Opplysningen 1881 AS legger ned i Lærdal

(Oslo, 22. februar 2012) Styret i Opplysningen 1881 AS har besluttet å legge ned selskapets avdeling i Lærdal på grunn av betydelig overkapasitet som følge av fortsatt fall i markedet for manuelle opplysningstjenester. Avdelingene på Otta og i Namsos med til sammen ca.166 ansatte videreføres som i dag. Opplysningen 1881 AS vil stille lokaler og PC-utstyr tilgjengelig for Lærdal Kommunes omstillingsfond. Dette har en verdi på ca. 2,5 millioner kroner og gjøres for å kunne hjelpe med å utvikle alternative sysselsettingsmuligheter i kommunen.

Opplysningen 1881 AS har de siste ukene hatt dialog med Lærdal Kommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, NAV og Innovasjon Norge for å prøve å komme frem til tiltak som kunne ha sikret fortsatt drift for avdelingen i Lærdal. Denne dialogen har imidlertid ikke gitt noen konkrete resultater.

Administrasjonen og styret i selskapet har i tillegg grundig vurdert å virksomhetsoverføre alle ansatte i Lærdal til et nytt selskap. Opplysningen 1881 AS ville i så fall ha gått inn med et betydelig pengebeløp i det nye selskapet i tillegg til å garantere for inntekter i en periode. Dette alternativet ville ha sikret det nye selskapets drift i de første 12-18 månedene. Til tross for at det er blitt jobbet mye med å få opp ideer og finne lokale krefter som kunne gjennomføre dette alternativet, er det ingen som har meldt sin interesse for å etablere og drive det nye selskapet.

En rekke andre alternative måter å redusere Opplysningen 1881 AS’ overtallighet på har også vært vurdert. For å unngå å legge ned avdelingen i Lærdal, er det blant annet i prosessen blitt vurdert en tilnærmet lik bemanningsreduksjon i Lærdal, på Otta og i Namsos for å fjerne overkapasiteten. En slik reduksjon ved alle avdelinger ville imidlertid ha svekket selskapets servicenivå og konkurransekraft. Ikke minst ville dette blant annet ha medført en umulig driftssituasjon for avdelingene på Otta og i Namsos. Dette ville derfor ha vært ødeleggende for selskapet på sikt på grunn av den meget tøffe konkurransesituasjonen og behovet for å sikre høy kvalitet og god service for å overleve i fremtiden.

Antall årsverk i Lærdal ble halvvert for et år siden. De resterende 28 ansatte (23 årsverk) vil bli avviklet som følge av nedleggingen som gjennomføres fra 1. april 2012. Samtlige ansatte får sluttvederlag utover ordinær oppsigelsestid.

Omstillingen innen manuelle opplysningstjenester i Norge har pågått i mer enn 10 år og skyldes i all hovedsak fallende volum for kjernetjenestene. Opprinnelig ble de manuelle opplysningstjenestene levert fra i alt 16 ulike steder i Norge. I dag er kun fire av disse avdelingene igjen, tre som drives av Opplysningen 1881 AS og en som er outsourcet til ISS.

Bruken av manuelle opplysningstjenester har fortsatt å falle de senere årene som følge av den digitale utviklingen i samfunnet, og dette fallet har fortsatt som forventet. I toppåret 2000 var opplysningstrafikken fem ganger høyere enn i dag. Etterspørselen etter disse tjenestene hadde et betydelig fall fra 2010 til 2011, og det er forventet samme trend også i 2012.

- Til tross for den sterke markedsnedgangen, har Opplysningen 1881 AS klart å opprettholde sin markedsandel. Dette er svært gledelig og et bevis på at selskapets kvalitet og servicenivå er på topp til tross for de nødvendige omstillingene, sier Ditlef de Vibe, styreleder i selskapet.

- Opplysningen 1881 AS har det siste året hatt en betydelig overkapasitet som følge av fallet i markedet for manuelle opplysningstjenester. Totalt er selskapets overkapasitet i dag på over 30 årsverk. For å sikre selskapets fremtidige konkurransekraft, må kapasiteten tilpasses etterspørselen i markedet. Selskapet kan ikke kjempe mot den teknologiske utvikling og forbrukernes atferdsendringer som blant annet følger av eksplosjonen innen sosiale medier. Alle selskapets arbeidsplasser settes på sikt i fare dersom ikke de nødvendige tilpasninger gjøres i tide. Fortsatte kostnadsreduksjoner er da den eneste mulighet, fremholder Ditlef de Vibe.

- Vi føler at vi over lengre tid har snudd hver sten for å kunne redde arbeidsplassene i Lærdal. Det er selvfølgelig skuffende at vår dialog med Lærdal Kommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, NAV,  Innovasjon Norge og representanter for våre ansatte i Lærdal ikke førte frem til noen løsning, likeledes alternativet med virksomhetsoverføring til et nytt selskap. Av mangel på alternativer har vi ikke noe annet valg enn å legge ned avdelingen i Lærdal. Forhåpentligvis vil vårt bidrag i form av lokaler, møbler og PC-/IT-utstyr til Lærdal Kommunes omstillingsfond kunne hjelpe kommunen i en vanskelig situasjon, sier Jan Erik Sørgaard, adm. direktør i Opplysningen 1881 AS.

- Vi har bestrebet oss på å ha en ryddig og ordentlig prosess i forhold til de tillitsvalgte og øvrige ansatte. Gjennom dagens vedtak, vil avdelingene på Otta og i Namsos kunne opprettholdes som i dag. Totalt ca.166 ansatte vil dermed bli videreført på de to stedene, fremholder Jan Erik Sørgaard.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Styreleder Ditlef de Vibe, telefon 940 04 000

Adm. direktør Jan Erik Sørgaard, telefon 901 83 388

Tags: