Sikrer teknologitilgang og styrker eierskap i datterselskap

24SevenOffice ASA har som en følge av selskapets korte historie og raske vekst hatt noen forretningsmessige relasjoner med personer som også har hatt eierinteresser eller hatt posisjoner i selskapet.

Selv om disse relasjonene synes å ha hatt vilkår som ikke var dårligere enn hva som 24SevenOffice ASA ellers kunne ha oppnådd i markedet, har styret som ble valgt i 2009 hatt som oppgave å avvikle slike relasjoner. En slik avslutning har også vært de andre partenes intensjon å finne løsning på.

Et slikt selskap har vært Netclient AS som har vært eid av 24SevenOffice ASAs største aksjeeier. Dette selskapet ble i 2009 solgt fra aksjeeieren til et annet selskap med den betingelsen at 24Seven Office ASA kunne erverve de relevante rettigheter, kunder og annet som er av vesentlig betydning for selskapets drift.

24SevenOffice har inngått en intensjonsavtale om kjøp av den delen av NetClient som 24SevenOffice er avhengig av teknologisk. Dette innebærer at 24SevenOffice får eierskap til viktige teknologiske komponenter, samt at denne delen av NetClient omsetter for ca 5 MNOK pr år i repeterende inntekter mot eksterne kunder. 100% av denne utfisjonerte delen av selskapet kjøpes  for 5 MNOK i aksjer til en kurs lik 8 NOK pr aksje.

Avtalen er betinget av styrets samtykke i 24SevenOffice ASA.

24SevenOffice ASA har også kjøpt en minoritetsandel på 10,18 % i Oyatel AS. 24SevenOffice ASA blir etter dette eier av ca 61 % av aksjene i datterselskapet Oyatel AS.

24SevenOffice ASA skal betale NOK 1.863.000 som gjøres opp med et vederlag bestående av 232.875 aksjer i 24SevenOffice ASA til en kurs på NOK 8,- per aksje.

Denne avtalen er også betinget av styrets samtykke på et senere tidspunkt.

Avtalene innebærer at det ikke nå lenger foreligger noen løpende avtaleforhold hvor personer i 24SevenOffice ASA har eierinteresser og at det heller ikke foreligger eierinteresser fra ledende ansatte i datterselskaper av 24SevenOffice ASA dersom styret gir sin tilslutning også til denne avtalen.

Vi har da ytterligere klargjort for å bringe selskapet inn i en ny fase i selskapets utvikling sier styreleder Karl-Anders Grønland.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12