24Seven Technology Group ASA : Tilbudt trekkfasilitet på 55 millioner kroner

Styret i 24Seven Technology Group ASA har fått tilbud om en aksjebasert trekkfasilitet på inntil 55 MNOK de neste 3 årene fra Global Emerging Markets Limited (GEM), et fond etablert i 1991 og som i dag forvalter 3,4 milliarder dollar. 
 
24Seven Technology Group ASA nådde i andre kvartal 2012 positivt driftsresultat (EBITDA) i tråd med selskapets kommunikasjon og har samtidig kommunisert at selskapet forventer positive driftsresultater fremover med den eksisterende strategien. Selskapet har også kommunisert at investeringene i cross-browser utviklingen av 24SevenOffice vil være ferdigstilt på alle hovedmoduler innen utgangen av 2012. Til eksisterende strategi trenger ikke selskapet tilført mer kapital.
 
Med en komplett cross-browser plattform åpnes nye markeder og muligheter for selskapet, spesielt internasjonalt. Ledelsen jobber sammen med styremedlem Jim Huzell med selskapets internasjonale strategi og finansieringsplan. 
 
Selskapet vil prioritere lønnsom vekst fremfor kapitalinnhenting på dagens kursnivåer. Med en aksjebasert trekkfasilitet på inntil 55 MNOK de neste tre årene har selskapet en langsiktig og forutsigbar kapitaltilgang hvor selskapet selv kontrollerer når man skal trekke på fasiliteten på fremtidige kurser. 
 
Tilbudet er ikke blitt styrebehandlet og det er usikkert om tilbudet slik det er mottatt vil bli godkjent av styret og eventuelt senere av generalforsamlingen. Videre forhandlinger vil også kunne være en nærliggende mulighet før et tilbud kan fremlegges for generalforsamlingen.
 
En generalforsamlingsbeslutning vil være nødvendig fordi tilbudet vil kunne inkludere tegningsretter som en del av vederlaget fra selskapet, men også uten slike elementer vil avtalens art trolig medføre at selskapets styre forelegger avtalen for generalforsamlingens godkjennelse før en avtale blir inngått. 
 
Styret vil behandle tilbudet på neste styremøte som avholdes i forbindelse med avleggelsen av Q3-tallene. Bakgrunnen for at informasjonen gis er for å sikre lik informasjon i verdipapirmarkedet da selskapet er notert på Oslo Axess. Finner styret å fremme et forslag for generalforsamlingen, vil de øvrige avtalevilkår bli nærmere redegjort for. 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12