UTSETTELSE AV BEHANDLING AV SAK PÅ GENERALFORSAMLING I 24SEVEN TECHNOLOGY GROUP ASA

24Seven Technology Group ASA er i forhandlinger om å selge de ikke strategiske forsvarsrelaterte rettighetene i konsernet til et annet børsnotert selskap. 24Seven Technology Group ASA kan derfor ikke i forkant av generalforsamlingen som skal avholdes 30. november 2010 gi en full og tilstrekkelig tilfredsstillende orientering om de forhold som kan være av betydning for aksjeeierne ved avgjørelsen av om det skal gis en fullmakt til styret til å gjennomføre en kapitalinnhenting for å styrke grunnlaget for en internasjonal satsing. Dette forslaget vil derfor ikke bli fremmet til realitetsbehandling på generalforsamlingen 30. november 2010.


Styret vil både i forbindelse med presentasjon av Q3-tallene og på generalforsamlingen presentere planer om en internasjonal satsing. Forslaget om å utstede en fullmakt vil ikke bli fremmet før på en senere generalforsamling etter at aksjeeierne har fått et grundigere og mer utfyllende beslutningsgrunnlag. Foreløpig planlegges generalforsamlingen avholdt i begynnelsen av januar 2010, men det nøyaktige tidspunktet vil avhenge av blant annet den forannevnte prosessen og vil bli gjort kjent senere.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12