Rättad version: Föreläggande med vite för Thorildskolan i Kungälvs kommun

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 700 000 kronor för att Kungälvs kommun skyndsamt ska rätta till allvarliga brister i skolverksamheten vid Thorildskolan.

(I pressmeddelandet som skickades ut klockan 13:00 var namnet på skolan felstavat i rubriken. Skolan heter Thorildskolan och inget annat.)

Skolinspektionens tillsyn visar att det finns en rad allvarliga brister i skolverksamheten vid Thorildskolan, en kommunal grundskola i Kungälv med cirka 400 elever i årskurs 7-9. Skolinspektionen kräver att Kungälvs kommun rättar till bristerna före den 10 augusti 2015. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 700 000 kronor.

Thorildskolan har många och allvarliga brister i sitt arbete med extra anpassningar och särskilt stöd till elever som behöver hjälp i skolan. Bristerna medför att elever, även när de har kända svårigheter i skolarbetet, inte får de extra anpassningar som de behöver. Det finns elever i behov av särskilt stöd som inte får det stöd de har rätt till, bland annat därför att skolan begränsat det särskilda stödet till vissa ämnen. Det finns även brister i skolans arbete med att utreda elevernas eventuella behov av särskilt stöd.

Thorildskolan har även brister i sitt arbete med elevinflytande, trygghet och studiero och elevhälsa.

– Bristerna i Thorildskolan får särskilt kännbara konsekvenser för de elever som är mest utsatta. Vi förutsätter att ansvariga i Kungälvs kommun omedelbart genomför de kraftfulla förändringar som krävs för att alla elever i behov av stöd ska få den utbildning de har rätt till. För detta krävs en insikt hos ansvariga politiker, tjänstemän, rektorer och lärare om kraven i gällande författningar liksom en vilja att verka för att dessa följs, säger Peter Ekborg, avdelningschef, Skolinspektionen.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut om Thorildskolan kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/thorildskolan-vite

Thorildskolan har granskats inom ramen för en ordinarie regelbunden tillsyn av Kungälvs kommuns utbildningsverksamhet som Skolinspektionen genomför våren 2015.

För information

Erik Bergeå, undervisningsråd, 08-586 081 68

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50

Tags:

Documents & Links