Delårsrapport 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – september 2020. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – september 2020 i korthet, koncern

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen ökade till 8 544 (6 964) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 890 (485) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 327 (-6 400) TSEK
 • Kassan vid perioden utgång var 15 021 TSEK jämfört med 2 931 TSEK vid årets inledning.
 • Kassaflödet uppgick till 577 (1 753) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,002 (-0,004) SEK

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen ökade till 23 027 (19 588) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2 321 (550) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 446 (-19 288) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,009 (-0,014) SEK
 • Kassaflödet uppgick till 12 090 (746) TSEK
 • Soliditeten uppgick till 78 (75)%

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Flowscape får ytterligare order i Australien. En av Flowscapes stora globala kunder väljer nu att utöka sin installation med ett nytt kontor i Brisbane Australien. Samtidigt utökas en befintlig installation i Sydney. Flowscape systemet kommer bland annat användas för en säker återgång till kontoren efter Covid-19 ”lock down”. Ordervärdet är 1,3 MSEK första året och därefter 300 TSEK årligen.
 • Flowscape får stororder på ny lösning för social distansering. Ett stort globalt företag har tagit beslut om att rulla ut Flowscapes nya lösning för social distansering på 70 av företagets kontor. Denna första order innefattar 14 av kontoren och ordervärdet är 2,6 MSEK första året samt därefter 220 TSEK årligen.
 • Ett av Sveriges ledande bolag inom spelbranschen väljer Flowscapes smarta kontorslösning för sitt kontor i Stockholm. Ordervärdet första året är 760 TSEK och därefter ca 200 TSEK årligen.
 • Flowscape har fortsatt framgång i Storbritannien. En befintlig kund installerar Flowscape’s system på ytterligare 11 kontor i Storbritannien. Lösningen är en viktig del i kundens strategi att låta medarbetarna återgå till sina kontor på ett säkert sätt efter Covid-19 ”lock down”. Ordervärdet är 1,9 MSEK första året och därefter 830 TSEK årligen.
 • Flowscape vinner ny kund i Sverige. Ett av Sveriges ledande bolag inom dagligvaruhandeln väljer Flowscapes smarta rumsbokningslösning för sitt huvudkontor i Stockholm. Ordervärdet första året är 200 TSEK och därefter ca 130 TSEK årligen.
 • Flowscape får två ordrar i Storbritannien. I samband med att många företag i Storbritannien under hösten planerar att öppna sina kontor så ökar nu efterfrågan på digitala lösningar för social distansering på kontoren. Flowscape får många förfrågningar och dialogerna ger resultat. Flowscape har nu fått två ordrar till ett totalt ordervärde på 290 TSEK första året och därefter 210 TSEK årligen.
 • Flowscape får första orderna i Afrika. En kund i Sydafrika lägger en order för installation av Flowscapes Covid-19 lösning till deras kontor i Johannesburg och Kapstaden. Flowscape som idag har installationer i mer än 30 länder utökar med denna order med ytterligare ett nytt land. Ordervärdet är 110 TSEK första året och därefter 70 TSEK årligen.
 • En brittisk kund har till sju av sina kontor valt Flowscapes lösning för rums- och arbetsplatsbokning. Hantering av arbetsplatserna är en viktig del i kundens strategi för en säker och kontrollerad återgång till kontoret i samband med Covid-19. Ordervärdet första året är 350 TSEK och därefter 175 TSEK årligen.
 • Flowscape växer i Spanien. Ett globalt bolag inom kontorsnära produkter väljer Flowscape till sitt nya kontor i Barcelona. Kunden är sedan tidigare en Flowscape-kund för sitt europeiska huvudkontor i London. Ordervärdet första året är 230 TSEK och därefter ca 40 TSEK årligen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I linje med Flowscapes internationella expansionsplan öppnas ett kontor i USA den 1 oktober 2020. Kontoret placeras i San Fransisco och med hela USA som arbetsområde.
 • Flowscape fortsätter global utrullning av platsbokningslösningar. Ett stort globalt företag fortsätter att rulla ut Flowscapes lösning för platsbokning och social distansering på kontoret. Lösningen är nu installerad för 25,000 arbetsplatser på 70 kontor i 27 länder. Denna order är endast för de arbetsplatser som lagts till de senaste månaderna och ordervärdet är 1,1 MSEK och därefter 140 TSEK årligen.
 • Flowscape vinner, tillsammans med Ricoh, ny affär i Schweiz. Ett schweiziskt företag har valt att köpa Flowscapes rumsbokningslösning för sitt nya huvudkontor. Affären genomförs tillsammans med vår europeiska partner Ricoh. Ordervärdet det första året är 290 TSEK och därefter 90 TSEK årligen.
 • Flowscape får prestigeprojekt i centrala Stockholm. Ett av Sveriges största fastighetsbolag har valt att installera Flowscapes lösning på deras nya huvudkontor med intilliggande co-working-arena. Denna order är för projektets hårdvara och har ett värde på 510 TSEK.
 • Flowscape vinner mark i Frankrike. Ett stort multinationellt nordamerikanskt teknikbolag har valt att köpa Flowscapes smarta kontorslösning till sitt kontor i Paris. Ordervärdet det första året är 550 TSEK och därefter 200 TSEK årligen återkommande.
 • Flowscape vinner stor order i Kanada. Ett stort globalt nordamerikanskt konsultbolag har valt att köpa Flowscapes platsbokningslösning till 14 kontor i Kanada. Ordervärdet det första året är 1,2 MSEK och därefter 650 TSEK årligen.

