Avsluttende brev i kontrollen fra KredittilsynetKredittilsynet har nå hjulpet selskapet til å få et godt nivå på selskapets finansielle rapportering som vi i fremtiden ikke bare akter å etterleve, men også videreutvikle og forbedre. Det er selvfølgelig også betryggende for både aksjonærer og meg som ny styreformann at selskapet har vært gjenstand for en så omfattende og grundig gjennomgang av et uavhengig organ som Kredittilsynet, sier styreformann Karl-Anders Grønland.

Hovedendringer i den finansielle rapporteringen på bakgrunn av Kredittilsynets kontroll:

1. Selskapet har i årsrapporten for 2008 endret sammenlikningstall for 2007, samt justert noe på tidligere rapporterte tall for 2008. Kredittilsynet har påpekt at enkelte av inntektene burde vært tolket under SIC 31 og i en ny vurdering av selskapet er inntektene redusert med MNOK 0,3 i 2008 og MNOK 1,8 i 2007.

2. Selskapet har utbedret den finansielle raporteringens tilleggsopplysninger for bedre forståelse av foretakets virksomhet og innregning av inntekter, kredittrisiko, goodwill, samt ytelser til styret og ledende ansatte.

3. Selskapet førte alle kostnader forbundet med børsnotering og emisjon i 2007 direkte mot egenkapitalen. Kredittilsynet har påpekt at kostnader forbundet med emisjon og børsnotering skal fordeles på de to formålene. Selskapet har gjort en fornyet vurdering av dette og identifisert at MNOK 2,2 skal henføres til børsnoteringen. I årsrapporten for 2008 er sammenlikningstallene for 2007 omarbeidet slik at MNOK 2,2 er kostnadsført som andre driftskostnader i resultatregnskapet for 2007.

4. Kredittilsynet har gjort selskapet oppmerksom på at det er inngått avtaler med aksjeeiere og/eller nærstående til disse som kan synes å kreve godkjenning av generalforsamling. Selskapet har derfor allerede på generalforsamling den 9. juni i år tatt de aktuelle avtalene opp til godkjenning. Avtalene ble enstemmig godkjent.