Uue ENISA raporti kohaselt põhjustavad süsteemirikked enamiku ulatuslikest elektroonilise side teenuse katkestustest

Euroopa Liidu Võrgu ja Infoturbe Agentuur (ENISA) avaldab täna kolmanda aastaaruande ulatuslike katkestuste kohta elektroonilise side sektoris. Intsidentide aastaaruanne 2014 sisaldab kokkuvõtlikku analüüsi 2013. aastal toimunud turvaintsidentidest, mis põhjustasid suuri katkestusi. Enamik intsidentidest, millest teavitati seadusandjaid ja ENISA-t, olid seotud mobiilse interneti ja mobiiltelefoniside ühendustega. Kõige sagedasemaks põhjuseks on süsteemirikked, mis mõjutavad peamiselt tugijaamu ja kommutaatoreid.

Aastaaruanne sünnib kogu Euroopa Liitu hõlmava intsidentidest teavitamise protsessi tulemusel, mis käivitati 2012. aastal raamdirektiivi (2009/140/EÜ) artikli 13a alusel. Operaatorid teavitavad riigisiseselt intsidentidest riiklikke reguleerivaid ametiasutusi (RRA). RRA-d teavitavad kõige tõsisematest katkestustest iga-aastaselt ENISA-t ja Euroopa Komisjoni. Peamised tulemused on kokkuvõtlikult esitatud allpool.

  • Kokku teavitati 90 olulisemast intsidendist. Sel aasta teavitasid 19 riiki 90-st olulisest intsidendist, 9 riiki ei teavitanud intsidentidest.
  • Kõige enam on mõjutatud mobiilsidevõrgud. Ligikaudu pooled olulistest katkestustest puudutasid mobiilset internetti ja mobiiltelefonisidet.
  • Mõjutatud olid hädaabikõned. 21% peamistest intsidentidest mõjutasid ka hädaabinumbri (112) kättesaadavust.
  • Süsteemirikked põhjustasid enamiku (61%) katkestustest. Süsteemiriketest suurema osa moodustasid programmivead, riistvararikked ja tarkvara konfiguratsiooniprobleemid, mis kahjustavad kommutaatoreid ja tugijaamu.
  • Loodusnähtuste mõju on kõige suurem kasutajaaja kadude osas. Sageli põhjustab halb ilm (tugevad vihmasajud, tormid) elektrikatkestusi või kaablirikkeid, see aga omakorda põhjustab tõsiseid kadusid kasutajaaja osas. Kõige rohkem mõjutatud olid tugijaamad, kommutaatorid ja mobiilsidevõrkude vahetamine.

ENISA tegevdirektor professor Udo Helmbrecht kommenteerib:

„Üldkasutatavad sidevõrgud ja teenused moodustavad Euroopa Liidu digitaalse ühiskonna selgroo. Meie eesmärgiks on aidata kaasa elektroonilise side töökindluse ja turvalisuse suurendamisele. Intsidentidest teatamine ja toimunud intsidentide arutamine on oluline selleks, et mõista ohte ning seda, mida on võimalik paremaks teha. ENISA jätkab koostööd ELi riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivate asutustega, et toetada tõhusat ja mõjusat teavitamist turvaintsidentidest”.

Käesolevas raportis ei tooda välja konkreetseid riike, teenuseosutajaid või intsidente. Konkreetseid intsidente arutatakse Euroopa Komisjoni ja riiklike reguleerivate ametiasutustega artikli 13a alusel loodud ekspertrühma töö raames. Vajaduse korral toetab ENISA ELi liikmesriike konkreetset tüüpi intsidentide leevendamisel. 2012. aasta intsidentide aruannete alusel töötab ENISA välja juhendi ostjatele ja müüjatele, mis pakub tuge turvalisuse tagamisel, kui teenusepakkujad ostavad IKT müüjatelt ja allhankijatelt tooteid ja teenuseid oma põhitegevuse teostamiseks.

Raport täismahus: https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/Incidents-reporting/annual-reports/annual-incident-reports-2013/

Taust: raamdirektiivi (2009/140/EÜ) artikkel 13a, ELi elektroonilist sidet reguleeriv õiguslik raamistik.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ArHKpkFnRB0

Kontaktisik intervjuudeks: Christoffer Karsberg, võrgu ja infoturbe spetsialist, e-post: Christoffer. Karsberg (at) enisa.europa.eu, mobiil +30 6951782255

Tags:

Subscribe

Documents & Links