Igrene har hållit Extra bolagsstämma

Report this content

AB Igrenes Extra bolagsstämma den 24 oktober 2019 har genomförts och alla
beslut följde styrelsens förslag

Bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen vad gäller lägsta och högsta antalet
aktier i bolaget respektive lägsta och högsta aktiekapital i enlighet med styrelsens förslag i
kallelsen till stämman.

Vidare beslutades att genomföra en företrädesemission där en, vid avstämningsdagen den 8
november 2019, innehavd aktie ger en teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt att teckna 1
ny aktie till en kurs om 1,70 kr. Totalt emitteras 13 115 469 aktier.
Vid full teckning tillförs Bolaget ca 22,3 Mkr före emissionskostnader, vilka vid tidpunkten för
kallelsen inte med säkerhet kan beräknas. Emissionsgarantier finns för 15,6 Mkr.
Se vidare kommande investeringsmemorandum.

Stämman bemyndigade styrelsen och vd att vidta smärre justeringar av ovanstående beslut
som kan bli nödvändiga i samband registreringen av de fattade besluten hos Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB

Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, VD
mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26

Om Igrene
AB Igrene prospekterar efter gas i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket
och har cirka 3 000 aktieägare.
Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största
meteoritkrater.
Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har
genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.
Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår. I juni månad 2019 har
Igrene ansökt hos Bergsstaten om brytningskoncession (produktionstillstånd) inom det så kallade
Morafältet.
Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljansringen
som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen
instängd, är goda.

Se www.igrene.se

Subscribe

Documents & Links