Styret i 24Seven Technology Group ASA samtykker i kjøp av 100% av aksjene i Accountonit AS

Styret i 24Seven Technology Group ASA (selskapet byttet navn fra 24SevenOffice ASA i generalforsamlingen 28.juni 2010) ga i dag sitt samtykke til kjøp av de siste 49 % av aksjene i datterselskapet Accountonit AS.

Kjøpet innebærer at man blir eier av samtlige aksjer i selskapet.  Salgsoppgjøret gis med halvparten kontant og halvparten i aksjer som tegnes for NOK 7,-. Styret vil senere treffe en beslutning om kapitalforhøyelse av aksjene dersom styret gir sin tilslutning til avtalen. Samlet utstedes  714.000 aksjer og det kontante vederlaget er NOK 4.998.000  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12