VD-Kommentar

Under kvartalet har det krävts extra stor flexibilitet av oss som företag. Många marknader har öppnat upp igen och politikerna rekommenderat återgång till kontoren, följt av nedstängning några månader senare. Vi märker tydligt i vilken fas en marknad befinner sig. Vi öppning ökar efterfrågan på vår Covid-19 lösning, medan det går trögare att få igenom beslut när samhällen går in i en nedstängningsfas. Eftersom länder ligger i olika faser ser vi överlag en stabil orderingång men hoppas på en ökning när ett vaccin börjar distribueras och företagen i större skala, över hela världen, öppnar upp igen. Dock är vi ödmjuka inför svårigheten att bedöma marknaden i dessa tider.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade till 8.5 MSEK, vilket skall jämföras med 7,7 MSEK föregående kvartal. Vi är väldigt nöjda med denna uppgång, som bland annat beror på god efterfrågan på vår Covid-19 lösning men även på att flera tidigare beställda projekt slutfördes under kvartalet.

De operativa kostnaderna minskade till 7,6 MSEK, från 8,3 MSEK kvartalet innan. Vi nådde inte riktigt det planerade 7,2 MSEK, vilket främst berodde på att vi fortsatte investera i vår Covid-19 anpassade lösning. Vårt mål är att fortsätta optimera organisationen och därmed ytterligare sänka de operativa kostnaderna.

EBITDA för kvartalet ökade till +1,9 MSEK, jämfört med +0,2 MSEK föregående kvartal.

Kassaflödet för kvartal tre slutade på +0,5 MSEK, jämfört med -6,4 MSEK kvartalet innan. Denna positiva utveckling beror främst ökande EBITDA, positiv förändring av rörelsekapitalet samt lägre kostnader för produktutveckling.

Vår expansion till Nordamerika löper på enligt plan. Den första oktober öppnades vårt USA-kontor i San Fransisco. Vi har redan fått in ett antal heta leads, via vår digitala marknadsföring, och vi stängde 11:e november en stor order i Kanada. Hittills har vi sett att det är samma digitala ”getting back to office” funktioner som efterfrågas i Nordamerika, som i Europa.

I Storbritannien hade vi ett stort inflöde av förfrågningar under juni, juli och augusti. Under september rekommenderade premiärminister Boris Johnson alla i Storbritannien att åter arbeta hemifrån och då såg vi en inbromsning i marknaden. Säljdialogerna fortsätter men besluten tar längre tid. Den senaste månaden har vi på den nordiska marknaden sett ett ökat intresse av digitala lösningar för en säker återgång till kontoret.

Vi hör från många kunder att de inte bara köper vår platsbokningslösning som en kortsiktig investering för att på ett säkert sätt kunna återgå till kontoret. De ser det även som ett första steg i en omställning där fler kommer vilja arbeta hemifrån och företagen inte behöver lika stora kontorsytor längre. Personalen vill främst komma in till kontoret för att träffa kollegor och jobba tillsammans. Då kommer det behövas verktyg för att planera vilka dagar olika grupper skall vara på kontoret, samt man behöver kunna säkerställa att de kan sitta tillsammans och ha de samarbetsytor som krävs både för kreativa möten på plats, men även uppkoppling till kollegor som arbetar på distans.

Peter Reigo, Verkställande direktör

For additional information, please contact: 

Peter Reigo
CEO, Flowscape
Cellphone: +46 (0) 70 942 4687
E-mail: peter.reigo@flowscapesolutions.com

About Flowscape Technology AB

Flowscape is a Prop-Tech company with a world-leading solution for social distancing in the office, optimization of office space and a more efficient workday. The solution uses the latest IoT sensors and indoor positioning technology to create a state of the art SaaS solution for smart offices. The main function, Flowmap, gives companies an overview of the office and enables them to quickly find rooms, desks, office equipment and colleagues as well as analysis of the use of the spaces. Flowscape also has a communication tool for efficient geo fence specific communication to people in a building or people within an area in the event of a crisis. Flowscape has offices in Stockholm (headquarters), Sofia, San Francisco and London.

For more information, please visit www.flowscapesolutions.com

Subscribe

Documents & Links