Aker ASA: Resultat for andre kvartal 2012: Solid balanse og positivt markedssyn

Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) var 20,1milliarder kroner per 30. juni 2012, sammenlignet med 22,5 milliarder kroner per31. mars 2012 og 19,4 milliarder kroner per 31. desember 2011.

"De fleste av selskapene i Akers industrielle portefølje leverte goderesultater, med sterke ordreinntak, et høyt aktivitetsnivå og solid drift,''sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker. "For oss som for de fleste andre varkvartalet preget av urolige kapitalmarkeder, så verdien på vår portefølje gikknoe ned til 20,1 milliarder kroner. Men kontantbeholdningen vår ligger på 3,3milliarder kroner etter å ha betalt 0,8 milliarder i utbytte til våreaksjonærer, og vi brukte også kvartalet til å nedbetale gjeld, så Aker har enbunnsolid balanse med en verdijustert egenkapitalandel på 87 prosent.»

Verdien av Akers portefølje av industrielle investeringer var 16,4 milliarderkroner ved utgangen av andre kvartal, sammenlignet med 18,3 milliarder kronerved utgangen av første kvartal og 12,4 milliarder kroner ved utgangen av 2011.

Porteføljen av finansielle investeringer var 6,7 milliarder kroner per 30. juni2012, ned fra 7,8 milliarder kroner per 31. mars 2012 og fra 10,3 milliarderkroner per 31. desember 2011. Fondsinvesteringer var 1,3 milliarder kroner,sammenlignet med 1,4 milliarder kroner ved utgangen av 2011. Obligasjoner og låntil datterselskaper var 1,4 milliarder kroner, ned fra 4,1 milliarder vedutgangen av 2011.

Kontantbeholdningen ble redusert til 3,3 milliarder kroner i andre kvartal, fra4,3 milliarder kroner per 31. mars 2012. Nedgangen forklares medutbytteutbetaling til Akers aksjonærer på 0,8 milliarder kroner i mai,tilbakebetaling av 350 millioner kroner i tilknytning til refinansiering av etbanklån, og investering i Aker BioMarines fortrinnsrettsemisjon. Aker mottok394 millioner kroner i utbytte i andre kvartal.

            "Nedgangen i oljeprisene og den europeiske finansielle krisen harikke påvirket aktivitetsnivået eller etterspørselen i de relevante markedene tilAkers driftsselskaper,'' sier Eriksen. "Vi har et positivt markedssyn på olje oggas sektoren og mener Aker er godt posisjonert i forhold til stigendeetterspørsel etter energi og tjenester i oljeindustrien."

Fullstendig rapport og presentasjon på engelsk kan lastes ned under og påwww.akerasa.com.

SLUTT

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:Media:Atle Kigen, KommunikasjonsdirektørTel:   +47 24 13 00 08Mob: +47 907 84 878

Investorer:Marianne Stigset, IR ansvarligTel:   +47 24 13 00 66Mob: +47 41 18 84 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE