STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

Report this content

Pressmeddelande 2019-05-03, kl. 18:45

Vid årsstämman i FlexQube AB (publ) den 3 maj 2019 fattades bland annat följande beslut.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för FlexQube AB (publ) och koncernen.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att balansera vinsten i ny räkning och att inte lämna någon utdelning till aktieägarna.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 550 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval görs av Ulf Ivarsson, Anders Ströby, Per Augustsson, Christian Thiel och Kristina Ljunggren. Vidare valdes Ulf Ivarsson som styrelseordförande.

Val av revisor

Årsstämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhousecoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020 och att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Oshkosh.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg 

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på www.flexqube.com.

Tags:

Subscribe

Documents & Links