Boj proti počítačovej kriminalite: agentúra ENISA a Europol podpísali strategickú dohodu o spolupráci

Najvyšší predstavitelia agentúry ENISA a Europolu podpísali dnes v sídle Europolu v Haagu strategickú dohodu o spolupráci, aby tak podporili užšiu spoluprácu a výmenu odborných znalostí v oblasti boja proti počítačovej kriminalite.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Dohoda má za cieľ zintenzívniť spoluprácu medzi Europolom, jeho Európskym centrom boja proti počítačovej kriminalite (EC3) a agentúrou ENISA a podporiť tak členské štáty EÚ a inštitúcie EÚ pri predchádzaní počítačovej kriminalite a pri boji proti nej. Dohoda sa nevzťahuje na výmenu osobných údajov.

Súčasťou spolupráce môže byť najmä:

  • výmena konkrétnych vedomostí a odborných znalostí,
  • vypracovávanie všeobecných situačných správ,
  • správy vyplývajúce zo strategických analýz a osvedčených postupov,
  • posilňovanie budovania kapacít prostredníctvom odbornej prípravy a zvyšovania informovanosti s cieľom chrániť bezpečnosť sietí a informácií na úrovni EÚ.

Agentúra ENISA je súčasťou programovej rady EC3, zatiaľ čo EC3 je súčasťou skupiny stálych zúčastnených strán agentúry ENISA, ktorá riaditeľovi (ENISA) radí v otázkach každoročného pracovného programu a priorít. Agentúra ENISA a EC3 pracovali vždy ruka v ruke s cieľom posilniť kybernetickú bezpečnosť na úrovni EÚ a znížiť počítačovú kriminalitu. Výsledkami práce boli zatiaľ, okrem iného, spoločný dokument o zmierňovaní botnetov, účasť na Európskom mesiaci kybernetickej bezpečnosti, kybernetické cvičenia, akým je napr. CyberEurope, vypracovanie sprievodcu osvedčenými postupmi pre tímy CERT a zintenzívnenie spolupráce medzi CERT a orgánmi na presadzovanie práva prostredníctvom rôznych seminárov a konferencií.

Výkonný riaditeľ agentúry ENISA profesor Udo Helmbrecht a riaditeľ Europolu Rob Wainwright vydali spoločné vyhlásenie: „Táto dohoda je dôležitým krokom v boji proti čoraz zručnejším páchateľom počítačovej trestnej činnosti, ktorí investujú viac času, peňazí a ľudí na cielené útoky. Naša dohoda dokazuje, že sme nanajvýš odhodlaní spoločne v rámci svojich oblastí odbornosti prispieť k úsiliu, aby Európa bola bezpečnejším miestom v on-line prostredí, a navzájom sa v našej práci podporovať. Odhaduje sa, že počítačová kriminalita stojí globálne hospodárstvo viac ako 400 miliárd dolárov ročne1. Užšou spoluprácou a výmenou odborných znalostí posilňujeme schopnosť Európy bojovať proti páchateľom počítačovej trestnej činnosti.“

Základné informácie

ENISA je odborným orgánom pre oblasť počítačovej bezpečnosti, ktorý má sídlo v Heraklione a kanceláriu v Aténach v Grécku a ktorý pomáha členským štátom EÚ, Komisii a všetkým príslušným zúčastneným stranám pri riešení problémov v oblasti bezpečnosti sietí a informácií a pri predchádzaní týmto problémom.

* Europol, Európsky policajný úrad so sídlom v Haagu v Holandsku, je zodpovedný za spoluprácu v oblasti presadzovania práva na úrovni EÚ, pričom podporuje činnosti pri predchádzaní organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a iným závažným formám trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členských štátov, a v boji proti takýmto činnostiam (Rozhodnutie Rady 2009/371/JHA). EC3, Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite, ktoré sídli v priestoroch Europolu, je základňou pre boj EÚ proti počítačovej kriminalite. Toto centrum podporuje členské štáty a inštitúcie Európskej únie pri budovaní operačných a analytických kapacít, pokiaľ ide o vyšetrovanie a spoluprácu s medzinárodnými partnermi v oblasti počítačovej kriminality. Centrum disponuje mandátom nad (on-line) podvodmi pri platobnom styku, on-line sexuálnym vykorisťovaním detí a nad trestnou činnosťou, ktorá má vplyv na strategické systémy infraštruktúry a informačné systémy v Európskej únii. 

1. McAfee (2014), Čisté straty: odhad globálnej ceny počítačovej kriminality, jún 2014

Žiadosti o rozhovory vybavujú: Ulf Bergström, vyšší úradník pre podnikovú komunikáciu a hovorca agentúry ENISA, +30 6948 460 143, alebo Lisanne Kosters, hovorkyňa Europolu, +31 70 302 5001. 

Tags:

Documents & Links