26 miljoner till forskning för en Storslagen fjällmiljö

Sju forskare får dela på sammanlagt 26 miljoner kronor från Naturvårdsverket för forskning som ska bidra till framtidens fjällförvaltning. Satsningen ska resultera i ny kunskap som kan ge en ökad förståelse för både möjligheter och konflikter i fjällvärlden. Projekten belyser allt från gruvdrift i fjällen till nya friluftstrender i fjällmiljön och egenskaper för ett betespräglat landskap.

Forskningssatsningen ska uppmuntra ett helhetsperspektiv på det levande fjällandskapet och öka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Målet innebär att fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden så att en hållbar utveckling främjas.

Växande intresse för gruvexploatering i fjällen
Samtliga sju forskningsprogram har en strävan att koppla samman ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Ett anslag på 4,7 miljoner kronor går till Jon Moen från Umeå Universitet som ska studera gruvdriften i fjällen. En ökad internationell efterfrågan på mineraler har lett till ett växande intresse för gruvexploatering i de mineralrika svenska fjällen, som i övrigt kännetecknas av ekonomisk tillbakagång. Effekterna av gruvetableringar kan bidra till men också hindra en hållbar utveckling i fjällkommunerna och påverkar förutsättningarna för att genomföra miljömålet Storslagen fjällmiljö.

Friluftstrender i fjällen
5,7 miljoner kronor går till Peter Fredman på Mittuniversitetet som ska undersöka friluftstrender och dess konsekvenser i fjällmiljön. Projektet kommer att analysera trender för mer traditionella turistaktiviteter men också titta på nya typer av fritidsfenomen som kan ha betydelse för framtida utveckling i fjällen: friluftsfestivaler, tävlingsinriktat friluftsliv, aktiviteter som flyttar inomhus, nyttjande av ny teknik och sociala medier i friluftslivet.

– Båda dessa två forskningsområden är högaktuella och det behövs mer kunskapsunderlag för att utforma framtidens fjällförvaltning, säger Per-Olov Wikberg, ansvarig för miljömålet Storslagen fjällmiljö på Naturvårdsverket.

Samverkan med aktörer i fjällvärlden
Satsningen bedrivs i nära samverkan med berörda fjällaktörer och i förarbetet till utlysningen har en rad fjällaktörer medverkat. Bland annat Abisko Naturvetenskapliga Station, Ájtte, Energimyndigheten, Fastighetsverket, Fjälldelegationen, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Försvarsmakten, Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum, Hede hembygdsförening, Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Limo Natur, Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen Jämtlands län och Länsstyrelsen Norrbottens län.

– Vi har valt att satsa på forskning där många fjällaktörer kan medverka och bidra med sina perspektiv. Det stärker forskningsresultatens kvalitet, legitimitet och användbarhet. Det finns en vilja och beredskap hos organisationer och myndigheter att samverka med forskarna, avslutar Per-Olov Wikberg.

Forskningsmedlen har fördelats på följande sju forskningsprojekt:

  • Lokal samverkan i fjällens miljö- och naturresursförvaltning;
    Katarina Eckerberg, Umeå Universitet får 3,1 miljoner kronor
  • Gruvdrift i fjällen: en studie av olika vägar mot hållbarhet; Jon Moen, Umeå Universitet får 4,7 miljoner kronor
  • Kommunikativ kapacitet för dynamisk och legitim förvaltning av svenska fjällen; Lotten Westberg, SLU får 4,5 miljoner kronor
  • Den nya fjällupplevelsen - Friluftstrender och hållbar utveckling för en storslagen fjällmiljö; Peter Fredman, Mittuniversitetet får 5,7 miljoner kronor
  • Vad karakteriserar ett betespräglat landskap?; Johan Olofsson, Umeå Universitet får 3 miljoner kronor
  • Bortom konflikter: utmaningar och möjligheter i svenska fjäll; Sandra Wall Reinius, Mittuniversitetet får 2,5 miljoner kronor
  • Övervakning och beslutsstöd för en storslagen fjällmiljö; Göran Ericsson, SLU får 2,5 miljoner kronor

Läs mer om forskningsprogrammet Storslagen fjällmiljö för kommande generationer här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Olof Wikberg, Handläggare och ansvarig för miljömålet Storslagen fjällmiljö, 010-698 10 53, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Katarina Schough, Forskningssekreterare, 010-698 13 51, katarina.schough@naturvardsverket.se

Kontaktuppgifter till forskare:
Katarina Eckerberg, Umeå universitet, 070-671 14 79, katarina.eckerberg@pol.umu.se
Jon Moen, Umeå universitet, 070-227 15 13, Jon.Moen@emg.umu.se
Lotten Westberg, SLU, 070-216 30 72, lotten.westberg@slu.se
Peter Fredman, Mittuniversitetet, 070-667 08 06, peter.fredman@miun.se
Johan Olofsson, Umeå universitet, 070-264 58 89, johan.olofsson@emg.umu.se
Sandra Wall Reinius, Mittuniversitetet, 070-639 92 87, Sandra.Wall-Reinius@miun.se
Göran Ericsson, SLU, 070-676 50 12, Goran.Ericsson@slu.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Vi har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål. För oss är det viktigt att visa hur vårt samhälle tjänar på att tjäna miljön.

Naturvårdsverket har cirka 530 medarbetare, varav 470 arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har också kontor i Östersund och Kiruna.

Tags: