Styremedlem Michael Jacobs tegner seg i emisjon

Det er foretatt følgende endringer i forhold til 24SevenOffice ASA's forestående emisjon etter børsmeldingen 30.12..2009. Styremedlem Michael Grant Jacobs tegnet seg for 12.500 aksjer og CEO Stian Rustad tegner seg for 60.000 gjennom Intech Group, og hans tidligere meldte tegning gjennom Propartner AS bortfaller.

Det samlede antallet aksjer som utstedes er uendret.

- Det er svært positivt at samtlige styremedlemmer har tegnet seg i eller i forbindelse med emisjonen. Jeg synes det er fint at styret også i handling viser at de i likhet med ledelse og ansatte har stor tro på selskapet fremover, sier Stian Rustad, CEO.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12