24SevenOffice ASA dømmes til å betale 12,36 millioner kroner

Oslo Tingrett har nå truffet avgjørelse i tvist knyttet til beregning av erstatning for det Borgarting lagmannsrett tidligere har konkludert med at var en uberettiget hevning av avtale med Active24 AS som var et datterselskap av Mamut AS.

Det er konkludert med at Active24 AS ville ha kunnet solgt avtaler som ville ha gitt et dekningsbidrag på 30 millioner kroner. Active24 AS ville således ha fått 40 % av dette dekningsbidraget som utgjør 12 millioner kroner. Til sammenligning var driftsinntektene for 24SevenOffice ASA i 2006 samlet ca 15,8 millioner kroner.

24SevenOffice ASA noterer seg at Oslo Tingrett legger til grunn at den programvaren som Active24 AS gjennom et samarbeid med 24SevenOffice ASA kunne få tilgang innenfor en toårsperioden fra 2006 ikke lot seg å kunne tilbys kundene gjennom annen programvare eller løsninger som morselskapet til Active24 AS, Mamut ASA, hadde tilgang på.

Retten har således konkludert med at siden 24SevenOffice ASA hadde en bedre teknologi enn det som Active24 AS kunne benytte etter at samarbeidet med 24SevenOffice ASA opphørte, skal Active24 AS  angivelig ha gått glipp av sin andel av en omsetning med et dekningsbidrag på 30 millioner kroner i en periode som ikke var lenger enn drøyt to år. Det var heller ikke andre måter som gjennom teknologiutvikling eller tilsvarende at Active24 AS sammen med Mamut-konsernet kunne ha redusert et slikt tap.

En slik forventet omsetning som Oslo Tingrett la til grunn ville ha medført en enda større vekst enn det som 24SevenOffice ASA har opplevd siden samarbeidet da den omsetningen som Oslo Tingrett legger til grunn neppe kan antas å ha kommet til selskapet uansett. Det er positivt at selskapets kundeløsninger gir så store forventninger, men det er trist at 24SevenOffice ASA må betale for forventninger til løsninger som Active24 AS ikke gjennom eget konsern eller gjennom andre samarbeidspartnere så seg i stand til å kunne levere.

24SevenOffice ASA noterer seg at erstatningen er vesentlig lavere enn det Active24 AS krevde i retten. Beløpet er enda lavere enn det som ble antydet i stevningen da ytterligere krav for annet enn hevningen ble krevd i stevningen, men ble frafalt før hovedforhandlingen. Erstatningen er således vesentlig lavere enn det som har vært selskapets forståelse av at aksjemarkedet har forventet.

Styret i selskapet vil snarlig behandle spørsmålet om anke av dommen, men det er en nærliggende mulighet for at en anke kan bli innsendt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12