Össur - 9 mánaða uppgjör

Sala á þriðja fjórðungi ársins 2005 nam 44,6 milljónum Bandaríkjadala (2,8 milljörðum íslenskra króna*) samanborið við 30,7 milljónir á fyrra ári. 
Sala jókst um 45% í Bandaríkjadölum. 

Á þriðja ársfjórðungi eru gjaldfærðar 5,7 milljónir Bandaríkjadala í tengslum við kaupin á Royce Medical Holding Inc. og fleira. 

Hagnaður þriðja ársfjórðungs var 812 þúsund dalir (52 milljónir íslenskra króna*). Að teknu tilliti til óvenjulegra liða var hagnaður 4 milljónir dala (253 milljónir íslenskra króna).

Hagnaður á hlut (EPS) var 0,26 bandarísk sent samanborið við 1,47 sent á hlut á þriðja ársfjórðungi 2004. Að teknu tilliti til óvenjulegra liða var hagnaður á hlut 1,26 sent á hlut. 

Árshlutareikningur þriðja fjórðungs 2005 fyrir félagssamstæðu Össurar hf. var samþykktur á stjórnarfundi 25. október. Árshlutareikningurinn, sem gerður er í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS-International financial reporting standards), hefur verið kannaður af endurskoðendum félagsins og áritaður án athugasemda. 
*Samkvæmt reikningsskilareglum miðast umreikningur rekstrarliða milli gjaldmiðla við meðalgengi rekstrartímabils. Við umreikning úr Bandaríkjadölum yfir í íslenskar krónur fyrir þriðja ársfjórðung er notað meðalgengi 63,62 ISK/USD. Við umreikning fyrstu níu mánuði ársins er notað meðalgengi janúar til september sem var 63,1. Við umreikning efnahagsliða er notað gengi í lok september 61,70 ISK/USD.


Rekstur þriðja ársfjórðungs
Royce Medical Holding Inc. kemur inn í rekstur samstæðu Össurar frá 11. ágúst 2005. Það sem að öðru leyti einkennir rekstur Össurar á þriðja fjórðungi er góð sala sérstaklega í Norður-Ameríku og á alþjóðamörkuðum. Fjórðungurinn er sá söluhæsti frá upphafi en hæsti fjórðungur áður var annar fjórðungur þessa árs. Sala Össurar án Royce nam 34,7 milljónum og sala á Royce-vörum nam 9,8 milljónum dala, samtals 44,6 milljónum. Til samanburðar nam heildarsala Össurar á þriðja ársfjórðungi 2004 30,7 milljónum dala. Aukningin er ríflega 45%. Ef undan er skilin söluaukning vegna Royce Medical Holding, jókst sala um 16% í Bandaríkjadölum og um sama hlutfall mælt í staðbundinni mynt. Ef aflagðar rekstrareiningar eru taldar með sölu 2004 er aukningin milli ára 14%. Skipting sölu milli stoðtækja og stuðningstækja var þessi:

Þús. USD	3. ársfj. 2005	3. ársfj. 2004	Breyting í USD %
Stoðtæki	27.935	22.855	22%
Stuðningstæki	16.510	7.051	134%
Annað	122	768	-84%
Samtals	44.567	30.674	45%

Á þriðja ársfjórðungi eru gjaldfærðar alls 6,7 milljónir vegna óvenjulegra liða og 1 milljón dala tekjufærð. Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) lækkar um 5,7 milljónir dala nettó vegna þessa. Að teknu tilliti til tekjuskatts lækkar hagnaður um 3,2 milljónir dala. Stærsti óvenjulegi kostnaðarliðurinn er áætlaður kostnaður við endurskipulagningu og samþættingu á rekstri Royce Medical eða 4,1 milljón dala. Eins og áður hefur komið fram er áætlað að endurskipulagningin lækki árleg rekstrarútgjöld um 3 til 3,5 milljónir dala frá og með árinu 2007.
Þegar litið er framhjá óvenjulegum rekstrarliðum voru helstu rekstrarhlutföll jákvæð. Framlegð var tæp 62% af sölu, rekstrarhagnaður tæp 17%, hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) var 23% og hagnaður 9%. Hlutfall rekstrarútgjalda af sölu var áþekkt því sem verið hefur. Við mat á hagnaðarhlutfalli þarf að hafa í huga að félagið hefur verið fjármagnað umfram það sem þurfti til kaupanna á Royce Medical og hefur yfir að ráða umframfjármagni sem ekki hefur verið nýtt enn til fyrirtækjakaupa eða annarrar uppbyggingar og er því ekki að skila fullum arði. 

Helstu rekstrarniðurstöður þriðja ársfjórðungs

Eftirfarandi eru helstu rekstrarniðurstöður þriðja fjórðungs skipt niður á hefðbundin rekstur Össurar annarsvegar og Royce Medical Holding hinsvegar. Gerð er sérstök grein fyrir áhrifum óvenjulegra rekstrarliða.

Rekstrarreikningur 	Össur	%	Royce 	%	Samtals án	%	Óvenjul.	Samtals	%
3. ársfjórðungs 2005 (þús.USD)	1/7-30/9		11/8-30/9		 óvenjul. liða		liðir		
									
Sala	34.741	100%	9.826	100%	44.567	100%		44.567	100%
Kostnaðarverð seldra vara	-13.278	-38%	-3.707	-38%	-16.985	-38%	-2.622	-19.607	-44%
Framlegð	21.463	62%	6.119	62%	27.582	62%	-2.622	24.960	56%
									
Aðrar rekstrartekjur	7	0%	0	0%	7	0%	1.000	1.007	2%
Sölu- og markaðskostnaður	-7.487	-22%	-3.100	-32%	-10.587	-24%	0	-10.587	-24%
Þróunarkostnaður 	-2.354	-7%	-795	-8%	-3.149	-7%	0	-3.149	-7%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	-5.243	-15%	-1.187	-12%	-6.430	-14%	0	-6.430	-14%
Kostnaður v. endurskipulagningar	0	0%	0	0%	0	0%	-4.115	-4.115	-9%
									
Rekstrarhagnaður	6.386	18%	1.037	11%	7.423	17%	-5.737	1.686	4%
									
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 	-1.861	-5%	0	0%	-1.861	-4%	0	-1.861	-4%
									
Hagnaður fyrir skatta	4.525	13%	1.037	11%	5.562	12%	-5.737	-175	0%
									
Tekjuskattur	-1.167	-3%	-412	-4%	-1.579	-4%	2.566	987	2%
									
Hagnaður tímabilsins	3.358	10%	625	6%	3.983	9%	-3.171	812	2%
									
Hagnaður á útistandandi hluti (bandarísk sent)					1,26			0,26	
									
EBITDA	7.752	22%	2.595	26%	10.347	23%	-5.737	4.610	10%
									

Miklar breytingar urðu á samstæðu Össurar við kaupin á Royce Medical Holding sem kemur eins og áður sagði inn í reksturinn frá og með 11. ágúst. Út úr samstæðunni falla frá fyrra ári rekstrareiningarnar Mauch og innanlandsdeild Össurar. Sala þessara aflögðu rekstrareininga nam 686 þúsund Bandaríkjadölum á þriðja ársfjórðungi 2004. 

Helstu rekstrarniðurstöður janúar til september

Rekstrarreikningur (þús. USD)	Össur	%	Royce 	%	Samtals án	%	Óvenjul.	Samtals	%
	1/1-30/9		11/8-30/9		óvenjul. liða		liðir		
									
Sala	101.313	100%	9.826	100%	111.139	100%		111.139	100%
Kostnaðarverð seldra vara	-39.642	-39%	-3.707	-38%	-43.349	-39%	-2.622	-45.971	-41%
Framlegð	61.671	61%	6.119	62%	67.790	61%	-2.622	65.168	59%
									
Aðrar rekstrartekjur	593	1%	0	0%	593	1%	1.000	1.593	1%
Sölu- og markaðskostnaður	-21.482	-21%	-3.100	-32%	-24.582	-22%	0	-24.582	-22%
Þróunarkostnaður	-7.556	-7%	-795	-8%	-8.351	-8%	0	-8.351	-8%
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	-15.939	-16%	-1.187	-12%	-17.126	-15%	0	-17.126	-15%
Kostnaður v. endurskipulagningar 	0	0%	0	0%	0	0%	-4.115	-4.115	-4%
									
Rekstrarhagnaður	17.287	17%	1.037	11%	18.324	16%	-5.737	12.587	11%
									
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 	-2.543	-3%	0	0%	-2.543	-2%	0	-2.543	-2%
									
