Emisjon

Det vises til tidligere melding i dag. På bakgrunn av salget av Høgås Teknologipark AS etc. og de rådende markedsforhold så vil det ikke bli gjennomført en emisjon i juni 2011 som tidligere annonsert som en mulighet.

For ytterligere informasjon, kontakt styreleder Karl-Anders Grønland.
E-post: karl-anders.gronland@steenstrup.no
Tlf. +47 480 16 527

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12