Emisjon i 24SevenOffice ASA


gjennom utstedelse av 1.250.000 nye aksjer á NOK 0,12 til tegningskurs NOK
4. Emisjonen er sikret fulltegnet gjennom forhåndstilsagn om tegning av
1.250.000 aksjer til tegningskurs NOK 4. Inntil NOK 2 millioner
tilsvarende 500.000 aksjer vil bli tegnet av styremedlemmer, personer i
ledelsen samt øvrige ansatte. Endelig tildeling av aksjene samt formelt
vedtak om kapitalforhøyelse vil bli foretatt etter børsslutt den 4. mai
2009 og melding om tildeling, herunder primærinnsideres endelige tegning
og tildeling i emisjonen vil bli meddelt før børsåpning den 5. Mai 2009.
Emisjonen gjennomføres for å styrke driftskapitalen generelt, samt kunne
benytte oss av eventuelle strategiske muligheter som dukker opp som et
resultat av finanskrisen.