Hagnaður fyrir skatta	14.744	15%	1.037	11%	15.781	14%	-5.737	10.044	9%
									
Tekjuskattur	-3.598	-4%	-412	-4%	-4.010	-4%	2.566	-1.444	-1%
									
Hagnaður tímabilsins	11.146	11%	625	6%	11.771	11%	-3.171	8.600	8%
									
Hagnaður á útistandandi hluti (bandarísk sent)					3,73			2,73	
									
EBITDA	21.043	21%	2.595	26%	23.638	21%	-5.737	17.901	16%
									


Efnahagsreikningur í lok september
Efnahagsreikningur (þús. USD)	30.9.2005	31.12.2004	Breyting
 	 	 	 
Fastafjármunir	297.020	67.944	337%
Veltufjármunir	99.434	40.971	143%
Eignir samtals	396.454	108.915	264%
 	 	 	 
Eigið fé	66.062	54.720	21%
Langtímaskuldir	217.441	35.622	510%
Skammtímaskuldir	112.951	18.573	508%
Eigið fé og skuldir samtals	396.454	108.915	264%

Miklar breytingar hafa orðið á efnahagsreikningi félagsins vegna kaupanna á Royce Medical og tilheyrandi fjármögnunar. Í hlutafjárútboði, sem fór fram 23. til 29. september, skráðu hluthafar og stjórnendur sig fyrir 66.499.447 hlutum á genginu 81 króna á hlut. Hlutafjárhækkunin er greidd og skráð 4. október. Andvirðið rennur nær allt til greiðslu brúarláns að fjárhæð 80 miljónir dala sem í lok september var fært meðal skammtímaskulda. Eiginfjárhlutfall í lok september var 17% en að teknu tilliti til hlutafjáraukningar í október og uppgreiðslu brúarlánsins er eiginfjárhlutfallið 37%. 

Sjóðstreymi janúar til september

Sjóðstreymi 2005 (þús. USD)	Jan.- sept. 2005	Jan.-sept. 2004
 	 	 
Veltufé frá rekstri	13.519	17.925
 	 	 
Handbært fé frá rekstri án vaxta	16.581	13.667
Fjárfestingarhreyfingar	-222.690	-5.107
Fjármögnunarhreyfingar	247.276	-6.631
Hækkun / (lækkun) handbærs fjár	37.431	-833

Handbært fé frá rekstri án vaxta var 16,6 milljónir Bandaríkjadala samanborið við 13,7 milljónir árið 2004. Aukningin er 21%.


Lykiltölur

Lykiltölur 	2005	2004
 		
Hagnaður á hlut (US. cent) sl. 12 mánuði	3,82	3,42
V/H hlutfall	36,7	37,7
Arðsemi eigin fjár	20%	22%
Veltufjárhlutfall	0,9	2,1
Eiginfjárhlutfall	17%	50%
Markaðsvirði hlutafjár (milljónir USD)	441	410


Þróun sölu eftir markaðssvæðum

Þús. USD	3.ársfj. 2005	3.ársfj. 2004	Breyting í USD %	Breyting í staðbundinni mynt %
 	 	 	 	 
Norður-Ameríka	26.768	15.955	68%	68%
Evrópa	9.318	7.938	17%	17%
Norðurlönd	3.987	4.018	-1%	0%
Aðrir markaðir	4.494	2.077	116%	116%
Samtals áframhaldandi starfsemi	44.567	29.988	49%	49%
Aflögð starfsemi		686		
Samtals	44.567	30.674	45%	45%

Þegar skilinn er frá vöxtur vegna kaupanna á Royce Medical stendur eftir að innri vöxtur í heild var 16% á þriðja ársfjórðungi, hvort sem salan er mæld í Bandaríkjadölum eða staðbundinni mynt. Áfram var mjög góður vöxtur sölu á Norður-Ameríkumarkaði og jókst salan milli ára um 14% fyrir utan söluaukninguna vegna Royce. Innri vöxtur í Evrópu var heldur lakari en á öðrum ársfjórðungi og var aukningin milli ára 7-8%. Norðurlandamarkaður, sem gengið hefur mjög vel á þessu ári, stóð í stað . Rífandi gangur var á öðrum alþjóðlegum mörkuðum og jókst sala þar milli ára yfir 100%.
Þegar litið er framhjá óvenjulegum rekstrarliðum náðist ágætur árangur í rekstrinum. Framlegð var áfram góð á þriðja ársfjórðungi eða 62% samanborið við 61% á sama tímabili í fyrra. Meðalgengi dals var 11% lægra í krónum talið á þriðja fjórðungi 2005 en á þriðja fjórðungi 2004. Það sama var upp á teningnum á fyrsta og öðrum fjórðungi, meðalgengið var 12% lægra en á fyrra ári. Þetta grefur undan framlegð fyrirtækisins eins og áður hefur komið fram. Þar sem meðalgengi Evru á móti dal stóð í stað milli ára hjálpaði sterk evra ekki framlegð fyrirtækisins að þessu sinni. Sterk króna á móti dal eykur ekki einungis framleiðslukostnað fyrirtækisins heldur þrýstir upp kostnaði við þróunarstarf og stjórnun þar sem stærsta þróunardeild fyrirtækisins er á Íslandi sem og höfuðstöðvar. 
Hlutfall rekstrarútgjalda af sölu var áþekkt því sem verið hefur. Markaðs- og sölukostnaður var heldur í hærri kantinum en stjórnunarkostnaður heldur lægri. Rannsóknar- og þróunarkostnaður er sem fyrr allur gjaldfærður í rekstrarreikningi. Án óvenjulegra rekstrarliða var rekstrarhagnaður 17% af sölu, hagnaður 9% og hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA) var 23%. Auknar afskriftir vegna niðurfærslu óefnislegra eigna, sem metnar voru til verðs við kaupin á Royce og færast yfir rekstrarreikning, auka rekstrarkostnað og draga úr rekstrarhagnaði en hafa ekki áhrif á EBITDA framlegð.


