Aker ASA: Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Aker ASA

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER FRIGIVELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER INN I USA ELLER NOEN ANDRE JURISDIKSJONER HVOR DISTRIBUSJONEN ELLER FRIGIVELSEN VILLE ANSES ULOVLIG. VENNLIST SE NOTISEN NEDERST I DENNE MELDINGEN.

Det vises til børsmeldinger fra Aker ASA og Aker BioMarine ASA publisert 12. september, 8. oktober og 9. november 2012 vedrørende fusjon mellom Aker BioMarine ASA og Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA, hvor vederlagsaksjene ytes av Aker ASA. Som ledd i å skaffe til veie vederlagsaksjene lanserer Aker ASA (Fjordalléen 16, 0250 Oslo, org. nr. 886 581 432) med dette et tilbud til alle aksjeeiere i Aker ASA om tilbakekjøp av opp til 750 000 aksjer i Aker ASA. Aker ASA forbeholder seg imidlertid retten til å kjøpe flere aksjer dersom omstendighetene skulle tilsi det. Aker ASA eier per 12. november 2012 141 681 egne aksjer. Tilbudsprisen er NOK 208 per aksje. Prisen er fastsatt basert på sluttkurs for Aker ASA aksjen den 9. november 2012, med et påslag av 2,5 %. Akseptperioden løper fra 12. november 2012 til kl 16:30 (CET) på 14. november 2012 (eller, dersom Aker ASA forlenger tilbudet, til den dato og tid tilbudet forlenges til). Aker ASA forbeholder seg retten til å akseptere aksepter som innkommer etter utløpet av tilbudsperioden, samt å forlenge tilbudsperioden en eller flere ganger. Aker ASA har engasjert Arctic Securities ASA som finansiell rådgiver og oppgjørsagent i forbindelse med tilbudet. Tilbudet aksepteres ved at den enkelte aksjeeier ringer Arctic Securities ASA på telefonnummer (+47) 21 01 30 40 og meddeler sin aksept på tapet linje innen kl 16:30 (CET) på 14. november 2012 (eller på et slikt senere tidspunkt som tilbudsperioden er utsatt til). Aksept er bindende fra det tidspunkt den er mottatt av Arctic Securities ASA og kan ikke tilbaketrekkes. Dersom det totale antallet aksepter omfatter flere enn 750 000 aksjer (eller det oppjusterte antallet aksjer Aker ASA ønsker å kjøpe) vil Aker ASA fastsette kriterier for fordeling mellom akseptene i samsvar med selskapets interesse og likebehandling av aksjonærene. Aker ASA vil publisere antall mottatte aksepter daglig i tilbudsperioden. Etter at tilbudsperioden er utløpt vil Aker ASA publisere en børsmelding som opplyser om antall mottatte aksepter. Oppgjør forventes foretatt senest 5 handelsdager etter utløpet av akseptperioden. Dersom tilbudsperioden forlenges vil oppgjøret utsettes tilsvarende. Siste mulige oppgjørsdag er imidlertid 30. november 2012. Ved oppgjøret vil Aker ASA få overført aksjene solgt under tilbudet til sin klientkonto hos Arctic Securities ASA. Samtidig vil Arctic Securities ASA gjennomføre utbetaling til de aksepterende aksjeeierne. Dette tilbudet og alle aksepter er underlagt norsk rett med Oslo tingrett som verneting. For nærmere informasjon, vennligst kontakt:Media:Atle Kigen, KommunikasjonsdirektørTel: +47 24 13 00 08Mob: +47 907 84 878 Investorer:Marianne Stigset, IR ansvarligTel: +47 24 13 00 66Mob: +47 41 18 84 82 * * * Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12 Tilbudet og distribusjonen av denne meldingen og enhver annen informasjon som relaterer seg til tilbudet kan være begrenset av lov i enkelte jurisdiksjoner. Aker ASA påtar seg ikke noen form for ansvar for det tilfellet at det forekommer et brudd på slike begrensninger av noen person. Personer som får denne meldingen eller annen informasjon i hende er forpliktet til å sette seg inn i og følge enhver slik begrensning. TILBUDET AVGIS IKKE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, VED BRUK AV FORSENDELSE ELLER VED NOEN ANNEN METODE ELLER HJELPEMIDDEL, MELLOM STATER ELLER GJENNOM UTENLANDSK HANDEL ELLER NOEN FORM FOR FASILITETER TILHØRENDE NASJONALE REGULERTE MARKEDER, TIL USA, DETS TERRITORIER OG EIENDELER, ENHVER AMERIKANSK STAT OG DET COLUMBIA DISTRIKTET ("USA"). DETTE INKLUDERER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, FAKSOVERFØRING, LEVERING OVER INTERNET, EMAIL, TELEFAKS OG TELEFONER. FØLGELIG VERKEN BLIR ELLER KAN KOPIER AV DETTE DOKUMENTET ELLER NOEN RELATERTE TILBUDSDOKUMENTER BLI SENDT, MAILET ELLER PÅ ANNEN MÅTE DISTRIBUTERT ELLER SENDT I ELLER INN I USA, OG Å GJØRE DET KAN UGYLDIGGJØRE ENHVER PRETENDERT AKSEPT.

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of theinformation contained therein.

Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner