9 mán. uppgjör Össurar hf.

Report this content
Ársfjórðungurinn var hinn söluhæsti frá upphafi og söluaukning milli ára jafngildir 18% innri vexti á þriðja ársfjórðungi.
Rekstrarhagnaður fyrstu níu mánuði ársins jókst um 24% frá fyrra ári og var 9,2 milljónir Bandaríkjadala (861 milljón íslenskra króna).

Hagnaður það sem af er árinu var tæplega 7,3 milljónir dala (679 milljónir íslenskra króna) og jókst um 24% frá fyrra ári. 

Hagnaður á hlut (EPS) jókst um 31% og var 3,06 cent á hlut.


Árshlutauppgjör þriðja fjórðungs 2002 fyrir félagssamstæðu Össurar hf. var samþykkt á stjórnarfundi 28. október. Árshlutareikningurinn hefur verið kannaður af endurskoðendum félagsins og áritaður án athugasemda.

Samstæða Össurar hf. samanstendur í meginatriðum af Össuri hf. á Íslandi, samstæðu Össur Holdings Inc. í USA, samstæðu Össur Holding AB í Svíþjóð og Össur Europe B.V. í Hollandi.
 
Við umreikning úr Bandaríkjadölum yfir í íslenskar krónur er gengið 93,36 fyrir rekstrarstærðir janúar til september en 86,37 fyrir rekstur á þriðja ársfjórðungi.


Helstu niðurstöður þriðja ársfjórðungs

Rekstrarreikningur 
3. ársfjórðungs 2002 (þús. USD) 3.ársfj.
2002 % af
sölu 3.ársfj.
2001 % af
sölu Breyting 
                                                          
Sala                             21.391   100,0%     18.108   100,0%  +18,1%
Kostnaðarverð seldra vara                   -8.305   -38,8%     -5.666   -31,3%  +46,6%
Framlegð                           13.086   61,2%     12.442   68,7%   +5,2%
                                                          
Aðrar rekstrartekjur                       165    0,8%       24    0,1%  +587,5%
Sölu- og markaðskostnaður                   -3.748   -17,6%     -2.729   -15,0%  +37,3%
Þróunarkostnaður                       -1.676   -7,8%     -1.159   -6,4%  +44,6%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður              -3.137   -14,7%     -4.783   -26,4%  -34,4%
                                                          
Rekstrarhagnaður                        4.690   21,9%     3.795   21,0%  +23,6%
                                                          
Fjármunatekjur/(fjármagnsgjöld)                 -151   -0,7%       10    0,0%  -1500%
Hlutdeildartekjur                         2   -0,0%       16    0,1%  -87,5%
                                                          
Hagnaður fyrir tekjuskatt                   4.541   21,2%     3.821   21,1%  +18,8%
Tekjuskattur                          -892   -4,2%     -1.321   -7,3%  -32,4%
                                                          
Hagnaður tímabilsins                      3.649   17,0%     2.500   13,8%  +46,0%
                                                          
EBITDA                             5.370   25,1%     4.291   23,7%  +25,1%Helstu niðurstöður janúar til september

Rekstrarreikningur 
jan–sept 2002 og jan-sept 2001 (þús. USD) jan- sept
2002 % af
sölu jan-sept
2001 % af
sölu   Breyting    
                                                                    
Sala                                   61.206   100,0%     51.256     100,0%     +19,4%
Kostnaðarverð seldra vara                        -24.394   -39,9%    -19.103     -37,3%     +27,7%
Framlegð                                 36.812   60,1%     32.153     62,7%     +14,5%
                                                                    
Aðrar rekstrartekjur                            495    0,8%      635      1,2%     -22,0%
Sölu- og markaðskostnaður                        -12.837   -21,0%     -9.208     -17,9%     +39,4%
Þróunarkostnaður                             -5.251   -8,6%     -3.917     -7,6%     +34,1%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður                    -9.997   -16,3%    -12.230     -23,9%     -18,3%
                                                                    
Rekstrarhagnaður                             9.222   15,0%     7.433     14,5%     +24,1%
                                                                    
Fjármunatekjur/(fjármagnsgjöld)                      -136   -0,2%      -138     -0,2%     -1,4%
Hlutdeildartekjur                              40    0,1%       48      0,0%     -16,7%
                                                                    
Hagnaður fyrir tekjuskatt                         9.126   14,9%     7.343     14,3%     +24,3%
Tekjuskattur                               -1.857   -3,0%     -1.481     -2,9%     +25,4%
                                                                    
Hagnaður tímabilsins                           7.269   11,9%     5.862     11,4%     +24,0%
                                                                    
EBITDA                                  11.127   18,2%     8.986     17,5%     +23,8%
                                                                    
                                                                    
Efnahagsreikningur (þús. USD)                         30.9.   30.6.     31.12.     Breyting    
                                        2002    2002      2001      frá ársb.   
                                                                    
Fastafjármunir                                   31.938     32.644     30.948     +3,2%
Veltufjármunir                                   37.703     34.555     27.253     +38,3%
Eignir samtals                                   69.641     67.199     58.201     +19,7%
                                                                    
Eigið fé                                      36.966     33.559     30.547     +21,0%
Langtímaskuldir                                   15.969     16.338     12.931     +23,5%
Skammtímaskuldir                                  16.706     17.302     14.723     +13,5%
Eigið fé og skuldir samtals                             69.641     67.199     58.201     +19,7%
                                                                    
                                                                    
Sjóðstreymi 
Janúar til sept. 2002 (þús. USD)                              1.1-30.9
2002 1.1–30.9
2001 
                                                                    
Veltufé frá rekstri                                                10.623     8.119
                                                                    
Handbært fé frá rekstri                                              5.092     7.908
Fjárfestingarhreyfingar                                              -2.654     -2.589
Fjármögnunarhreyfingar                                                813     -5.500
Hækkun / (lækkun) handbærs fjár                                          3.251      -181
                                                                    
                                                                    
Lykiltölur                                                1.1-30.9
2002 1.1–30.9
2001 
                                                                    
Hagnaður á hlut (cent)                                               3,06      2,34
V/H hlutfall                                                    19,4      17,5
Arðsemi eigin fjár                                                 31,0%     30,5%
Veltufjárhlutfall                                                  2,3      1,7
Eiginfjárhlutfall                                                 53,1%     48,4%
Markaðsvirði hlutafjár (milljónir USD)                                        195      135Samanburður við rekstraráætlun

Rekstrarreikningur 
3. ársfjórðungs 2002 (þús. USD) 3.ársfj.
2002 % af
sölu 3.ársfj.
áætlun % af
sölu Frávik 
                                                          
Sala                             21.391   100,0%      21.187   100,0%  +204
Kostnaðarverð seldra vara                   -8.305   -38,8%      -7.598   -35,9%  -707
Framlegð                           13.086   61,2%      13.589   64,1%  -503
                                                          
Aðrar rekstrartekjur                       165    0,8%        43    0,2%  +122
Sölu- og markaðskostnaður                   -3.748   -17,6%      -4.072   -19,2%  +324
Þróunarkostnaður                       -1.676   -7,8%      -1.578   -7,4%   -98
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður              -3.137   -14,7%      -3.148   -14,9%   +11
                                                          
Rekstrarhagnaður                        4.690   21,9%      4.834   22,8%  -144
                                                          
Fjármunatekjur/(fjármagnsgjöld)                 -151   -0,7%       -249   -1,2%   +98
Hlutdeildartekjur                         2   -0,0%        14    0,1%   -12
                                                          
Hagnaður fyrir tekjuskatt                   4.541   21,2%      4.599   21,7%   -58
Tekjuskattur                          -892   -4,2%       -713   -3,4%  -179
                                                          
Hagnaður tímabilsins                      3.649   17,0%      3.886   18,3%  -237
                                                          
EBITDA                             5.370   25,1%      5.449   25,7%   -79Rekstur þriðja ársfjórðungs

Góður innri vöxtur hefur einkennt reksturinn það sem af er árinu. Þriðji ársfjórðungur er hinn tekjuhæsti hjá félaginu frá upphafi og jókst sala um rúmlega 18% frá sama fjórðungi í fyrra. Þetta er þriðji ársfjórðungurinn í röð sem slær met í sölu. Í heild vaxa sölutekjur um rúmlega 19% fyrstu níu mánuði ársins miðað við sama tímabil 2001. Öll aukningin kemur í gegnum innri vöxt. 

Í heild var sala á þriðja ársfjórðungi og á fyrstu níu mánuðum ársins í samræmi við miðgildi rekstraráætlunar og eru frávik innan við 1%. Markmið rekstraráætlunar um sölu í Norður-Ameríku, sem er stærsti markaður félagsins, náðust ekki alveg á þriðja ársfjórðungi og var salan liðlega 1% undir áætlun. Sala í gegnum Össur Europe B.V. var liðlega 7% yfir áætlun. Sala Össur Nordic A.B. var 17% yfir áætlun á þriðja fjórðungi. Sala á öðrum alþjóðamörkuðum var 21% undir áætlun, en það er mun nær settu marki en var á fyrsta og öðrum ársfjórðungi. Nánar skiptist ytri sala samstæðunnar þannig eftir markaðssvæðum:

Þús. USD         3. ársfj. 2002 %   Áætlun Frávik 
                                
Norður-Ameríka           12.182  57% 12.346  -164
Evrópa               4.384  21%  4.089  +295
Norðurlönd             2.594  12%  2.221  +373
Aðrir alþjóðamarkaðir        1.792  8%  2.279  -487
Innanlandssala            439  2%   252   187
                                
Samtals              21.391 100% 21.187  +204

Kostnaðarverð seldra vara sem hlutfall af sölu var nokkuð hærra á þriðja ársfjórðungi en rekstraráætlun gerði ráð fyrir og er frávikið 2,9%. Til samanburðar var sambærilegt frávik á öðrum ársfjórðungi óhagstætt um 3,6%. Nokkrar sveiflur hafa ávallt verið á þessu hlutfalli í rekstri fyrirtækisins en dregið hefur úr þeim á árinu 2002 frá því sem var á árinu 2001. Auk eðlilegra frávika vegna breytinga á samsetningu vörusölu skýrist frávikið helst af flutningi og endurskipulagningu á framleiðslueiningum.

Sölu- og markaðskostnaður er tæplega 8% undir kostnaðaráætlun á þriðja ársfjórðungi. Fyrir fyrstu níu mánuði ársins er kostnaðurinn rúmlega 6% undir áætlun. Í samanburði við fyrra ár hefur hlutfall sölu- og markaðskostnaðar af sölu verið aukið um liðlega 2% fyrstu níu mánuði ársins.
 
Rannsóknar- og þróunarkostnaður var 7,8% af sölu á þriðja ársfjórðungi en það er rúmum 6% yfir áætlun. Á öðrum ársfjórðungi var þessi kostnaður talsvert undir áætlun en yfir á þeim fyrsta vegna tilflutnings verkefna. Í heild er hlutfall rannsóknar- og þróunarkostnaðar af sölu 8,6% það sem af er árinu. Þessi niðurstaða er í samræmi við áætlun.

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður var á áætlun á þriðja fjórðungi en það sem af er ársins var þessi kostnaður 2% yfir áætlun. Hlutfall skrifstofu- og stjórnunarkostnaðar af sölu það sem af er árinu var rúm 16% og lækkar úr 24% frá fyrra ári. 

Vaxtaliðir voru félaginu áfram aðeins hagstæðari en áætlanir gerðu ráð fyrir. 

Við samanburð á rekstri janúar til september 2002 og 2001 þarf að hafa í huga að verðbólgureikningsskil voru lögð af í upphafi ársins 2002. Hagnaður tímabilsins 2001 hefði verið 733 þúsund dölum lægri ef sömu reikningsskilaaðferðum hefði verið beitt þá eins og gert er árið 2002.

Framleiðsla gervifóta úr koltrefjum, sem hófst í nýrri framleiðslulínu á Íslandi 1. júlí, gekk vel á þriðja fjórðungi og í samræmi við áætlanir.

Eins og áður hefur verið tilkynnt, keypti félagið eignir sænska tæknifyrirtækisins Capod systems AB í Svíþjóð í september. Yfirfærsla tækniþekkingar og uppbygging rekstrar á sviði CAD/CAM lausna gengur samkvæmt áætlun. Kaupin hafa óveruleg áhrif á rekstur ársins 2002.

Á þriðja ársfjórðungi lauk uppfærslu á vörulínum í hulsum yfir í aðra kynslóð með markaðssetningu á Stabilo og Transfemoral II í Bandaríkjunum. Þar með hefur öll hulsulína félagsins verið uppfærð. Felur uppfærslan í sér nýja efnistækni og meiri aðlögun og aðgreiningu eftir notkunarmynstri en áður hefur þekkst.

Ný lína tengistykkja var markaðssett á þriðja ársfjórðungi. Þar með hefur félagið náð að brúa það forskot sem samkeppnisaðilar höfðu á þessum hluta markaðarins.


Horfur út árið

Samkeppni á helsta markaðssvæði félagsins, Norður-Ameríku, fer vaxandi en sem stendur er ekki útlit fyrir annað en að rekstur ársins verði innan vikmarka rekstraráætlunar.


Birting ársuppgjörs

Félagið mun birta ársuppgjör sitt 12. febrúar 2003, sem er viku síðar en áður var ráðgert. Aðalfundur félagsins verður eftir sem áður haldinn 14. febrúar eins þegar hefur verið tilkynnt.


Opinn fundur með stjórnendum

Í fyrramálið gefst fjárfestum og öðrum, sem áhuga hafa á rekstri félagsins, kostur á að koma á opinn fund með stjórnendum félagsins. Á fundinum mun Jón Sigurðsson, forstjóri, fara yfir niðurstöður ársfjórðungsins og ræða við fjárfesta ásamt Hjörleifi Pálssyni, fjármálastjóra. Hilmar B. Janusson, framkvæmdastjóri tæknisviðs mætir einnig á fundinn og fer yfir stöðu einkaleyfa félagsins.


Fundurinn verður á morgun, fimmtudaginn 31. október, og hefst kl. 9:00 á skrifstofu Össurar hf. á Grjóthálsi 5 í Reykjavík.