Óvenjulegir rekstrarliðir

Í kjölfar kaupanna á Royce Medical hafa sérfræðingar metið allar eignir félagsins sem fyrir hendi voru við kaupin og metið til verðs óefnislegar eignir svo sem vörumerki, viðskiptasambönd, einkaleyfi og fleira. Þessar óefnislegu eignir verða færðar niður yfir rekstrarreikning líkt og þær efnislegu á næstu árum. Það sem eftir stendur af kaupverðinu telst viðskiptavild sem sæta mun reglulegu virðisrýrnunarprófi en ekki reglulegri niðurfærslu. Birgðir sem fyrir hendi voru hjá Royce við kaupin eru færðar upp í söluverð. Þetta felur í sér að eðlileg álagning kemur ekki til tekna yfir rekstrarreikning fyrr en upphafsbirgðir hafa verið seldar. Áhrif þessa á rekstrarreikning þriðja ársfjórðungs eru að kostnaðarverð seldra vara er 2,6 milljónum dala hærra og framlegð samsvarandi lægri en ella hefði verið. Á fjórða ársfjórðungi verða gjaldfærðir 650 þúsund dalir til viðbótar vegna sama liðar.

Til gjalda á þriðja fjórðungi er færður áætlaður kostnaður við endurskipulagningu og samþættingu Royce Medical við rekstur Össurar, 4,1 milljónir dala. Um er að ræða áætlaða fjárhæð sem byggist á þeim rekstraráætlunum sem gerðar hafa verið um breytingar á rekstrinum. Stærstu einstöku kostnaðarliðirnir eru vegna sameiningar fjármáladeilda, breytinga á framleiðslueiningum og aðlögunar sölustarfsemi í Evrópu að sölu stuðningstækjavara.

Ein milljón dala er færð á þriðja fjórðungi sem aðrar tekjur. Um er að ræða bakfærslu á skuldbindingu sem færð var upp vegna fyrirtækjakaupa á árinu 2000. Samið var um að hluti kaupverðs væri bundinn rekstrarárangri. Þar sem umsamin árangur náðist ekki verður greiðslan ekki innt af hendi.
Í heild eru óvenjulegar gjaldfærslur 6,7 milljónir dala á þriðja fjórðungi og óvenjuleg tekjufærsla 1 milljón. Áhrif þessa á hagnað fyrir afskriftir vexti og skatta er því neikvæð um 5,7 milljónir dala. Að teknu tilliti til tekjuskatts lækka þessar gjaldfærslur hagnað um 3,2 milljónir dala. 


Fimm ára samanburður

 	Q3 2005	Q3 2004	Q3 2003	Q3 2002	Q3 2001
Sala	44.567	30.674	22.398	21.391	18.108
Rekstrarhagnaður	1.686	5.511	2.942	4.690	3.795
Fjármunatekjur/ (fjármagnsgjöld)	-1.861	210	-114	-150	10
Hagnaður fyrir skatta	-175	5.721	2.828	4.542	3.821
Hagnaður eftir skatta	812	4.678	2.266	3.650	2.501
 	 	 	 	 	 
