående val av styrelse och styrelseledamöternas ersättningar. Nomineringsrådets arbetsordning fastställdes enligt förslaget. Arbetsordningen är tillgänglig på Wärtsilä Oyj Abp:s internetsidor www.wartsila.com/sv/investerare.

Styrelseledamöternas arvoden

De årliga arvodena till styrelseledamöterna fastslogs enligt följande:
- ordförande 140.000 euro/år
- vice ordförande 105.000 euro/år
- ledamot 70.000 euro/år

Årsarvodet betalas i aktier sålunda att av beloppet betalas ca 40% i Wärtsilä Oyj Abp:s aktier och återstoden betalas i pengar. Bolaget skall ersätta kostnaderna för aktiehandeln samt kostnaderna för den relaterade överlåtelseskatten.

Dessutom betalas varje ledamot 750 euro per bevistat styrelsemöte, till mötets ordförande betalas arvodet upphöjt med 100%. Därtill betalas fasta årsarvoden för kommittéarbetet enligt följande: 20.000 euro för revisionskommitténs ordförande och 10.000 euro för varje kommittémedlem samt 10.000 euro för ersättningskommitténs ordförande och 5.000 euro för varje kommittémedlem.

Styrelse och revisor 

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Risto Murto, Mats Rahmström och Markus Rauramo.

Bolagsstämman beslutade betala revisorns arvode enligt av bolaget godkänd räkning.

Till revisor för år 2020 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Bemyndigande att förvärva bolagets egna aktier

Styrelsen bemyndigades att besluta om förvärv av sammanlagt högst 57.000.000 stycken bolagets egna aktier. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav. Bemyndigandet till förvärvet av egna aktier upphör att gälla då följande ordinarie bolagsstämma avslutas, dock senast 18 månader från bolagsstämmans beslut.

Bemyndigande för aktieemission

Styrelsen bemyndigades att besluta om emission av högst 57.000.000 aktier. Aktierna kan tecknas mot betalning eller utan betalning. Aktieemissionen kan också verkställas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att förvärva bolagets aktier om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl for detta. Bemyndigandet till aktieemission gäller tre år från bolagsstämmans beslut, och bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman 8.3.2018 givna bemyndigandet att besluta om avyttringen av bolagets egna aktier.

Besluten fattades utan röstning. Stämmoprotokollet finns till påseende på www.wartsila.com/sv/investerare senast 20.3.2020.

Styrelsens beslut 

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Tom Johnstone till ordförande och Markus Rauramo till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén: ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.

Ersättningskommittén: ordförande Maarit Aarni-Sirviö, Johan Forssell, Tom Johnstone.

Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Prenumerera