1Q 2005, ORDREREKORD OG YTTERLIGERE FINANSIELL STYRKING

Morselskapet Aker ASA har styrket sin finansielle stilling ytterligere i kvartalet. På stigende kurser solgte Aker noen av sine aksjer i Aker Kværner og Aker Yards i januar 2005, og refinansierte gjeld (se detaljer nedenfor). Ved utgangen av første kvartal hadde morselskapene i konsernstrukturen en netto rentebærende fordring på 300 millioner kroner. Kontanter og rentebærende omløpsmidler utgjorde om lag 1,3 milliarder kroner av dette.

Driften i de enkelte hovedselskapene utviklet seg hovedsakelig bedre enn forventet.

- Aker Kværners resultat (EBITDA) for årets første tre måneder er på nivå med foregående kvartaler, og 20 prosent høyere enn første kvartal i 2004. Aker Kværner har nå oppfylt målsetningen om en annualisert EBITDA på 1,5 milliarder kroner, og er på stø kurs mot det tidligere uttrykte målet om en EBITDA på 1,75 milliarder i 2006.- Aker Yards preges av noe lavere resultater, men konsernet har vunnet viktige ordrer som sikrer framtidig aktivitet ved verftene. Aker Yards stadfester tidligere prognoser om en noe høyere EBITDA for 2005 enn i fjor.- Aker Seafoods hadde fremgang i første kvartal asmmenliknet med foregående kvartal, både innen fangst og foredling. Sammenslåingen med West Fish-Aarsæther og Nordic Sea Holding vil styrke selskapene og åpner for økt inntjening framover.- Aker Material Handling startet året svakt negativt, ikke uvanlig for første kvartal, men tilbudsaktiviteten var økende. Tolv måneders rullerende EBITDA er stigende, og selskapet regner med positive resultater for året som helhet.

Akers regnskap for første kvartal 2005 følger International Financial Reporting Standard (IFRS). De historiske tallene i dette dokumentet er beregnet ut fra samme prinsipper. De vesentligste endringene er redegjort for i et separat notat som er sendt Oslo Børs.

Vedlegg følger på www.newsweb.no

Abonner