Boj proti počítačové kriminalitě: Dohoda o strategické spolupráci agentury ENISA a úřadu Europol

Ředitel agentury ENISA a ředitel úřadu Europol dnes podepsali v haagském sídle úřadu Europol dohodu o strategické spolupráci s cílem užší spolupráce a výměny odborných znalostí a zkušeností spojených s bojem proti počítačové trestné činnosti.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

Účelem této dohody je prohloubit spolupráci úřadu Europol, jeho Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) a agentury ENISA a podporovat tak členské státy EU a orgány EU v prevenci a potírání počítačové trestné činnosti. Nevztahuje se na výměnu osobních údajů.

Spolupráce může zahrnovat zejména tyto činnosti:

  • výměna specifických odborných znalostí a zkušeností
  • vypracovávání zpráv o celkové situaci
  • zprávy na základě strategických analýz a osvědčených postupů
  • podpora budování kapacit prostřednictvím školení a osvěty k ochraně bezpečnosti sítí a informací na úrovni EU

Agentura ENISA je členem programové rady EC3 a centrum EC3 je zase členem stálé skupiny zúčastněných stran agentury ENISA, která jejímu řediteli radí v otázkách ročního pracovního programu a priorit agentury. Agentura ENISA a centrum EC3 vždy úzce spolupracovaly na upevňování počítačové bezpečnosti a omezování kyberkriminality. Výsledkem dosavadní spolupráce je mimo jiné společný dokument o zmírňování vzniku a působení tzv. botnetů, účast na Evropském měsíci kybernetické bezpečnosti, cvičení spojená s kybernetickou bezpečností jako CyberEurope, vypracování příručky osvědčených postupů pro skupiny CERT a prohloubení spolupráce skupin CERT a orgánů pro prosazování práva pomocí různých workshopů a konferencí.

Výkonný ředitel agentury ENISA, profesor Udo Helmbrecht, a ředitel úřadu Europol, Rob Wainwright, vydali společné prohlášení: „Tato dohoda je významným krokem na poli boje proti stále schopnějším pachatelům kybernetických trestných činů, kteří investují stále více času, peněz a lidských sil do cílených útoků. Naše dohoda dokládá, že jsme pevně odhodláni vyvíjet společné aktivity v příslušných oblastech působnosti a vzájemně se podporovat v našem úsilí učinit evropské internetové prostředí bezpečnější. Kyberkriminalita stojí světovou ekonomiku každý rok odhadem více než 400 miliard dolarů1 a prostřednictvím užší spolupráce a sdílení odborných znalostí a zkušeností přispíváme k větším schopnostem Evropy v boji proti pachatelům kybernetických trestných činů.“

Stručné informace

ENISA je odborná agentura zabývající se kybernetickou bezpečností, která sídlí v řeckém Heraklionu, má kancelář v Athénách a pomáhá členským státům EU, Komisi a všem dalším zainteresovaným subjektům s řešením a prevencí problémů spojených s bezpečností sítí a informací.

* Europol, Evropský policejní úřad, má sídlo v nizozemském Haagu a je pověřen spoluprácí orgánů pro prosazování práva na úrovni EU a podporuje aktivity členských států na poli prevence a potírání organizované trestné činnosti, terorismu a dalších forem závažné trestné činnosti, které se dotýkají nejméně dvou členských států (rozhodnutí Rady 2009/371/JHA). EC3, Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě při Europolu, je těžištěm boje EU proti kyberkriminalitě. Podporuje členské státy a orgány Evropské unie v budování provozních a analytických kapacit pro vyšetřování a spolupráci se zahraničními partnery na poli kybernetické trestné činnosti. Jeho konkrétními kompetencemi jsou (internetové) platební podvody, sexuální zneužívání dětí po internetu a trestná činnost ohrožující kritickou infrastrukturu a informační systémy v Evropské unii.

1. McAfee (2014), Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime (Čisté ztráty: odhad celosvětových výdajů na počítačovou kriminalitu), červen 2014.

Kontakt pro rozhovory: Ulf Bergström, vedoucí oddělení pro styk s veřejností a mluvčí agentury ENISA, +30 6948 460 143, a Lisanne Kostersová, mluvčí úřadu Europol, +31 70 302 5001.

Tags:

Documents & Links