Aker bidrar til byggingen av to nye produkttankere ved Aker Philadelphia Shipyard

Med referanse til tidligere meldinger, herunder i forbindelse med Aker ASAsfremlegging av 4. kvartals regnskap den 25. februar 2011, har Aker den 31. mars2011 inngått avtaler som er med på å sikre videre skipsbygging for AkerPhiladelphia Shipyard ASA, der Aker eier 71,2% gjennom Converto Capital Fund.Akers bidrag, i tillegg til Philadelphia Shipyard Development Corporation (PSDC)sitt kjøp av eiendeler for USD 42 millioner samt byggefinansiering fratredjeparter muliggjør byggingen av to nye produkttankere (skip 17 og 18) vedverftet i Philadelphia, og forlenger dermed det offentlig/private samarbeidet.Vennligst se separat melding av denne dato fra Aker Philadelphia Shipyard ASAfor flere detaljer.

Aker har inngått en låneavtale med Aker Philadelphia Shipyard Inc. (APSI), etheleid datterselskap av Aker Philadelphia Shipyard ASA, der Aker har stilt tildisposisjon et byggelån på totalt USD 30 millioner. Lånet er subordinert og erfordelt på to transjer av USD 15 millioner. Lånet vil ha sikkerhet med pant iskip 17 og 18. Lånet kan ikke tilbakebetales før skip 18, som har forventetleveringstid i løpet av 1H 2013, er levert, og full tilbakebetaling kan bliytterligere forsinket dersom det ikke oppnås en salgspris over et visstforhåndsdefinert nivå. Renten er satt i henhold til markedet og betales vedforfall.

Videre har Aker avtalt å stille en ytelsesgaranti og tilbakekjøpsavtale iforbindelse med APSIs byggefinansiering for skip 17 og 18 mot en tredjepartslångiver på opp til USD 40 millioner per skip. Garantien vil være på sammevilkår som den eksisterende ytelsesgaranti og tilbakekjøpsavtalen som Aker harstilt mot byggefinansiering av skip 15 og 16 på opp til USD 75 millioner perskip. Denne vil utløpe ved levering av skip 16 som er forventet i mai 2011.

I tillegg garanterer Aker for APSIs forpliktelse til å betale konvensjonalbot("liquidated damages") til Philadelphia Shipyard Development Corporation (PSDC)på opp til USD 35 millioner per skip dersom APSI ikke evner å fullføre byggingenav skip 17 og 18 innenfor en avtalt tidsramme. Som del av transaksjonen har PSDCfrigjort APSI og Aker fra den eksisterende USD 20 millionersysselsettingsgarantien som ble gitt for å sikre et minimum sysselsettingsnivåved verftet ut 2014.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

Abonner