Forbedringstiltak gir gode resultater

For første gang på fire kvartaler, økte ordrereserven i første kvartal 2003. Ved utgangen av mars var ordrebeholdningen 36,5 milliarder kroner mot 34,6 milliarder tre måneder tidligere.


Ordreinngangen i første kvartal var 10,5 milliarder kroner og omfattet flere viktige kontrakter. For både Olje & Gass (O&G) og Engineering & Construction (E&C) var ordreinngangen i første kvartal alene like stor som i hele andre halvår 2002.


Det er inngått flere betydelig kontrakter også i andre kvartal. Konsernet har i april og hittil i mai rapportert kontraktsinngåelser og intensjonsavtaler for rundt 7 milliarder kroner. Noen deler av konsernet trenger fortsatt nye ordrer, spesielt gjelder dette skipsverftene.


Alle forretningsområdene gikk med overskudd i første kvartal 2003. Driftsresultat før renter, skatt og avskrivninger (goodwill og pensjoner) (EBITA) for årets tre første måneder var 210 millioner kroner, hovedsakelig fra O&G og Skipsbygging. E&C rapporterte om et resultat på 35 millioner kroner. Dette er fremdeles marginalt, men høyere enn i noe kvartal i fjor. Resultatet for første kvartal inkluderte i overkant av 60 millioner kroner i gevinst fra salg av eiendommer i Aberdeen.


Avskrivninger, inklusive avskrivninger i forbindelse med pensjonsordningene i Storbritannia beløp seg til 166 millioner kroner, mens netto finansposter var negative med 82 millioner kroner. Underskudd før skatt var 38 millioner kroner. Dette er lavere enn i foregående kvartaler, men i overensstemmelse med tidligere anslag.


Arbeidskapitalen økte som forventet med 1,5 milliarder kroner i første kvartal, i første rekke innen Skipsbygging. Kontantbeholdningen og kortsiktige rentebærende fordringer ble tilsvarende redusert til 3,7 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld var 740 millioner kroner. Egenkapitalandelen var 27,5 prosent.


Som tidligere indikert, vil resultatene i første halvår være relativt svake på grunn av svake markeder og en lav ordreinngang i 2002. Resultatene vil bedre seg i de to siste kvartalene av 2003 når de nye ordrene gjør seg gjeldende.


SLUTT


Kontakter:

Media: Geir Arne Drangeid, Informasjonsdirektør, Aker Kværner ASA. Tlf: 67 51 30 36

Analytikere og investorer: Tore Langballe, IR-direktør, Aker Kværner ASA. Tlf: 67 51 31 06


Ytterligere informasjon

Følgende supplerende informasjon er tilgjengelig på Aker Kværners hjemmesider www.akerkvaerner.com og ved Oslo Børs på www.oslobors.no
  • Fullstendig kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 med detaljerte talloppstillinger
  • Presentasjonsmateriellet som blir benyttet i dagens møte med analytikere og presse i Oslo (tilgjengelig fra kl. 10.00)
  • Web-cast av presentasjonen med Helge Lund vil også være tilgjengelig på selskapets hjemmeside fra kl. 10.00
En telefonkonferanse på engelsk gjennomføres i ettermiddag klokken 16.00 norsk tid. For å delta, vennligst ring +44 20 7 162 0183 passord: "Aker Kværner"

Abonner