Avtale om salg av forsvarsdivisjon med eiendom i Propartner Holding AS

24Seven Technology Group ASA sitt datterselskap Propartner Holding AS har i dag inngått avtale om salg av Høgås Teknologipark AS og alle forsvarsrelaterte rettigheter i Propartner Holding AS til Advanced Thinkers Engineering AS, for 35 MNOK inkludert overdragelse av all gjeld i Høgås Teknologipark AS. Gjelden utgjør ca 15 MNOK, og beløpet som skal betales av kjøper for egenkapitalen utgjør således ca 20 MNOK.

5 MNOK av kjøpesummen er en selgerkreditt som går over 10 år. Salget skal i henhold til avtalen gjennomføres så snart som mulig og senest 15. oktober 2011. Salgsavtalen inneholder klausuler som sikrer at det vesentlige av gevinst ved et eventuelt videresalg innen 2. juli 2014 tilfaller 24Seven Technology Group ASA med datterselskaper.

Avtalen er signert, men forutsetter endelig styregodkjenning fra begge parter.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12