Tildeling av aksjeopsjoner og endret praksis knyttet til lønn for ledende ansatte og andre ansatte med aksjeeie i selskapet

24SevenOffice ASA har før selskapet ble børsnotert og senere vært preget av en sterk gründerkultur. Flere av gründerne har vært preget av at De har vært vel så mye preget av at de er opptatt av selskapets verdistigning som å egne betingelser i selskapet.

 

Styret har i dag besluttet at ved avslutningen av en to til treårsperiode skal disse ordningene normaliseres og svare til en godtgjørelse som svarer til vanlige betingelser og ikke noe som klart innebærer at de ansatte kunne slutte dersom selskapets eiersammensetning skulle bli vesentlig endret. Styret anser dette som en konsekvens av de stegene i selskapets utvikling som har skjedd den siste perioden.

 

Virkningene av vedtakene kommer ikke til å tre i kraft umiddelbart, men vil i hovedtyngde for de få ansatte dette omfatter tre i kraft ved utgangen av to til treårsperioden.

 

Styret har fullført aksjeopsjonsfordelingen av 490.000 aksjeopsjoner til ansatte. Opsjonene kan innløses til kr 6 per aksje i tidsrommet 01.01.2012 til 01.01.2014, dersom opsjonshaveren på dette tidspunktet fortsatt arbeider i konsernet. Beslutningen ligger innenfor rammen på 500.000 aksjer som ble besluttet som rammen for opsjonsprogrammet av generalforsamlingen 9. juni 2009. Det er styrets oppfatning at som følge av at lønnsvilkår nå normaliseres vil tilsvarende opsjonstildelinger i fremtiden ikke kunne forventes.

 

Styret vil imidlertid på neste ordinære generalforsamling foreslå at det rettes en emisjon mot en del av de nevnte grundere for å kompensere for åpenbart lavere lønn enn det som er rimelig skal kompenseres med opsjoner til erverv av aksjer til NOK 6. Programmet omfatter til sammen 360 000 opsjoner til NOK 6. Også for disse opsjonene gjelder opptjening på to år og innløsning etter ytterligere to år.

 

Primærinnsidere som omfattes av den vedtatte ordningen er:


Ståle Risa - 20 000 opsjoner

Espen Fjeldberg - 50 000 opsjoner

Truls Kristian Hauger - 20 000 opsjoner

Freddy Kristensen - 20 000 opsjoner

Didrik Bech - 20 000 opsjoner

 

 

Primærinnsidere som omfattes av forslaget til generalforsamlingen er:

 

Ståle Risa - 75 000 opsjoner

Espen Fjeldberg - 40 000 opsjoner

 

Styret anser det som positivt for selskapet at man nå fortsetter utviklingen inn i en ny fase og at man samtidig sikrer seg at man knytter de ansatte som selskapet er avhengig av for å kunne få en fortsatt vekst inn i selskapet og utvikling av selskapets virksomhet. Vi tror dette vil skape stabilitet og trygghet for at selskapet utvikler seg i samsvar med aksjeeiernes forventninger og forhåpentligvis vil overgå disse.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12