LIQUI MOLY richt zich op alternatieve aandrijvingsvormen

Report this content

Een speciaal additief voor hybride auto's en een pictogram voor de aanduiding van motoroliën

Oktober 2017 – Het aantal toegelaten voertuigen met alternatieve aandrijvingen is nog laag in vergelijking met auto's met diesel- en benzinemotoren, maar er is sprake van een grote omslag in de auto-industrie. Ook LIQUI MOLY zit boven op de ontwikkelingen en brengt een innovatie op de markt: Hybrid Additive, een brandstofadditief dat speciaal voor hybride auto's is ontwikkeld. Verder hebben motoroliën die geschikt zijn voor hybride aggregaten vanaf nu een eigen pictogram.

Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Hybrid Additive zelf een hybride stof is, het verenigt namelijk twee eigenschappen in zich. Het stabiliseert de brandstofkwaliteit en het reinigt het inspuitsysteem. Bij hybride auto's is de elektromotor de hoofdaandrijving, de verbrandingsmotor is slechts een hulpmotor. Deze komt meestal maar gedurende korte tijd in actie. "Dit heeft twee problemen tot gevolg", vertelt David Kaiser. Hij geeft leiding aan de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling bij autochemiespecialist LIQUI MOLY.

"De brandstof blijft langer in de tank en veroudert dus sterker", schetst hij het verschil ten opzichte van auto's met conventionele diesel- en benzinemotoren. Nog een complicatie: door het onregelmatige, kortstondige bedrijf kunnen er afzettingen ontstaan in de injectieleidingen. Het nieuw ontwikkelde Hybrid Additive zorgt voor een stabiele benzinekwaliteit, voorkomt de vorming van afzettingen en lost aanwezig residu op. "Twee vliegen in één klap dus", aldus de LIQUI MOLY-expert.

Met deze innovatie onderstreept de onderneming haar ontwikkelingspotentieel in deze branche, die voor grote ontwikkelingen staat. De auto-industrie zal de komende tien jaar ingrijpender veranderen dan in de afgelopen 100 jaar. Dit wordt veroorzaakt door verschillende megatrends, waaronder elektrisch rijden. "Made in Germany betekent voor ons, behalve kwaliteit, in de eerste plaats ontwikkeling door vernieuwing. Daarom is onderzoek bij ons vanouds de belangrijkste pijler onder ons succes", vertelt David Kaiser.

De onderneming heeft al haar hele 60-jarige bestaan veel ervaring met verbrandingsmotoren. Het lag dan ook voor de hand om zich bij alternatieve aandrijvingen eerst op elektrische hybride motoren te richten. Hybride auto's vormen het grootste aandeel in nieuwe toelatingen van alternatief aangedreven voertuigen wereldwijd. Volgens Statista en IHS Autoinsight zal deze ontwikkeling tot 2025 ten opzichte van elektrische voertuigen alleen maar toenemen. "We zetten in op het juiste paard", zegt de chef R&D van LIQUI MOLY. "Omdat dieselmotoren een ondergeschikte en ook steeds minder belangrijke rol spelen in hybride aandrijvingen, brengen we alleen een benzineadditief op de markt."

Ook bij smeermiddelen verandert er iets, maar alleen aan de buitenkant. De etiketten van de verpakkingen van 1 en 5 liter krijgen een hybride-pictogram. Zo zien automobilisten en monteurs in garages in één oogopslag of een motorolie geschikt is voor hybride auto's. Wie helemaal zeker van zijn zaak wil zijn, vindt alle informatie in de online oliewegwijzer van LIQUI MOLY.

"Zonder verzorging kun je wachten op problemen" 

De hybridetechnologie houdt gevaren in voor de geïntegreerde verbrandingsmotor, vertelt David Kaiser van LIQUI MOLY 

Oktober 2017 – Auto's met een hybride aandrijving hebben twee krachtbronnen: een elektrische en een verbrandingsmotor. Anders dan bij conventionele auto's, die alleen op benzine of dieselolie lopen, slaat de verbrandingsmotor van een hybride auto alleen in bepaalde situaties aan en wordt dan vaak maar laag belast. David Kaiser, hoofd R&D bij de Duitse olie- en additievenspecialist LIQUI MOLY, legt uit welke problemen dat tot gevolg kan hebben en hoe automobilisten en garages deze kunnen voorkomen.

Waarin verschillen de prestaties die verbrandingsmotoren van hybride auto's moeten leveren, van die van conventionele auto's?

David Kaiser: In hybride auto's is de verbrandingsmotor niet de hele tijd ingeschakeld. Bij het wegrijden, in de stad en op korte ritten komt de energie van de elektrische aandrijving. Alleen op lange afstanden, bij middelhoge snelheden of als de accu's leeg raken, wordt de verbrandingsmotor ingeschakeld. Alles bij elkaar is het een zeer eenzijdig rijprofiel.

Maar op lange trajecten slijt de motor toch minder dan bij korte ritten?

David Kaiser: Dat klopt. Hybride auto's hebben soms een duidelijk kleinere actieradius dan conventionele auto's en bieden vooral voordelen op korte en middellange afstanden. De verbrandingsmotor slaat dan vaak maar kort aan. Dat is goed voor het milieu, maar slecht voor de motor.

Waarom?

David Kaiser: Door het lagere verbruik blijft de brandstof langer in de tank en veroudert dus sterker. Bij blootstelling aan lucht verandert de structuur van benzine en dieselolie door de inwerking van zuurstof, vocht en temperatuur. Hierdoor hebben hybride auto's met hun langere warmloopfase slechtere koude-start- en rijprestaties. Brandstoffen zijn ook onderhevig aan een natuurlijke veroudering en oxidatie. Door de toevoer van zuurstof oxideert de brandstof. Hierdoor kan zich residu vormen, waardoor de kwaliteit van de brandstof ook verslechtert. In het uiterste geval wordt deze ongeschikt voor de motor.

Hoe kun je hier iets aan doen als automobilist?

David Kaiser: De kwaliteit van de brandstof kan worden gestabiliseerd met toevoegingen, zogenoemde additieven. LIQUI MOLY heeft een speciaal additief voor hybride auto's ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat de benzine minder snel veroudert, zodat de kwaliteit stabiel blijft.

Kan dat residu in de tank nog voor problemen zorgen?

David Kaiser: De voorwaarden voor een goede werking van de motor zijn motorolie, elektriciteit, lucht, koelwater en brandstof. Als er een probleem is met één van deze zaken, kan de motor uitvallen. Afzettingen in de tank kunnen bijvoorbeeld verstoppingen van het brandstoffilter veroorzaken. Zoveel residu vormt zich echter maar bij hoge uitzondering. Het belangrijkste probleem met afzettingen ligt ergens anders.

Waar dan?

David Kaiser: In hybride auto's komen de nieuwste ontwikkelingen uit de motortechnologie samen. Deze moderne, efficiënte aggregaten stellen hoge eisen aan de brandstofkwaliteit. Juist doordat de motor op onregelmatige momenten en maar kort draait, is het risico op afzettingen in het injectiesysteem groot. Hierdoor verslechteren de brandstofinspuiting en de verbranding, wat leidt tot slechtere motorprestaties. Er kan onverbrande brandstof in de motorolie terechtkomen, waardoor deze verdund raakt. Een schoon brandstofsysteem is dan ook enorm belangrijk.

Hoe houd je dat dan schoon?

David Kaiser: Het helpt om de motor zo continu en regelmatig mogelijk te laten lopen, maar dat is bij hybride auto's eerder een uitzondering en is ook niet de enige oplossing. Ons additief voor hybride auto's bevat speciale reinigende middelen die afzettingen oplossen en voorkomen dat zich nieuwe kleverige lak- of harsachtige residuen vormen. Dit additief kan dan ook preventief of bij bestaande problemen worden ingezet. Voor een preventieve werking moet het regelmatig worden toegevoegd aan de benzine in de tank.

------------------------

LIQUI MOLY se tourne vers les moteurs alternatifs 

Un additif spécial pour véhicules hybrides et un pictogramme pour l’identification des huiles moteur 

Octobre 2017 – Le nombre de véhicules autorisés utilisant un moteur alternatif est encore réduit par rapport aux véhicules équipés d’un moteur diesel ou essence, mais les nouveaux types de propulsion révolutionnent le secteur automobile. LIQUI MOLY étudie intensivement ce sujet et lance un produit innovant sur le marché : l’additif Hybride, un additif pour carburant spécialement développé pour les véhicules hybrides. Les huiles moteur conçues pour ces moteurs sont en outre pourvues d’un pictogramme spécial.

