3 mánaða uppgjör Össurar hf.

Sala fyrsta ársfjórðungs var 18,6 milljónir Bandaríkjadala.
Rekstrarhagnaður var rúmlega 1,5 milljónir dala.

Hagnaður fyrsta ársfjórðungs var rúmlega 1 milljón dala.


Árshlutauppgjör fyrsta ársfjórðungs 2002 fyrir félagssamstæðu Össurar hf. var samþykkt á stjórnarfundi 29. apríl. Uppgjörið er í Bandaríkjadölum sem er starfrækslugjaldmiðill samstæðunnar. Samanburðartölur hafa verið umreiknaðar úr íslenskum krónum yfir í Bandaríkjadali. Rekstrarliðir eru umreiknaðir miðað við meðalgengi fyrsta ársfjórðungs 2001, en efnahagsliðir í árslok 2001 hafa verið umreiknaðir á árslokagengi. Verðleiðréttingum í reikningsskilum íslenskra fyrirtækja samstæðunnar hefur jafnframt verið hætt frá og með 2002. Árshlutareikningurinn hefur verið kannaður af endurskoðendum félagsins og áritaður án athugasemda.

Samstæða Össurar hf. samanstendur í meginatriðum af Össuri hf. á Íslandi, samstæðu Össur Holdings Inc. í USA, samstæðu Össur Holding AB í Svíþjóð og Össur Europe B.V. í Hollandi.
 

Helstu niðurstöður eru:

Rekstrarreikningur 
1. ársfjórðungs 2002 (þús. USD) 1.ársfj.
2002 % af
sölu 1.ársfj.
áætlun % af
sölu   Frávik     
                                                                
Sala                             18.593   100,0%      18.788     100,0%      -195
Kostnaðarverð seldra vara                   -7.495   40,3%      -7.427     39,5%       -68
Framlegð                           11.098   59,7%      11.361     60,5%      -263
                                                                
Aðrar rekstrartekjur                       222    1,2%        43      0,2%       179
Sölu- og markaðskostnaður                   -4.197   -22,6%      -4.819     -25,6%       622
Þróunarkostnaður                       -2.019   -10,9%      -1.821     -9,7%      -198
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður              -3.562   -19,2%      -3.467     -18,4%       -95
                                                                
Rekstrarhagnaður                        1.542    8,3%      1.297      6,9       245
                                                                
Fjármunatekjur/(fjármagnsgjöld)                 -323   -1,7%       -240     -1,3%       -83
Hlutdeildartekjur                         56    0,3%        14      0,0%       42
                                                                
Hagnaður fyrir tekjuskatt                   1.275    6,9%      1.071      5,7%       204
Tekjuskattur                          -244    1,3%       -476     -2,5%       232
                                                                
Hagnaður tímabilsins                      1.031    5,5%       595      3,2%       436
                                                                
EBITDA                             2.127   11,4%      1.876     10,0%       251
                                                                
                                                                
Efnahagsreikningur (þús. USD)                         31.3       31.12.     Breyting    
                                        2002       2001              
                                                                
Fastafjármunir                                      32.732     30.948      +5,8%
Veltufjármunir                                      28.549     27.253      +4,7%
Eignir samtals                                      61.281     58.201      +5,3%
                                                                
Eigið fé                                         31.044     30.547      +1,6%
Langtímaskuldir                                      12.979     12.931      +0,4%
Skammtímaskuldir                                     17.258     14.723     +17,2%
Eigið fé og skuldir samtals                                61.281     58.201      +5,3%
                                                                
                                                                
Sjóðstreymi 
1. ársfjórðungs 2002 (þús. USD)                          1.ársfj.
2002 1. ársfj.
2001 
                                                                
Veltufé frá rekstri                                            1.989      1.722
                                                                
Handbært fé frá rekstri                                          -444      1.362
Fjárfestingarhreyfingar                                         -1.366     -1.041
Fjármögnunarhreyfingar                                           -59      -800
Lækkun handbærs fjár                                           -1.869      -479
                                                                
                                                                
Lykiltölur                                           1.ársfj.
2002 1.ársfj.
2001  
                                                                
Hagnaður á hlut (cent)                                           2,74      E/F*
V/H hlutfall                                                17,3      E/F*
Arðsemi eigin fjár                                             32%      E/F*
Veltufjárhlutfall                                              1,7       1,2
Eiginfjárhlutfall                                              51%       46%
Markaðsvirði hlutafjár (milljónir USD)                                   156       180

* reiknað miðað við s.l. 12 mánuði, liggur ekki fyrir 2001 þar sem ekki var gert uppgjör fyrir fyrsta ársfjórðung ársins 2000.


Samanburður við árið 2001:

Rekstrarreikningur 
1. ársfjórðungs 2002 (þús. USD) 1.ársfj.
2002 % af
sölu 1.ársfj.
2001 % af
sölu Breyting 
                                                          
Sala                             18.593   100,0%     16.325   100,0%  +13,9%
Kostnaðarverð seldra vara                   -7.495   40,3%     -6.288   38,5%  +19,2%
Framlegð                           11.098   59,7%     10.037   61,5%  +10,6%
                                                          
Aðrar rekstrartekjur                       222    1,2%      149    0,9%  +49,0%
Sölu- og markaðskostnaður                   -4.197   -22,6%     -3.335   -20,4%  +25,8%
Þróunarkostnaður                       -2.019   -10,9%     -1.158   -7,1%  +74,4%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður              -3.562   -19,2%     -4.004   -24,5%  -11,0%
                                                          
Rekstrarhagnaður                        1.542    8,3%     1.689   10,3%   -8,7%
                                                          
Fjármunatekjur/(fjármagnsgjöld)                 -323   -1,7%      -361   -2,2%  -10,5%
Hlutdeildartekjur                         56    0,3%       9    0,0%  +522,2%
                                                          
Hagnaður fyrir tekjuskatt                   1.275    6,9%     1.337    8,2%   -4,6%
Tekjuskattur                          -244    1,3%      -682   -4,2%  -64,2%
                                                          
Hagnaður tímabilsins                      1.031    5,5%      655    4,0%  +57,4%
                                                          
EBITDA                             2.127   11,4%     2.217   13,6%   -4,1%


Rekstur fyrsta ársfjórðungs:

Reksturinn á fyrsta ársfjórðungi gekk í meginatriðum í samræmi við áætlanir. Við samanburð við rekstraráætlun er miðað við miðgildi rekstraráætlunar. Framsetningu rekstrarreiknings hefur verið breytt til samræmis við ákvæði alþjóðlegs reikningsskilastaðals nr. 1 (IAS 1). Framlegð, sem er mismunur hreinna sölutekna og kostnaðarverðs seldra vara, er dregin sérstaklega fram en aðrar rekstrartekjur falla nú í flokk með öðrum rekstrarliðum, í stað þess að koma fram meðal rekstrartekna.

Sala í Evrópu hefur gengið samkvæmt áætlun, en við gerð rekstraráætlunar var helst talin hætta á að frávik yrðu í rekstri þar vegna þess hversu róttækar breytingar höfðu nýlega verið gerðar á rekstrarfyrirkomulagi og starfsmannamálum. Sala í Norður Ameríku var um 400 þúsund Bandaríkjadölum yfir áætlun og sala á Norðurlöndum var aðeins undir áætlun. Sala á hlutum til ígræðslu var yfir áætlun. Markmið um sölu á öðrum mörkuðum náðust hins vegar almennt ekki á fyrsta ársfjórðungi og var frávikið um 400 þúsund dalir í heild. Skýringar á þessu eru aðallega erfitt efnahagsumhverfi á viðkomandi mörkuðum og í sumum tilvikum gengisfall gjaldmiðla. Nánar skiptist ytri sala samstæðunnar þannig eftir markaðssvæðum:

Þús. USD           1. ársfj. 2002 %   Áætlun Frávik 
                                  
Össur North America, Inc.       10.909  59% 10.502  + 407
Össur Europe, B.V.           3.571  19%  3.627  - 56
Össur Nordic, A.B.           2.307  12%  2.437  -130
Aðrir markaðir             1.806  10%  2.222  -416
                                  
Samtals                18.593 100% 18.788  -195


Nokkur frávik voru í sölu- og markaðskostnaði og var hann 622 þúsund Bandaríkjadölum lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Rannsóknar- og þróunarkostnaður var hins vegar tæplega 200 þúsund dölum hærri en miðgildi rekstraráætlunar gerði ráð fyrir. Í frétt um birtingu rekstraráætlunar 2002 var vakin sérstök athygli á því að verkefni gætu hæglega flust til milli ársfjórðunga og skýrast þessi frávik fyrst og fremst af slíkum ástæðum. Frávik í tekjuskatti eru einnig nokkur frá því sem gert var ráð fyrir, en erfitt er að áætla þann lið af nákvæmni vegna flókinnar uppbyggingar samstæðunnar. Dæmi um liði, sem valda sveiflum í tekjuskatti milli ársfjórðunga, eru millihagnaður í birgðum og greiðslur vaxta í Bandaríkjunum.

Vörugeymslur Össur North America, Inc. voru fluttar á fyrsta ársfjórðungi. Þær voru áður í um 30 mín. akstursfjarlægð frá höfuðstöðvum fyrirtækisins en eru nú á sömu lóð og önnur starfsemi í Aliso Viejo í Kaliforníu, í þriðju byggingunni sem tekin er í notkun á lóðinni. Stærð vörugeymslunnar er um 1.800 fm. 

Uppbygging á framleiðslulínu til að framleiða gervifætur úr koltrefjum á Íslandi hefur gengið vel og er í samræmi við áætlanir.

Meðal helstu nýunga í vöruþróun má nefna að í febrúar var settur á markað nýr gervifótur, Ceterus™. Hann hefur fengið mjög góðar viðtökur og sala fyrsta ársfjórðungs var yfir áætlun. Í Ceterus™ fætinum sameinast snúningur, höggdeyfing og hreyfisvörun (dynamic response). 


Nýjar vörur sem áætlað er að kynna á öðrum ársfjórðungi:

Meðal þeirra vara sem verða kynntar á öðrum ársfjórðungi eru TKO1500 hnéð, lásinn Icelock™Smooth 651 og tvær nýjar hulsur.

TKO1500 er nýtt hné með höggdeyfingu en hún gerir það að verkum að notandinn þarf síður að lyfta mjöðm eða hoppa þegar hann gengur. 

ICELOCK™SMOOTH 651 er fjórði lásinn í lásalínu Össurar, Icelock 600. Lásinn er einstakur að því leiti að hann er þreplaus og er Össur með einkaleyfi á þessari tækni.

ICEROSS Stabilo™ er ný hulsa, hönnuð fyrir meðalvirka notendur (moderately active users). Hulsan er húðvæn, situr vel og lágmarkar núning.

ICEROSS Transfemoral Conical er hulsa ætluð þeim sem eru aflimaðir fyrir ofan hné. Á síðasta ári setti Össur hf. á markað Iceross Transfemoral Standard sem var fyrsta hulsa sinnar tegundar (þ.e. sérstaklega hönnuð fyrir þá sem eru aflimaðir fyrir ofan hné) og er Transfemoral Conical önnur hulsan í þessari vörulínu. Neðsti hluti hulsunnar er með þykkara ummáli en aðrar hulsur en það eykur þægindi notenda.


Opinn fundur með stjórnendum:

Í dag gefst fjárfestum og öðrum, sem áhuga hafa á rekstri félagsins, kostur á að koma á opinn fund með stjórnendum félagsins. Á fundinum munu Jón Sigurðsson, forstjóri, og Hjörleifur Pálsson, fjármálastjóri, fara yfir niðurstöður fyrsta ársfjórðungs. 

Eyþór Bender, forstöðumaður markaðs- og vörusviðs, mun fjalla um vörur sem hafa verið markaðssettar á árinu 2002 og þær vörur sem eru væntanlegar á markað. Eyþór mun einnig fjalla um þróunarstarf fyrirtækisins.

Fundurinn verður í dag kl. 16:30 í Gyllta salnum á Hótel Borg.

Subscribe