Zwalczanie cyberprzestępczości: Porozumienie o współpracy strategicznej zawarte pomiędzy ENISA i Europolem

W dniu dzisiejszym, w centrali Europolu w Hadze, szefowie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji oraz Europejskiego Urzędu Policji (Europol) podpisali porozumienie o współpracy strategicznej mające na celu ściślejszą współpracę oraz dzielenie się wiedzą w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

ZAKRES

Celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Europolem, a w szczególności jego Europejskim Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością (EC3), oraz ENISA we wspieraniu Państw Członkowskich i instytucji UE w zakresie zwalczania cyberprzestępczości i zapobiegania jej. Porozumienie nie zakłada wzajemnego udostępniania danych osobowych.

Współpraca może obejmować w szczególności następujące obszary:

  • wymianę specjalistycznej wiedzy i doświadczenia,
  • opracowywanie raportów na temat ogólnej sytuacji,
  • sporządzanie raportów na podstawie strategicznych analiz i najlepszych praktyk,
  • rozwijanie potencjału poprzez szkolenia i podnoszenie świadomości, w celu zapewniania bezpieczeństwa sieciowego i informacyjnego na szczeblu UE.

Przedstawiciele ENISA wchodzą w skład Rady Programowej EC3, natomiast EC3 jest częścią Grupy Stałych Interesariuszy ENISA doradzającej dyrektorowi agencji w zakresie rocznego programu działań oraz priorytetów agencji. ENISA i EC3 ściśle współpracują w celu wzmacniania bezpieczeństwa informatycznego na szczeblu UE oraz ograniczania cyberprzestępczości. Dotychczasowe wspólne wysiłki zaowocowały między innymi opracowaniem ekspertyzy dotyczącej łagodzenia negatywnych skutków Botnetów; udziałem w europejskim projekcie CyberSecurity Month; wirtualnymi ćwiczeniami, takimi jak CyberEurope; opracowaniem podręcznika dobrych praktyk dla zespołów CERT, czy zacieśnieniem współpracy pomiędzy zespołami CERT a organami ścigania poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach i konferencjach.

Dyrektor wykonawczy ENISA, profesor Udo Helmbrecht oraz dyrektor Europolu, Rob Wainwright, wydali wspólne oświadczenie: „Porozumienie to jest ważnym krokiem w walce z coraz bardziej wyrafinowanymi przestępcami komputerowymi, którzy poświęcają coraz więcej czasu i pieniędzy na ataki na wybrane cele. Porozumienie to pokazuje, jak wysoce jesteśmy zaangażowani we wspólne działania w ramach naszych specjalizacji oraz w jak dużym stopniu wspieramy nasze wzajemne wysiłki w celu uczynienia europejskiego Internetu bezpieczniejszym miejscem. Szacuje się, że w wyniku cyberprzestępczości światowa gospodarka traci rocznie ponad 400 miliardów dolarów1. Ściślejsza współpraca i wymiana wiedzy pozwoli Europie skuteczniej walczyć z przestępcami komputerowymi”.

Dodatkowe informacje

ENISA to specjalizująca się w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego instytucja z centralą w Heraklionie i oddziałem w Atenach, której zadaniem jest wspieranie państw członkowskich UE, Komisji oraz wszelkich zainteresowanych stron w ich wysiłkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sieciowego i informacyjnego.

* Europol – Europejski Urząd Policji z siedzibą w Hadze (Holandia), to instytucja odpowiedzialna za koordynowanie prac organów ścigania na szczeblu unijnym, promowanie działań podejmowanych przez państwa członkowskie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu oraz innych poważnych przestępstw obejmujących swoim zasięgiem dwa lub więcej państw członkowskich (decyzja

Rady 2009/371/JHA). EC3, działające pod auspicjami Europolu Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, stanowi główny oręż UE w walce z cyberprzestępczością. Instytucja ta wspiera państwa członkowskie i organy UE w działaniach związanych z rozwijaniem operacyjnych i analitycznych możliwości śledczych, jak również odpowiada za międzynarodową współpracę w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Szczegółowe obszary działalności EC3 to: oszustwa związane z płatnościami online, wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie i przestępstwa stanowiące zagrożenie dla kluczowej infrastruktury lub kluczowych systemów informatycznych Unii Europejskiej. 

1. McAfee (2014), Straty w sieci: Szacunkowe globalne koszty cyberprzestępczości, czerwiec 2014 r.

Kontakt z mediami: Ulf Bergström, rzecznik ENISA i starszy specjalista ds. komunikacji korporacyjnej, tel. +30 6948 460 143; Lisanne Kosters, rzeczniczka Europolu, tel. +31 70 302 5001. 

Tags:

Documents & Links