Pour être précis, l’additif Hybride est lui-même hybride, parce qu’il réunit deux propriétés. Il stabilise la qualité du carburant et nettoie le système d’injection. Avec les véhicules hybrides, le moteur électrique est le moteur principal, tandis que le moteur à combustion fait seulement office d’assistant. La plupart du temps, il ne fonctionne que sur une durée limitée. « Il en résulte deux problèmes », reconnait David Kaiser. Il dirige le service Recherche et Développement chez le spécialiste des produits chimiques automobiles LIQUI MOLY.

David Kaiser fait la comparaison par rapport aux véhicules fonctionnant uniquement avec un moteur diesel ou essence : « Le carburant reste plus longtemps dans le réservoir et vieillit davantage ». Difficulté supplémentaire : des résidus apparaissent dans le conduit d’injection en raison du fonctionnement irrégulier de courte durée. Le nouvel additif Hybride maintient la qualité de l’essence à un niveau stable, empêche l’apparition de dépôts dans le système d’injection et élimine les résidus. « Les deux problèmes sont résolus », déclare l’expert de LIQUI MOLY.

Avec cette innovation, l’entreprise souligne ses compétences en termes de développement dans un secteur allant au-devant de grandes évolutions. Le secteur automobile connaitra plus de changements au cours de la décennie à venir que lors des 100 dernières années. Les causes sont diverses mégatendances, comme l’électromobilité. « Pour nous, Made in Germany est synonyme de qualité, mais aussi d’évolution par la nouveauté. C’est pourquoi nous considérons la recherche comme l’un des piliers de notre réussite », explique David Kaiser.

L’entreprise se consacre aux moteurs à combustion depuis sa création il y a 60 ans. Au regard de cette expertise, il était logique de se concentrer d’abord sur les moteurs hybrides en ce qui concerne les motorisations alternatives. Au niveau des immatriculations mondiales, les véhicules hybrides se trouvent en tête des motorisations alternatives. Selon Statista et IHS Autoinsight, l’écart par rapport aux véhicules purement électriques devrait considérablement augmenter d’ici 2025. « Nous misons sur le bon cheval », souligne le responsable R & D de LIQUI MOLY. « Comme les moteurs diesel ne jouent qu’un rôle secondaire avec une tendance à la baisse pour les hybrides, nous lançons sur le marché un additif uniquement destiné aux moteurs essence. »

Les lubrifiants présentent aussi une différence, mais uniquement extérieure : les étiquettes des bidons de 1 et 5 litres sont dotées d’un pictogramme Hybride. Les conducteurs et les mécaniciens des ateliers peuvent ainsi voir en un coup d'œil si l’huile moteur est adaptée aux véhicules hybrides. Pour ne prendre aucun risque, il est également possible de se référer au guide des huiles en ligne de LIQUI MOLY.

« Sans entretien, problèmes garantis » 

Pour les moteurs à combustion, la technologie hybride est synonyme de danger, reconnait David Kaiser de LIQUI MOLY 

Octobre 2017 – Les véhicules avec moteur hybride réunissent deux sources d’énergie différentes dans une seule voiture : un moteur électrique et un moteur à combustion. Contrairement aux véhicules traditionnels, qui consomment uniquement du carburant essence ou diesel, le moteur à combustion d’une voiture hybride ne fonctionne que dans certaines conditions et souvent sous faible charge. David Kaiser, responsable du service Recherche et Développement chez le spécialiste allemand des huiles et additifs, explique quels problèmes cette situation peut entraîner et comment les conducteurs et les ateliers peuvent les éviter.

Dans quelle mesure les exigences concernant un moteur à combustion d’une voiture hybride sont-elles différentes par rapport à un véhicule traditionnel ?

David Kaiser : Dans un véhicule hybride, le moteur à combustion n’est pas utilisé en permanence. Lors du démarrage, dans le trafic urbain et sur de courtes distances, l’énergie provient du moteur électrique. Ce n’est que sur de longues distances, à partir de vitesses moyennes ou en cas de batteries vides que le moteur à combustion se met en action. Dans l’ensemble, c’est un profil de conduite très unilatéral.

Les longues distances engendrent cependant moins d’usure que les courtes, non ?

David Kaiser : C’est exact. Par rapport aux voitures traditionnelles, les véhicules hybrides possèdent une portée nettement inférieure et utilisent leurs atouts dans le domaine des courtes et moyennes distances. C’est pourquoi le moteur à combustion n’est utilisé que de manière limitée. C’est bon pour l’environnement, mais mauvais pour le moteur.

Pourquoi ?

David Kaiser : En raison de la consommation réduite des véhicules hybrides, le carburant reste plus longtemps dans le réservoir et vieillit davantage. Les carburants essence et diesel modifient leur structure sous l’effet de l’air ou de l’oxygène qu’il contient, de l’humidité et de la température. Cela nuit au processus de démarrage à froid et de conduite lors de la longue phase de mise en température des moteurs de véhicules hybrides. Les carburants sont par conséquent soumis à processus naturel de vieillissement et d’oxydation. Le carburant s’oxyde à cause de l’apport d’oxygène. Cela peut entraîner l’apparition de résidus. Dans l’ensemble, les propriétés du carburant se détériorent. En cas extrême, il finit par devenir inutilisable pour le moteur.

Que peut faire le conducteur pour y remédier ?

David Kaiser : La qualité du carburant peut être stabilisée à l’aide d’additifs. LIQUI MOLY a spécialement développé un additif destinés aux véhicules hybrides. Cet additif a notamment pour mission de ralentir le processus de vieillissement de l’essence afin de maintenir sa qualité à un niveau stable.

Les résidus présents dans le réservoir peuvent-ils également causer des problèmes ?

David Kaiser : Les conditions nécessaires au bon fonctionnement du moteur sont de l’huile moteur, de l’électricité, de l’air, du liquide de refroidissement et du carburant. Si l’un de ces composants est compromis, le moteur risque de connaitre une défaillance. Les résidus présents dans le réservoir peuvent obstruer le filtre à carburant. Une telle quantité de dépôts ne se forme cependant que dans des cas exceptionnels. Le cœur du problème relatif aux résidus se trouve ailleurs.

Où exactement ?

David Kaiser : Les véhicules hybrides bénéficient des derniers développements issus de la technologie des moteurs. Ces moteurs modernes et efficaces imposent des exigences très élevées en termes de qualité du carburant. En cas de fonctionnement irrégulier et limité du moteur à combustion, le risque d’apparition de résidus dans le système d’injection est élevé. Ces résidus nuisent à la pulvérisation et à la combustion du carburant, ce qui diminue les performances du moteur. Du carburant non brulé risque de se retrouver dans l’huile moteur et de le diluer. C’est pourquoi il est extrêmement important de conserver un système de carburant propre.

Comment le garder propre ?

David Kaiser : Le fonctionnement constant du moteur est très utile, mais ce n’est pas la solution miracle et cela constitue en outre l’exception pour les moteurs à combustion des véhicules hybrides. Des agents de nettoyage spéciaux dans notre additif Hybride dissolvent les dépôts présents et empêchent la formation de nouveaux résidus collants, résineux ou à base de peinture. Cela signifie qu’il est possible d’utiliser l’additif à usage préventif ou en présence de problèmes. Pour la prévention, il faut le secouer régulièrement avec l’essence dans le réservoir.

Peter Szarafinski
Head of Media Relations International
Phone:   +49 731 1420-189
Mobile:   +49 151 1620 7701
Peter.Szarafinski@liqui-moly.de
LIQUI MOLY GmbH | Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY

Over LIQUI MOLY.
Met ruim 4000 artikelen biedt LIQUI MOLY een breed en wereldwijd uniek assortiment chemische automotive producten Motoroliën en additieven, vetten en pasta's, sprays en autoverzorgingsmiddelen, kleef- en afdichtingsstoffen. Sedert de oprichting in 1957 ontwikkelt en produceert LIQUI MOLY uitsluitend in Duitsland geproduceerd. Het is daar onaangevochten marktleider bij additieven en wordt er keer op keer tot beste oliemerk gekozen. De door eigenaar Ernst Prost geleide onderneming verkoopt zijn producten in meer dan 120 landen en realiseerde in 2016 een omzet van 489 mln. euro.

À propos de LIQUI MOLY
Avec près de 4 000 produits, LIQUI MOLY propose un assortiment de chimie automobile unique au monde : huiles moteur et additifs, graisses et pâtes, sprays et entretien automobile, colles et produits d’étanchéité. Fondée en 1957, LIQUI MOLY développe et produit exclusivement ses articles en Allemagne. La société y est le leader incontesté du marché des additifs et continuellement élue meilleure marque d’huile. L’entreprise dirigée par le propriétaire Ernst Prost vend ses produits dans plus de 120 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 489 millions d’euros en 2016.

Media

Media