Võitlus küberkuritegevusega - ENISA ja Europol sõlmisid strateegilise koostöö lepingu

ENISA (Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet) ja Europoli (Euroopa Politseiamet) juhid allkirjastasid täna Europoli peakorteris Haagis strateegilise koostöö lepingu eesmärgiga toetada tihedamat koostööd ja vahetada teadmisi küberkuritegevuse vastu võitlemise valdkonnas.

ULATUS

Lepingu eesmärk on edendada koostööd Europoli, Europoli Euroopa küberkuritegevuse keskuse (EC3) ja ENISA vahel eesmärgiga toetada ELi liikmesriike ja EL-i institutsioone küberkuritegevuse ennetamisel ja sellega võitlemisel. Leping ei sisalda kokkulepet isikuandmete vahetamise kohta.

Peamisteks koostöövaldkondadeks on:

  • vastava ala teadmiste ja oskusteabe vahetamine;
  • üldaruannete koostamine olukorra kohta;
  • strateegiliste analüüside tulemusaruannete koostamine ja head tavad;
  • suutlikkuse tugevdamine koolituse ja teadlikkuse tõstmise teel eesmärgiga kaitsta Euroopa Liidu tasemel võrgu- ja infoturvet.

ENISA kuulub EC3 programmi juhatusse ja sellega ka ENISA alalisse sidusrühma, mis nõustab (ENISA) direktorit iga-aastase töökava ja tähtsamate probleemide küsimustes. ENISA ja EC3 on alati töötanud käsikäes Euroopa Liidu tasemel küberturbe tugevdamiseks ja küberkuritegevuse vähendamiseks. Mõne näitena tänase päevani tehtud koostööst võib nimetada ühisdokumendi koostamist robotivõrguga võitlemiseks, osalemist Euroopa küberturvalisuse kuul; küberõppuste korraldamist (näiteks Cyber Europe), hea tava juhiste koostamist CERT-idele (infoturbeintsidentidega tegelevad rühmad); CERT-ide/õiguskaitseorganite koostöö tugevdamist seminaride ja konverentside kaudu.

 ENISA tegevjuht professor Udo Helmbrecht ja Europoli direktor Rob Wainwright märkisid ühisavalduses: „Käesolev leping on oluline samm võitluses aina suuremat vilumust omandavate küberkurjategijatega, kes panustavad rohkem aega, raha ja inimesi sihipärastele rünnetele. Leping näitab meie pühendumust anda ühine panus meie vastavas pädevusvaldkonnas ning toetada üksteise tegevust püüdlustes muuta Euroopa internetis turvalisemaks kohaks. Hinnangute kohaselt läheb küberkuritegevus maailmamajandusele igal aastal maksma üle 400 miljardi dollari1, tihedama koostöö ja pädevuse jagamise kaudu tugevdame me küberkuritegevusega võitlemise võimekust Euroopas.”

Taust

ENISA on küberjulgeoleku ekspertorgan peakorteriga Heraklionis ja bürooga Ateenas Kreekas, mis abistab EL-i liikmesriike, komisjoni ja kõiki asjaosalisi sidusrühmi võrgu- ja infoturbe probleemidega tegelemisel ja nende ennetamisel.

* Europol (Euroopa Politseiamet) asub Hollandis Haagis. Europol vastutab õiguskaitsealase koostöö eest Euroopa Liidu tasemel, toetades liikmesriikide tegevust kahte või enamat riiki mõjutava organiseeritud kuritegevuse, terrorismi ja muude raskete kuritegude ennetamisel ja nendega võitlemisel (nõukogu otsus 2009/371/JHA). Küberkuritegevuse vastase võitluse keskus (EC3) on loodud Europoli juures Euroopa Liidu küberkuritegevuse vastase võitluse keskusena. See pakub liikmesriikidele ja Euroopa Liidu institutsioonidele tuge operatiivse ja analüütilise võimekuse arendamisel küberkuritegevuse valdkonnas uurimise ja koostöö teostamiseks rahvusvaheliste partneritega. Keskuse konkreetsed volitused on maksepettused (internetis), internetis toimuv laste seksuaalne ärakasutamine ja kuriteod, mis mõjutavad Euroopa Liidu elutähtsaid taristu- ja infosüsteeme. 

1. McAfee (2014), Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, June 2014

Intervjuude kokkuleppimine: Ulf Bergström, ENISA avalike suhete vanemametnik ja kõneisik, +30 6948 460 143, või Lisanne Kosters, Europoli kõneisik, +31 70 302 5001.

Tags:

Documents & Links