Naujojoje ENISA ataskaitoje teigiama, kad daugumą didelio masto elektroninio ryšio paslaugų teikimo trikčių sukelia sistemų gedimai

Šiandien Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) paskelbė išleidusi trečiąją metinę ataskaitą apie didelio masto triktis elektroninių ryšių sektoriuje. 2014 m. metinėje incidentų ataskaitoje pateikiama 2013 m. įvykusių saugumo incidentų, nulėmusių rimtas triktis, suvestinė analizė. Dauguma incidentų, apie kuriuos pranešta reguliavimo institucijoms ir ENISA, buvo susiję su judriojo interneto ir judriosios telefonijos ryšiais. Dažniausios priežastys – sistemų gedimai, veikiantys daugiausia bazines stotis ir perjungtuvus.

Ši metinė ataskaita parengta vykdant visos ES mastu teikiamų pranešimų apie incidentus procesą, kuris pradėtas 2012 m. pagal Pagrindų direktyvos (2009/140/EB). Apie incidentus nacionalinėms reguliavimo institucijoms (NRI) praneša atskirų šalių operatoriai. Nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI) kasmet informuoja ENISA agentūrą ir Europos Komisiją apie rimčiausias paslaugų teikimo triktis. Toliau pateikti apibendrinti atliktos analizės duomenys:

  • Pranešta apie 90 rimtų incidentų: šiais metais 19 šalių pranešė apie 90 reikšmingų incidentų, o 9 šalys nepateikė pranešimų apie kokius nors reikšmingus incidentus.
  • Labiausiai nukentėjo judriojo ryšio tinklai: apie pusę rimtų paslaugų teikimo trikčių buvo susijusios su judriuoju internetu ir judriąja telefonija.
  • Poveikis pagalbos skambučiams: 21 proc. rimtų incidentų taip pat padarė poveikį pagalbos skambučiams (galimybei skambinti 112 numeriu).
  • Daugumą (61 proc.) paslaugų teikimo trikčių nulėmė sistemų gedimai: šie sistemų gedimai dažniausiai kildavo dėl perjungtuvus ir bazines stotis paveikusių programinės įrangos defektų, aparatinės įrangos gedimų ir programinės įrangos netinkamos konfigūracijos.
  • Gamtos reiškiniai daro didžiausią poveikį prarastų naudojimo valandų atžvilgiu: nepalankios oro sąlygos (smarkus snygis, audros) lėmė energijos tiekimo nutrūkimą ar kabelių nutraukimą, o tai savo ruožtu lėmė rimtas paslaugų teikimo triktis prarastų naudojimo valandų atžvilgiu. Didžiausią poveikį patyrė bazinės stotys, perjungtuvai ir judriojo ryšio perjungimo įranga.

ENISA vykdomasis direktorius profesorius Udo Helmbrecht teigė:

„Viešieji ryšio tinklai ir paslaugos – tai ES skaitmeninės visuomenės stuburas. Mūsų tikslas yra padėti sustiprinti elektroninių ryšių atsparumą ir saugumą. Siekiant suprasti rizikos veiksnius ir tai, ką galima patobulinti, labai svarbu pranešti apie incidentus ir aptarti faktinius incidentus. ENISA ir toliau bendradarbiaus su ES telekomunikacijų reguliavimo institucijomis, taip remdama veiksmingą ir efektyvų pranešimų apie saugumo incidentus procesą.“

Šioje metinėje ataskaitoje nepaminėtos konkrečios šalys, paslaugų teikėjai ar incidentai. Konkrečius incidentus aptars pagal 13a straipsnį sudaryta ekspertų grupė kartu su Europos Komisija ir NRI. Prireikus ENISA suteiks paramą ES valstybėms narėms, kad sušvelnintų specifinių tipų incidentų padarinius. Remdamasi ataskaita apie 2012 metais įvykusius incidentus, ENISA rengia pirkėjų ir pardavėjų gaires, kurios suteiktų galimybę paslaugų teikėjams valdyti saugumą vykdant jų pagrindinei veiklai reikalingus pirkimus iš IRT pardavėjų ir užsakomųjų paslaugų partnerių.

Visa ataskaita: https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/Incidents-reporting/annual-reports/annual-incident-reports-2013/

Teisinė bazė: ES elektroninio ryšio teisinei sistemai priklausančios Pagrindų direktyvos (2009/140/EB) 13a straipsnis.

Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=ArHKpkFnRB0

Norėdami susitarti dėl interviu, kreipkitės į: tinklų ir informacijos saugumo ekspertą Christoffer Karsberg e. p. Christoffer.Karsberg (at) enisa.europa.eu, mob. tel. +30 6951782255

Tags:

Documents & Links