Eigið fé	66.062	54.236	46.900	36.967	27.870
Heildareignir	396.454	107.977	101.731	69.642	57.606
Veltufé frá rekstri	13.519	17.925	9.424	10.623	8.119
Handbært fé frá rekstri 	12.845	10.905	8.729	5.092	7.908
 	 	 	 	 	 
Arðsemi eigin fjár (m.v rekstur sl. 12 mánuði)	20%	22%	20%	31%	30%
Veltufjárhlutfall	0,9	2,1	2,2	2,3	1,7
Eiginfjárhlutfall	17%	50%	46%	53%	48%
Hagnaður á hlut síðustu 12 mánuði	3,82	3,42	2,59	3,11	2,34
Verð á hlut í lok ársfjórðungs	85,5	91,5	53,5	50,5	41,5
Markaðsvirði í milljónum dala	441	410	231	195	134


Samstarf
Í júlí skrifaði Össur undir samning við utanríkisráðuneytið um framhald á vinnu í Bosníu-Hersegóviníu. Unnið verður að verkefninu á næstu 6-12 mánuðum, en Össur hefur átt samstarf við utanríkisráðuneytið vegna verkefna í Bosníu frá árinu 1996.
Í september skrifaði Össur hf. undir áframhaldandi samstarfssamning við kanadíska þróunarfyrirtækið Victhom Human Bionics. Samningurinn felur í sér að fyrirtækin muni vinna að þróun og hönnun á nýrri vörulínu sem byggist á lífverkfræðilegri hönnun (e. Bionics). Samningurinn flýtir þróun á þessari nýju vörulínu sem gerir Össuri kleift að markaðssetja heildstæða vörulínu sem grundvallast á þessari tækni. 

Össur hefur gert samkomulag við Sahlgrenska Háskólasjúkrahúsið í Gautaborg um rannsóknir á þeim sem nota hné með lífverkfræðilegri hönnun (e. Bionic knees). Samstarfið mun hefjast á fjórða ársfjórðungi og halda áfram út árið 2006.

Vörur
Ný spelka, Unloader LP var kynnt á bandaríska markaðnum í september. Spelkan er notuð við meðferð á slitgigt og er sérstaklega hönnuð fyrir konur. Helstu kostir spelkunnar eru að hún er mjög létt, umfangslítil og hana er auðveldara að nota innan undir fatnaði.

Viðurkenningar
Í ágúst veitti Frost & Sullivan Össuri tækniverðlaun ársins 2005 (e. 2005 Technology of the Year Award) fyrir Rheo Knee sem nú er fullkomnasta gervihnéð á markaðnum í dag.
Á fjórðungnum hlaut Össur verðlaun Medical Marketing Association í Bandaríkjunum fyrir vörumerki nýrrar vörulínu sem byggist á lífverkfræðilegri hönnun. (2005 Gold International Award of Excellence for the best branding/corporate identity development of the year). 


Rekstrarhorfur

Rekstrarhorfur fyrir fjórða ársfjórðung eru ágætar en vert er að vekja athygli fjárfesta á því að rekstrarleg áhætta til skamms tíma er nokkru meiri en verið hefur vegna samþættingar á rekstri Royce Medical við rekstur Össurar en við kaupin stækkaði fyrirtækið um u.þ.b. 50%.


Fundir með fjárfestum 

Fimmtudaginn 27. október heldur Össur hf. upplýsingafundi fyrir fjárfesta.

Klukkan 8:15 að staðartíma verður opinn fundur með stjórnendum fyrirtækisins í IÐU húsinu við Lækjargötu 2a, (2. hæð, gengið inn vinstra megin við aðalinngang IÐU). Á fundinum munu Jón Sigurðsson, forstjóri, og Hjörleifur Pálsson, fjármálastjóri, fara yfir rekstur tímabilsins. 

Klukkan 12:00 að staðartíma verður haldinn símafundur á ensku. Unnt verður að hlusta á fundinn á heimasíðu Össurar: www.ossur.com.

Vinsamlegast hringið í eftirfarandi símanúmer til að taka þátt í fundinum:

Símanúmer fyrir Evrópu: +44 (0) 20 7162 0025
Símanúmer fyrir Bandaríkin: +1 334 323 6201

Einnig er unnt að senda fyrirspurnir til fundarins, sem haldinn er á ensku, með tölvupósti á investormeeting@ossur.com. 


Fréttatilkynningar frá Össuri sendar á tölvupósti

Ef óskað er eftir því að fá fréttatilkynningar frá Össuri sendar á tölvupósti, er hægt að skrá sig á eftirfarandi síðu: http://www.ossur.com/investormailings