Emisjon i 24Seven Technology Group ASA

Styret i 24Seven Technology Group ASA har vedtatt en fulltegnet emisjon på 12,5 MNOK til en kurs på 4,50 NOK, som er lik sluttkursen på fredag den 23.09.11. Det vil således utstedes 2 777 778 nye aksjer i selskapet til pålydende 0,12. Bakgrunnen for emisjonen er å styrke selskapets balanse.

Følgende primærinnsidere har tegnet seg i emisjonen:

  • Stian Rustad har gjennom ICT Group AS med datterselskaper tegnet for 777 778 aksjer. ICT Group AS eier etter denne transaksjonen 3 318 393 aksjer.
  • Ståle Risa har gjennom eBiz AS tegnet for 444 444 aksjer. eBiz AS eier etter denne transaksjonen 784 814 aksjer.
  • Truls Kristian Hauger har tegnet for 111 111 aksjer. Truls Kristian Hauger eier etter denne transaksjonen 173 065 aksjer.
  • Espen Fjeldberg har gjennom Holding Holding AS tegnet for 222 222 aksjer. Holding Holding AS eier etter denne transaksjonen 707 892 aksjer.

Etter gjennomføring av emisjonen er det 722 222 aksjer igjen på fullmakten styret fikk av generalforsamlingen den 15.06.11. Aksjonærene som tegner aksjer i denne emisjonen plikter å gi tilslutning til at det kan utstedes tilstrekkelig med aksjer til at andre aksjeeiere får mulighet til å tegne sin forholdsmessige andel i forhold til sin eierbesittelse pr 23.09.11.
 
Det tas sikte på snarlig å kalle inn til en slik generalforsamling. På denne generalforsamling vil også den berammede sak på generalforsamlingen om godkjennelse av utstedelse av aksjer som vederlag for overtagelse av alle aksjer i Oyatel AS bli behandlet. Dette betyr at den planlagte generalforsamling 4. oktober 2011 utsettes.

For ytterligere informasjon, kontakt styreleder Karl-Anders Grønland på telefon +47 464 43 307, eller e-post kag@storlokken.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12